Steaua Roşie, noiembrie 1959 (Anul 8, nr. 752-759)

1959-11-04 / nr. 752

PROLETARI DIN TOATE fARILE, UNIŢI-VA\ Anul VIII. Nr. 752. Miercuri, 4 noiembrie 1959. 6 pagini — 20 bani Savantul sovietic Simion Alexandrovici Sarkizov, !a Tg.Mureş In cadrul Lunii prieteniei ro~ mino-sovietice, savantul sovietic Simion Alexandrovici Sarkizov, directorul Institutului creierului din Moscova, membru al Prezi­diului Academiei de ştiinţe Me­dicale a Uniunii Sovietice, sîm­­bătă 31 octombrie a.c. a fost oas­petele oamenilor de ştiinţă în domeniul neurologiei din Tg. Mureş. Vizita pe care savantul sovietic a făcut-o la Tg. Mureş este un răspuns prietenesc la vizita pe care academicianul Miskolczy Dezső a făcut-o la In­stitutul creierului din Moscova. Oaspetele sovietic a fost în­­timpinat de numeroşi profe­sori, doctori, asistenţi şi stu­denţi de la Institutul medico­­farmaceutic din localitate, prin­tre care Andrăsofszky Tibor, rectorul institutului, acad. Mis­kolczy Pezsö, prof. Marosi Ti­bor, prof. Gyergyai Ferenc, An­­talffy András şi alţii. In laboratorul de histologie savantul sovietic a apreciat fa­vorabil valoroasele cercetări şi experienţe în domeniul neuro­logiei, obţinute de neurologii din Tg. Mureş. In aceeaşi zi, savan­tul sovietic s-a întil’Mt cu stu­denţii de la I.M.F., membri ai cercur'lor ştiinţifice studenţeşti. După masă a făcut o vizită la clinica de neurologie, condusă de acad. Miskolczy Dezső, unde oaspetele a rămas plăcut im­presionat de rezultatele cercetă­torilor tîrgumureşeni. Trei S.M.T.-uri şi-au realizat pianul anual La 1 noiembrie a.c. S.M.T.­­urile din Miercurea Ciuc, Tg.­Mureş şi Reghin şi-au reali­zat planul anual al lucrărilor | agricole. Acest succes se datoreşte bu nei organizări a muncii în ca­drul brigăzilor, muncii politice desfăşurate In rîndurile trac­toriştilor, care au participat cu multă însufleţire la realizarea planului anual înainte de ter­men. Şi celelalte 5 S.M.T.-uri se străduiesc să-şi realizeze pla­nul anual. G.A.S.-uriie au terminat însămlnţările Toate gospodăriile agricole de stat de pe cuprinsul regiu­nii noastre au terminat com­plet însăminţatul cerealelor de toamnă. Pentru asigurarea unei pro­ducţii sporite la hectar, munci­torii gospodăriilor agricole de stat au încorporat în sol aproape 12.000 tone îngrăşă­minte naturale şî peste 390 to­ne îngrăşăminte chimice.. Acum, la toate G.A.S.-uriie se continuă efectuarea arătu­rilor adinei, destinate însămîn­­ţărilor de primăvară. Lucrează Iu contul ultimei decade a lunii decembrie Muncitorii, tehnicienii şi funcţionarii întreprinderii forestiere U.I.L. Tg. Secuiesc şi-au concentrat forţele pen­tru realizarea înainte de termen a planului anual. In acest scop s-au aplicat o serie de mici mecanizări printre care se numără un transportor sistem tramvai pen­tru căratul buştenilor de la depozit Ia hala gaterelor, şi un altul pentru transportul cherestelei de la camerele de abu­rit, la depozit, precum şi o macara acţionată cu energie electrică pentru descărcarea buştenilor din vagoanele C.F.R., ceea ce a dus la creşterea productivităţii muncii cu peste 30 la sută. Datorită muncii însufleţite depuse de colectivul fa­bricii, numai în luna octombrie s-au produs peste plan 300 m c, cherestea răşinoase şi alte mari cantităţi de mate­rial lemnos. De la începu tdl anului, muncitorii forestieri au dat peste plan 1.312 m c cherestea răşinoase, 123 m c cherestea fag, 126 m c lăzi şi multe altele, în valoare de peste 1.400.000 lei. Incepind cu 31 octombrie ei lucrează in contul ulti­mei decade a lunii decembrie. Produse în contul anului 1960 La întreprinderea „Mobila“ din Sf. Gheorghe, prin folosirea mai chibzuită a materialului, a timpului de lucru precum şi a capacităţii maşinilor, muncitorii au dat de la începutul anului produse peste plan, ca dulapuri şi alt