Szabad Föld, 1989. január-június (45. évfolyam, 1-26. szám)

1989-02-24 / 8. szám

1989. FEBRUÁR 24. | Február 10—16. ~| HÉT NAP KRÓNIKÁJÁBÓL Belpolitika Többpártrendszer és népfölkelés. A világ­sajtó vezető­ helyen foglalkozott az MSZMP ideológiájának megváltoztatásával, a KB leg­utóbbi ülésével. Néhány idézet. Süddeutsche Zeitung: „A párt felismerte, hogy nem egy­­pártrendszerrel vezet a legjobb út a jövőbe.” Frankfurter Allgemeine Zeitung: „A KB nem volt elég bátor ahhoz, hogy hitet tegyen 1956 történelmi igazsága mellett.” Izvesztyi­ja: „1953—1956-ban a magyar dolgozók kí­sérletei, hogy megszabaduljanak a Rákosi­­diktatúrától, nem jártak sikerrel. A Rákosi— Gerő­-csoport az országot és a pártot káoszba sodorta. Az oligarchikus rezsim ellen és a szocializmus demokratikus megújulásáért népfelkelés robbant ki.” Magyar Szó (Újvi­dék): „Első ízben fordulna elő, hogy egy szo­cialista országban valódi pártpluralizmus lé­tesülne, habár a marxista elméletben soha és sehol nem hangzott el, hogy a szocialista tár­sadalmi rendszer azonosítható az egypárti rendszerrel.” Nyilatkozott Pozsgay Imre államminiszter, a rendkívüli KB-ülés „okozója”. Elmondta, hogy Grósz Károlyhoz hasonlóan ő is kapott leveleket, de azok írói jobbára az ő álláspont­jához álltak közelebb. Hangoztatta: nem kel­lett, és nem is gyakorolt önkritikát, vélemé­­nye változatlan: az 1956-os népfelkeléssel kapcsolatban ugyan kompromisszumos meg­oldás született, de legalább nem történt párt­szakadás. Kormányfők találkozója. Németh Miklós magyar és Franz Vranitzky osztrák kor­mányfő az osztrák—magyar összetartozás szempontjából szimbolikus Nagycenken, a Széchenyi-kastélyban, illetve az ausztriai Ruszton (ebéd: Sopronban) találkozót tartott. Németh Miklósnak miniszterelnökként ez volt az első külföldi útja. A közös sajtótájé­koztatón szóba került Bogomolov szovjet akadémikus nyilatkozata, amelyben elméleti­leg elképzelhetőnek tartotta Magyarország esetleges osztrák jellegű, semleges státusát. Németh Miklós pozitívan viszonyult ehhez az elképzeléshez. (Bogomolov egyébként idő­közben felvetette annak lehetőségét is, hogy szovjet és magyar kutatókból álló bizottság tisztázzon történelmi kérdéseket, köztük 1956 problémáját.) A osztrák kormányfő kitért rá: szükség lenne a forint konvertibilitására. Németh Miklós elmondta, hogy az ide vezető folya­mat meggyorsult, s várhatóan az 1990-es évek közepére vagy második felére a forint külső konvertibilitása napirendre kerülhet, vagyis ugyanúgy beváltható lesz külföldön, mint a „kemény valuták”. Megújuló népfront. A kongresszust előké­szítő munkával kapcsolatos fontos témákat tárgyalt pénteken a Hazafias Népfront Or­szágos Elnöksége. A mozgalom megújulási programterveze­tének felelős felvetése azt mutatja, hogy a népfront nem tétlen szemlélője volt a meg­újulás szükségességét felismerő, és a megú­julást sürgető reformgondolatnak és mozga­lomnak. Ellenkezőleg: azok egyik forrása, tá­mogatója volt, és az akar lenni ma is. Az Új Márciusi Front felhívására válaszol­va a népfront csatlakozni kíván azokhoz a fe­lelősséggel megfogalmazott gondolatokhoz, melyek szerint az ország előtt álló sürgető feladat az átmenet megteremtése az új, több­pártrendszerű politikai struktúra kialakulá­sára. Az elnökség egyetértett azzal, hogy a Ha­zafias Népfront „Együtt, március idusán” címmel kiáltványt intézzen a magyar nép­hez. íme az utolsó sor: „Az együttünneplés­­ben . . . benne van az együttmunkálkodás történelmi esélye.” Párt- és egyesületalapítás. A Veres Péter Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a haj­dani Nemzeti Parasztpárt, illetve az 1956-os Petőfi Párt utódaként megalakítja a mező­­gazdasági dolgozókat, a falvak lakosait és az agrárérdekeket képviselő Magyar Néppártot. A VPT elnöksége úgy véli, hogy az előd párt­alakulatok nem szűntek meg, önmagukat nem oszlatták föl, tevékenységük felfüggesz­­tését csupán egyoldalú politikai határozat mondta ki. Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL) né­ven mozgalmi jelleggel működő egyesülés alakult. A BAL azoknak a szervezete kíván lenni, akik társadalmunk jövőjét nem a neo­­sztálinizmus, de nem is a polgári jellegű új­konzervativizmus változatában képzelik el — fellép a gazdasági, politikai és kulturális monopóliumok ellen, közreműködik az esély­­egyenlőségen alapuló társadalom kialakítá­sában. Egy bársonyszék kiadó. Hetek óta élénken foglalkoztatja a közvéleményt: ki legyen Bé­kés megye tanácsának elnöke? Korábban Gyulavári Pál, a volt elnök nyugdíjaztatását kérte, így megüresedett a ,,bársonyszék", melynek majdani gazdája — egyelőre — há­rom jelölt közül kerül ki. A HNF megyei el­nöksége úgy döntött, hogy az eredeti névsor­ban szereplők közül dr. Becsei Józsefet és Murányi Miklóst, a Békés Megyei Tanács je­lenlegi elnökhelyetteseit, valamint a közvéle­mény-kutatás során legtöbb javaslatot ka­pott dr. Soós Tibort, volt megyei pártbizottsá­gi tagot, a KB jelenlegi munkatársát javasol­ja megyei tanácselnök-jelöltként elfogadni. A népfront megyei bizottságát tájékoztatják majd arról a másik 15 jelöltről is, akik a kol­lektívák, választópolgárok javaslataiban sze­repelnek. Az eléggé rossz visszhangot váltott ki, egy az „alulról" jövő többi javaslat nem hozott nyilvánosságot. Diplomácia. A szovjet csapatkivonásokkal összefüggésben Magyarország — a szocialis­ta országok közül egyedüliként — átmeneti­leg szünetelteti kabuli diplomáciai képvisele­tének működését. A magyar kolónia tagjai már korábban hazautaztak Afganisztánból, nagykövetünk egyelőre Új-Delhiből figyeli az eseményeket — ő szükség (és lehetőség) szerint visszatér. A döntésnek — mint az ille­tékesek hangoztatják — csakis biztonsági okai vannak. Magyarországon járt Izrael vallásügyi mi­nisztere, aki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy várhatóan már az első félévben sor ke­rül a két ország között a diplomáciai kapcso­latok felvételére. A magyar külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy nem igazak azok a híresz­telések, melyek szerint hazánk közeledni szándékozna a fajüldöző Dél-afrikai Köztársa­sághoz. Püspökszentelés: II. János Pál pápa tavaly öt püspököt nevezett ki a magyarországi egy­házmegyék szolgálatára. Dr. Dékány Vil­most, Várszegi Asztrikot (Esztergom), Ács Istvánt (Eger), Mayer Mihályt (Pécs) és dr. Takács Nándort (Székesfehérvár) az eszter­gomi bazilikában dr. Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek szentelte püspök­ké. A háromórás, külsőségekben gazdag szentmisén sok ezer hívő és érdeklődő vett részt, és eljött Francesco Colasuonno címze­tes érsek, pápai nuncius is. gazdaságban — a barcsi Vörös Csillag Tsz­­ben — most is kifogástalan állapotban van az ősszel betárolt négyezer tonna burgonya. Világbank-kölcsön. Újabb, ezúttal 140 mil­lió dolláros kölcsönt folyósít hazánknak a Vi­lágbank az ipari szerkezet átalakítására. A két előző világbanki hitelhez hasonlóan ez az összeg is a tőkés piacokra irányuló ma­gyar késztermékexport fejlesztését szolgálja, ezen belül a kisvállalkozások exporttevé­kenységének támogatását is. A hitelt a Világ­bank a szokásos, 15 évi lejáratra nyújtja, ka­matfeltételei a bank mindenkori kamataihoz igazodnak. (Hogy mennyi az a mindenkori kamat, erről nem szól a közlemény.) „Rásegítő” kormányintézkedések. Az élel­miszer-gazdaság jövedelmi helyzetének sta­bilizálása érdekében az egyik legfontosabb változás, hogy az idei termésű kalászos gabo­na és a kukorica hatósági árát 5 százalékkal felemelték, s a kormány kötelezettséget vál­lalt arra, hogy a jövő évi terv készítésekor to­vábbi, mintegy 15-20 százalékos felvásárlá­si áremeléssel számolhatnak az érintettek. (Ez nem érinti a fogyasztói árakat). Gazdaságpolitikai koncepció. A Hazafias Népfront budapesti gazdaságpolitikai mun­kabizottságának ülésén tartott vitában az egyik hozzászóló elmondta, hogy az MSZMP-n és a kormányon kívül más nem dolgozott ki gazdasági programtervezetet. Az alternatív szervezeteknek, a különböző párt­csíráknak ugyanis kizárólag politikai prog­ramjuk van, hiányzik a kidolgozott gazdaság­­politikai koncepciójuk, így a közéletből is hi­ányoznak a megvitatható, elemezhető és egy­mással összemérhető gazdaságpolitikai el­képzelések, lakóhelyükhöz legközelebbi alakulathoz ke­rülnek behívásra. Alternatív katonai szolgálat. Ha az Or­szággyűlés elfogadja az új honvédelmi tör­vényt, akkor az év második felétől Magyaror­szágon is lehetőség nyílik alternatív katonai szolgálatra. A fegyver nélküli „katonásko­dás” összesen 36 hónapig fog tartani. Polgári szolgálatra lelkiismereti okok alapján lehet jelentkezni, a megalapozottságot egy bizott­ság bírálja el. (A részletekre jövő heti szá­munkban visszatérünk.) Gazdaság Áremelések. A január 9-i áremelésekkel kapcsolatban 300 budapesti, 200 vidéki váro­si és 200 falusi lakos véleményét kérdezte meg a Magyar Közvélemény-kutató Intézet. E szerint heves tiltakozást és ellenérzést vál­tott ki a társadalomban az áremelés; a lakos­ság mintegy kétharmada felháborodva, egy­negyede pedig méltatlankodva fogadta azt a megkérdezettek szerint. A legújabb árváltozások ugyancsak ár­emelést jelentenek: február 13-tól emelke­dett a húst és húskészítményeket nem tartal­mazó konzerv- és hűtőipari termékek ára. (Az erről kiadott közlemény szerint például a gyümölcskonzervek átlag 9,9 százalékkal, a főzelékkonzervek 15,5 százalékkal, a gyorsfa­gyasztott gyümölcsök 23,6 százalékkal, a fa­gyasztott zöldségfélék 14,1 százalékkal, a fa­gyasztott készételek 21,9 százalékkal drágul­tak.) Február 16-tól a Fővárosi Fürdőigazga­tóság emelte fel egyes fürdőkben az uszoda, a gőz- és kádfürdő, valamint a gyógyszolgál­­tatások díjait (ennek mértéke átlagosan — az előbbi sorrendben — 30, 25, illetve 40 száza­lék). Elrothadt a burgonya. Somogy megye bur­gonyatermesztő gazdaságaiban a télire betá­rolt termés fele, néhol 80 százaléka elrothadt; a szakemberek több ezer tonnára becsülik az eddigi veszteséget. (E kár értéke a Solanum Burgonyatermesztési Rendszer somogyi tag­gazdaságaiban 30 millió forintra tehető.) Az eddigi vizsgálatok szerint szakmai, emberi mulasztás sehol nem történt, a tavalyi aszályt követő késői esőzés következményei­ről van szó. E megállapításokkal szemben azonban némi kételyt támaszt, hogy egyetlen Érdekvédelem Magyar Faluszövetség. A Hazafias Nép­front Országos Titkársága, figyelembe véve a hozzá eljuttatott községi megkereséseket, kezdeményezi a Magyar Faluszövetség meg­alakulását. Az előkészítő bizottság már meg is vitatta a leendő szövetség működésének alapelveit és alapszabály-tervezetét. Olyan érdekvédelmi szervezet létrehozásáról lenne szó, mely a lakosság közvetlen képviseletén keresztül hozzásegít a falvak meggyengült pozíciójának megerősítéséhez és lehetővé te­szi sajátos érdekeik megjelenítését. A közsé­gek az alapszabály-tervezetet hamarosan megkapják, s döntésük szerint akár már e félévben sor kerülhet a szövetség létrehozá­sára. Csökkenő SZOT-apparátus. Január végén a SZOT elnöksége döntött a szakszervezetek megyei apparátusainak 50 százalékos, vala­mint a SZOT-ban dolgozó politikai és admi­nisztratív létszám 30 százalékos csökkentésé­ről, amelyet június 30-ig kívánnak végrehajt­­tani. A SZOT központi apparátusa például főként szakértői, a testületek munkáját segí­tő feladatok elvégzésével segíti majd a szak­­szervezetek, illetve a mozgalom országos ve­zető testületei tevékenységét. Leszerelők, bevonulok Leszerelés. Állampolgári kötelezettségük­nek eleget téve február 15-én 27 500 fiatal szerelt le. Közülük mintegy nyolcszázan szol­gálati idejük alatt folytatták általános iskolai tanulmányaikat, s közel kétszáz fő közép-, il­letve felsőfokú tanulmányait esti vagy levele­ző tagozaton. Számosan szereztek a hadsereg keretein belül szervezett tanfolyamokon a polgári életben is jól hasznosítható szakkép­zettséget, szakmai ismereteket, illetve koráb­bi szakmájukon belül gyakorlati tapasztala­tokat. A leszerelő katonák — elsősorban szo­ciális szempontokat figyelembe véve — le­szerelési segély címén összesen 24 millió fo­rintot kaptak, ami egy-egy katona esetében 1500—3000 forintot jelentett. Bevonulás: február 27—28. Az érintett fia­talok — mintegy 28 500-an — behívásukról már másfél-két hónappal korábban értesítést kaptak. A behívóparancsot e napokban kap­ják kézhez. A családosok és az arra más szempontból rászorulók lehetőség szerint a Egyebek Ludas botrány a Hortobágyon. A Hajdú- Bihar Megyei Rendőrkapitányság megkezd­te a nyomozást annak a sokakat foglalkoztató kérdésnek a tisztázása ügyében, hogy kik tartottak — busás haszonnal, a környezetvé­delmi szabályok ellenében — tízezer számra libát a legnagyobb magyar pusztán? A szá­lak az állami gazdaság korábbi igazgatója kö­rül gabalyodnak, kibogozásukat az APEH is sürgeti. A feltételezések szerint a libaügy nagyvadjai még nem kerültek terítékre, mert hogy kétezer pásztor szerződött libatartásra, s közülük miskolci és pesti lakosok is csen­destársként léptek — a pénz dolgában is lu­das — vállalkozásba. Lebukott a szatír. Fellélegezhetnek a zala­egerszegi szülők: a rendőrség elfogta a vá­rosban „szatírként” emlegetett fiatal férfit. A vizsgálat eddigi eredményei alapján Kinyó Csaba 26 éves, foglalkozás nélküli helyi la­kos alaposan gyanúsítható azzal, hogy kislá­nyokat fajtalankodásra kényszerített. Ellene a nyomozást — előzetes letartóztatásba he­lyezése mellett — tovább folytatják. Szinte mesébe illik. Tatabányán a kissé szórakozott Tivadar­ János egy utcai telefon­­fülkében hagyta az ezresekkel kitömött pénz­tárcáját, benne az összes fontos személyi ok­mányaival. Már-már lemondott róla, amikor a lakása ajtaján egy fájós lábú, idős nénike bekopogtatott és szelíden korholó szavakkal, hogy miért nem vigyáz jobban a tisztelt úr a holmijára, átadta tulajdonosának a viseltes szatyrából előhúzott pénztárcát. Tivadart Já­nos — miként az esetről a megyei lap beszá­molt — csak állt megkövülten az ajtóban, ám mire fölfogta, hogy tényleg nem álmodik, az anyóka már messzire járt, a nevét sem hagy­ta maga után. Rejtélyes öngyilkosság. Sajtótájékoztatót tartott Jankovics Zoltán megyei rendőrkapi­tány Szolnokon: közölte a lapok munkatársa­ival, hogy az eddigi vizsgálat szerint, a török­szentmiklósi Ezerjó étterem mellékhelyiségé­ben önkezével vetett életének véget Gonda József 29 éves nyomozó hadnagy. Mielőtt szolgálati fegyverét önmaga ellen fordította, vitája volt két rovott múltú fiatal­emberrel, ami verekedéssé fajult, a garázdá­kat őrizetbe vették. Az már egyértelműen bi­zonyított, hogy öngyilkosság történt, de en­nek oka egyelőre homályos. Gonda Józsefet szülőfalujában, Jászladányban helyezik örök nyugalomra, „Cigánygettó” Miskolcon. A városi tanács már eldöntötte, hogy felépül Miskolc cigány­negyede , a Sajó-parti telepen alacsonyabb komfortú lakásokban nagyjából együtt lak­nának a miskolci cigányok. Az ügy nagy port kavart, éppen ezért a helyszínre utaztak a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szö­vetsége képviselői, s megállapodtak a tanács­­sal abban, hogy a kérdést újra napirendre tűzik, de még azelőtt az MCDSZ újabb kör­nyezettanulmányt végez. A miskolci cigány­tanács elnöke szerint a lakosság támogatja a tanácsi terveket. Az MCDSZ elnöke elfogad­hatatlannak tartja a „gettó” elnevezést. Egymondatos hírek. Nyugdíjazását kérte Klenovics Imre, az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának első titkára.­­ Több alterna­tív ifjúsági szervezet nem hajlandó a KISZ- szel közösen ünnepelni március 15-én. A Szo­ciáldemokrata Párt március 1-jei gyűlésén be fogja jelenteni, hogy az MSZMP-ből tavaly kizárt Bihari Mihály elvállalja a párt főtitkári tisztét. — A Magyar Cserkészszövetség jog­folytonos utódja az 1912-ben alapított,elődjé­nek, éppen ezért — eltérően a szintén nemré­giben életre hívott testvérszervezetétől, a Cserkészcsapatok Szövetségétől — ragaszko­dik a valláserkölcsi alapon álló tevékenység­hez. SZABAD FÖLD .

Next