Steaua Roşie, noiembrie 1958 (Anul 7, nr. 647-655)

1958-11-01 / nr. 647

í’SDBETARI DIN TOATE ŢĂRILE. UM.ip->M84 ANUL VII Hr. 647 Sîmbătă, 1 noiembrie 1358 PA^NI — 20 BAKI CREŞTE SECTORUL AGRICOL COOPERATIST Ca toţii în întovărăşire Poloniţa e un mic sat, lo­cuit de oameni harnici, în ra­ionul Odorhei. Şi aici oamenii s-au trezit la o viaţă nouă. Comuniştii din sat au păşit zile de-a rîndul pragul a zeci şi zeci de ţărani muncitori, vorbin­­du-le, în cuvinte simple dar convingătoare despre viitorul satului lor, despre perspecti­vele măreţe ce stau în faţa ţă­ranilor muncitori, pentru con­tinua ridicare a nivelului lor de trai. — Păşiţi cu încredere în unităţile socialiste. Numai a­­griculiura socialistă este în stare să ducă pe ţăranul mun­citor la bunăstare şi belşug. Despre toate acestea au vor­bit mult, foarte mult agitato­rii. Au venit aici, la Poloniţa, aproape în fiecare zi şi acti­vişti ai comitetului raional de partid şi cei ai sfatului popu­lar raional. Fără să cunoască oboseală, ei au sprijinit forţe­le locate, au îndrumat şi edu­ced: ţărănimea muncitoare. Cnvîntul partidului a fost ascultat şi urmat zi cu zi de tot mai mulţi ţărani munci­tori. Ei şi-au dat seama că uninău-şi forţele şi cultivind laolaltă pămintul vor putea să scoată din acel pămint atît cit poate el da. Şi iată că prin munca depusă de Lakatos Lajos, secretarul organizaţiei de bază, de deputaţii Benedek Lajos şi Sima Gáspár, de în­văţătorul Bokor Domokos fii de numeroşi ţărani muncitori1 s-a reuşit ca în satul Poloniţa. j să se pună bazele unei intovă- j răşiri agricole. Agitatorii de aici au desfă­şurat o muncă rodnică, ară­­tînd importanţa intrării in in­­tovărăşre cu tot pămintul. — Pentru ce să ne rupem gospodăria în două — a spus Bartalis Domokos. — Să nu putem lucra ca lumea nici in­­tr-o parte nici în alta? De ce să nu intrăm in întovărăşire cu tot pămintul cină ştim că aceasta reprezintă viitorul. N-are nici un rost să ne în­scriem numai cu o parte din pămint în întovărăşire. Mai bine acum, la început cu toţi, cu tot pămintul să racem o uni­tate puternică să ne meargă vestea. şi ţăranii muncitoH din Poloniţa aşa au făcut. Duminică, în sala căminului*. cultural din sat s-a adunat tot 1 satul pentru a sărbători inau- j gurarea întovărăşirii agricole I „Orbán Balázs“. — In întovărăşirea noastră j s-au înscris 121 familii cu j 473,82 ha, se spune în darea\ de seamă a comitetului de ini-), ţiativă. Ea cuprinde toate fa- \ miliile din sat, cu toată supra-' faţa de pămint. Odată cu înfiinţarea intovă-» răşirii agricole din Poloniţa, j pe harta raionului Odorhei a| apărut încă un sat complete cooper ativizat. Noi sate complet cooperativizate Zi de zi, mase tot mai largi de ţărani muncitori din regiunea noastră păşesc pe drumul agri­culturii socialiste. ln raionul Odorhei, de pildă, cooperativizarea agriculturii a devenit o mişcare de masă. La 26 octombrie ţăranii mun­citori din patru sate din raion au raportat partidului termina- \ rea cooperativizării satelor lor. In întovărăşirile ce au luat fiinţă in această zi la Poloniţa şi Cire­­şeni au intrat toţi ţăranii mun­citori. In urma consfătuirii de la Constanţa, unităţile agricole so­cialiste din raionul Odorhei s-au întărit şi dezvoltat, devenind centre de atracţie pentru ţără­nimea muncitoare. Organizaţiile de partid au intensificat munca politică in rîndul ţăran lor mun­citori arătîndu-le drumul pentru o viaţă tot mai bune. Altfel mase tot mai largi de ţărani muncitori se alătură întovărăşi­­ţilor şi colectiviştilor. In întovă­răşirea din Bădeni înfiinţată cu 17 membri, în ziua de 26 octom­brie au fost primiţi ultimii ţă­rani muncitori. Această întovă­răşire numără acum 197 familii cu 624 ha pămint, din ea făcînd parte tot satul. La Comăneşti de asemeni, in cele două întovă­răşiri au intrat toţi fără ii mun­citori terminîndu-se cooperati­vizarea satului. Două conferinţe medicale interesante Modernul amfiteatru al noii Clinici ginecologice din Tg. Mureş a găzduit joi 30 octombrie o manifestare demnă de r-etevat în cadrul Lunii prieteniei romîno-sovietice. In orga­nizarea filialelor Societăţii ştiinţelor medicale şi a Institu­tului de studii Romîno-sovietice a avut loc aici o şedinţă festivă la care au participat reprezentanţi de frunte ai vieţii medicale din acest important centru medical ce este astăzi oraşul Tg. Mureş. însemnătatea festivităţii a fost subliniată şi prin faptul că ea a fost deschisă de academicianul profesor dr. Mis­­kolczy Dezső. Prima din cele două conferinţe deosebit de interesante prezentate cu acest prilej auditoriului recunoscător a fost susţinută de Ana Aslan, director al Institutului de geriatrie din Capitală, sub titlul „Lupta pentru prelungirea vieţii în U.R.S.S. şi Ia noi in ţară“. Apoi, eminentul chirurg dr. Kessler Pál din R. P. Unga­ră, candidat in ştiinţe, a expus conferinţa întitulatăi „Prin­cipiile moderne ale determinării rezistenţei la traumatismul operator şi ale tratamentului insuficienţei eardio-respirato­­rii postoperatorie“. Conferenţiarii au fost ovaţionaţi cu căldură. EntuzHsin şi rezultate ia lirica ® 204 garnituri de mobilă. • Arta mijloc de manifestare a muncitorilor Bucuria şi elanul muncitorilor de la fabrica „Simo Gé­za“ din Tg. Mureş, manifestată în cinstea celei de a 41-a aniversări a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, este demonstrată prin cele 204 garnituri de mobilă date peste plan pînă la 27 octombrie. Dragostea şi bucuria faţă de marea sărbătoare, 7’Noiem­brie, este manifestată şi prin frumoasa expoziţie de picturi, sculpturi, gravuri, în lemn etc., creaţii ale muncitorilor de aici organizată în hala clădirii birourilor centrale. Exponatele ca compoziţia „Simo Géza în ilegalitate de vorbă cu tinerii“, „Gardist în post“, „Brigada de tineri“, portrete de munci­toare etc., vorbesc de trecutul de luptă din ilegalitate, de munca însufleţită a noii generaţii etc. Jh n-oui- 4 La Începutul anului 1957, pe terenul fostei rafinării de petrol din apropierea gării principale a oraşuiui Tg. Mureş a început construirea unui nou cartier de locuinţe. De atunci, au fost complet terminate 7 blocuri, din care 3 blocuri cu cite 18 apartamente, 3 blocuri cu cite 28 aparta­mente şi un bloc cu 33 apartamente. In cinstea zilei de 7 Noiembrie, vor mai fi date in folosinţă 2 blocuri, unul cu 33 apartamente şi un alt bloc cu 3 localuri spaţioase de pră­vălie şi 12 apartamente. In acelaşi timp se lucrează intens la terminarea altor 3 blocuri, cu un total de 77 de apartamente. Pe acelaşi şantier s-a început construirea blocului nr. 13, care va conţine 33 apartamente. Trustul regional de construcţii locale a mai terminat recent intr-un alt cartier din nordul oraşului construirea unui hotel muncitoresc cu 3 etaje, cu o capacitate de 300 persoane, pus la dispoziţia salariaţilor trustului. S-au mai dat în folosinţa 2 blocuri cu cite 18 aparta­mente pentru muncitorii fabricii de mobilă „Simo Géza“, în apropierea fabricii, unul în 1957 şi altul în anul curent. In strada 7 Noiembrie s-a început construcţia a 3 blocuri noi, iar în cartierul MureşenRor e pe .terminate un nou bloc cu 16 apartamente. Cu toate forţele pentru terminarea grabnică a însămînţârilor de toamnă Pînă la 30 octombrie, în regiu­nea noastră, planul însămînţări­­lor de toamnă a fost realizat în proporţie de 95,9 la sută, iar al arăturilor pentru însămînţări in proporţie de 98,9 Ia sută. In raionul Gheorghieni, pla­nul însăminţărilor a fost realizat în proporţie de 104,4 la sută, iar în raionul Ciuc în proporţie de 101,6 la sută. In celelalte raioane situaţia se prezintă după cum urmează: Cristur 94,3 la sută, Odorhei 89,9 la sută, Reghin 94,1 la sută, Sîngeorgiu de Pă­dure 98,2 la sută, Sf. Gheorghe 95,0 la sută, Tg. Mureş 95,8 la sută, Tg. Secuiesc 97,9 la sută, Topiiţa 100 ia sută. Peste tot, planul însămînţări­­ior de toamnă trebuie grabnic realizat. Există toate condiţiile pentru ca ţărănimea muncitoare din regiunea noastră să întîm­­pine cea de á 4l-a aniversare a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie cu însămînţările ter­minate. Odată cu acestea trebuie in­tensificate, în special, arăturile ■ Minei de toamnă şi Insilozarea furajelor. Pînă la 30 octombrie pe regiune planul arăturilor a­­dînc: a fost realizat abia în pro­porţie de 50,4 la sută, iar al însi­­lozăriior in proporţie de 40,3 la sută. Din frumuseţile patriei intîlni cu oamenii muncii din oraşul Kazan, prilej minunat pentru a adinei şi mai mult prie­tenia dintre oamenii muncii din regiunea noastră şi cei din Re­publica Tatară. Din delegaţie fac parte repre­zentanţi ai organelor orăşeneşti de partid şi de stat, muncitori, scriitori, activişti culturali etc. înainte de plecare, scriitorul Hajdú Győző — membru al de­­legaţei — a făcut următoarea declaraţie unui reprezentant al ziarului nostru: „O dorinţă ve­che mi se împlineşte cu această călătorie. De ani de zile mă pre­gătesc să plec în Uniunea Sovie­tică, să văd ţara lui Lenin, să mă întîlnesc cu popoarele care sub steagul eroicului partid bolşevic au răsturnat pentru prima oară in istoria omenirii exploatarea şi au construit socialismul.“-----O— Adunare festivii k Tg. iureş Miercuri, 29 octombrie, in sala mare a Palatului culturii din Tg. Mureş, a avut loc adunarea festivă cu prilejul celei de a 40-a aniversări a Comsomolu­­lui. Cu această ocazie Da­­roezi Ferenc secretar al Comitetului regional U.T.M. al Regiunii Auto­nome Maghiare a vorbit despre gloriosul trecut al Comsomolului leninist in cei 40 ani de existenţă, de spre faptele de eroism ale comsomoliştilor în lupta pentru consolidam pri­mului stat socialist din lume şi războiul pentru apărarea patriei. Din partea comitetului regional U.T.M. şi in nu­mele tinerilor din regiune a fost adresată o telegramă Comitetului Central al Comsomolului leninist din Moscova. . CHEILE TOSRSSU (•Foto: P. Romeo) Cu prilejul sărbătoririlor din cadrul Lunii prieteniei romîno­­sovietice, pe lingă zecile de ma­nifestări artistice sau cu carac­ter ştiinţific, — unde oamenii muncii din regiunea noastră au manifestat pentru prietenia veş­nică cu poporul sovietic — în această perioadă mai au loc şi numeroase schimburi de delega­ţii romîno-sovietice. Intorcind ' vizita oamenilor muncii din oraşul Kazan, care a vizitat oraşul Tg. Mureş cu pri­lejul sărbătorii naţionale a po­porului nostru, ziua de 23 Au­gust a. c. — astăzi, o delegaţie de reprezentanţi ai oraşului nos­tru va pleca în oraşul Kazan din Republica Socialistă Sovietică Autonomă Tatară. Reprezentanţii oraşului nostru vor lua parte cu acest prilej la manifestarea oamenilor muncii din oraşul Kazan, prilejuită de aniversarea a 41 de ani de la Marea Victorie Socialistă din Octombrie. Cu prilejui acestei vizite, reprezentanţii oraşului Tg. Mureş vor mai vizita o seamă de întreprinderi şi instituţii, se vor In vizită ia prietenii aia Kazan

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék