Szabad Föld, 1986. január-június (42. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-11 / 2. szám

1986. JANUÁR 11. CJA ezü­nk Százhúsz évvel ezelőtt, 1866. január 12-én szüle­tett Újhelyi Imre, a ma­gyar mezőgazdaság, külö­nösen az állattenyésztés és az állategészségügy fejlesz­tésének egyik kiemelkedő alakja. Magyaróváron végzett gazdasági akadémiát, majd állatorvosi főiskolát. Ké­sőbb a magyaróvári gazda­sági akadémia tanára, utóbb igazgatója lett. Tevé­kenységének középpontjá­ban az oktatáson túl fő­képpen a szarvasmarha­­gümőkór elleni küzdelem állt; a tbc-mentesítéssel kapcsolatos eljárásai, kí­sérletei, sikerei nevét kül­földön is ismertté tették. 1896-ban megalapította a Magyaróvári Szarvasmar­ha-tenyésztő Egyesületet, amely szintén kiemelekedő eredményeket produkált. Újhelyi Imre nevéhez fű­ződik a tej ellenőrzésének és szövetkezeti feldolgozá­sának megszervezése, ál­lategészségügyi állomás fel­állítása és az általa alapí­tott tejszövetkezetek készí­tették a híressé vált Óvári sajtot. Újhelyi Imre munkássá­gában fontos helyet foglal­nak el könyvei, szakcikkei. Gazdag gyakorlati tapasz­talatait színvonalas, tudo­mányos írásokban összegez­te és bocsátotta a nyilvá­nosság elé. 1923-ban meghalt. Meteorológia Változékony, csapadékos idő várható a héten. Az első na­pokban országszerte újabb ha­vazásra számíthatunk, majd a hét közepén átmenetileg csök­ken a felhőzet. Az északnyu­gati szél többfelé megerősö­dik, a hét második felében újabb havazás, majd havas eső valószínű. A hőmérséklet kis­sé emelkedik. A legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet a hét elején a derült éjszakákon mínusz 5—mínusz 10 fok kö­zött, felhős időben mínusz 5 fok körül várható, a hét vé­gén pedig nulla fok körül ala­kul. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elején nulla —■ 5 fok között valószínű. Új Shakespeare-dráma? Alig egy hónappal azután, hogy egy oxfordi kutató be­jelentette: egy korábban ismeretlen Shakespeare-költeményt fedezett fel, újabb szenzációs, ugyanakkor erősen vitatott hír tartja lázban az angol irodalomtudósokat, egy cambridgei kutató közölte, hogy rábukkant Shakespeare egyik ismeret­len, s egyben valószínűleg első drámájára, amely a „Vasbor­­dájú Edmund” (Edmund Ironside) címet viseli. Mi több, ere­deti, kéziratos formájában akadt a műve. Az egyébként ze­netudósként számontartott Erich Saras kijelentette, a 2060 soros darabban nemcsak legalább 200 olyan szó, kifejezés és fordulat található, amelyet a nagy oxfordi szótár szerint Shakespeare talált ki, de a kézírás vonalvezetése is „kétség­telen azonosságot mutat más, ismert és hitelesnek vélt Shakespeare kéziratokkal”. A szakértő számítógépes ellenőrzéseket is végzett állítása bizonyítására. A Cambridge-dzsel örök rivalizálásban álló oxfordi tudósok enyhén szólva hűvösen fogadták a bejelen­tést. Kábítószeres medve Hatalmas értékű, de végzetes lakomája volt egy medvének az amerikai Georgia államban. A med­ve ugyanis az erdő sűrű­jében szokatlan zsákmány­ra, kokainzacskókra buk­kant. Ezek még szeptem­berben kerültek oda, még­pedig úgy, hogy egy kábí­­tószercsempész repülőgép­ről ejtőernyővel leugrott, de — feltehetően a kábí­tószer 35 kilogrammos ter­he miatt — életét vesztet­te. A medve a mintegy 20 millió dollár értékű ko­kainból alaposan belafomá­­rozott és ez végzett is ve­le. A kábítószer után ku­tató rendőrök már a kábí­tószer és a nyolcvan­ kilós medve maradványait ta­lálták meg. Gombászoknak a felső fokon Gombászoknak nyújt segítséget a „Gombameghatározás magas fokon” előadássorozat, melyet a TIT Természettudo­mányi Stúdió indít 1986. január 17-én a gombaismerői tan­folyamot már végzettek részére. Egy gombagyűjtőnek 100-150 ehető, és mérgező gombafajt illik ismernie. Ezen a kurzu­son további 170 faj kerül terítékre. A kalapos és nagy gom­bák meghatározási és mikroszkópi gyakorlatait gomba­anatómiai,­­rendszertani,­­kémiai elméleti rész előzi meg. A gombák életfeltételeit, életmódját, termőhely típusait pedig kellemes kirándulásokon figyelhetik meg. Új könyvek Czifray István szakácsmester magyar nemzeti szakácsköny­ve. Egy nagyon régi szakács­­könyv hasonmáskiadása a kö­tet. „Biztos és sok esztendei tapasztalás által jóváhagyott 1643 szakácsi útmutatások gyűj­teménye, melyek szerint a ren­des és jó házigazdaságban megkívántató hús- és böjti ételek, különféle sütemények, nedvek, kocsonyák, fagylaltok, gyümölcsök stb. a legszebb ízléssel, s legjutalmasabb áron készíttethetnek” — olvashatjuk a kötet előszavában. A régi ételek iránt érdeklődők sok, érdekes receptet kapnak kéz­hez a kötetben. (170­0 Ft, ÁKV reprint sorozata.) Amosz Oz: Mihael, Miháel A regény főhőse valamiféle mo­dern izraeli Bováryné: emlé­kei, álmai roman­tikusak, azaz a kaland és az érzékiség ösz­tönei törnek fel benne, egyre kényszerítőbb erővel, s kerül­nek szembe elfojtott életével. (40,— Ft,­Európa Könyvkiadó.) Berkes­ András: Sellő a pe­csétgyűrűn. Az író ebben a re­gényében arra hívja fel a fi­gyelmet, hogy a múlt meny­nyire szervesen összefügg a jelennel, s hogy a múltban el­követett gyengeségeinket és hibáinkat — ha nem számol­juk fel — az ellenség szándé­kainak és céljainak megfele­lően felhasználhatja. A regény legfőbb mondanivalója: a leg­nagyobb bűn a nép, a társa­dalom ellen elkövetett bűncse­lekmény, a szocialista haza el­árulása. (80,5 Ft, Magvető Könyvkiadó.) A felsorolt művek kaphatók az ország valamennyi könyves­boltjában, olvasóink utánvéttel is megrendelhetik a 38. számú könyvesboltban, 1083 Budapest, József krt. 5. E VAS LETE­MEREK A MÁVINFORM tájékoztatása szerint a héten a következő forgalmi változások lesznek. Január 7-én, 8-án és 9-én a Budapest—Székesfehérvár közti vasútvonalon sín- és talpfacsere miatt 7 órától 14.40-ig kerülő útirányon közlekednek a vo­natok; Nagytétény—Érd-Alsó helyett Érd-Felső— Nagytétény-Diósd és Háros felé mennek a szerel­vények. Az eredeti útirányon levő állomásokon felszálló utasokat vonatpótló autóbuszokkal szál­lítják Tárnok és Kelenföld között. A korábban megkezdett és a tavaszig tartó pályafelújítást folytatják Zirc és Eplény között, pl­.: Xr±»L.*áM*&rui2 ^ „ják£í »— ezért az említett szakaszon változatlanul éjjel­nappal vonatpótló autóbuszokkal szállítják az uta­sokat, természetesen vasúti viteldíjért. Forgalmi változás másutt csak akkor várható, ha az időjárás lehetővé teszi a pályafelújítási munkát. Emlékeztetik az utasokat, hogy a rendszeresen utazók részére a vasút 10 jegyszelvényből álló, kedvezményes „Füzetjegyet” kínál. A kedvezmény mértéke 20 százalékos. A füzetjegy személy- vagy gyorsvonat 1., illetve 2. kocsiosztályára is, a na­gyobb állomásokon megvásárolható, és a kiadás napjától számított egy évig érvényes. Használatá­ról bővebb felvilágosítást a vasútállomásokon le­het kapni. 2000-200­0 A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint az 1. héten 36 darab 13+1 találatos szelvény akadt, nyereményük egyenként 117 940 forint, 13 találata 30 totózónak van, nyeremé­nyük egyenként 73 204 fo­rint, 12 találatot 1556-an értek el, ezekre egyenként 2070 forintot fizetnek, a 17 086 darab II találatos 189 forintot, a 113 776 da­rab tíztalálatos 42 forintot ér. Totóeredmények: x, x, 1, X, 1, 1, X, 1, X, X, 1, X, 1, X. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint az 1. játékhéten öt találatot egy fogadó ért el, nyere­ménye 1 833 924 forint. Négy találata 146 fogadó­nak volt, nyereményük egyenként 50 244 forint. A 10 261 darab háromtalála­­tosra egyenként 447 forin­tot fizetnek. A kéttalálatos szelvények száma 252 250 darab, ezek egyenként 23 forintot érnek. A nyertes számok: 4, 8, 12, 30, 69. SZIlBID FÖLD 7 A Kol-kol tavi Nessie Szertefoszlott egy újabb legenda: nem földtörténeti korokat túlélt őshüllő ha­­bosítja a rejtélyes Kol-kol vizét, s nem annak bána­tos bőgéstől futkos a nagy ritkán arra vetődök hátán a hideg. Az isten háta mögötti, nehezen meg­közelíthető Kol-kol tavat Kazahsztán Dzsambuli te­rületén, a Szovjetunió Tu­dományos Akadémiájának egyik expedíciója, „fosztot­ta meg” Nessie-jét­ől. Szem­tanúk korábban arról szá­moltak be, hogy a víz fel­színén időnként húszméte­res test tekerődzik és vet hullámokat, s mi több a saját fülükkel hallották a szörny „dalát”. A jelenség felkeltette a természettudósok érdeklő­dését és expedíciót szervez­tek a helyszínre. Kiderí­tették, hogy a Kol-kol tó a jégkorszakban alakult ki, s felszíne üledékes moréna tölcsére felett hullámzik. Alja tele van repedések­kel, hasadékokkal, melyek karsztos üregekkel vannak összeköttetésben. Az üre­gekhez vezető hasadékok iszapdugókkal vannak el­­tömődve, ezeket azonban időnként kimossa a víz, mely ezt követően az üreg­be tódul. A jelenség ör­­vényléseket vált ki a fel­színen, olyan látszatot keltve, mintha egy hatal­mas élőlény hánykolódna. A föld alól felszabaduló buborék tömegétől pedig „dalolni” kezd a tó. Partnereink, kistermelőink ügyelmébe! A BIHARCOOP GT gesztorsága alatt működő Szucsik Péter kirendeltségvezető Kerecsent! Fő a. /& telephelyünkön héjnélküli olajtökmag termeltetésére felemelt áron köt szerződést. 1. osztályú minőségért 76,5 Ft/kg-os árat fizet a helyszínen. Újabb kedvezmények az extra heteken: minden 2x3 m-es szőnyeg 30%-os árengedménnyel vásárolható meg, minden csillár, állólámpa és falikar 20%-kal olcsóbb. A Fehérvár Áruházban mindig történik valami.

Next