Szabad Ifjuság, 1956. április-június (7. évfolyam, 79-153. szám)

1956-04-19 / 93. szám

SzabOTTsAn fil/II mtLLMStít ÁPRILIS 22. Kossuth-rádió 8.10: Édes anyanyel­vűnk. 8.15: Egy falu — egy nóta. 8.55: Könyvespolc. 9.00: Zenés fejtörő. 10.00: Vasárnapi versek, öcsémhez. 10.10: Egyszerű, mint az igazság ... Leninre emlé­kezünk. 11.00: Negyedévi zenés mérlegünk. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta ... 13.00: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. 13.30: Rádiólexikon. 14.15: A Rádió szimfo­nikus zenekarának hang­versenye. 15.12: Kemény—Képes: Zengj új világ ... 15.30: Egy nét a külpoli­­tikában. 15.45: Szív küldi . . . 16.20: Kincses Kalendá­rium. 17.30: Helyszíni közvetí­tés a Bp. Honvéd és Bp. Kinizsi vegyescsapata — Botafogo (Brazília) labda­­rúgó-mér­kőzés II. félidejé­ről. 18.20: Tánczene. 19.05: Közvetítés a Ma­dách Színházból: A Kreml toronyórája. Színmű há­rom felvonásban. 19.54: JÓ ÉJSZAKÁT GYEREKEK. 20.20: A színházi közve­títés folytatása. 22.10: A vasárnap sport. Ja. Toto. 22.30: Könnyű zene. 23.00: Zenekari hangver­seny. Petőfi­ rádió 8.00: Könnyű dalok. 8.30: Evangélikus vallá­sos félóra a stúdióból. 9.00: Részletek Fényes Szabolcs: Az első pillanat és Két szerelem című ope­rettjéből. 9.30: MISKA BÁCSI LE­­MEZESLADÁJA. 10.10: Szív küld! .. . 11.00: Nagy karmeste­rek. VI. 12.30: A világirodalom humora. Boccaccio két no­vellája. 13.00: Művész lemezek. 14.00: A RADIO. GYER­­MEKSZÍNHÁZ MŰSORA. A szegény ember igazsága. Mesejáték. 14.40: Vidám kórusok. 15.20: Szórakoztató mu­zsika. 16.00: Beethoven Összes szimfóniái. 17.00: Bach-orgona­­művek. 18.00: Robert Burns verseiből és dalaiból. 18.40: Operarészletek. 19.00: Muzsikáló szere­lem. 20.20: A Tartós békéért, népi demokráciáért c. lap ismertetése. 20.35: Tánczene. 21.30: Operettegy­ve­le­gek. 22.00: Erkel Ferenc operáiból. ÁPRILIS 23. Kossuth-rádió 8.15: Szimfonikus hang­verseny. 9.00: Erzsébet. Szalay Miklósné elbeszélése. 9.20: Kozák G. József és zenekara játszik. 9.40: Vázsonyi Bálint zongorázik­ 10.10: Napos Palkó. 10.40: Szívesen hallgat­­tok ... 12.10: Mai szerzők ope­rettjeiből. 13.15: Népzene. 14.15: Úttörő-híradó. 14.35: KISPAJTÁSOK HANGL­EMEZTÁPA. 15.10: Heti zenés katén, dárium. 16.00: GYEREKEK A NAGYVILÁGBAN. Képek angol, kubai, ma­gyar, olasz, román és szov­jet gyerekek életéből. 16.30: Válaszolunk hall­­gatóinknak. 16.45: Argentin dalok. 16.57: Mű-ó ismertetés. 17.15: Dalok. 17.35: Bolgár zeneszer­zők kórusművei. 18.00: AZ IFJÚSÁG HULLÁMHOSSZÁN. 18.20: Szív küld.... 13.55: Kommentár. 19.00: Hetvenöt éves a pesti telefon. Ricort. 19.10: Hangverseny a III. sz. Autó­avító Vállalat dolgozóinak kívánsága szerint. 20.00: Jó ÉJSZAKÁT, GYEREKEK! 20.05: Közvetítés az Er­kel Színházból. A Cseh Filharmonikus zenekar ját­­szik. Kb. 20.55: Mi újsági a tudomány és a technika világában? Kb. 21.15: A hangverseny folytatása. 22.15: Tíz perc külpoli­tika. 22.15: Tánczene. 23.10: Az Állami Népi Együttes műsorából. Petőfi-rádió 14.00: Magyar fúvósze­nekarok műsorából. 14.15: Operarészletek. 15.10: Halló, itt Moszkva! Hangi. 16.00: Lapszemle. 16.10: Filmzene. 16.50: Színházi újság. 17.00 : Belügyminisz­térium népi zenekara ját­szik. 17.30: Benjamino Gigli és Guiseppe de Luca ope­ra kettősöket énekel. 17.50: Keringők szár­nyán. 18.20: Irodalmi jegyze­tek. 18.40: FIATAL MŰVÉ­SZEK HANGVERSENYE. 19.10: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. 19.40: Művészlemezek. 20.40: Sporthíradó. 21.00: Gyári belépő. 21.10: Táncok fúvósze­nekarral. 21.30: „A bolygók visz­­szatérnek . ..” Zalka Máté a népek szabadsá­gáért. 22.00: Népdalhangver­seny. Kedd ÁPRILIS 24. Kossuth-rádió 8.40* Indulók és dalok. 9.20: Megjött már a fecskemadár ... 9.40: ÚTTÖRŐK ÉNE­KELNEK. 9.50: Petőfi Sándor: Já­nos vitéz. 10.10: Szimfonikus könnyű zene. 11.00: Nők negyedórája. 11.15: Jó munkáért — szép muzsikát. 11.45: Tasze Buszár apó. Krum Grigorov bol­gár író elbeszélése. 12.10: Dankó Pista da­laiból. Ruzitska verbunko­saiból. 13.00: Falusi H­íradó. 13.15: Operarészletek. 14.15: F­ATALOK ZENEI ÚJSÁGJA. 15.10: Kamarazene. 15.40: Képeslap Lenin, grániból. 16.00: Daltanulás. Me­netdalok május 1-jei. 16.20: Fényez író. 16.57: Műsorismertetés. 17.10: Két magyar dal­játék zenéjéből. 18 00: Váratlan látoga­tás. Riva­tműsor. 18.10: Szív küldi .. . 18.55- Kommentár. 19.00: Könnyű zene. 19.30: Pet­esi Zsuzsa bemutatta Georg Otsz észt dalénekest. 19.54: JÓ ÉJSZAKÁT, GYEREKEK! 20.20: Zsuzsi. Id. Barta La­os vígjátéka. 21.30: Részletek Gilbert A bíborruhás asszony és A he­melines nő c. operettjé­­ből. 22.15: partok összes kó­­rusművek II. 22.35: Tánczene. 23.00: Osváth Júlia és Závodszki Zoltán dalestje, Petőfi-rádió 14.00: Operettrészletek. 14.45: Nemzetközi kér­dések. 1­5.00: Népek zenéje. 16.00: Tallózás a mező­­gazdasági lapokban. 16.10: Fúvószene. 16.30: Válaszolunk hall­gatóinknak. 16.45: Vendégművé­szeink hangversenye. 17.10: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. 17.40: Elmélet és gya­korlat. 18.00: Könnyű zene. 18.30: Rádióegyetem. Zenetörténeti sorozat. XII. Az angol és a német opera ke­zdetei. 19.10 Tánczene. 19­41 Patachich Iván: Rész ? Tihany c. film kísérő­enéjéből. 20.00: Cseh népdalok. 20.20: Dalok. 20.50: Tudományos la­pok szemlére. 21.00: Magyar nóták, verbunkosok. 21.35: Európa hangver­­sen­y­term­e­i­b­ő­l. ÁPRILIS 25. Kossuth-rádió 8.10: Népszerű opera­részletek. 9.00: Rádióegyetem. Zenetörténeti sorozat. XII. 9.40: Két népdalcsokor. 10.10 Május után­. óvodások műsora. 10.40: Pillantás a nagy­világba. 10.50: Saselt Katalin zongorázik. 11.10: Kórushangver­seny. 11.40: Szülők —■ nevelők — gyere­kek. 12.10: Tánczene. 13.00: Falusi híradó. 13.15: Vidám utazás. Hangi. 14.15: Kamarazene. 15.10: Endri meséje... 15.40: FIATALOK SPORTHÍR­ADÓJA. 15.55: Zenekari hang­verseny. 16.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 16.57: Műsorismertetés. 17.10: Szív küldi... 17.40: Operakórusok. 18.00: Ismerkedés a ze­neirodalommal. 18.55: Kommentár. 19.00: Jó munkáért — széna­muzsikát. 19.30: Az elhangzott műsor­­nyomában. 19.52: JÓ ÉJSZAKÁT. GYEREKEK! 20.20: Sukl Antal és zenekara játszik. 21.00: Kilátó. A Rádió világirodalmi folyóirata. 22.25: Verdi: Requiem. A Magyar Rád­ó szimfo­nikus zenekarát és a Bu­dapesti Kórust Somogyi László vezényli. Petőfi-rádió 14.00: Olasz opera­áriák. 15.10: Emlékezés Zalka Máté születésének 60. év­fordulóján. 15.30: Verbunkosok, da­­lok. 16.00: Lapszemle. 16.10: Ajándékhang­­verseny a Pécsi Bőrgyár dolgozóinak. 17.10: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. 17.40: Operettr­ész­letek. I 18.10: Pierre Curie. 18.30: Rádióegyet®m. Biológiai sorozat. XII. Föl­­dünk emlősállatai. 19.00: Uhe­r Zita énekel, Lőrincz Edit mélyhegedűn játszik. 19.35: Irodalmi jegyze­tek. 19.40: Orosz nyelvtan­folyam haladóknak. 20.00: Szolov­ov —Sze­dői filmzenéiből. 20.20: Sporthíradó. 20.40: Baksay Árpád énekel. 21.00: Tanácsok lapja... Lapszem'ö'. 21.10: Tánczene. 21.50: Hogyan csökkent­­hetjük a szülési fájdalma­kat? 22.00: Magyar nóták. 22.30: Fiúi muzsik­'. ÁPRILIS 26. Kossuth-rádió 8.10: Vidéki népi zene­karok műsorából. 8.40: Zenekari hang­verseny. 9.20 Történetek Lenin­ről. 9.40: A LEÖWEY KLÁRA TANÍTÓNŐKÉPZŐ BARTÓK. KÓRUSA ÉNEKEL. 10.10: Rád­óegyetem. Biológiai sorozat. 10.40: Dános Lili zongo­rázik. Berkovics Tibor he­gedül. 11.00: Válaszolunk hallgatóinknak. 11.15: Magyar és cseh­szlovák fúvósindulók. 11.30: Aczél Tamás, De­­vecseri Gábor és Gellért Oszkár új verseiből. 12.10: Kórusok. 12.30: Részletek Csaj­kovszkij Anyegin c. opera­­jából. 13.15: Lakatos Sándor és zenekara játszik. 14.15: A RÁDIÓ GYER­MEKE J*ÁN MŰSORA A KIS ISKOLÁSOKNAK. 14.50: Válassz mestersé­­get! Látogatás a bognár, műhelyben. 15.10: Nagy magyar el­beszélők: Színi Gyula. 15.30: Katona Ágnes zongorázik. 16.00: Az épülő kommu­nizmus nagy­­­s­ágában. 16 30: Szív küldi . . . 17.10- Tánczenei 18.00: IFJÚ FIGYELŐ. Válaszok és üzene­ek. 18­30: La’tha László népdalfeldolgozásai. 18.52: Id. J Strauss: Alexandra.keríngő. 19.04: Horusitzky Zol­tán: Báthory Zsigrrond. Magyar történelmi opera hámm felvor'á^b*'«. 19.54: JÓ ÉJSZAKÁT. GYF^EKEK! 20.20: A­»’ operaközvetí­tés folytatása. 22.15: Jacqueline Fran­­coise hangversenye a Pá­rizs Preyel-teremből. 72.44: Könnyű zene. 23.15: Régi magyar dalok. Petőfi­ rádió 14.00: Zenekari hang­verseny. 15.10: Egy falu — egy nóta. 15.40: GYERMEKZ­ENE. 16 00: La eszem!«. 16.10: Édes hazám. Magyar­ország! 17.30: Dalok 17.45: A villamosítás a műszaki fejlesztés alapja. Előadás. 18.00: Régi "olasz meste­rek remekei. Pl. Azzarolo és Croce műveiből. 18.20: A magyar Iroda­lom története. XXII. rész. ,,A nemzet napszámosai.” 1°.00: Fémzene. 19.30: Nők negyedórája. 19.45: Tánc­zene. 20.30: A hét aranyérem. A Cervi­ testvérek törté­nete. 21.00: A külföldi sajtó hasábéiról. 21.10: Népdalok, csár­dások. 21.40: Sporthíredé. 22.00: Zenekari hang­verseny. Gyalogösvény fel a hegyre Zene: N. KIRCULESCU, a Román Népköztársaság állami díjas művésze Szöveg: H. NICOLAIDE Refr. Gyalogösvény fel a hegyre, fel a csúcsra, Mint a füst a fellegek közt bújva jársz. Szürke sziklák vándorának fürge útja, Vígy magaddal, kedves útitárs! Gyalogösvény, vár a messzi menedékház, Sokszor jártuk már feléje utadat, Ottan alszunk éjszakára, ugye pajtás, S indulunk, ha jő a pirkadat. Hull a hó és csillog a derűs fény, Szinte laktat, oly kemény a téli jég. Egyre fennebb vezet már az ösvény S énekeljük utunk csengő énekét, Refr. Gyalogösvény fel a hegyre... csúcsra, Hol a bakancs hóba talpal, Csikordul is az út tüstént, Napsütötte barna arccal Járják ott a gyalogösvényt. Gyere pajtás, fel a hegyre, Hogyha vége van a hétnek, Hadd derüljön szíved kedvre, Érezzed, hogy szép az élet. És ha már Messze száll Énekünk, az út is kedvesebb. S messze fent Visszazeng Minden szót a rengeteg. Refr. Gyalogösvény fel a hegyre... Vi,. Gya­log ösvény fel a hegyre.fel » este- ra. Mint • füst a fe!-te­ gek közt bújva jársa. Szürke sziklák vámso­rának fárga út­ja. Vígy ma­gad • dalkert-ves «v ti­tár»! Gyalog ösvény ,vár a messzi me-ne-dék-háa. Sok­szor jártuk már fe-léje ú-ta­ dal. Ottan alszunk éjsza­­­ká-ra, u-gye paj - tás. S in-du- lünk, ha jó a f­ir-ka­dal Hull a hó és cs U-log a de- rto fent. Szin­te lak-tat,olyke mény a tó-H lég Egy-re fen-nebb ve-zetm­ár az ös-vény S é-re- kel-jükutunk csengik é-ne­kt*l Gyalog Ösvény, fel a hegy-re, fel a csúcsra. Minta fíisi a W-re-gek közt bújva Szürke sziklák vámsorénak fürge út-ja. Vígy ma­gad dal.fad-ve* ú - ti­/ Hol a ba-kancs hó - ba tál - pal. Csi- kor-dul is az út tüs-tény Gye-re paj-tás fel a hegy-re. Hogyha vfe-ge van * hét - nek. Hadd derüljön szí­­ved kedvre, É- tes-zed,hogy szép az é-let. És ha niné t sze váll, É-ne-künk,az úr is kedve­ ,ebb- SZABAD IFJÚSÁG 1956. április 19 A RÁDIÓ MŰSORA ÁPRILIS 22-TŐL ÁPRILIS 28-IG ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI MŰSORSZÁMOK: KOSSUTH-RÁDIÓ: 4.30—-8.00-ig: Vidáman, frissen! .. . Zenés műsor a munkába indulóknak. Közben: 5.00: Hírek. Időjárásjelentés. 6.00: Hírek. Színházak és mozik műsora. 6.30: Falurádió. 7.00: A Szabad Nép mai vezércikke. Hírek. 7.45: Naptár. 8.00: Műsorismertetés. 10.00: Hírek. Lapszemle. Időjárásjelentés. 12.00: Hírek. Lapszemle. Időjárásjelentés. 13.00: Falusi híradó 14.00: Időjárás- és vízállásjelentés. 15.00: Hírek. Közérdekű közlemények. 17.00­: Hírek. 20.00: Esti híradó. 22.00: Hírek. 24.00: Hírek. 0.10: Népzene. PETŐFI-RÁDIÓ: 7.00-től azonos a Kossuth-rádió műsorával. KÖNYVJELZŐ viiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiaiaiaiiiiiiiiaiiiinaii lés Béla: 36 esztendő 1919-ben­ a dicső Tanács­­* ' * ' köztársaság idején helyiségre volt szüksége az újpesti KIMSZ-csoportnak. Felmentünk a direktóriumhoz és ennek titkára készséggel utalta ki nekünk „társbérlet­be“ az általa vezetett Sparta­­cus-kör helyiségeit. A titkár Illés Béla volt. Egyenruhát hordott, mert fegyverrel a ke­zében harcolt az imperialis­ták és a belső ellenforradalom ellen, de már akkor tudtuk, hogy igazi mestersége az írás. Ez jut eszembe most, ami­kor „36 esztendőt’ című elbe­szélés-kötetét olvasom. Illés Béla immár közel négy évti­zed előtt is kommunista író volt, de ha e kötetét elolvas­tuk, akkor látjuk csak igazán, hogy ez időszak alatt mennyi­re fejlődött mint kommunista és mint író. Ezek az elbeszélések így, ** kötetbe gyűjtve, a kom­munista­ mozgalom történeté­nek­­„Aranylegendáját“ képe­zik. A világ fejlődését és ben­ne az emberek fejlődését, a magunk fejlődését ábrázolják magas, művészi síkon. A fej­lődés nagyjából egyenletesen ível felfelé. Az Inasévek“ (amelyet a közelmúltban kö­zölt folytatásokban a Szabad Ifjúság), de már az az előbb írt „WL. No. XVI.1" című no­vella is remekül érzékelteti, hogy mint vált át az első im­perialista világháború a forra­dalomba. E második elbeszé­lés megírásának időpontja az 1922. év. (Kár, hogy az író nem vette fel a gyűjteménybe a „Mdoáecszto“ című, hasonló tárgyú kitűnő novelláját.) Az 1922. év Illésnél már az emig­ráció harmadik éve. Milyen egyszerű és mégis finom esz­közökkel tudja érzékeltetni a fejlődés fő vonalából félrecsú­­szott, talajtalan „volt“ embe­rek tragikomikus sorsát s vele az egész kort, a különleges környezetet! „A kutya­’, „El­taposott emberek“, „Sámson és Delila“ „Arany liba“’ című el­beszélésén sírva mosolygunk mi, akik Illéssel együtt él­tük át e dolgokat, de azt hi­szem, hogy megrázóan hatnak minden mai olvasóra is. Időbeli sorrendben — a hu­szas évek első felében — a „Ruszin Petra temetése“ cí­mű elbeszélése következne, abból az időből, amikor a szer­ző már nem mint a zúgó élet partjára kivetett forradalmi hajótörött, hanem újból mint harcos kommunista küzdött a tőkés Csehszlovákiához csa­tolt és vérig szipolyozott kár­pátukránok felszabadulásáért. Majd még később jöttek a­ rohamos fejlődés ama diadal­mas évei a Szovjetunióban, melyek rohamléptű emelkedést hoztak az ott élő Illés Béla művészetének is. Ennek első tanúbizonysága a „Tűz Moszk­va alatt“’ című szocialista­­realista írás, mely ragyogó anúságtétel a szovjet ember jelleméről. A Nagy Honvédő Háború ** idejéről szóló elbeszélé­sek egy részét még a fronton, másik részét már itthon, a felszabadult hazában írhatta meg Illés Béla. Ez írásokból egyaránt kicsendül a szocia­lizmus honáért és a szegény, szakadékba taszított Magyar­­országért hordozott sok gond és bizakodás. Ez években az író nemcsak fegyverrel, de tol­lával is szolgálta az emberi­ség nagy ügyét, írásai bizo­nyítják, hogy megei­ge­dta Goethe tanítását. ..Ne csak az emberiséget, az ember is szeresd A kötetet a más vér­földön épülő szocialista élet e vegze­­tes epizódjait ábrázoló írás­művek zárják le, íme egy derék, nem minden­napi életpálya irodalmi alko­tásai. A múló évek során lé­pésről lépésre, fokról fokra fi­nomodott Ülés Béla stílusa ama elve­ni zamatú írásmód­dá, melyet mindnyájan any­­nyira szeretünk. Éles pil­lantás, pártos szenvedély ter­jedelmes tudás és bölcs derű alkotják ezt a stílust, melyre ugyancsak elmondható Buf­­fon híres kijelentése. ..A stí­lus az ember!“ Agárér Ferenc (Szépirodalmi Könyvkiadó kiadása) 1 ÁPRILIS 27. Kossuth-rádió 8.10: Matyóföldi, szat­mári és somogyi népdalok. 9.00: „Halhatatlan kriti­kusok”. 10.10: MESEMONDÓ KISTARISZNYA. 10.30: Itt születtem én, ezen a tájon . .. 10.40: Szólóművek. 11.10: Nők negyedórája. 11.25: Könnyű zene. 12.1­5: Népek dalai. 13.00: Falusi híradó. 13.15: Tánczene. 14.15: ÚTTÖRŐ.HÍRADÓ. 14.35: Részletek mai operákból. 15.10: Borisz Gorbatov: Donyeci bányászok. Részlet a regény II.* befejezetlen kötetéből. 15.30: Könnyű zene Varsóból. 16.CÜ­GÖDI KIRÁNDU­LÁS. Ifjúsági rádiójáték. 16.40: Lakatos Sándor és zenekara játszik. 17.10: Dunamenti láto­gatás. Hangverseny az ár­­vízvédelem hősei tisztele­tére. 18.00: Igazgatói érte­kezlet. Ankét. 18.15: Az ö­döngös Hoff­mann. Dékány András ze­nés összeállítása. 18.55: Kommentár. 19.00: Külpolitikai kér­désekre válaszolunk. 19.10: Szív küldi . . . 19.52- Jó ÉJSZAKÁT. GYEREKEK! 20.20: Klasszikus ope­rettek. 20.54: Sporthíradó. 21.14: Nagy szimfóniák. XV. Franck: d-moll szimfó­nia. 22.15: Tíz perc külpoli­tika. 22.25: Giuseppe Valden­­go énekel. 22.45: Egy humorista naplóba. 22.55: Ádám Jenő: Aramy János dalaiból. 23.25: A mikrofon előtt: Jeney Zoltán fuvolaművész. Petőfi,rádió 14.00: Szimfonikus könnyű­zene. 15.00: Zenekari hang­verseny. 16.00: Lapszemle. • 16.10: Részletek Lisztov Ábrándozók c. operettjei­ből. 16.40: Orosz nyelvtan­folyam kezdőknek. 17.00: Híres vonósnégye­sek. XXII. Bartók: VI. vo­nósnégyes. 17.30: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. 18.00: Mezei csokor. 1­8.30: Meteorológiai kongresszus Dubrovnikban 18.50: Részletek a Vasas Együttesek IV. zenei Fesz­tiváljának hangversenyei­ből. 19.30: Válaszolunk hall­gatóinknak. 19.45: A Rádiószínház bemutatója: A népek tava­száért. 21.05: Anthon Karas és együttese játszik. 21.20: Szovjet kórusok műsora. 21.40: Filmdalok. 22.00: Tánczene. ÁPRILIS 28. Kossuth-rádió 8.10: Zenekari hargver­­seny. 9.00: ÚTTÖRŐ-HÍRADÓ. 9.40: Tavaszi ének. 10.10: Balettrészletek operákból. 10.40: Suki Antal és zenekara játszik. 11.10: Mariska könyvei. 11.25: A Zeneművészeti Főiskola hallgatóinak mű­sora. 12.10: Operarészletek. 13.00: Falusi híradó. 13.15: Művészlemezek. 14.15: Szórakoztató zene. 15.10: Mozart­ kamara­­művek. 15.45: Válaszolunk hall­gatóinknak. 16.00: Dalos üdvözlet Győrből. 16.20: Az épülő kommu­nizmus nagy a szájában. 17.15: Szív küldi ... 18.00: A Fővárosi Népi Zenekar legújabb felvéte­­leiből. 18.55: Kommentár. 19.00: Népszerű hang­verseny. 19.52: JÓ ÉJSZAKÁT, GYEREKEK! 20.20: Szívesen hallg­a­tok áprilisban ... 21.50 Sporthíradó. 22.15: Tánczene. 23.05: Közvetítés a Zene­­művészeti Főiskola nagy­terméből. Petőfi-rádió 14.00: Byron Manfredje a muzsikában. 15.10: Repülősök öt perce. 15.15: Toki Horváth Gyu­la és zenekara játszik. 16.00: Lapszemle. 16.10: Könnyű zene. 17.15: Magyar tájak — magyar városok, Szeged. 17.35: És mégis világsi­­ker! . .. Zenés összeállítás. 18.10: Temetőlakók. Rádiódráma. 19.00: Tánczene. 19.20: Külpolitikai kalauz. 19.30: Schubert: a-m­oll vonósnégyes. Op. 29. 20.03: Magya-­nóták, csárdások. 20.45: Az első este. Kulcsár Ödön elbeszélése. 21.00: Képeslay-o­ról ké­pek nélkül ... 21.10: „Halhatatlan re­­mese­k”. 21.40 Könnyű zene. 22.00: Zenekari hang­verseny. sze.­­

Next