Steaua Roşie, mai 1959 (Anul 8, nr. 699-707)

1959-05-03 / nr. 699

Sub semnul înfrăţirii In muncă şi alsolidarităţii internaţionale Cuvîntarea tovarăşului Băţaga loan, secretar al Comitetului regional de partid (Urmare din pag. l-a) Pe drept cuvînt, oamenii munci din lumea întreagă pot fi mîndri de victoriile istorice ale Uniunii Sovieti­ce, care au confirmat în mod definitiv că lupta cla­sei muncitoare poate tran­sforma în realitate visul cel mai măreţ al omenirii — comunismul. Strins legate între ele prin puternice relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, păşesc ţările socialiste într-un íront unit, pe drumul bunăstării şi fericirii. Insă pe partea cealaltă a lu­mii, în ţările capitaliste, în co­lonii, se înrăutăţeşte din ce în ce mai mult situaţia clasei mun­citoare; crizele economice, scă­derea producţiei industriale, şomajul, cursa Înarmărilor, creşterea mizeriei, marchează că sistemul capitalist şi-a trăit traiul. Societatea bazată pe exploatarea capitalistă se zgu­duie din temelii şi este zdrun­cinată de puternicele mişcări greviste, de mişcarea de elibe­rare naţională a popoarelor din ţările coloniale şi dependente. Tovarăşi! In acest an, ziua de 1 Mai o sărbătoreşte întreaga omenire sub semnul luptei pentru pace, al destinderii încordării inter­naţionale. Popoarele se pronun­ţă pentru pace. Ele nu mai vor bombe, moarte şi distrugeri. Tocmai de aceea popoarele lu­mii privesc cu încredere spre Răsărit, spre marea Uniune Sovietică, care luptă împotriva războiului, pentru viaţă, pentru pacea omenirii, pentru liniştea căminelor noastre. De aceea au primit cu atita satisfacţie oamenii cinstiţi din întreaga lume aprecierea făcută de tovarăşul N. S. Hruşciov la cea de-a IX-a conferinţă a muncitorilor pe întreaga Ger­manie de la Leipzig: „Noi considerăm că în pre­zent războiul nu este inevi­tabil şi aceasta nu pentru că imperialiştii s-ar fi fă­cut mai înţelepţi sau mai buni la suflet, ci pentru că au devenit mai slabi, pentru că în prezent lagărul păcii a devenit mai puternic decît oricînd.“ Tovarăşi! In acest an, sub conducerea înţeleaptă a Partidului Munci­toresc Romín, poporul nostru muncitor sărbătoreşte cu noi şi noi victorii Ziua solidarităţii internaţionale a oamenilor muncii. muncii creatoare. Muncitorii din întreprinderile noastre luptă cu succes pentru realizarea sarcinilor trasate de Plenara din noiembrie a C.C. al Parti­dului Muncitoresc Romín. In întrecerile organizate în cinstea zilei de 1 Mai întreprinderile noastre, Atelierele de reparaţii auto nr. 2, I.F.E.T. Sovata, I.F.I.L. Reghin etc. au obţinut rezultate bune. O mare parte a ţărănimii muncitoare din regiunea noas­tră, urmînd calea arătată de partid, a păşit pe baza liberu­lui consimţămlnt pe făgaşul muncii comune, al agriculturii socialiste, pe drumul belşugului. Trei raioane din regiunea noastră sínt de acum coo­­perativizate, iar altele sínt în pragul cooperativizării complete. Astăzi 61,3% din numărul familiilor ţărăneşti şi 43,5% din suprafeţele cooperativizabile ale regiu­nii noastre aparţin sectoru­lui socialist. Sectorul socia­list din regiunea noastră — inclusiv sectorul de stat — reprezintă 03%, din supra­faţa agricolă a regiunii. Poporul nostru muncitor, strins unit în jurul partidului şi guvernului, sărbătoreşte cel de-al 15-lea Intîi Mai liber in patria noastră dragă, construc­toare a socialismului, Republi­ca Populară Bomînă. Alianţa dintre clasa muncitoare şi ţă­rănimea muncitoare, temelia' şi principiul suprem al puterii populare, este mai puternică ca oricînd. Prietenia şi unitatea frăţească dintre poporul romín şi minorităţile naţionale se ci­mentează continuu. Poporul nostru muncitor, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romín, înaintează cu încredere şi fer­mitate pe drumul socialismului. Trăiască 1 Mai, Ziua so­lidarităţii internaţionale a celor ce muncesc, ziua fră­ţiei muncitorilor din toate ţările! Trăiască bastionul invin­cibil al păcii şi securităţii