Steaua Roşie, mai 1959 (Anul 8, nr. 699-707)

1959-05-03 / nr. 699

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIŢI-VAI ORGAN AL COMITETULUI REGIONAL PE PARTID Ş| At SFATQlÜI POPULAR AL REGIUNII AUTONOME MAGHIARE . Silii scmnnl isilrălirii in mnnca §s al soliflarilülii internationale Mitingul şi demonstraţia oamenilor muncii din Tg.Mureş, cu prilejui zilei de 1 Mai Zorii lui Intîi Mai au găsit oraşul de reşedinţă al regiunii noastre — Tg. Mureş — minu­nat oraş al florilor, primenit ca niciodată în veşmînt de sărbă­toare. Un veşmint nou, gătit anume, căci la noi, oamenii muncii präznüiesc această sărbă­toare a proletariatului, pentru a 15-a oară în condiţii de li­bertate. Cu numai cîteva zile în urmă, centrul oraşului era încă un imens şantier. Se lucra la rea­­menajarea şi înfrumuseţarea Pieţii Stalin. Ziua şi noaptea, mii de oameni ai muncii din întreprinderile şi instituţiile tîrgumureşene, elevi şi studenţi, au muncit voluntar pentru ca in pragul zilei de Intîi Mai ora­şul florilor să fie mai frumos şi mai înflorit ca niciodată. Şi iată acum înfăţişîndu-ni-se pri­virilor, fructul acestei munci entuziaste: piaţa reamenajată după ultimele cerinţe ale arhi­tecturii moderne, cu trotuare largi, mărginite de borduri mo­­zaicate şi de klinker, cu un parc împrejmuit de arboret şi arbuşti ornamentali, cu ronduri de flori multicolore, cu reţelele electrice şi telefonice montate subteran, ' cu trei rînduri de stilpi înalţi care susţin instala­ţia ce iluminează strălucitor piaţa din centrul oraşului. Iar pe lingă toate acestea, oamenii au arborat deasupra clădirilor publice, pe faţadele magazine­lor, deasupra blocurilor şi ca­selor de locuit, drapele purpurii şi tricolore, alături de lozinca „Trăiască 1 Mai, Ziua solidari­tăţii internaţionale a oamenilor muncii!“ Spre această piaţă se în­dreptau în dimineaţa zilei de 1 Mai oamenii muncii din toate cartierele oraşului pentru a participa la marea demonstra­ţie. Cur’nd, pieţele Stalin şi Eroi­lor Sovietici devin o adevărată mare de drapele roşii şi tricolo re, unduind în adierea uşoară a vîntului de primăvară. Din piepturile a mii de oameni ră­sună vibrant chemări de soli­daritate cu proletariatul din în treaga lume. E ora 9. In tribuna centrală iau loc conducători ai organelor şi organizaţiilor de partid şi de stat, personalităţi ale vieţii publice şi artistice, oameni ai muncii, pe piepturile cărora strălucesc ordine şi medalii ale Republicii Populare Romíné. Fanfara intonează imnul scump al proletariatului de pre­tutindeni — „Internaţionala“ — şi Imnul de stat al Republicii Populare Romíné. Tovarăşul Csavar Béla, pre­şedintele Consiliului sindical Dragi tovarăşi şi tovarăşe! Ne-am adunat pentru a săr­bători întii Mai, Ziua solidari­tăţii internaţionale a oamenilor muncii din lumea întreagă. Cu acest prilej, în numele Comite­tului din Regiunea Autonomă Maghiară al Partidului Munci­toresc Romín aduc un salut călduros muncitorilor, ingineri­lor, tehnicienilor, ţăranilor muncitori, intelectualităţii din oraşul Tg.-Mureş şi din întrea­ga regiune. Vă felicităm pentru munca devotată ce o depuneţi în construirea socialismului, pentru obţinerea de noi şi noi rezultate, pentru înfăptuirea unei vieţi mai fericite, mai bune a celor ce muncesc. De 70 de ani clasa muncitoare sărbătoreşte ziua de 1 Mai cu victorii din ce în ce mai mari. Astfel, pe un sfert de pe supra­faţa pămîntului, de la Oceanul îngheţat de Nord pînă la Pa­mir, de la ţărmurile mărilor Baltice şi Adriatice pînă la Oceanul Pacific, fîlfiie victorios steagul roşu al muncii libere. In aceste ţări clasa muncitoare a cucerit puterea. Astăzi partidele comuniste şi muncitoreşti din ţările capitaliste, care se întăresc din zi în zi, mobilizează oamenii muncii la lupta pentru pîine, pentru pace, pentru socialism. regional, deschide mitingul oa­menilor muncii din cras. Au luat apoi cuvîntul tovară­şii Băţaga loan şi Molnár Já­nos, secretari ai comitetului regional de partid, care au vor­bit în limbile romînă şi ma­ghiară despre însemnătatea zi­lei de 1 Mai şi succesele de seamă cu care oamenii muncii din regiunea nostră au întîmpi­­nat această măreaţă sărbătoa­re. Peste 33 milioane de oameni luptă azi în avan­garda clasei muncitoare într-un număr de 83 de ţă­ri, în partidele comuniste şi muncitoreşti. Ne uneşte ideologia comună marxist­­leninistă, lupta comună pen­tru eliberarea omenirii, pen­tru pace, democraţie şi so­cialism. In această zi de 1 Mai, ini­mile omenirii muncitoare sínt pline de bucuria măreţelor per­spective oferite de cel de-al XXI-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Congres de însemnătate istori­­co-mondială al constructorilor comunismului. Prin înfăptuirea planului sep­­tenal Uniunea Sovietică va ob­ţine victorii decisive în crearea bazei tehnico-materiale a co­munismului, asigurînd triumful primului stat socialist din lume în întrecerea economică cu ţă­rile capitaliste. Prin înfăptuirea planului sep­­tenal, factor important în construirea comunismului, Uniu­nea Sovietică va introduce într-un număr tot mai mare de ramuri industriale săptămîna de lucru de 5 zile, iar bunăsta­rea poporului sovietic va atinge cel mai înalt nivel din lume. (Continuare în pag. 2-a) secretar al Comitetului regional de partid Aspect din tribună, în timpul cuvîntării, marea eemonsiraiie a oamenilor mm din Capitale cu prilejul zilei de 1 Mai Bucureştiul, asemenea între­gii ţări, e în sărbătoare. Decorul înflorit al primăverii se între­geşte în această zi cu coloritul viu, festiv, al nenumăratelor flamuri roşii şi tricolore cu ca­re cetăţenii Capitalei şi-au îm­podobit oraşul. încă din zori zeci de mii de oameni ai muncii, venind din toate cartierele oraşului, se în­dreaptă spre locul tradiţionalei demonstraţii de 1 Mai. Pretu­tindeni domneşte voia bună, se aud cîntece vesele. Piaţa Sta­lin are aspectul caracteristic marilor zile de sărbătoare. In Piaţă, în rînduri compac­te, se află miile de oameni ai muncii care vor participa la mitingul consacrat zilei de 1 Mai. Sínt muncitori din fabri­cile şi uzinele Capitalei, acti­vişti de partid, şi ai organiza­ţiilor obşteşti, militari, oameni de cultură, studenţi. Deasupra rîndurilor sínt ri­dicate panouri pe care sínt în­scrise chemări în cinstea marii sărbători a clasei muncitoare, portretele făuritorilor socialis­mului ştiinţific — Marx, Engels, Lenin, portretul Iui I. V. Stalin, portretele membrilor biroului politic al C.C. al P.M.R., ale conducătorilor partidelor co­muniste şi muncitoreşti fră­ţeşti. in tribune se află numeroşi invitaţi: membri ai C.C. al P.M.R., membri ai guvernului, ai Prezidiului Marii Adunări naţionale, conducători ai orga­nizaţiilor de masă şi instituţii­lor centrale, fruntaşi în muncă din întreprinderile Capitalei, academicieni, oameni de ştiinţă, artă şi cultură, generali şi ofi­ţeri superiori, ziarişti romini şi corespondenţi ai presei străine. In tribuna special rezervată iau loc şefi ai misiunilor diplo­matice acreditaţi la Bucureşti şi alţi membri ai corpului di­plomatic. In tribune se află de aseme­nea numeroşi oaspeţi de peste hotare veniţi să sărbătorească ziua de 1 Mai alături de po­porul nostru. La ora 8,30 sosirea în Piaţa Stalin a conducătorilor parti­dului şi guvernului este salu­tată cu îndelungi ovaţii. In tribuna centrală iau Ioc tovarăşii Gheorghe Gheorghiu- Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Umil Bodnăraş, Petre Borilă, Nicolae Ceauşescu, Ale­xandru Moghioroş, Constantin Pirvulescu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Stefan Voitec, Ion Gheorghe Maurer, János Fazekas, Vladi­mir Gheorghiu, Alexandru Bir­­lădeanu, Atanase Joja, Ghera­­sim Popa, Florian Dănălache. înainte de începerea mitingu­lui marea fanfară militară ali­niată In piaţă intonează imnul de stat al R. P. Romíné. Mitingul este deschis de tov, Florian Dănălache, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului orăşenesc Bucureşti al P.M.R Ia apoi cuvîntul tovarăşul Gheorghe Apostol, membru în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., preşedintele Consiliului Central al Sindicatelor care felicită căl­duros cu ocazia zilei de 1 Mai pe oamenii muncii şi pe oas­peţii de peste hotare,’ în nume­le Partidului Muncitoresc Ro­mín, al guvernului Republicii Populare Romíné şi al Consi­liului Central al Sindicatelor. (Continuare în pag. 6-a) Cuvîntarea tovarăşului 9 Gheorghe preşedintele Consiliului Central al Sindicatelor Dragi tovarăşi, Dragi oaspeţi de peste hotare, Oameni ai muncii din Capitala patriei noastre, Sărbătorim astăzi ziua de 1 Mai, ziua solidarităţii internaţio­nale a celor ce muncesc, In împre­jurări cînd omenirea muncitoare de pe toată suprafaţa pămîntului îşi manifestă tot mai puternic ho­­tărîrea de a lupta pentru pace trai­nică in lume, pentru democraţie şi socialism. in această frumoasă zi de primă­vară, cînd întregul nostru popor muncitor îşi manifestă bucuria faţă de victoriile obţinute în construirea vieţii noi, socialiste, din însărci­narea Comitetului Central al Par­tidului Muncitoresc Romín, a gu­vernului Republicii Populare Ro­míné, şi a Consiliului Central al Sindicatelor vă salut cu căldură, şi vă felicit pentru succesele cu care aţi întîmpinat ziua de 1 Mai. Cu ocazia acestei mari sărbă­tori, salutăm călduros scumpii noştri oaspeţi de peste hotare, ca­re participă alături de noi Ia a­­ceastă măreaţă sărbătoare. Tovarăşi! Ziua de 1 Mai ne a­­minteşte de glorioasele tradiţii de luptă ale eroicei noastre clase muncitoare, de manifestaţiile şi de­monstraţiile organizate de partidul comunist, de lupta maselor munci­toare, în frunte cu încercata sa a­­vangardă, împotriva regimului bur­­ghezo-moşieresc, pentru pîine, pă­­mînt, libertate şi pace. Poporul nostru muncitor, înfrun­­tînd cu bărbăţie nenumărate greu­tăţi, a parcurs un drum glorios de luptă pentru instaurarea puterii populare, pentru întărirea regimu­lui democrat-popular şi pentru con­struirea socialismului. Oamenii muncii din Republica Populară Romînă sărbătoresc ziua de 1 Mai ca oameni liberi, stăpîni pe soarta lor, constructori harnici şi talentaţi ai socialismului. Sub steagul glorios al partidului s-au obţinut mari înfăptuiri în dezvolta­rea economiei şi culturii. Oamenii muncii, dînd dovadă de o înaltă conştiinţă socialistă, participă activ la conducerea vie­ţii de stat şi economice, punîndu­­şi toată puterea şi toate capacită­ţile în slujba înfloririi patriei. Aluncitorii, inginerii, tehnicienii, muncesc neobosit pentru dezvol­tarea în ritm susţinut a industriei socialiste. An de an intră în func­ţiune noi întreprinderi In indus­tria constructoare de maşini, si­derurgică, petroliferă, chimică, minieră, de prelucrare a lemnului, in industria producătoare de bu­nuri de larg consum. Mase tot mai largi de ţărani muncitori păşesc cu încredere pe drumul arătat de partid, drumul agriculturii socialiste. Poporul nostru a primit cu aprobare şi sa­tisfacţie măsurile stabilite de par­tid şi de statul democrat-popular în vederea lichidării oricăror for­me ale exploatării în mediul ru­ral. Nu este departe ziua cînd va fi încheiată opera de transformare socialistă a agriculturii. Intelectualitatea ţării noastre, oamenii de ştiinţă şi cultură par­ticipă tot mai activ Ia opera de construire a societăţii noi, socia­liste. Pe măsura dezvoltării econo­miei naţionale, a creşterii produc­tivităţii muncii şi reducerii preţu­lui de cost al producţiei, creşte nivelul de trai al oamenilor mun­cii de la oraşe şi sate. Anul acesta vom sărbătorii a 15-a aniversare a eliberării pa­triei noastre. Cu acest prilej, po­porul romín va trece în revistă marile realizări pe care te-a obţi­nut în anii puterii populare, rea­lizări ce deschid perspectiva în­făptuirii unor noi sarcini măreţe. In anii apropiaţi socialismul va fi construit în linii mari şi vom trece la o nouă etapă, etapa de­săvârşirii construcţiei socialismu­lui în ţara noastră. In munca şi lupta pentru con­struirea socialismului s-a cimentat (Continuare în pag. 6-a) Anul VIII. Nr. 699. Duminecă, 3 mai 1959 6 pagini — 20 bani Cuvîntarea tor. Băţaga loan,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék