Steaua Roşie, aprilie 1959 (Anul 8, nr. 690-698)

1959-04-01 / nr. 690

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VAI Anul VIII. Nr. 690. J Miercuri, 1 aprilie 1959. 6 pagini * 20 bani H OTÁR1 REA Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romín şi a Consiliului de Miniştri al R.P.Romîne cu privire la unele măsuri pentru îmbunătăţirea conducerii şi controlului dc partid şi a activităţii economice în gospodăriile agricole de stat Comitetul Central al P.M.R. şi Consiliul de Miniştri al R. P. Romíné au adoptat o hotărîre cu privire la unele măsuri pentru îmbunătăţirea conducerii şi con­trolului de partid şi a activităţii economice în gospodăriile agri­cole de stat. Partidul şi guvernul, se arată în hotărîre, au pus în faţa tuturor gospodăriilor agricole de stat sarcina de a deveni unităţi mari producătoare de cereale şi produ­se animale, cu minimum de chel­tuieli, cu o productivitate a mun­cii ridicată, model de gospodărie socialistă. Ele trebuie să asigure o producţie în continuă creştere, să contribuie într-o măsură tot mai mare la alcătuirea fondului centralizat de produse agricole al statului. In vederea îndeplinirii rolului deosebit de important pe care-1 au G.A.S. în economia ţării, este necesară în primul rînd întărirea rolului organelor şi organizaţiilor de partid în ce priveşte conduce­rea şi controlul întregii activităţi a gospodăriilor agricole de stat, în acelaşi timp trebuie luate mă­suri pentru îmbunătăţirea perma­nentă a conducerii activităţii lor gospodăreşti, creşterea răspunde­rii directorului şi a tuturor cadre­lor cu funcţii de conducere, pre­cum şi atragerea lor la elabora­rea măsurilor necesare înfăptuirii sarcinilor puse de partid şi gu­vern. Pentru îmbunătăţirea activităţii gospodăriilor agricole de stat, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romín şi Consiliul de Miniştri' al Republicii Popu­lare Romíné au hotărît următoa­rele : 1. In tiecare G.A.S. se înfiinţea­ză : a) un consiliu; b) funcţia de organizator de partid ; c) funcţia de mecanic-şef, în cadrul fiecărei secţii a G.A.S. 2. Consiliul gospodăriei agrico­le de stat se compune din : — directorul gospodăriei ; — organizatorul de partid; — inginerul şef; — contabilul şef; — preşedintele comitetului sin­dical ; — secretarul organizaţie' de U.T.M. ; — mecanicul şef; — zootehnistul şef; — şefii de secţii; —■ mecanicii şefi din secţii. Consiliul poate invita la şedin­ţele sale pe unii brigadieri sau alţi muncitori şi tehnicieni ai gos­podăriei, dacă problemele ce se examinează reclamă acest lucru. Şedinţele consiliului sínt pre­zidate de directorul gospodăriei. Contabilul şef îndeplineşte func­ţia de secretar de şedinţă. a. Consiliul are următoarele a­­tribuţiuni : — Elaborează proiectul planu­lui de profilare şi dezvoltare în perspectivă a gospodăriei în aşa fel încît să asigure folosirea cu cea mai mare chibzuinţă a pămîn­­tului, maşinilor, instalaţiilor şi construcţiilor. Aprobă proiectele şi amplasarea construcţiilor ne­cesare activităţii economice pre­văzute în planul de investiţii, ur­mărind realizarea de construcţii ieftine şi bine justificate din punct de vedere economic. — Elaborează proiectul planu­lui anual de stat al gospodăriei privind producţia, investiţiile, a­­provizionarea şi desfacerea, acti­vitatea financiară, preţul de cost, forţele de muncă şi fondul de sa­larii şi după definitivarea acestu­ia, aprobă planul de măsuri teh­­nico-organizatorice pentru reali­zarea şi depăşirea lui la toţi in­dicii. Stabileşti ,..„mu operativ pen­tru buna desfăşurare a fiecărei campanii agricole, hotărînd ter­menele optime de începere şi ter­minare a tuturor lucrărilor, ţinînd seama de dispoziţiunile organelor centrale şi de condiţiile specifice locale. Ia toate măsurile necesare care să asigure livrarea în întregime, în condiţii optime şi la termenele fixate, a produselor către stat. — Analizează lunar şi trimes­trial realizarea planului de stat adoptînd de fiecare dată măsuri­le ce decurg din aceasta ; aprobă dările de seamă trimestriale, anu­ale şi bilanţul anual ce se înain­tează organelor superioare de stat. — Propune cadre pentru func­ţiile de conducere din gospodărie, care se numesc de către organele superioare şi hotărăşte asupra numirii celorlalte cadre cu func­ţii de răspundere. b) — Pentru îndeplinirea atri­buţiilor sale, consiliul se întru­neşte obligatoriu în fiecare lună, înaintea fiecărei campanii agri­cole şi în alte cazuri cînd se ivesc probleme importante ce intră în competenţa sa. Hotărîrile adoptate de consiliu pe baza atribuţiilor sale sínt obli­gatorii pentru tot personalul gos­podăriei şi se transmit acestuia prin ordin al directorului, în cali­tate de conducător unic pe linie administrativă. In cazurile cînd, la examinarea unor proDleme de natura celor prevăzute la punctul ,,a“ consiliul nu a putut ajunge la un punct de vedere comun, părerea directoru­lui şi a organizatorului de partid este hotărîtoare. Dacă aceştia nu au un punct de vedere comun, nu se vor adopta hotărîri, ci va fi in­format biroul comitetului raional şi — dacă e nevoie — secretaria­tul comitetului regional de partid. Acestea, cu sprijinul unor specia­lişti bine pregătiţi, vor examina imediat, cu toată atenţia, proble­mele ce s-au ivit şi vor da indi­caţii cu privire la rezolvarea lor. (Continuare în pag. 3-a) Prezidiul Marii Adunări Nationals a Republicii Populare Romíné D EC Ú E ¥ pentru lichidarea rămăşiţelor oricăror forme de exploatare a omului de către om în agricultură, în scopul ridicării continue a nivelului de trai material şi cultural al ţărănimii muncitoare şi al dezvoltării construcţiei socialiste In anii puterii populare, în a­­gricultura şi în viaţa ţărănimii noastre muncitoare s-au produs adînci prefaceri revoluţionare. Sta­tul democrat-popular înfăptuieşte cu consecvenţă principiul înscris în Constituţie, potrivit căruia pă­­mîntul aparţine celor ce-1 muncesc şi realizează năzuinţa de veacuri a oamenilor muncii: desfiinţarea exploatării omului de către om. Urmînd îndemnul partidului, ţărănimea muncitoare a pornit cu încredere şi hotărîre pe calea transformării socialiste a agri­culturii. Astăzi, peste 2 milioane de familii ţărăneşti, din totalul de circa 3.600.000, fac parte din gospo­dării agricole colective şi întovă­răşiri agricole, care, împreună cu sectorul socialist de stat, cuprind peste 8.400.000 ha., reprezentáld mai mult de 60 la sută din totalul suprafeţei agricole a ţării. Regiu­nea Constanta este pe depHn co­lectivizată , regnanăe Galaţi, Ti­mişoara şi altele înaintează rapid şpne <wflflpeatówrzeie-4Diba*á, »-toa­te regiunile ţării mişcarea pentru reorganizarea socialistă a agri­culturii a luat un mare avînt. Se transformă din temelii relaţiile sociale economice la ţară, înfăţi­şarea satului, modul de trai al ţărănimii muncitoare. Rezultatele de mare însemnăta­te istorică obţinute de ţărănime pe calea socialismului se datoresc faptului că ţărănimea noastră a devenit tot mai conştientă că nu­mai agricultura socialistă îi poa­te asigura ridicarea continuă a bunăstării sale materiale şi cultu­rale ; se datoresc muncii ei neo­bosite, sprijinului primit din partea aliatului ei de nădejde, clasa mun­citoare, din partea Partidului Mun­citoresc Romín şi a statului de­mocrat-popular. Aplicând consecvent politica de industrializare socialistă a ţării, statul a înzestrat agricultura cu tractoare şi maşini agricole mo­deme, investind numai în anii 1956/1960 coa. 11 miliarde lei. Pe baza c&rectiiweior portsdubw, ste­ţtunile de maşini şi tractoare care deservesc gospodăriile colective şi întovărăşirile agricole ajutînd pe ţăranii muncitori să obţină re­colte bogate, precum şi gospodă­riile agricole de stat, vor fi în­zestrate în anul 1939 cu încă 9.150 tractoare convenţionale, 4.700 combine, 6.200 semănători şi alte maşini care vor contribui la creş­terea mecanizării agriculfurii, a­­jungîndu-se în anul 1960 la peste 58.000 tractoare convenţionale. In anii viitori se vor investi fonduri din ce în ce mai însemna­te pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare (îndiguiri, desecări, iri­gaţii) precum şi pentru produce­rea seminţelor de soi, a materia­lului săditor viti-pomicol şi înmul­ţirea animalelor de rasă. Indus­tria chimică în plină dezvoltare va pune îa dispoziţia agriculturii cantităţi din ce în ce mai mari de îngrăşăminte şi alte produse chi­mice, în vederea obţinerii unor re­colte bogate an de an. (Continuare in pag. 3-a.) Lucrările şedinţei plenare a Comitetului Regional de Partid pentru sporirea producţiei industriale regionale, intensificarea economiilor, consolidarea unităţilor cooperatiste, pentru crearea de noi unităţi agricole cooperatiste In ziua de 28 martie, Comitetul de partid al Regiunii Autonome Maghiare a ţinut şedinţă plenară în cadrul căreia a analizat în mod temeinic, în spiritul plenarei C. C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie, activitatea politico-organizatorică a Biroului comitetului regional de partid, desfăşurată în scopul sporirii producţiei industriale şi a inten­sificării economiilor. La raportul prezentat de tovarăşul Szász Mihai, secretar al comitetului regional de partid au luat cuvîntul numeroşi membri ai comitetului, conducători ai comitetelor raionale de partid, mai mulţi directori de unităţi productive, contribuind la temeinica dezbatere a problemelor. La şedinţa comitetului regional de partid s-au dezbătut pro­blemele consolidării politice, organizatorice şi economice a unităţilor agricole cooperatiste, precum şi problemele organizării de noi unităţi. Raportul prezentat de tovarăşul Molnár János, secretar al comitetului regional de partid, a constituit o profundă analiză a rezultatelor şi a lipsurilor, obţinute sau sezisate în ultima vreme în lupta pentru trans­punerea în viaţă a directivelor r»'"? de-a! II-lea Congres al parti­dului. In baza rapoartelor, a propunerilor făcute şi a constatărilor, comitetul regional de partid a întreprins o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea muncii, pentru intensificarea rezultatelor. La plenară tovarăşul Csupor Lajos, membru al C. C. al P.M.R., prim-secretar al comitetului regional de partid a adus la cunoştinţa comitetului, hotărîrea C. C. al P.M.R. şi a Consiliului de Miniştri cu privire la unele măsuri pentru îmbunătăţirea conducerii şi contro­lului de partid şi a activităţii economice a gospodăriilor agricole de stat, precum şi Decretul pentru lichidarea rămăşiţelor oricăror forme de exploatare a omului de către om în agricultură. Cu forţe sporite ia tnsăminţări Moadele întrecerii Bandul este una din comu­nele mari producătoare de ce­reale din raionul Tg. Mureş. Te­renul de pe hotarul comunei, lucrat cu pricepere, răsplăteşte în fiecare an din plin munca ţăranilor muncitori. Pentru creşterea continuă a producţiei agricole, urmind îndemnul par­tidului aproape 600 familii de ţărani muncitori din comună s-au unit în cele 7 întovărăşiri agricole. Anul acesta ţăranii muncitori din Band au încheiat contracte pentru a vinde statului peste 132.000 kg cereale şi însemnate cantităţi de alte produse. Se dezvoltă an de an şi cultura sfeclei de zahăr. Anul acesta de pildă, în comuna Band, se cul­tivă 365 ha cu sfecla de zahăr din care pentru 355 s-au înche­iat contracte. In vederea obţinerii de recol­te bogate în acest an ţăranii muncitori din Band au înce­put din timp însămînţările de primăvară. Arăturile sânt pe terminate. S-a terminat şi în­­sămînţatul la griul de primă­vară la orz, ovăz, floarea-soa­­relui, soia şi la mac. Sfecla de zahăr, pînă la 29 martie s-a însămînţat pe 135 ha. S-au în­­sămînţat de aseimeni şi legume­le pe 51 ha din cele 70 plani­ficate. Aceste rezultate sínt rodul în­trecerii. înainte de începerea campaniei de primăvară 6 în­tovărăşiri din comună s-au luat la întrecere socialistă pentru executarea la timp şi în bune condiţiuni a însămînţărilor. A pornit de asemeni şi întrecerea patriotică între cele 35 circum­scripţii electorale. In felul ace­sta ritmul zilnic de lucru a fost depăşit, atît la întovărăşiri cît şi în sectorul individual, în me­die cu 4 ha la zi. Creste $8 sc întăreşte »ectorol «sfegicol socialist In perioada 25 februarie — 25 martie a.c., datorită muncii po­litice desfăşurată de organele de partid şi de stat, au fost ob­ţinute noi succese în transfor­marea > socialistă a agriculturii. In acest interval de timp au fost inaugurate 26 de noi înto­vărăşiri în care au intrat 2.921 familii cu 8.157 ha. In această perioadă in gospodăriile agri­cole colective din regiune au fost primite peste 400 familii. In întovărăşirile existente, în această perioadă numărul mem­brilor a crescut cu 3.673 familii. Rezultate bune s-au obţinut în raionul Sf. Gheorghe unde s-au primit în gospodăriile agricole colective şi întovărăşiri 3.233 familii, acest raion devenind complet eooperativizat. In cele 651 unităţi agricole socialist-cooperatiste existente la 25 martie in regiunea noastră făceau parte 77.065 familii, iar suprafaţa cooperativizată atin­gea aproape 200.000 hectare. Co planul trimestrial îndeplinii La fabrica dc lapte-praf „Mureşul“ din Remetea Planul trimestrial la sorti­mentele principale a fost rea­lizat pînă la 24 martie. Pînă la data de 30 martie a. c„ prevede­rile planului trimestrial la lap­te-praf au fost realizate in pro­porţie de 105 la sută, la unt în proporţie de 102 la sută, brîn­­zeturi 95 la sută, cu toate că din cauza muncilor agricole de pri­măvară procentul de lapte co­lectat a scăzut. Rezultatele bârne obţinute în keaHzarea planului trimestrial îmînte-de ter^em iar tele principale, se datoresc şi bunei organizări a muncii şi în­trecerii socialiste. In cursul anului acesta 70 la sută din muncitorii întreprinderii sint antrenaţi în întrecerea socialistă, desfăşurarea muncii fiind ur­mărită pe grafice. Numai în cursul lunii februarie au fost date peste plan produse in va­loare de 298.000 lei. In lunile ia­nuarie şi februarie prevederile planului la preţul de cost a» fpsi rödtuse cu 159.000 lei. ORGAN AL COMITETULUI REGIONAL DeTaRTI^Î AL SFATÖLUI PODULAr] 2o noi unităţi constituite

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék