Szabad Ifjuság, 1951. július-szeptember (2. évfolyam, 27-82. szám)

1951-09-08 / 63. szám

2 1951 szeptember 8 A propagandamunka hírei AZ ŰJ SZÍNHÁZI ÉVAD ELSŐ BEMUTATÓI Rajka község tszcs DÍSZ- szervezetében húsz tag közül tizennyolcat már beoszto'tak oktatásba. Molnár Imre, a tszcs DISZ-titkára egy be­gyűjtésben kitűnt fiatallal minden este felkeresi a DISZ- tagokat, hogy meggyőzze őket a politikai oktatás jelentősé­géről. * A Pápai Textilm Chfekben nem kezdődött meg-az ifjú­munkások beosztása az okta­tásba. Dezső elvtárs, a Tex­til müvek DISZ-titkára úgy szándékozik ezt a munkát'ei­­■végezni, hogy összeírja az Özem DISZ-tagjainak név­sorát és azt majd odaadja a politikai körvezetőknek, akik a DISZ-tagoknak megmondják, hogy milyen oktatásba osztot­ták be őket. Dezső elvtárs, a DISZ In­téző Bizottságának határoza­tával ellentétesen végzi a munkát. A DISZ Intéző Bi­zottságának határozata viiá-A Néphadsereg Napjának közelgő ünnepe a hadsereg sportolóit is fokozottabb tel­jesítményekre ösztönzi. Vala­mennyi alakulatnál rendsze­res edzéseken vesznek részt 8 különböző sportágak ver­senyzői, hogy a szeptember 13-a és 17-e között megrende­zésre kerülő Hadsereg-baj­nokságokon méltóan megáll­ják a helyüket. Ez a bajnok­ság — amely évről évre a hadsereg legjobb sportolóinak nagy seregszemléje — az idén még jelentősebb iesz, mint legutóbb. Amíg tavaly csak nyolcszázan vetlek részt a küzdelmekben, most 2000 lesz az indulók száma és néggyel több lesz a sportágak száma is, A hadsereg-sportolók nagy vizsgájának első napján, szeptember 13-án lövészet, at­létika, úszás, torna, birkózás, Az évenként megismétlődő csehszlovák—magyar—lengyel nemzetközi motorverseny meg­nyitó napján zásziódíszbe öltö­zötten várta a csehszlovákiai Start SmOkovec (Otátrafüred) a viadal mintegy háromszáz részvevőjét. Pénteken reggel hat órakor indult el a mezőny a Grand Hotel épülete elől, hogy teljesítse az első napra kitűzött feladatot. Amerre csak elhaladtak a motorosok, minde­nütt ,.za mir" — a békéért — felirat és virágesö fogadta a városokban, a falvakban őket. A csehszlovák—lengyel határig nehéz terepen, vízmosásokon ke­resztül vitt az út és a nagy meleg is próbára tette a ver­senyzőket és a gépeket egy-DlSZ-vezetőségek egyéni elbí­rálás alapján osszák be a je­lentkezett fiatalokat a külön­böző oktatási formákba. A Pápai Textilműyekben is hozzanak létre 2—-3 tagú bi­zottságokat, hogy a fiatalokat egyéni megbeszélések alapján osszák be a tanulásra. * Zalaegerszegen az esti is­kolán huszonkilenc propagan­dista kezdte el a tanulást. A foglalkozásokra azonban csak tizenöten járnak el rendsze­resen. Ennek egyik oka az is, hogy Sipos elvtárs, az iskola­vezető nem készül fel gondo­san az előadásokra, az anya­got jegyzeteiből olvassa fel. Az iskolán sem jelenik meg időben, így a fiataloknak vár­it iok kell, amíg az előadást megkezdi. A propagandista a fiatalok nevelője. A propagandistának mindenben példát kell mutat­nia a fiataloknak. Mutasson példát Sipos elvtárs is: tegyen pontos és készüljön fel lelkiis­meretesen az előadásokra. ökölvívás, tenisz és röplabdá­zás szerepel a műsoron. A zárónapon, szeptember 17-én a kispesti sporttelepen kerül sor az 5000 méteres síkfptás- és a 4x100 és 4x400 m-es vál­tókra, majd a labdarúgóbaj­nokság dönfőjére és a díjki­osztásra. A Hadsereg-bajnokság foly­tatásaként szeptember 21-e és 29-e között — az idén elsőíz­ben megrendezésre kerülő „Néphadsereg Napja” kereté­ben — hat sportágban nem­zetközi hadsereg sporttalálko­zóra kerül sor. Eddig Lengyelország, Cseh­szlovákia és Bulgária neve­zett a versenyekre. A neve­zési zárlat szeptember 10-én, hétfőn lesz. Kedden tartják meg a sorsolást, ekkor hatá­rozzák meg, hogy a találko­zókat milyen formában bo­nyolítják le. aránt. Mikor lengyel földre ért a mezőny, — egyre több és több lett a defektjavító verseny­zők sora az országút mentén. A magyar motorok zöme hibapont nélkül haladt, csak Papp László és Szántó Sándor kény­szerült feladni a versenyt. Az első napon a legjobban a Bp. Bástya Szalkay-^Efik—Kardon együttese és a Mészáros—Rúzsai —Pék összetételű -másik ma­gyar csapat bírta az iramot. Késő délután volt, amikor a motorosok visszaérkeztek Stari Smokovecbe. Rövid pihenő után szombaton már kora reggel újra útnak indulnak és délután ér­keznek meg Budapestre a vá­rosligeti Fővárosi Pavillon elé. Néhány nap és Budapest színházainak nézőterét ismét megtöltik a dolgozók: eg­­kezdődik az új színházi évad. Az új évadra nagy át-, szervezés történt a színházak­nál. A Belvárosi Színház a Nemzeti Színház kamaraszín­házaként működik, a Madách Színház az egykori Magyar Színház épületébe költözött, a régi Madách Színházban vi­szont az Állami Faluszínház próbái folynak. A Kamara Varieté tagjai a Vidám Szín­ház helyiségében fogják szó­rakoztatni .a közönséget; a Fővárosi Varieté nevét Fő­városi Víg Színházra változ­tatták. Kibővített, megerősített társulatokkal, jórészt új ve­zetés mellett készülődnek színházaink az őszi szezon első bemutatóira. A Nemzeti Színház szep­tember 12-én a „Bánk bán­nal” nyit, majd felújítja a „Ljubov Jarováját”, a „Harc­ban nőtt fel” című kínai da­rabot, a „Revizort”, az „Ár­mány és szerelmet”. Novem­ber 7-én tartják az első idei magyar bemutatót, amikor Urbán Ernő „Tűzkeresztség” Színhely: az Előre-sporttelep. Egymásután peregnek az orszá­gos atlétikai bajnokság számai. Az 1500-as előfutam harmadik körében egyszerre hat fiatal „húz el” Garat Sándor mellett. Messze elhagyják, s a volt baj­nok csak erejének végső megfe­­sztíésével kerül be a döntőbe. A fiatalok elhúznak az öreg bajnok mellett... Ez az egészséges fej­lődés! Azokban a számokban, amelyekben a feltörő fiatalok le­győzik a kiöregedőket, vagy nagy eredményekre ösztönzik, ott nincs baj, — ott biztosítva van a jövő és a fejlődés. A 100 méteres döntőt csak a lelátóról nézte Szegedi Levente, a 20 éves várpalotai bányász. Már az előfutamban kiesett, de szomjas szemmel követi Varasdi, Karádi, és Csányi stílusos futá­sát, láb- és karmunkáját, laza mozgását. — Kár, hogy nálunk odalent még nincs edző — mondja. — De nem baj, megtanulok így futni! Csillog a szeme és sugárzik belőle az akarat, De nemcsak ő, hanem a többi vidéki, falusi versenyző is — akik ebben az évben először indulhatnak a „na­gyokkal” — nyitott szemmel fi­gyel. Még nem győznek. Még merevek, csiszolatlanok. De már működik bennük a becsvágy mo­torja. Megtanulják a stílust, az eredményre vezető technikát. Azután szétszélednek az prszág­­ban és hamarosan kitefebélye­­sedik a magyar atlétika fája. A 400 méteres síkfutás döntő­jének mezőnye a rajtnál. Bán­halmi már régen felismerte, . hogy 400, m-re csak nagyon | című darabja kerül előadásra. Még az idén előadják Sha­kespeare „Hamlet”-jét és tervbe vették a „Felejthetet­len 19” című Vísnyevszkij­­dráma színrevitelét is. amely­ben Lenin és Sztálin alakja is megjelenik a színpadon. A Nemzeti Színház kamara­­színháza, a Katona József Színház szeptember 15-én kezd a „Titkos háborúval”, amelyet felváltva játszanak a „Tar­­tuffe”-fel és a „Viharos al­­konyat”-tal. Októberben lesz egy cseh dráma, a „Viadukt” bemutatója. A Madách Színház szep­tember 23-án mutatja be R> masov „Égő híd” című szín­művét. Az Ifjúsági Színház szeptember 15-én ismét mű­sorra tűzi a „Harmadévese­ket” és szeptember 28-tól játssza Molíére „Úrhatnám polgár” című vígjátékét. Az Úttörő Színház magyar da­rabbal kezdi az évadot, Ger­gely Márta „Úttörő barát­ság” című színművével szep­tember 17-én. A Fővárosi Operettszínház szeptember 22-én nyitja meg kapuit a „Havasi kürttel” és október 19-én mutatja be Mikszáth gyors futónak érdemes dolgoz­nia. Azóta is szívós kitartással törekedett erre. Gyorsaságát fo­kozta, stílusát csiszolta, javí­totta. De múltak az évek, s fel­törtek a fiatalok, sőt az erőteljes Adamik idén minden versenyén megverte. Bánhalmi nem vesz­tette el kedvét, s most a bajnok­ság 400-as döntőjében, „az év legszebb versenyében" remek idővel 48.4-el győzött a fiatalok ellen. Ez a 400 as verseny be­mutatta a jövőt is. Ilyenek lesz­nek a versenyek minden szám­ban, mert az izmosodó tömeg­sport biztosítja, hogy tucatjá­val kerüljenek felszínre az egy­formán jó sportolók. — Filmezni kellene Gyarmati futását, oly szép a stílusa! — mondja egy néző, a 100-as női döntő után. Olimpiai bajnok nőnk valóban ragyogóan fut. De olimpiai számával, a távoiugrás­­sa! baj van! Edzője kiforrott, homörító stílusa helyett — öi. „bicikliző'1 stílusra fogta. Há-Kálmán remekművének fel­dolgozását, a „Szelistyei asz­­szonyokat”. A Vidám Szín­pad szeptember 12-én nyit. Műsorában Tolsztoj „Diktá­tor” című egyfelvonásosát is láthatjuk. A Fővárosi Víg Színház szeptember 14-én kezd a „Peleskei nótárius­sal”, amelynek zenéjét Wei­ner Leó szerezte. Az Állami Faluszínház Budapesten csak szakmai be­mutatókat tart. Tíz társulata az országnak azokat a ré­szeit járja, ahova a vidéki színházak tájszínházai nem jutnak el. Ugyanakkor a na­pokban adják elő Dunapen­­teién a „Szabad szél” című operettet és a csepeli Rákosi Művekben „Képmutató”, cí­men Moliére „Tartuffejét”. Szeptember 22-én Dunapen­­telén játsszák Urbán Ernő „Gál Anna diadala” című víg játékát. Színházaink az őszi mű­sort nagy gonddal állították össze. Minden igyekezetük arra irányult, hogy a színmű­vészetet a nép szolgálatába állítsák, a békeharc erős fegyverévé tegyék. rom év alatt kiderült, hogy a régi jobb volt. De ma már az sem megy úpv mint azelőtt. Ta­nulság: kiforrott stílust csak csiszolni szabad, megváltoztatni nem! Ez a bajnoki verseny is rá­világít: ügyességi és dobószá­­triókban még rossz a helyzet. A női súlylökésben a bajnok még á !2 métert sem érte el, a tá­volugrásban csak egy atléta ju­tott túl a hét méteren. Es a ge­relyvetésben? Várszegi 1910 szeptember 7-én született és pénteken, 41. születésnapján megnyerhette 19. gerelyvető­bajnokságát, mert 20 éve nincs gerelyvető utánpótlásunk... Ezen a téren gyökeres válto­zásra van szükség. * A pénteki eredmények: 110 méteres gátfutás: bajnok Retezár h 15.2, 2. Lippai (Ba­ranya) 15.4, 3. Kiss 15.8. 100 méteres síkfutás (női): bajnok Gyarmati 12.3, 2. Rák­helyné 12.5, 3. Bártané 12.6. 100 méteres síkfutás; bajnok Varasdi 10.7, 2. Karádi 10.8, 3. Csányi 10.9. Gerelyvetés: bajnok Várszegi 62,60, 2 Rákhely 59.70, 3. Guzs­­vári 59.50. 1500 m: bajnok Béres 3,52, 2. Izrael 3:56.2, 3. Apró (Borsod) 3:58. 400 m: bajnok Bánhalmi 48.4, 2. Adamik 48.5, 3. Karádi 48.7, 4. Solymosi (Baranya) 48.8, 5. Kertesi 49. Súlylökés (női): bajnok Sikné 11.48, 2. Nagy 11.15. 3. Vucsics 10.9. Távolugrás: bajnok Földessv 722, 2. Puskás 674, 3. Zajki 672. 10.000 m: bajnok Pénzes 30:36.8, 2. Csordás 31:41, 3. Ju­hász 32:02 A versenyt ma délután 4 óra­kor, folytatják. Vándorfilm-vetítés a falvakban A Hevesmegyei Tanácá Népművelési Osztálya ván­­dorfilm-vetítéseket szervezett olyan községekben, ahol nincs állandó filmszínház. Az elmúlt hónapban kilenc községben rendeztek vetítést. Egyes községekben, például Kompolton, Kisnánán és Tar­­naszentmárián egyes előadá­sokon kétszázan jelentek meg* A kecskeméti színház 160 táj előadást tart A kecskeméti Katona Jó­­zséf-színház nemcsak a város, hanem a falvak dolgozóinak kultúrigényeit is igyekszik ki» elégíteni és fejleszteni. A színház az új idényben Bács- Kiskun megye negyvenkét helységében százhatvan táj­előadást tart. Eddig nyolc helyen mutatták be a „Gál Anna diadala” című színmű­vet. Kiskunfélegyházán leg­utóbb hatszáz dolgozó tekin­tette meg az előadást. Az elő­­adás után sokan felkeresték a társulat tagjait és kérték az előadás megismétlését. Megjelent a „Művelt Nép** szeptemberi száma A folyóirat vezércikkét Sípos Gyula a falvak szocialista átépí­tésével kapcsolatos népművelési feladatokról írta. Képekben és cikkekben számol be a lap a V1T kulturális eseményeiről. Góby Józsefné az 1951—52-es iskolánkívüfi oktatási évad pro­­grammját ismerteti. Nemes De­zső a Szovjetunióban járt nép­művelési bizottság tapasztala­tairól számol be. Riportokban, képekben ismerteti a lap a nép­hadsereg kulturális nevelőmjn­­káját, az augusztus 20-i cegiérS ünnepségeket, az „ötéves Terv”­­kiállítást és az ajkacsingeryöli gyi bányászok kultúrmunkálát Részletet közöl Alexandra Jár román író magyarul még meg nem jelent új regényéből. Terje­delmes kritikai rovatban ismer­teti a könyvnapi kiadványokat. Film, színházi rovat, számos ri­portkép, levél, egészíti ki a fo­lyóirat új szárnút. 4 méter 37 centiméter — új szovjet rekord a rúdugrásban Moszkva, szeptember 7. (TASZSZ) Kievben a „Munkaerőtartalé­kok” versenyén Deniszenko (uk. rán) sportoló 4 méter 37 centi­­méteres teljesítményével új szov­jet csúcseredményt Állított fel a rúdugrásban. Deniszenko ered. ménye az idei legjobb európai eredmény. Több mint 13.000 vasutas sportoló tette le eddig az MHK-próbát A vasutas szakszervezet erre az évre 20.000 vasutas sportoló MHK-próbázását tervezte. Ezt a számot már a jelentkezések so­rán túlszárnyalták: szeptember elsejéig 3l.338-ra emelkedett a jelentkezők száma. A próbázá* sok is jó iramban haladnak. Eddig 13.459-en tették le vala­mennyi követelményből a próbát és 15.415-en kezdték meg a pró­­bázást. Különösen szép ered­ményt ért el a debreceni terület A nyíregyházi vasutas sportolók zászlót kaptak jutalmul a szép teljesítményért. Százszázalékos eredményt ért el eddig Zala­egerszeg, Torbágy, Tamási is. MAI SPORTMŰSOR Atlétika: Magyarország férfi és női bajnokságai, Sport-u. délután 4 óra. Labdarúgás: Cs. Vasas—Szegedi Honvéd, Csepel, 4 óra. Tenisz: Országos egyéni csapat­­bajnokság. Pécs, délelőtt 9 és délután 4 óra. Úszás: Bp. Vasas országos ver­senye, margitszigeti sportuszoda* 5 óra. Vízilabda- Bp. Vasas—Bp. Dózsa, Bp. Lokomotív—Egri Fáklya, Bp. Előre— Bp. Bástya margitszlgeU V sportuszoda, negyed 7-től. Kéziladba: Országos nagybálva. bajnokság elődöntőinek második napja. Pécs, Debrecen, Miskolc és Békéscsaba, délelőtt 10 órától. Szpartakiád az üzemi sportkörökben Az üzemek sportolói ezekben a napokban nagy érdeklődéssel fordulnak a szakszervezeti szpartakiád felé — amelyet négy sportágban — asztaliteniszben, röplabdában, atlétikában és ke­rékpározásban — rendeznek. A képen a Keltex budaörsi sport­telepén a gyár két részlegének röplabdacsapata mérkőzik gosan kimondja, hogy a Jövő héten kezdődik a legjobb honvédsportolók nagy seregszemléje: a Hadsereg-bajnokság Ma délután Budapestre érkezik a tátrai motorosverseny mezőnye Film Mahszim Gorkij életéről A könyvnapok alkalmából a Fáklya-filmszínház egész estét betöltő dokumentumfilmet mutatott be, amely a forradalmár író, Makszim Gorkij életét dolgozta fel. A film, amely eredeti dokumentu­mok, korabeli filmhíradók fehasználásával készült. Gorkij életének legjelentősebb állomásaival, legkiemelkedőbb műveivel ismertet meg. Három színdarabjának jeleneteit kitűnő szovjet színé­szek előadásában, magyarul beszélő változatban mutatja be a film A FUTÓKKAL NINCS BAJ...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék