Szabad Szó, 1945. március-április (47. évfolyam, 1-29. szám)

1945-04-10 / 12. szám

„A svábság egy batyuval jött ide, egy batyuval is menjen“ — mondotta Kovács Imre, a Nemzeti Parasztpárt pártnapján Nagy érdeklődés mellett tartotta meg a Nemzeti Paraszt­párt A­ndrássy út 25. szám alatti központi helyiségében április 7-én, szombat délután párt­pját. Farkas Ferenc elnöki meg­nyitója után Kovács Imre is­mertette azokat az időszerű­ kérdéseket, amelyek szorosan összefüggnek a Nemzeti Pa­rasztpárt munkájával. Bejelen­tette, hogy a kormány Buda­pestre költözött. — Hiába a függetlenség vá­rosa Debrecen, — mondotta Kovács Imre — nem tudta Budapest szerepét betölteni. Debrecenből a Tisza—Duna vonaláig terjedő Magyarorszá­got kormányozták. Debrecen­ben a kormány helyi szerv volt, tekintélye csak itt lehet Budapesten. Nehéz arról nyi­latkozni, hogy a kormánnyal megvagyunk-e elégedve vagy sem. A demokrácia nemcsak azt jelenti, hogy részt veszünk a kormányzásban, hanem kri­tikai szabadságot is jelent. Kritikával figyeljük a kor­mány működését, de elismer­jük a kormány nagy érdemeit is, azokat az érdemeket, me­lyeket ma még nem tudunk eléggé értékelni. Ez elsősorban Magyarország viszonyának ren­dezése a Szovjet­ Unióval. — Enélkü­l nem lenne ma­gyar élet — folytatta beszédét Kovács Imre. — Politikai el­szigeteltség, klátástalanság, katasztrofális jövő állana előt­tünk. De beléphettünk a sza­bad népek demokratikus közös­ségébe. A kormánynak ez a lépése tette lehetővé, hogy át­álljunk a szövetséges hatal­makhoz.­­ Veres Péter orosz repülőgépen irányítja a földosztást Továbbiakban a földreform­törvény megalkotásáról és an­nak végrehajtásáról szólott. — A földreform­törvényt a Nem­zeti Parasztpárt tárta az or­szág közvéleménye elé! Hogy mit jelent a földreform, azt a következő nemzedékek f­ogják­ igazán megérezni és megér­teni. A nép lelkesen vesz részt a földosztásban, bebizonyítja, hogy mindig vágyott a földre és nagyon örül annak, hogy végre megkaphatta. Az oroszok a legmesszebbmenően támogat­ják a földreform megvalósítá­sát. Veres Péternek, akit az Országos Földbirtokrend­ező Tanács elnöke, repülőgépet bocsátottak rendelkezésére, hogy a legtávolabbi­ területekre­­is sürgősen, eljuthasson és személyesen vizsgálhassa meg a földosztással kapcsolatos vi­tás kérdéseket. A Tanács mel­lett létrehozott Földhivatal élén Kerék Mihály szintén mindent elkövet a földreform gyors végrehajtása érdekében. Büszkén megállapíthatjuk, hogy a földreformot, amit mi készí­tettünk elő, nagyrészt mi is hajtjuk végre. Készen áll a Nemzeti Hadsereg — Nagy érdem© a kormány­nak, hogy Debrecenben menet­készen áll két hadosztály a németek ellen. Meg kell bosz­­szulnunk Budapestet. Nem jó oldalon kezdtük a háborút és hosszú ideig nem jó oldalon folytattuk. Jóvá kell ezt ten­nünk. Debrecenben és a fel­szabadult Tszántúlon ma kint vannak a plakátok és soroz­nak. Sokan önként jelentkez­nek, mert ez­­ előnyt jelent a földosztásnál. Nem igazolják a csendőrséget Továbbiakban az egyik deb­receni pártközi értekezletről számolt be. Itt vetődött fel az a kérdés, mi legyen a csend­­őrséggel? A csendőrség fel­oszlatása még nem elég meg­bélyegzése ennek az intéz­ménynek. Mi tudjuk, hogy a csendőrség a magyar állam pártiskolája volt. A csendőr mindig tudta, pokot kell ütnie és mikor kell vigyázzba állnia. Ezt sohason tévesztette el. Emlékszünk megjelenésükre a budapesti utcákon,­ amikor az elmúlt évben felhozták tiket, ismerjük munkájukat, mikor a fővárosban zsidókat, katona­­szökevényeket és baloldaliakat üldöztek. Kétségbeesett, der­medtség és riadság töltötte el mindnyájunkat. A parasztság jóval korábban megismerkedett velük. Majdnem száz éve tud­ják, mit jelent a csendőrség. A pártközi értekezlet kollek­­tív ítéletet hozott: a rendőr­­ség tagjait egyáltalán nem igazolják. Ki kell telepíteni a svábokat . A földreformmal kapcso­latban felvetődött egy olyan kérdés is, amelyet,, rendeznünk kell: a svábkérdést. Végre el­érkezett Magyarország oda, hogy tisztázhatja viszonyát­ Németországgal, és a svábság-­­gal. A svábság egy batyuval jött ide, egy batyuval is men­jen. A svábok önmaguk szakí­tották ki magukat az ország testéből, minden tettükkel azt bizonyították, hogy együtt éreznek a hitleri Németország­gal. Most hát osztozzanak Né­metország sorsában! A svábo­kat ki fogjuk telepíteni. Tá­vozzanak! -az nem lehet, hogy a legjobb földeket Völksbund­­tagok foglalják el­­és Buda­pesttől­­30—50 km-re nagy bir­tokokon, ötszobás , lakásokban terpeszkedjenek. Lesz elég igényjogosult ezekre a földek­re. Tiszántúl földnélkü­li zsel­lérei, vagy az egyetlen éjsza­kán a rádióval elmenekített szerencsétlen, csángók elfoglal­hatják, a svábok földjeit. Kovács Imre bevezetését élénk felszólalások követték. Különösen a svábok, kitelepí­tésének ügyét vitatták meg alaposan. Farkas Ferenc a hozzászólá­sokkal kapcsolatban leszögezte a párt álláspontját. A sváb kérdésben nagyon kell vigyáz­nunk arra, nehogy a letűnt reakciós korszak módszereit alkalmazzuk. A kérdés vizsgá­­lásában és megoldásában nem a faji származás a döntő, ha­nem a magatartás.­­ A népi németség kitelepí­tése érdekében mindent meg kell tennünk, viszont az értel­miségi és más pályákon mű­ködő német eredetűekkel szem­ben óvatosan kell eljárnunk. Azokat, akik magukat az 1941- es népszámláláskor németek­nek vallották, akik Volksbund tagok voltak és akik SS-kato­­nának állottak be, nem igazol­hatjuk. A többiek magatartását az igazoló bizottságok egyéni vizsgálat alapján bírálják el. A jól sikerült pártnapot Ko­vács Imre zárta be. Hirek — Hoffmann Edith meghalt. Irodalmi és művészeti életünk egyik kiváló képviselője, dr. Hoffmann Edith halálát gyá­szolja most a magyar szellemi élet. Szombaton tragikus sze­rencsétlenség áldozata lett A kódexkutatásnak, Mátyás király­ Corvináinak, a Széchenyi­­könyvtár illum­inált kéziratai­nak, a régi magyar bibliofilek szinte egyedülállóan illetékes ismertetője és szakértője távo­zott sorainkból. Nemcsak a ma­gyar tudományos és művészeti élet gyászolja halálát, hanem egész Európának Szakirodalom­mal foglalkozó személyiségei is pótolhatatlan hiánynak érzik ezentúl Hoffman Edith fáradha­tatlan munkásságát. Neki kö­szönhetjük sok más beszámolón kívül a Barabás Miklósról és Szinyei Merse Pálról írott, ta­lán életének legmaradandóbb alkotásait is. Számtalan cikke jelent meg a Nyugatban, ké­sőbb a Magyar Csillagban és sok más folyóiratban. Íráskész­sége a művésztörténeti kutatók közül irodalmi értékesítése is jogossá tette. Kiállításai, ame­lyeket többnyire a Szépművé­szeti Múzeum grafikai gyűjte­ményéből rendezett, a legneme­sebb értelemben szolgálták a művészeti ízlés fejlesztését. — Szekffi Gyula előadása. Először lép nyilvánosság elé Szekfü­­Gyula egyetemi tanár a felszabadulás óta. A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszer­vezetében tart április 12.-én, 15 órakor történelmi szemináriu­mot középiskolai tanárok ré­szére, Múzeum körút 17. szám alatt. A Szakszervezet kéri, hogy minden középiskolából legalább egy történelemtanár részt vegyen előadásain.­­ Kenyérlisztbő­l is tilos a péksütemény. A közellátási kor­mánybiztos elrendelte, hogy zsemlyét, császárzsemlyét, vi­zeskiflit, perecet, brióst és po­gácsaféléket (bucit) Nagy-Bu­­dapest területén kenyérlisztből sem szabad üzletileg előállítani és forgalomba hozni. A vissza­élőket hathónapi elzárással és­ nyolcezer pengőig terjedő pénz­­büntetéssel sújtják, azonkívül internálásukra is javaslatot tesznek. Dr. Adler László sebész-urológus ismét rendes Új cím: V., Pannó­nia utca II. — Két fővárosi tanácsnokot a Népbíróság f­elé utalt az iga­­zolóbizottság. A székesfőváros I. számú igazolóbizottsága Ko­vács Imre "elnöklésével " szom­baton tartott ülésében F­órony- Pálffy Aurél dr. és Rosta Já­nos dr. tanácsnokokat, továb­bá Klemm Árpádot, a fővárosi házinyomda igazgatóját és dr. Tirczka Károly fogalmazót a Népbíróság elé utalta. A bi­zottság Csanádi­ Gusztáv dr. tanácsnokot nyugdíjazásra ítél­te, dr. Ölveczky Dezső tiszti ügyészt öt évre kizárta az elő­léptetésből és megfeddésre ítélte. Kertay-Keller Mihály számvevőségi főtanácsost. Dr. Némethy Károly tanácsnok iga­zolási ügyét elhalasztotta a bi­zottság mindaddig, amíg a bu­dai élelmiszerszállítási ügyben a vizsgálat befejeződik. A bi­zottság igazolta: Szentmiklósi József dr. tanácsnokot, dr. Duka László tanácsjegyet, dr. Gallner Ferenc és dr. Garan­­csy László kerületi elöljárókat, Granasztó Pál mérnököt, dr. Gyürky Tibor tisztifőorvos­­helyettest, Markos Béla dr. szé­kesfővárosi idegenforgalmi hi­vatali igazgatót sor­­as cipasz Hena Küziniemet megnyitottam. K­ EiscHiflfiin, népszínház utca 21. Jól képzett, gyakorlott ügyvédjelöltet keresek, dm a kiadóban. Üzemképes állapotban van az Elektromos művek Az orosz hatóságok értesítet­ték a fővárost, hogy az Elektro­mos Művek javítási munkálatai befejeződtek és az­ üzemet most már a főváros rendelkezésére bocsátják. Az átvétel lebonyo­lítására Jámbor Lajos alpolgár­mester látogatott el az Elektro­mos Művekhez. A fontos közmű átadása biz­tató jel a főváros­ villanyellá­tása szempontjából és most már legfeljebb csak az időnként még mindig bekövetkezhető szénhiány akadályozhatja meg, hogy Budapesten kigyulladjon a villany. — Elfogták a szabadságtéri hóhért. Galambos János cipész­mester személyében kézreke­­rült a szabadságtéri hóhér. A Szent István körút 2. sz. ház nyilas parancsnoka volt Galam­bos. Áldozatait zsidó lakások­ból, védett házakból és az ut­cán gyanútlanul sétálókból szedte össze. Igazolás nélkül le­lőtte az utcán­ közlekedő ka­tonaköteles férfiakat. Több dunaparti kivégzésben is részt­­vett. Sok bűn terheli lelkiisme­retét, többek között­ a Szabad­ság téren múlt, év decemberé­ben négy férfit sajátkezűiig felakasztott. Nyakukba táblát függesztett a következő fel­írással: „így járnak a kommu­nisták“. Galambos János rövi­desen a­ Népbíróság elé került — Felhívás: Havas Zoltán új­pesti lakost október 18.-án a nyi­lasok Koltáról Komáromba (Mo­nostori erőd) hurcolták. Felesége kéri, félk,­ tud róla.. .értesítse: Új­pest, Nyár utca 33. _ Letartóztatták az „Ártat­lanok“ egyik női szereplőjét. A IV. kerületi kapitányság le­tartóztatta Kovács Klára mű­vésznőt, az „Ártatlanok“ egyik szereplőjét. A letartóztatást a színésznő lakásigénylési kérel­me segítette elő. A négyszobás lakás Miskolci Ignác textilke­reskedő bérleménye volt. A szí­nésznő Németh György hírlap­íróval és másik két közeli ro­konával kérte a lakáskiutalást. Az V. kerületi elöljáróság vég­határozatával megerősítette a kérelmet, de a lakás elfoglalá­sára már nem kerülhetett sor. Dr. Fényes Lajos bér- és nemi­­betegeknek ismét rendel egész nap, Rákóczi út 32., 1. 1. — Felhívás: Keressük * dr. Szerb Antal és dr. Halász Gá­bor munkaszolgálatosokat. Leg­utóbb Balf-fürdőn (Sopron me­gye) voltak a 126. századdal. Aki tud róluk,­­értesítse Ne­mest, Peterdi utca 5. I. evi. Ujifodrász négyszemélyes berendezés márványlappal eladó. IIL, Laktanya utca 3.______________________ 1*9 Férfi, női ruhák, cipők privátnak el­adók. Nagymező utca 22—I. 7. 10—4-ig._________________ 15* Ebner bútorüzlet, Karpfenstein utca 2-a alatt megnyílt. Kombinált szobák, há­lók és különböző bútorok árusítása megkezdődött. VESZEK készpénzért mod­ern tubustökiő-­ás tezárágácet, továbbá: alkoholt minden mennyiségben. Dr. BLITZ­ Vilmos császár út 23. n-i-ig Kertészt, szántáshoz, állatokhoz értőt azonnal felvesz kertgazdaság 17 kát. holdon Budakeszin. Jelentkezés: Bud., keszi, Fő utca 86. Vastagh._____50003 Szobaleányt, takarítónőt, inast felvesz fizetéssel,­ ellátással . Uránia pensió, Sas utca 27. ______­____ 150 Cipőfelsőrész készítést vállal Stein Ká­rolyné. IV., Régiposta u15 .___­___152 Uránia pensió, Sas u. 27­. megnyílt. Tulajdonos: Grünbaum Jenőné. Szoba, ellátás kaplató. 151 A régi és jelenlegi rum és likőrgyárosok folyó hó 13-án (pénteken) d.e. 10 órakor a Szabadság tér 14. szám alatt megbeszélésre gyűlnek össze. Balog Emilt (partos, Bakó) keresem, jan. 6-ig Pannónia u. 15. lakott, jan. 10. körül Szentkirály utca 29-ből hol­mikat vitt el egy hölgy társaságában. Aki tud róla, jutalom ellenében érte­sítsen. Balog, V., Gr. Teleki Pál u. 11 Vennék négykerekű kézikocsit. Ajánla­tok: Schreiber, Pozsonyi út 23. 156 Felhívom a Schottola kötszergyár volt munkásait, hogy a munka­felvételhez sürgősen jelentkezzenek. Fischer Rt., Vilmos császár út 53. 158 Zacskóragasztónőket gyakorlott és kezdőket, Napszámost jó fizetéssel felveszünk Papírüzem, VII, Nagydiófa utca 22. Kratzl Ferenc felszólítja mindazokat, akik V., Zrínyi u. 11. alatti söntésé­­ből üzletfelszerelést és a pincében lévő edényeket elvitték. Haladéktalanul ad­ják vissza, mert címeik birtokában átadom őket a Népbíróságnak.____159 Felhívom azon munkások egyikét, akik két héttel ezelőtt a Schottola-féle üzem­ben különféle kötszer feldolgozó gépek leszerelésénél részt vettek, jutalom el­lenében jelentkezzenek Fischer Rt.-nál. Vilmos császár út 54. 160 ARANYAT, briliánst, használt órát a legmagasabb árban veszek. Schwartz órásmester, Pan­­nónia­ utca 8. Hirdetmény! Baross Szövetségi Tagok Export és Áruforgalmi Szövetkezete igazgatósága az alapszabály 21. §. alapján 1945. ápr. 20-án d. e. 11 órára a Szövetkezet irodájába. Bp., IX., Ferenc körút 19—21. rendkí­vü­li közgyűlést hív össze. Tárgysorozat: 1. A cégszöveg megváltoztatása. 2. Az alapszabály 4. és 10. §§. módosítása, 3. az igazgatóság és felügyelőbizottság lemondása, 4. új igazgatósági és fel­ügyel­őbizottsági tagok választása, 5. egyéb indítványok. Igazgatóság. 153 Veszek magas áron férfi, női ruha­neműt és minden más árut. Nagymező­ny 22—24. I. 7. 10—4-ig.________1« Eladók 30 kg­ gyapjúfonál 35 m bútorszövet 2 g kénsav • ' 2 „ sósav 30 „ berenyv (1 ,, miniumpor­t 6* „ szalmiá­kS'Ziene 560 pár ajtóik»lines 400 „ ajtósi'lt 40 drb asztali köszörűgép ^ 7000 „ harisnyagép kötőtű 1 „ orsó kapa, kasza, balta, kalapácsnyél tételben nagy mázsa 300 drb Krisztuskép 40 ., penge fenőszíj Üzletek lakással is, stb. Adás-vételi iroda Nagyatádi Szabó utca 33. II. 5. Szabad Szó A NEMZETI PARASZTPÁRT KÖZPONTI NAPILAPJA­­ Szerkesztőbizottság: : DARVAS JÓZSEF, ERDEI FERENC, ILLYÉS GYULA, KOVÁCS IMRE, VERES PÉTER Főszerkesztő: DARVAS JÓZSEF Szerkesztő: BOLDIZSÁR IVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VL, Nagymező­ utca 3.­­ A kiadásért FARKAS FERENC, a­ nyomdáért RÁCZ ISTVÁN felel. Általános Nyomda és Urálikat Intézet Rt. Budapest, VL, Nagymező­ utca 4 Nagy raktárhelyiséggel rendelkező pesti kereskedő, gyárak nyersanyag szükség­letét megbízásos alapon vállalja ,,Agi­lis" jeligére a főkiadóba. 99 Mindenes lány jó fizetéssel azonnal fel­vétetik. Múzeum körút 15. I. em. 3. sz. alatt/ Arany- és ezüst mérleget sürgősen ven­nék. Gyémántház, Rákóczi út 56. 61 Fogsor javítás 2 óra alatt is. Montag fogtechnika, VII., Nyár utca 11.­ 69 privát terektől porcellán étk­észleteket és ti­vég servncéket, mindenféle ólomkris­­tály és porcellán dísztárgyakat. D. e. 9-10 és 12-1 óra között Gyulai Pál u. 12.házfelügyelőnél ócska rezet (fémet), horganyt kisebb­­nagyobb mennyiségben veszek. Újpest, Lőrinc utca 21. Uj perzsabunda eladó. Csáky 20-b. I. 5. Megtekinthető 2—4 között.______161 Keresem Tihanyi Oszkár építészmérnö­köt, 1944 június, 22-én az első kecske­méti transzporttal deportálták. Értesí­tést két fivére: Tihanyi Zoltán építő­mester, V., Tátra utca 25. 162 ARANYAT, ezüstöt, órát, briliáns­ ékszert (fa­zonárban is) veszek, eladok, javí­tok: Berger aranyművesmester, Damjanich­ u. 31/b. * 276 VESZEK Felhívási Bp 10148 1873 2438 455, 1761 276 11598 3302 11040 7347 12112 csó­­nakok tulajdonosai 8 napon belül je­lentkezzenek, mert csónakjukat gazdát­lanul megtalálták. Budapest, XIII., Váci út 137-139._________________163 Üzlet berendezéssel és lakás bútorral együtt átadó. Dob u. 84. Étkezde. Villanyszerelők, segítők felvételse: Szommer, Honvéd u. 18. IV. 2. Klára Divatház Szöv. munkásai jelent­kezzenek Vill., Népszínház u. 31. II. 7 Üzlethelyiséget főútvonalon keresek. .Közvetítőt díjazok, Nagymező u. 22—24 . cm. h 1 6.

Next