popoarelor, puternicul lagăr socialist, în frunte cu Uniu­nea Sovietică! Trăiască pacea, prietenia şi colaborarea între popoare! Trăiască Comitetul Cen­tral al Partidului Muncito­resc Romín, în frunte cu tovarăşul Gheorglie Gheor­­ghiu-Del! Aspect de la demonstraţia sportivilor. In acordurile maiestuoase ale „Marşului partizanilor“ în cepe demonstraţia oamenilor muncii din Tg. Mureş. Spre tribună se îndreaptă în pas ca­denţat gărzile muncitoreşti. A- cordurile fanfarei sínt preluate de miile de glasuri ale partici­panţilor la demonstraţie: „Infruntînd furtuni Spargem munţi în pumni Lupta noastră nu s-a sfîrşit. Pîn-la unul o să piară Duşmanii poporului.. Din pasul sigur, din încleşta­rea braţelor pe arme, din pri­virea dîrză a celor care alcă­tuiesc gărzile muncitoreşti, ci­teşti, hotărîrea clasei noastre muncitoare de a-şi apăra mun­ca paşnică pusă în slujba con­struirii vieţii noastre socialis­te. Din piepturile miilor de de­monstranţi răsună puternic lo­zincile „Vom munci, şi vom lupta, pacea o vom apăra!“, „Trăiască şi înflorească scum­pa noastră patrie, Republica Populară Romînă!“ Dar iată că acordurilor pline ale „Marşului partizanilor“ le ia locul un cîntec vesel pionie­resc. Prin faţa tribunei se re­varsă însăşi primăvara. Defi­lează viitorul de aur al patriei ■— copii cu cravate roşii — pio­nieri.: Semn al recunostinţePlor Defilează gărzile, muncitoretfi* poartă în braţe portretele con­ducătorilor dragi ai partidului nostru, chipurile marilor dascăli ai proletariatului — Marx, En­gels, Lenin. Flamura purpurie a sutelor şi miilor de drapele se unduie ca o mare de foc deasupra paradei demonstranţi­lor. De pe buzele lor răzbat pînă departe chemări la munca paş­nică, la solidaritate cu toate po­poarele iubitoare de pace, din lume. întreaga demonstraţie a oa­menilor muncii din Tg.-Mureş se desfăşoară sub semnul prie­teniei de nezdruncinat cu po­poarele marii Uniuni Sovietice şi ale tuturOT ţărilor lagărului socialist. De-a lungul nesfîrşitelor co­loane de demonstranţi echipele de dansatori în costume naţio­nale romîneşti, şi secuieşti sim­bolizează prietenia frăţească dintre poporul romín şi naţio­nalităţile conlocuitoare, în lup­ta comună pentru construirea socialismului in patria noastră. Ore în şir peste 30.000 de oameni ai muncii, elevi şi stu­denţi, cadre didactice, oameni ai ştiinţei şi culturii, artişti, sportivi, funcţionari şi coopera­tori din oraşul Tg.-Mureş, femei cu drapele ca azurul seninului, încrustate cu albul porumbel al păcii, au demonstrat prin faţa tribunei, manifestîndu-şi hotă­­rirea de a lupta neobosiţi pen­tru înfăptuirea măreţelor sarci­ni ale operei de construire a socialismului în scumpa noastră patrie, Republica Populară Ro­­roînă. tnceue demonstraţia oamenilor munci! toreşti confortabile şi se pot acoperi 330 de locuinţe, succes realizat odată cu reducerea pre­ţului de cost in primul trime­stru al anului cu peste 40.000 lei. Din miile de piepturi ale de­monstranţilor răsună într-un cor neobişnuit versurile de foc din cintarea „Steagul partidu­lui“: ...„Trec rînduri, rînduri munci­tori Cu steagu-n vînt desfăşurat E steagul marilor victorii de partid înălţat“... Iată-i acum trecind în coloa­pentru partidul nostru drag ca­re le asigură o viaţă fericită, lipsită de griji, ei poartă încu­nunat de ghirlande de flori chipul scump al tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej. In rînduri compacte trec apoi prin faţa tribunei coloanele de demonstranţi ale oamenilor muncii din întreprinderile frun­taşe din Tg.