Szabad Föld, 1948. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

1948-03-14 / 11. szám

1M4 iLiftlyi­ll KIKELET Irta« Urbán Ernő Míg c»»k­élek, nem hagy el a csúz, meg a skába. Iter, de rútul rászedett, vén Abrákadibn/ — Így .kesergett a király, («■dig épp azon tájt két fecsegő jópipa esze épp azon járt , hogy nem volna macskásig Hepetorfyért menni s favágóból isiben, királyfivá lenni. Mert a Két zabhegyező, (mind a kettő száj:»», becsületes nevükön őszt övér meg Hájas) «mióta Zúzmara bejárta országát, sutba dobta villogó, kurta td «baltáját egy 5 éves kanca Mura­ló eladó. Bar­tók András, Kiszombor,­­Délvidéki­ út 18. Hangszert, 2.)­ (Torát, mindig legol­csóbban nagy válasatékban vásárol­hat Reményi bs­ ngfíz.ssztel­epein, Király, utca 5S. Látogatoon nyeng vagy Írjon* 1, milyen hangszer énJieJcH, hogy aján­­latot tehessek, KttHrtfs tartama Satt ár-engedh­rtény. Akinek szőnyegbe való rongya van, megszűréve vagy eladásr­a, értesít,­­ék Antal Lajost, Bihar m. répe. F»-utca *0. sí. és bár anyjuk eleget szidta mind a kettőt, nem jártak el Irtani a rengeteg erdőt. Egész nap csak a suton ültek-U Mögéltek. Ö­vegy anyjuk sírdogált. — „Ti is már henyéltek? Izgett-mozgott fisztövér csupa csont meg bőr volt, jó hegyesen megfelelt szava szinte tőr volt:’­­ „Elég volt a fejmosás, a mi fejünk tiszta, nem vagyunk mi kormosak, mint öcsénk, a Miska. Most az egyszer szekercénk jó nagy fába vágtuk, az Üveghegy tetejét holnapra meghágjuk.“ — Majttermelőknek, újbirtokosoknak, ker­té­zeknek szövetkezetek nélk­ülén'­OCTI az általam készített, pontosan szabá­­lyozható, olcsó, egy- vagy­ DSbbsarce kézimagvetű«,éstel., mely mindenféle magvak pomtoe vetésére rendkívül alten.r.ja» egysoros gép ára SO forint. JCé.je díjtalan Ismertetőm. Snín' La­josi Makó Jtffii h Ovula­ u. 55. Keresem ilírjem­et, Sz­a­bó Benőt, szül 1913 Hónag, utoljára 1845-ben a te­mesvári fogolytáborból hallottunk róla. Értesíl­iést Inén róla­ Szabó Be­nőné. Isü­r­eg, Komárom megye, isten éltesse keresztapánkat! A kismagyarok nagy ba­rátja, Rákosi Mátyás a na­pokban ülte név- és születés­napját. Ebből az alkalomból az ország minden részéből üdvözlő levelekkel és jókí­vánságokkal árasztották el. Különösen nagyszámú ke­resztfia és keresztlánya ver­senyzett abban, hogy kereszt­apjának hosszú életet és jó egészséget kívánjon. Rákosi Mátyás a Szabad Föld útján köszöni meg a sok-sok jókí­vánságot s viszonzásul szin­tén jó egészséget és jó mun­kát kíván minden kereszt­­komájának és komaasszonya-Nem elég, hogy öccsötök világ hét lustája? Koromból vánkosa, hamu a dunyhája.“ — (Folyt. köv.) Ajándék/ Megjelent az „Új élet szabad földön Című könyv. Tar­­talmazza azokat a nagy­ újításokat és beruházásokat, amelyet a 3 éves terv fordít a ma­­gyar mezőgazda­­­ág fejlesztésére, a falu anyagi és kulturális feleme­­lésére. Tele képekkel. Ára mindössze 50 fillér Megveheted az ut­cai lapárusító bt., zományosnál ! APRÓHIRDETÉSEK Gratz Teréz­ke és Mátyásion •»áll Etelka ■f Dávid M&tyástfc» *«car ojtakéa raetercoUa. prima ml-Mg*«* IV" Kec£k^«­Biehn János Rt., Budapest. Fed .'ne­mez-, Aszfalt-, Kátrány- és Vegyi­­termék-Gyár. .Sylvia 11“ gyftmo’.csfa­­kertiolineum­, Budapest. V.. Alkot­mány-utca 21. Telefon: 12b-151, £Z2£±íí Wacha János M*UU»0*NESTM Host K 4 I­I i n - t é r 3. KISIPARI FONÓGÉPEK, háziipari gépek, köt szövőgépek, szem­­lelszedőgépek kaphatók. Gépkötöttik utánvéttel is. Kelen László Bpest, V. Csáky­ u. 14. Telefon: 128-216. Termelvényeit legtadvezibb feltételek mellett vásárolja vagy bizományi el­adásra átveszi EgyÚtta Működési Szö­vetkezet, Budapest,’ N­agyvásártelep. Központ' V. Teleki Pál-tuca 17. Tele­im. m -ttt. Béres János magkereskedő és magUzzt­M, Budapest, V Nádor­ u. 27. Tőzsde­­palota. Telefon -. S2.V-7V. Ólomzárolt vetőmagvak eladása- Mag­isztitás. Kiváltságra árjegyzéket küldök. Mezőgazdasági kiállítás alkalmával keressen fel. Varógépet, gramofont, hanglemezt központi gép­aktártól vegyen. Rá­­kócai-út SO. Udvar­óan javítóműhely. Me­rynostomys ruhák, fátylaik, kissz­o­­rúk csokrok, belépők estélyi ruhák és férfiruhák köteszmé­ e v­id­ékre is. Mimóza-szalon. Nén­szlinl­.A/.-utca 16. I. 3. aoto-tel, HIKKDE TKRIZ.KÖRÚT 7 Telefon: 224-862 MÖMHY - OARAGE VIDÉKIEDNEK BENTLAKÁS RÍSZ­LET FIZETÉSI Díjtalan tA.A’ o­t­tó — Kerl e • autó- é D­e, I­­rakkönyv­ a után é ni is — Ok­­tás he: * n és Diesel szak i m ítél is „Em«r­éu kiisi Ft 46-Békemlnőségü Rt** belső ft KAM Márkás alkatrészek. Megrendelhe ok: SZIGETI KÁROLY. Bpest. V. Kun Jó­­zsef-u»»-» fl. Kérjen ingyen ár-jegy ! teleet. , KXehinnélFl. 645-tftl B X Használt háló 1-290­ pp n N il­ hált. 1875- „ X Imi. szobák Z Sdrk. 2 753-,, 8 Fizetési ledvezmény! X­IX., Xintor-utca 35. H Ge­rő Ernőt Nemzetgazdaságunk szerkezeti változásai e • •• rr • és jövője A hídverő miniszter ebben az előadásiban a tőle megszokott tárgyi!»­­‘Koos&Antal és tudás*») mutatja m­eg eddig elért eredményeinket és a jövő feladatait. „...hazánk nem a kapitalista úton hálad többé, mert átlépte a rubi­­konti a polgári és népi dempokrácia közút t*\ •. a fejlő­dés útján nincs megállás és népi demokráciánk tovább fog fejlődn­i. teljesebbé, egyöntetűbbé fog válni a dolgozó osztályok zsé­­fjének megszilárdulásával és szorosabbá válásával“. Arat az ISO Kijihatu líRlitzományuanknil é. SZ KIIA-kStiy.kereskedésekben. Szabad föL. Olcsó bútorlé butor F­r a • h • / HI I EI BE .S Bp. Dobsat-me» 59. — 53 tret cég. A dicsőséges szabadságharc 100-ik évfordulóját ünnepeljük. Úgy érezzük, hogy mi, asszonyok, úgy ünnepelhetjük legméltóbban a nagy évfor­­dulót, ha 48-as őseink példáját követve mi is összefogunk és közös erővel dolgozunk országunk további gazdasági és szellemi felemeléséért és a béke megőrzéséért. Elérkezett­­az ideje, hogy az eddiginél szélesebb területen és az eddiginél szorosabbra fogják együttműködésünket. Az MNDSZ központi vezetősége javaslattal fordult a JEH­U nőszervezetekhez, hogy az MN­DSZ asszonyaival közösent készítsenek elő egy nagyszabású asszonytalálkozót és küldöt­teikkel vegyen­k részt a tanácskozásokon. Az M­VDSZ április végén országos asszonytalálkozót rendez Budapesten, a Magyar Nők III. Országos Találkozóját, amelyen megvitatjuk majd a ma­­gyar asszonyok helyzetét és jövő feladatait. Le­gyen ez a találkozó a demokratikus magyar asszonyok minden rétegének találkozója. Fogjunk össze, egyesítsük erőinket, hogy hozzá­járulhassunk a magyar családok jólétének meg­teremtéséhez! A MAGYAR NŐK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE E, ifr. Majláth Jolán Rajk Lászlóné .Aprilisban: nagy. Ország­os óAsszony ta­lálkozó­­Budapesten ! Új egészségügyi központ nyílt meg Barcson, a trachoma és a golyva hazájában A boldogabb jövő reménysu­garával világított bele az első márciusi vasárnap az ország egyik legelmaradottabb vidéké­­bek, a barcsi járásnak sötét nyomorúságába. Ezen a napon adta át Olt Károly népjóléti mi­niszter a barcsi járás 24 községé­­nek a járás székhelyén fel­állított első egészségügyi központot, amely a tatai, mezőcsáti és a kiskőrösi központok után már a negyedik az országban a há­­roméves terv kezdete óta. A központban négy szakorvos, nyolc tanácsadó orvos és négy védőnő látja el a járás lakossá­gának egészségügyi szolgálatát. Az új intézménynek van jeep­­je is, amelyen a szakorvosok mindennap kimennek a fal­vakba, hogy a helyszínen nyújtsanak segítséget a he­gedn­i. A Földhivatal 40 hold szántót juttatott a járási központnak s ezzel nagymértékben hozzásegít­­ette az intézményt ahhoz, hogy önellátóvá váljék. Az egészségügyi központon kívül­ jól berendezett egészségháza 1­, a községben levő nagy, gyö­nyörű parkkal övezett kastélyt pedig, amelyet a népjóléti mi­nisztérium igényelt ki, rövidesen berendezik tracho­ma kórházzá és szülőott­honná. Abban, hogy a barcsi járás­­ban az egészségügyi központ megvalósulhatott, a hároméves terven kívül nagy része van a járás lakosságának is. A sok gonddal küszküdő parasztság erején felül vette ki részét az adakozásban, a fiatalság pedig mulatságok és szíitelőadások rende­zésével járult hozzá a­ nagyjelentőségű intézmény fel­­álításaihoz. A lakosság összefo­­gása és a hároméves terv így tette lehetővé, hogy a barcsi já­rás, ahol a legtöbb sracho, más és golyvás beteg van az országban, mint ortszággá váljék. Magyar Országos Szövetkezeti Központ —s magyar gazda­társadalom központi értékesítő és áruellátó szerve ———a——mm Gabonafélék, rizs, gazdasági-, kerti- és olajosmagvak, édescsillagfüsrtmag, burgonya, hagyma- és répafélék, rost­len, rostkender, cirok, nád, szálastakarmány, gyógynövé­nyek, gyümölcs és zöldség, bor, állat, baromfi, lőttvad, tojás, toll, gyapjú, nyersbőr, tej, tejtermékek, méz és Mindennemű mezőgazdasági termékek értékesítése. Mezőgazdasági gépek, Szerszámok, vasáruk, textíliáik, bőráruk, növényvédekezőszerek, állat egészségi cikkek, abraktakarmány, műtrágyák, ásványolajtermékek, ház­­tartási, műszaki, vegyi és elektromos cikkek, építési- táz tüzelőanyagok, fűszer- és gyarmatáruk Stb. beszerzése Biztosítási érdekképviselet: legolcsóbb díjak, legjobb feltételek. Távirati cím: EMOESZKA Levélcím: Budapest, 4. Poetafiók 222. Központi igazgatási Budapest, V. Vigadó­ utca 6 Megalkutt a Magyar Táncszövetség Az Új magyar művelődéspoli­tika legújabb állomása a Magyar Táncszövetség megalakulása. A szövetség összefogja a magyar táncszerveket, csoportokat, tán­cosokat és célja, hogy a ma­gyar néptánckultúrát megfele­lően képviselje a délkeleteurópai országok előtt. Host ön évig várt ex­ektivérére Antonio Ambolfino nápolyi lakos 60 évvel ezelőtt eljegyezte Linda Corponi milánói leányt, de nem vezethette oltár elé, mert apja ellenezte a házassá­got, Antonio pedig nem mert szembeszállni szigorú apjával. A jegyespár néhány nappal ez­előtt, az apás halálának napján tartotta meg esküvőjét.

Next