mobilier pentru export şi pentru comerţul interior în va­loare de 1.632.000 lei. Cu aceasta ei şi-au realizat cu cinste sarcinile planului anual, lucrînd deja in contul anului 1960. Prin folosirea mai raţionala a materiei prime, ei au realizat o economie la reducerea preţului de cost de peste 687.000 lei. La obţinerea acestor succese a contribuit mult ridicarea productivităţii muncii faţă de plan cu 10 la sută. In curind muncitorii de aici vor putea lucra in noua hală, la care, în prezent, se fac ultimele lucrări de finisaj. Noua hală cuprinde printre altele şi o baie cu 7 duşuri. 3*2 miRl*oaii<e gp» .tan Şl la fabrica de ţigări din Sf. Gheorghe, muncitorii, în frunte cu comunişti, ca Mitu Maria, Si­mon Maria candidatul de par­tid Ga.ido Éva şi mulţi alţii, în­­tîmpină cu frumoase realizări în muncă, ziua de 7 Noiembrie. Numai in luna octombrie, muncitorii de aici au dat peste plan, 12 milioane ţigări, iar de la începutul anului ei au dat peste plan, ţigări suficiente pen­tru o zi, la 1.600.000 de fumători, scco'ind in medie pentru fieca­re cite 20 de ţigări. Parale! cu aceasta, muncitorii au mai realizat numai de la în­ceputul trimestrului III, un be­neficiu peste plan în valoare de 342.000 lei. Aspect de la vizita făcută la l.M.F. Noi întovărăşiri agricole Sîmbăta trecută în satul Teleac, aparţinător comunei Pe­­trilaca din raionul Reghin s-a inaugurat o întovărăşire agri­colă. Din această întovărăşire fac parte 221 familii, toate din sat, care dispun de o suprafaţă de peste 500 ha pămînt. O întovărăşire agricolă a luat fiinţă duminică şi în satul Cuiejd, raionul Tg. Mureş. Din Întovărăşire fac parte 110 fa­milii cu 260 ha pămînt. Odată cu înfiinţarea întovărăşirii, Cuiejdiul a trecut în rindul satelor cu agricultura complet coo­­perativizată. Toate familiile cu tot pămîntul sínt membre ale gospodăriei agricole colective sau ale întovărăşirii agricole. Roadele unei munci însufleţite La Uzina textilă „Gheorghe Doja“ din Sf. Gheorghe fiecare muncitor, tehnician, inginer şi funcţionar, îşi manifestă prin muncă însufleţită dragostea fa­ţă de poporul sovietic, cel mai bun prieten al poporului romín. Colectivul de muncitori al u­­zinei a dat peste plan numai în luna octombrie 17.000 m.p. ţesă­turi şi peste 550 kg fire de bum­bac, iar de la Începutul anului au dat peste plan 127.000 m. p. ţesături, 23.400 kg fire de bum­bac şi alte produse a căror va­loare totală depăşeşte 3.655.000 lei. cm în numărul de azi: £ Prin satul foşti­lor cărbunari pag. 3-a 0 Un important lăcaş de cultură pag. 5-a O preocupare de seamă acor­dă colectivul uzinei problemei reducerii preţului de cost al pro­duselor, realizînd în acest sens 982.000 lei economii. Astfel, va­loarea beneficiului realizat peste plan, de la începutul anului se ridică la 823.982 lei. Colectivul uzinei în ziua de 28 octombrie lucra deja în contul zilei de 7 noiembrie a.c. Şi Încă ceva. După plenara din iulie a.c. a C.C. al P.M.R. co­lectivul uzinei a studiat posibi­lităţile descoperirii rezervelor interne, reuşind să mărească vi­teza războaielor de ţesut de la 5.860, cit era in luna decembrie a anului trecut, la 6.100. Producţia la filatură, de asemeni, a fost ridicată, la un torcător de exem­plu, de la 580 km/fire de bum­bac pe oră, la 615 km fire. Pe lingă aceasta şi calitatea fire­lor s-a îmbunătăţit considerabil. Printre fruntaşi se numără Kelemen Éva, care în luna oc­tombrie a realizat peste plan 946.000 bătăi la războiul de ţesut, Szávai Ilona 351.000 bătăi, Bács S. Maria de la filatură, Rúzsa I. Maria de la aţărie şi alţii, care­­şi depăşesc zilnic normele cu ci­te 1,5 resectiv 9 la sută. La Gospodăria agricolă de stat din Reghin, culesul steuguaior e în los. Peste lot domneşte veselia specifica acestei „SuRB/tTORl“ a toamnei.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék