Szabad Magyarság, 1958. március-december (3. évfolyam, 1-39. szám)

1958-06-22 / 13. szám

2. oldal 1958 junius 22. SZABAD MAGYARSÁG gattak. Nagy Imrét azzal is vádolták, hogy a szabadság­­harc kitörését több, mint egy éve a “Petőfi Club” ellenállási mozgalma útján táplálta és szervezte. Súlyosbító Mind­­szenty elismerése Súlyosbító körülménynek vették ügye megítélésénél: 1. Mindszenty bíboros-érsek rehabilitását, mint köztársa­ság elleni cselekményt, 2. A varsói paktumból való kilépésével igyekezett az or­szágot az imperialisták kezére játszani, 3. A nyugati “imperialisták” segítését, beavatkozását nyil­vánosan kérte és a Vörös Ke­reszt segítségét elfogadta. Az új terrorhullám és a csúcstalálkozó Washingtoni körök a kivég­zést az 1956. évi magyar sza­badságharc óta a kommunista világ legaljasabb cselekedeté­nek minősítik. Azt jövendölik, hogy ez a tárgyalás alatt lévő kormányfők csúcstalálkozásá­nak létrejöttére hátrányos be­folyást fog gyakorolni- Mert alig hihető, hogy Dulles kül­ügyminiszter ily véreskezű gyilkosokkal való kézfogást ambicionálná. A kivégzést úgy ítélik meg, hogy ez új “terror-hullám” kez­detét jelzi a Szovjet-Unió­ban és a rabországokban. Nem tartják lehetetlennek azt sem, hogy ez Malenkov és Mo­­lotov sorsára is kihatással lesz. (Malenkov “haláláról” máris jött hír.) A gaztettet a világlapok bő­ven tárgyalják, s ez nemcsak a szabad világ minden táján szétszórt magyar emigráció,* hanem az egész nyugati kul­­túrvilág tagjaiban nagy meg­döbbenést és ellenvéleményt váltott ki. —y Törbecsalójuk: Kádár LEGJOBB BARÁTJÁT, RAJKOT IS ő CSALTA TŐRBE ÉS VÉGEZTETTE KI Nagy Imre és társainak tőr­becsaló ja és gyilkosa Kádár János, akinek viselt dolgairól hiteles adatok alapján az aláb­biakat adjuk: A Committee On Un-Ameri­can Activities kiadásában Who are they című sorozatban be­mutatja a világ vezető kom­munistáinak igazi képét. Eb­ből, a hivatalos jegyzőköny­vekre és adatokra támaszko­dó igen érdekes sorozatból köz­lünk szemelvényeket és első­nek bemutatjuk KÁDÁR JÁ­­NOS-t aki ma élet-halál ura, s nemcsak Nagy Imre és társai­nak gyilkosa, hanem a ma­gyarság kegyetlen sanyarga­tó ja is. Kádár János, a szovjet meg­szállta Magyarország kommu­nista párttitkára v- miniszter­­elnöke és a Kremlin szolgai végrehajtója jellem, lelkiisme­ret és erkölcsi ítélet nélküli “akarnok”. Középtermetű, gyérhajú, sötét szemű, nőies vonásokkal “sötétarcú, titok­zatos egyszerű ember” Régi kommunista, aki egészen egy­szerű kis párttitkár volt Buda­pest XIII kerületében és innen küzdötte fel magát minden eszközzel a hatalomra. Gyilkosság, árulás, intrika, hízelgés, hazugság, minden­kinek a megtagadása, kegyet­len szenvedés és tortúra, de sikerült a vágya. Tízezrek ár­tatlan vére tapad a kezéhez, egy nemzedék átkozza és a történelem örökre megbélye­gezte, mégis Kádár ma egy or­szág felett áll és egyetlen sza­vára a magyarok legderekabb­­jait végzik ki, vagy börtönzik be. Legjobb barátja volt Rajk László, az egykori kommunis­ta belügyminiszter. Hajnalig tartó közös mulatozások, csa­ládi összejövetelek után 1949 tavaszán Rajk újszülött gyer­mekének a bolsevista szertar­tás szerint a “keresztapja”. Néhány héttel később azon­ban, amikor Rákosi Mátyás megkezdte Rajk és társai le­tartóztatását, mint Titóista Összeesküvőket, Kádár hirte­len Rajk ellen fordul és leg­jobb barátját, “komáját” bál­ványozott ideálját nyilvánosan így támadja: “titóista ügynök, náci kém, francia megbízott és Amerika számára dolgozik”. Ezek közül egy is elég, hogy Rajk a likvidáltak listájára kerüljön. Pedig egyetlen em­ber megmenthetné Rajkot, ha csak egy szót is szólana mel­lette, Kádár, de nem teszi, ha­nem aláírja az ítéletet. Rajk letartóztatása után a feleségét is elfogják és Kádár kereszt fiát egy kommunista gyermeknevelőbe viszik, szü­letési bizonyítványát megsem­misítik és új nevet adnak neki. Rákosi utasítására Kádár a börtönben is felkereste Rajk Lászlót és álnok módon a jóba­rátot színlelve rávette Raj kot, hogy valljon mindent saját maga ellen is, ez a legbiztosabb mód, hogy megmenekül a ki­végzéstől- Rajk beugrott és mégis kivégezték. Kádár megkapta a jutalmát Rákositól és a belügyminiszté­rium és a titkos rendőrség irá­nyításával bízták meg. Mint a titkos rendőrség vezetője Ká­dár irányította a Mindszenty hercegprímás ellen folytatott nyomozást és letartóztatáso­kat, hamis tanúvallomások ki­csikarását. 1951-ben azonban Rákosi uta­sítására Kádár is börtönbe ke­rül és éppen az a titkosrendőr­ség, amelynek legfőbb paran­csoló ja volt, szörnyen megkí­nozza, ujjait összetörik, kör­mét letépik, férfiasságától megfosztják és 32 hónapi kín­zások után szabadonengedik. Kádár,nem szűnt meg még­sem kommunista lenni. Megy vissza a pártba és alázatosan elfogadja a pozíciót, amit kí­nálnak neki és hűségesen ki­szolgálja Rákosi-t, Nagy Im­rét. 1953-ban újra feldolgozza magát. És ahogy Rákosi hatal­ma hanyatlik, Kádár úgy emel­kedik a pártban és Politburo­­ban. 1956-ban már párttitkár és a Nagy-kormány tagja, a Sza­badságharc kitörésekor. \ Kétszínűség, s a sza­badságharc elárulása A ravasz, álnok Kádár úgy mutatkozott, mint a magyar szabadságharc támogatója és nyilatkozatában kijelentette 1956 október 25-én, hogy a párt Központi Bizottsága úgy döntött, hogy javasolja a kor­mánynak a békés tárgyalások megkezdését a Szovjetunióval, de a teljes egyenlőség szelle­mében Magyarország és a Szovjet közt. 1956 november 1-én, egy nappal azután, hogy a szovjet csapatok elhagyták Budapes­tet, Kádár a következőket nyi­latkozta : “Népünk dicsőséges szabad­ságharcban lerázta magáról a Rákosi uralmat” ugyanakkor bejelentette a megalakulását a Magyar Szocialista Munkás­pártiak. Az új párt megvédi a szocializmus és a demokrácia “eddigi vívmányait”- — mon­dotta. Amikor úgy látszott, hogy a szabadságharc győz, Kádár “bátran” a következőket mon­dotta: “Én lemegyek veletek együtt az utcára és ha kell puszta kézzel harcolok a tan­kok ellen.” November 4-én azonban már Szolnokon, Kádár egy új szov­jet-barát kommunista kor­mányt létesít, annak ellenére, hogy a Nagy-kormány állam­minisztere A Szovjet csapatok újra megkezdték Budapest és az or­szág elözönlését 32,000 ma­gyar legyilkolását, ennek el­sősorban Kádár volt az előse­­gítője. (Fólytatás a 4. oldalon) A VEZÉRCIKK (Folytatás az zott nekünk az emigráció eler­nyedése, eleget küzdöttünk el­lene, de igazi kritikát majd csak akkor lehet mondani, ha valaki példamutatással és egy­séges munkábaállítással teszi azt. A munka nagyon nehéz, és még kellő összefogás esetén is bizony fogyatékosak lesznek erőink. Erős ellenséggel küz­dünk, és a körülöttünk élő köz­véleményt évtizedeken át az el­lenséges propaganda tartotta markában, érzéketlenné tette a mi igazságunk iránt. Nem nehezíthetjük tehát helyzetünket meddő, üres szó­lamokkal, hanem fogjunk hoz­zá a közös építőmunkához és vigyázzunk az ellenfél alatto­mos mérgezéseire. Ez elsősor­ban, észrevétlenül éppen a sza­badságharcos fiatalokat fe­nyegeti.' Mert itt vannak, érez­zük őket, egyetemeken, diák­jaink között, kulturszervekben és éppen arra igyekeznek, hogy a nemzeti érzést öljék ki maradéktalanul a fiatal ma­gyarból. Történelmi öntudtunkat ak­názzák alá, ígéretekkel, fényes pénzsegélyekkel, egyenkénti meggyőzéssel dolgoznak és hirdetik, hogy a felszabadulás után úgysem lesznek határok országok között- Marx és Le­nin elképzeléseit lopják így be a fiatalok leikébe, mert ők mondták, hogy az osztálynél-FOLYTATÁSA • i 1. oldalról) küli társadalom kizárja a “ka­pitalista” határokat. A new-yorki egyetemi hall­gatók közt és másutt is van­nak már kétségtelenül meg­nyert hívei ezeknek a mérgező tényezőknek, melyekre eddig nem sok figyelmet fordítot­tunk. Ha nem történik ezzel kapcsolatban semmi, akkor ez a ragály tovább terjedhet, és még jobban elválasztja a me­nekült rétegeket, súlyos csa­pást mérhet a magyar jövő reJ ménységére. Ez a munka elsősorban a Szabadságharcos Szövetségre vár. A fiatalság megmételye­­zése ellen ők vehetik fel lege­redményesebben a harcot mint ahogy azt a minnesotai eset is mutatja. Ott ugyanis a St. John’s University magyal diákjainak nézeteit Páter Vég vári körirata megfordította Milyen nagyszerű volna, ha £ new-yorki és chicagói diákok de másfelé is éreznének ilyer segítő kezet, aki biztosan ve zeti őket a sokszor kiismerhe tetlen világnézeti őserdőben. Végezetül csak annyit, bog) mi régebbi emigrációs magya rok eddig is önzetlenül küz döttünk, nem igényeltünk ; magunk részéről semmit, s ez után sem igényelünk, küzdünl az integer Magyar Haza fel szabadításáért és rabnépünk ért, a többi a Jó Isten kezébe: van és a felszabadított magya nemzet dolga lesz. Rajk elárulása Í Lányok nyaraltatása! í Felhívom a magyar szülők figyelmét, hogy — i — 6 éves kortól 12-ig lányok részére — ^ nyaraltatást tartok Rumersfield Pa. farmon. Rész- l vételi díj egy hétre $ 15 plus a mosás. Finom házikoszt | és foglalkoztatás várja a lányokat. í Érdeklődni lehet: Vasvári Zoltánnénál 32—43, 48 St. Long Island í City 3. N.Y. Tel. RAvenswood 6-6004 junius 28-ig egész nap, í azután hétfőtől péntekig este fél 7-től 8-ig. New York és kör- |= — nyéki lányokat kiszállítom benzinmegtérítés ellenében. — k JOE’S Magyar Import Üzlete 148 MARKÉT STREET PASSAIC, N. J. Telefon: PRescott 9-1350 New Jersey legrégibb és legnagyobb importáru üzlete! Hazai Mák Herz Szalámi Szitálva és darálva Kész rétes tészta lapok Paprika Csabai Kolbász Magyar édes nemes Importált Hazai zománcos edények. * Palacsinta és Tarkedli sütők. Zománcos bögrék, magyar hanglemezek, Piatnik kártyák, vető kártyák. — Egyházaknak és Egyesületeknek kedvezméy — Mandula, Mogyoró, új dió, lekvár, rudas vanília, majoránna, sáf­rány, bors és az összes fűszerek kaphatók. Főzőkanál, hurkatöltő, tökgyalu, derelyemetsző, tésztaszaggató formák és más konyhacikkek. — Megjelent uj képes nagy árjegyzékünk ! ! ! — Ingyen küldjük mindenhova! — Vigyázzon a címre!- VIDÉKRE BÁRHOVA PONTOSAN SZÁLLÍTUNK! ­Hatalom, lebukás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék