Szabad Föld, 1981. július-december (37. évfolyam, 27-52. szám)

1981-08-30 / 35. szám

SZTUS 30. .SÓ KÖR vasiam­­, mint lva cí­­­tt, ke­­al élő­in ele­gyedek köny­­erjede­­ivalóm ,vágtá­ján ju­­tettem, iért is ennek kötete iteinek, k. ap­­., Me­­aleinek van élt tíz éve­ Erdély ,ges és lyasmi, m fej­­sikeres glecs­­valaki garabb ly cso- i kita­­nyegé­e már est új­­tvevői­­az író sn fo­­enked­­il sem in be­iről is. És ön ­vágj a­­lálkoz­ben a próza ómmal igyan­­;n egy­­az Er­aha is a ba­, amit a hasam ,v ásót k úgy él, ha lel lá­­vindi­­em és , úgy, itra él, és ki­tömött Sággal, nézte n. Mi­ . [jövök, volna amban Irhá­st sen­ivetést , 1940- V (Ar­iratja), vlatyi), a sor­­jraírta szin­­alál.ig­­ati Csi­­ül írt­ák 320 galább ; esz­­ítékeit­ovábbá kelet, iratba. Bele kell szédülni. Van író, aki negy­ven év alatt a felét se tette le az asztal­ra, mégis megbecsüléssel imáik róla a lexikonok. Móricz még halála előtt két esztendővel győzte mindezt. Hogyan volt képes erre? Maga adta meg a választ egy korábbi feljegyzésé­ben: .......Nem tudok olyan munkát vé­gezni, ami nem az írást, az én írásomat, a bennem éppen élő, égő, forró, forron­gó, izzó, kiömlő munkát szolgálja ...” És idézhetetlenül sokat írt a fáradt­ságáról, hisz az írás — bármily hihetet­len — éppúgy kimerítheti azt, aki hiva­tásszerűen műveli, mint a kultikus mun­ka. És mit jelentett Móric­znak e tíz év­ben a szerelem? Semmit és rengeteget. Második feleségével, a szép és allkal­mazkodó, híres színésznővel, Sámonyi Máriával kötött életszövetsége zátonyra futott. Feljegyzései szerint az asszony nem állta ki az öngyilkossá lett első fe­leséggel, Jankával való összehasonlítást. Janka ugyanis még holtában is fontos modellje Móricz nőalakjainak. Vitáik, perpatvaraik is mind gazdagították az írónak a férfi-nő kapcsolatról alkotott képét... Azután követhető a könyvben Móricz egy másik kapcsolatának nyomvonala is. Egy debreceni özvegyasszony — foglal­kozására trafikos — hatott az érzelmi légüres térbe került íróra úgy, hogy az hosszú ideig rendszeresen látogatta, le­velezett vele, megkérte a kezét is. Érde­kes, hogy a nő — akinek voltaképpen „mesés parti” lett volna a koros mester — következetesen nemet mondott. Aztán a Csibe-ügy ... Móricz egyszer megpillantott egy fiatal teremtést, aki nyomorult helyzetében épp a Dunába akarta vetni magát... Fölkarolta a bol­dogtalant, ruhát vett neki, taníttatta, vé­gül nemcsak Leányfalura fogadta be, de örökbefogadó apaként a nevét is oda­adta neki és a vidéken nevelt szerelem­­gyerekének ... Sokan egy kirobbanni készülő férfiélet utolsó fölizzását látják a Csibe-kapcso­latban. Az író följegyzései és a Csibe­­novellák ismeretében azt kell monda­nunk, ez más vol­t Erzsiké a városi sze­génység legmélyét ismertette meg párt­fogójával. Többet jelentett ez Móricz­­nak, mint a szerelem. Hisz ő még egyik kertészétől is azért akart megválni, mert „nem mondott novellát”.­ ­ És mit jelentett számára a pénz? Aligha van magyar író, akinek anyagi ügyei oly tisztán állnának az utókor előtt, mint Móricz Zsigmond pénzügyi helyzete. Több volt a havi kiadása, tehát bevé­tele is, mint a miniszterelnök fizetése. És mégis örökké osztania, szoroznia kel­lett. A leányfalusi négyholdas gyümöl­csöskert sok pénzébe került, de alig ho­zott számára valamit. Népes család élt abban a biztonságban, amit a legtehetsé­gesebb és legdolgosabb magyar betűvető anyagi ereje jelentett. Sokba került a külön élő feleség,­­sokba a segítségért folyamodó rokonok, sokba az olyan vál­lalkozások, mint a Kelet Népe című fo­lyóirat fenntartása. Elbeszélésnek is remeklésszámba megy az az 1934. július 8-án­­ kelt naplójegy­zete, melyben leírta, hogyan járt pén­zért Pesten. Azzal a képpel indította so­rait, hogy Leányfalun tizenketten ülték körül az asztalt. „... 12 éve boldog em­ber, akik az élet teljes gondtalanságá­val adják át magukat az ifjú élet örö­meinek, abban a hitben, hogy bízom ...” Tíz pengővel vágott neki a pénzszerző pesti útnak. Az autóbusz 1:50-be került. Beérkezve rájött, ki kell húzatnia egy fogát. Fájdalomcsillapítás nélkül is fize­tett érte 2 pengőt. Vásárolt öt fürdő­jegyet, 6 pengőért, eggyel megfürdött és adott még 40 fillér borravalót. Ez újabb 6.40. Maradt tehát tíz fillérje. Vett még egy újságot 6 fillérért és gyakorlatilag pénz nélkül ment a kiadóba pénzért. Ott járt volna neki 560 pengő, ám ilyen-olyan okból 160 pengővel kifizették. Kálvária, szégyenkezés, tornyosuló gond — hogyan teremtse elő a száz helyre szükséges pénzt. Az a férfiú, akinek minden percét az írásnak kellett volna adnia, meghökkentően sok időt töltött üzleti levelek fogalmazásával, ár­verések készítésével, sokszor már-már bódultan állított össze újabb és újabb terveket önmaga anyagi szanálására. És kiderül az anyagból, hogy egy-egy film­forgatókönyvért vagy riportért reálérték­ben kevesebbet kapott, mint ma egy má­sodosztályú, de ott is a kieső zónában vergődő íróember.­­.. Vagy éppen ez a szorultsága kény­szerítette a maga matematikai könyör­telenségével, hogy mindig többet telje­sítsen még a teljesíthetetlennél is?... . És fűzte-e valami a politikához? ő írónak tekintette magát, szinte jel­szóvá tette a maga és a sokaság számá­ra, hogy építkezzék, ne politizáljon. És minduntalan rajtakapták hívei is, ellen­ségei is, hogy merő politikum, amit csi­nál. Még akkor is, ha néha — mintegy szünetjelként — be-be csússzon életmű­vébe néhány olyan munka, melyet nem forrósítana­k föl társadalmi izgalmak. És közben olyan megjegyzéseket tett poli­tikusokkal kapcsolatban, melyeket a kor történészei is haszonnal végiggondolhat­nának. Gömbösről írta egyebek közt: „ ... több helyen téved, mint ahogy a ve­zér mindig téved, ha csak a hízelgőkre hallgat... mikor Bethlen maga helyett benyomta a miniszterelnöki székbe, a fotográfiákon úgy állott mellette, min­t egy diák... Hallgatott, míg meg nem erősödik .. És amikor szemére vetette valaki, hogy az ellenzéki kisgazdák felé közeledett, imigyen utasította el az észrevételt: „ ... kötelességem lehetne, ha politizál­ni akarok, hogy én, akit egész életem odaiköt, evvel a szegény és elnyomott réteggel foglalkozzam ...” Móricz Virág azt írja, apját érdekel­te is a politika, irtózott is tőle — véde­kezett ellene. Isten tudja ! 11 Nem sokkal később ez a Móricz-naplófeljegyzés olvasható: „ . . . A Kormányzó szerepe nálunk nem elég világos, mert ő maga az első idők­től eltekintve sohasem adta jelét annak, hogy értene valamihez, vagy akarna va­lamit. Az 5 neve alatt fejlődött ki a másodrendű funkcionáriusok császársá­ga ...” ... Nem is élhetett a véleménynélküli­­ség állapotában. Hisz másra sem töre­kedett, mint az élet teljességének föltá­rására és megmutatására. Ezért vált el­suhant léte és alkotásainak tömege éle­tünk nem csillapuló izgalmává. S ez a két kötet még világosabbá teszi számunkra, hogy ok­kal. (Szépirodalmi Kiadó.) Bajor Nagy Ernő: A KÉPERNYŐN: Ünnepi szakasz Nemsokára negyedszázados te­levíziónk már megengedheti ma­gának, hogy — a nézőkkel egyet­értve — műsorszerkezetében bi­zonyos hagyományokat kövessen. Így például bevett szokás, hogy augusztus 20-i jeles ünnepünk, a körülötte levő napokkal, általá­ban a vidámság jegyében teljék. Képletesen ezt is mondhatnánk: ez a maguk teremtette igény év­ről évre — csúcsán a siker ígé­retével — hegyként tornyosul a tv munkatársai elé: tessék, in­dulhat a verseny, lássuk, kinek lesz ereje a tetőre feljutni! DOKTOR ÚR Az ünnep előestéjén A doktor úr című bohózat­ a Madách Szín­házból. Molnár Ferenc gyakran megmenti a színházakat, s most már a legnagyobb nézőteret, a televíziót is. Bármikor elővehető, csak „melegíteni” kell, s máris „tálalható”. Persze úgy, ahogyan mi láttuk, elégedettek lehetünk, hiszen Molnár alakjait kiváló szí­nészek keltették életre. Mert az örökös tolvajt mintha egyenesen Haumann Péterre „méretezte” volna az író. Ilyen előadásokról szokták mondani: „a színészek valósággal lubickoltak a darab éltető közegében”. Ez most szó szerint így történt A darab alapkonfliktusáról — dr. Sárkány (Márkus László) és Puzsér, a betörő szerepcseréjéről — messziről látszik, hogy művi úton állították elő. Alkal­mat ad azonban arra, hogy szellemes be­mondásokon derüljünk, s némi jellemrajzot is kapjunk. Például Marosiné (Békés Itala) személyé­ben, aki teljességében sajátja­ként „hordta” egy szeszélyes, öregedő nő összes külső és belső ismertető jegyeit. EGY KIS MÓKA, EGY KIS NÓTA Így aztán 20-ra már el is jutot­tunk utunk feléig, s a cél mind közelebbinek tetszett. Akkor azonban megjelent a képernyőn az Egy kis móka, egy kis nóta című, hangulatában, szerkeszté­sében az Önök kértékre hason­lító szórakoztató összeállítás, és reményeink egyszeriben elszáll­tak. Ezt és így — nem mi kértük. Pedig látszólag minden a helyén volt. Érdekesebb-érdektelenebb alaphelyzetek, jó színészek — csak a kabaré, az igazi kabaré szelleme pártolt el a műsor írói­tól és elfogadóitól. Az előadás — mint egy képlet — világosan kimutatta a kabaré válságát, megtorpanását, bizonyos ágainak időszerűtlenné válását, noha ez­úttal is elhangzottak erőtlen cél­zások napjaink fonákságaira. A jelenetek­ zöméről úgy éreztük, hogy ezt már láttuk, hallottuk valahol, s vélhetjük, hogy az el­hangzott poénok egy csecsemő számára sem kínálták a frisseség élményét. Már az első képekből és a be­vezető szövegből gyaníthattuk, hogy nincs minden rendben: a házigazda Gálvölgyi János tőle szokatlanul fáradtan, mintegy kényszer hatására konferált. Sej­telmünk be is igazolódott, néztük az egyre érdektelenebbé szürkü­lő jeleneteket, s közben azon tű­nődtünk, hogy vajon mit látott és hallott a stúdióbeli közönség, amiből mi kimaradtunk, mivel olyan jó ízűeket kacagtak. Ne­künk csak szomorkodásra tellett. Mi mást tehettünk volna például A választás című, Hacsek és Sa­jó vagy Lujza és Jenő szabadal­mat idéző jelenet láttán? Ebben is a nő volt a korlátolt, ahogyan A zár címűben Moór Marianna ostobácska titkárnője. És hová sorolhatnánk a Nyugdíj-kiegészí­tés című, kurtán-furcsán elvá­gott párbeszédet, melynek értel­mét igazán fel sem foghattuk. Felcsillant azért az estben né­hány gyöngyszem is, például Nyesztyerenko dalelőadása vagy a fergetegesen komikus, csodá­latunkat is kiváltó Kasszagyúrók című gyurmafilm. trója­ rendező­­je, Cakó Ferenc újszerű ötletek­kel és kivitelben remekművet al­kotott. (Hadd tegyünk kis kitérőt, s mondhassuk el még egy tapasz­talatunkat. Nem először figyel­hettük meg, hogy a kamera elé álló nótaénekesek valamiféle sze­repjátszási kényszert éreznek, s szinte kiéhezetten törekszenek előtérbe kerülni. Dalfelmondásu­kat arcjátékokkal, műmosolyok­kal tarkítják. Kiváló ellenpélda erre éppen az előbb említett Nyesztyerenko előadóművészete.) Mindent összevetve: ezen az estén a tűzijáték petárdái hango­sabban és színesebben durrog­­tak-nyíltak ki, mint a kabaré poénjai. MÁSOKÉRT élni Ugyancsak az ünnep előesté­jén — vagy csaknem nulla órá­ján — láthattunk portréfilmet Uhl Antal prépost plébánosról. Az idős pap élete valóban nem köznapian zajlott, példamutató emberszeretete, segítőkészsége jó ok arra, hogy százezrek is meg­ismerkedhessenek vele. A riport kivitelezése azonban félrecsúszott. Az asztalhoz rög­zített stúdióbeszélgetés bizonyos idő múltán fárasztott, s nem élénkítette figyelmünket a ripor­ter kérdezőmódszere sem. Nem szólva a szerénységről, amellyel tévészemélyiségek élnek: minél kevesebb alkalommal fényképez­tetik saját magukat, hogy a néző számára fontosabb riportalany­ra összpontosíthasson. • I. M. Takács Tibor: ZEMPLÉNI UTAZÁS Telkibányától Királykúton át és azon is túl a füzén várig, de szép is ez az itteni világ, ha elmegyek, a szívem visszavágyik. És Hollóháza, ahol az Úr teste a modern templomban megtöretett, ha itt találna ránk a mai este, tányér lenne a hold fejünk felett. S László tanyán a park, csak most tudom, hogy mi mindent rejt Zemplén hegyes tája, itt kellene menni örök úton boldogtalanságból a boldogságba! S mi máris mentünk: Széphalom­várt, Újhely, hol gazdag terítékkel telt az asztal, bizony, csak arra születik az ember, hogy boldog legyen s itt minden marasztal. S mi mégis megyünk, indulunk tovább, mert menni kell, örökre menni kell, és ránk dobja az ég az éjszakát félelmeivel s örömeivel. SZABAD FÖLD 13

Next