-Mureş. Iată-i păşind în frunte pe muncitorii fabricii de zahăr „Bernăth Andrei“. Trei munci­tori alcătuiesc garda ce poartă faldurile drapelului roşu de In fabrici şi pe ogoare, în şcoli şi instituţiile cultura­le, harnicul nostru popor muncitor înfăptuieşte reali­zări mari, demne de secolul socialismului. Azi, în decurs de 63 zile industria noastră produce atît oţel, cît a pro­dus într-un an întreg în 1938; iar în decurs de 42 zile produce atîtea maşini, şi în timp de 60 de zile atîta energie electrică, cît au produs cu 21 ani în ur­mă fabricile capitaliştilor în decurs de un an. Revoluţia de însemnătate isto­rică îmbogăţeşte, înfrumuseţea­ză viaţa socială, economică a satelor noastre. Se schimbă mo­dul de trai al ţărănimii mun­citoare, se schimbă aspectul satului. Peste 2.200.000 de ţăra­ni muncitori au păşit cu încre­dere pe drumul indicat de par­tid, pe drumul agriculturii so­cialiste, ceea ce reprezintă un procentaj de peste 61% din to­talul ţărănimii muncitoare. Datorită rezultatelor obţinute în industrie, agricultură şi în celelalte ramuri ale economiei naţionale, se îmbunătăţesc con­diţiile de trai ale celor ce mun­cesc. In anul trecut au fost da­te în folosinţa oamenilor mun­cii peste 13.500 apartamente noi, iar în anul curent pentru construcţii de locuinţe este pre­văzută o sumă de 1 miliard lei. Poporul nostru ştie, că rezul­tatele obţinute sínt legate indi­solubil de rezultatele tuturor ţărilor socialiste, de relaţiile reciproce tovărăşeşti de priete­nie şi într-ajutorare, care s-au statornicit între noi. Sărbătorim cu însufleţire ziua de 1 Mai, pătrunşi de măreţia perspectivei ce ni s-a deschis în construirea socialismului. Cuvintele tovarăşului Gh. Gheorghiu-Dej rostite în faţa activului din Bucureşti au fost primite cu o puternică însufle­ţire: „Prin înfăptuirea prevederi­lor planului de dezvoltare a economiei noastre naţio­nale pe perioada 1960—1965, poporul nostru va termina în linii mari construirea so­cialismului şi va trece într-o nouă etapă, aceea a desăvîr­­şirii construcţiei socialiste.“ Cei ce muncesc sínt hotărîţi să lupte cu perseverenţă, cu abne­gaţie, pentru atingerea acestui obiectiv însufleţitor. Tovarăşi! Intîi Mai 1959 găseşte oraşele şi satele de pe meleagurile re­giunii noastre în plin avint al întreprindere fruntaşă pe ţară, drapel meritat cu prisosinţă. La sfîrşitul campaniei de prelucra­re a sfeclei din recolta anului trecut, acest harnic colectiv de muncitori a raportat partidului că a produs peste plan aproape 2 milioane kg de zahăr. Iar ca răspuns la chemarea celor 8 întreprinderi din Capitală, ei s-au angajat ca în viitoarea campanie de prelucrare a sfeclei să realizeze economii de aproa­pe un milion de lei. In cinstea zilei de 1 Mai colectivul acestei întreprinderi fruntaşe a termi­nat înainte de termen lucră­rile de remont la trei cazane de aburi şi 22 maşini centrifuge, împreună cu turbinele care le acţionează. Dar iată că prin faţa tribunei îşi unduieşte mătasea purpurie un alt drapel de întreprindere fruntaşă pe ţară. El este purtat cu mîndrie de muncitorii fabri­cii de cărămizi şi ţigle „Mure­şeni“. In cinstea zilei pe care o sărbătoresc cu inimile pline de voioşie, cărămidarii de la Mu­reşeni au produs peste plan 1.689.000 de cărămizi şi 665.00C de ţigle, din care se pot construi aproape 70 de locuinţe munci­ne strînse pe muncitorii Atelie­relor de reparaţii auto. Două săgeţi de foc înscrise pe un gra­fic ce-l poartă în fruntea co­loanei se opun prin cifrele pe care le indică: creşterea cu 8 la sută a producţiei globale pe primele 4 luni ale anului şi re­ducerea în aceeaşi perioadă cu aproape 8 la sută a preţului de cost. Sínt cifre care indică re­pararea, peste prevederile pla­nului, a 51 de autovehicule şi realizarea unor economii mai bine de 160.000 lei. In uralele şi aclamaţiile mul­ţimii trec apoi prin faţa tribu­nei, în coloane largi, muncitorii armatei ceferiste. Lucrători vrednici, ei raportează partidu­lui că şi-au îndeplinit cu priso­sinţă angajamentele pe care şi le-au luat în cinstea marii săr­bători a proletariatului. Reali­­zînd economii de peste 1.000 tone de combustibil convenţio­nal, ei au reuşit totodată să transporte în bune condiţiuni şi la timp produsele destinate în­treprinderilor din ţară. Mereu alte şi alte colective ale întreprinderilor din oraş defi­lează prin faţa tribunei. Ei

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék