Szabad Szó, 1950. január-március (52. évfolyam, 1-76. szám)

1950-01-21 / 18. szám

a­gy* T&. o ZBASOFIVÉR 52. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM. külügyminiszterének jegyzéke 1 W*' 3SHf JK& lfr­feh jPf” ^ illik ' y f§» m (Ek ^ SZOMBAT, 1950 JANUÁR 21. JR | W A Kínai Népköztársaság Ilii | JL z-hez m ff Ilii ii ' m rf 11 1 Gépgyártásunk idei újdonságai | mmJKl JBF | B| ||| W : B B­BS . Jgr ||1 Vas és Sopron megye vezet I i / Ml Ii Hl Wk fi SEf fi Jii I H W' • rstegr* hjLlWlW h3SJ\J / Len­in útján, Sztálin vezetésével Ma 26 éve, 1924 január 21-én, megszűnt dobogni egy ne­mes szív, megszűnt gondolkodni egy nagy lángelme, megállt munkájában egy hatalmas alkotó kéz: Lenin meghalt/ A győzel­mes nagy Októberi Forradalom 7. évében érte a Szovjetuniót és az egész haladó emberiséget ez a csapás. Mélységes gyász borította el, elsősorban a nagy Szovjetunió népét, de ennek határán túl vi­lágszerte, a dolgozó emberek millióit. Gyászolta az emberiség nagy jótevőjét minden haladni vágyó, becsületes ember. Hivata­losan és nyíltan csak a Szovjet­unió népei, a nagy szovjet föld dolgozói, sirathatták és gyászol­hatták méltóan Lenint. A kapita­lista országok elnyomott és ki­zsákmányolt dolgozói, munkások és szegényparasztok százmilliói, csak titokban sóhajthattak fel az emberiség nagy tanítómesterének és vezetőjének halálhírére és csak titokban tehettek fogadal­mat arra, hogy Lenin tanításait soha nem fogják elfeledni és esz­méjének,­­megvalósításáért az egész világon küzdeni, harcolni fognak. A nagy szovjet nép gyászolt és gyászolt szerte a világon sok-sok millió becsületes ember, de uj­jongtak a munkásosztály ellensé­gei, örvendeztek a népek elnyo­mói, az imperialista háborús uszítók, mindenki, aki ellensége volt a haladásnak, az emberiség fejlődésének, a dolgozók felsza­badulásának. Ezek azt remélték, hogy Len­n halálával a szovjet nép irányítás nélkül marad, ez súlyos zavart okoz, amely újabb alkalmat ad az imperialistáknak a Szovjetunió megtámadására és meg tudják fegyveres erővel semmisíteni a szocialista államot , ezzel örökéletűvé tehetik a tő­késosztály kizsákmányoló ural­mát a földön. Mindez a hitük abból származott, hogy nem is­merték Lenint, nem ismerték al­kotó erejét s nem ismerték leg­nagyobb alkotását, a Bolsevik Pártot. Lenin ereje olyan óriási erő volt, melyet halála után sem tudhattak megsemmisíteni. Le­nin alkotásai olyan szilárd, olyan hatalmas alkotások voltak, me­lyeket megdönteni halála után sem sikerülhetett senkinek. L­enin legnagyobb alkotása a **­* Bolsevik Párt az ő halála­kor már olyan hatalmas erő volt, mellyel szemben az impe­rialisták összes erői­­ eltörpültek és tehetetlennek bizonyultak. Le­nin olyan államférfi volt, akinél az elméleti tudás, a politikai böl­­cseség a felülmúlhatatlan bátor­ság, a hajthatatlan akarat páro­sult a nép életének s a dolgozó nép minden vágyának­ és szük­ségletének a legtökéletesebb is­meretével és a népbe vetett meg­­rendíthetetlen hitével Lenin nemcsak a forradalomnak, ha­nem az új állam megteremtésé­nek is lángeszű vezére volt s olyan vezére, akiben határtala­nul bízott és hitt a nép. Erre tá­maszkodva, soha semmiféle ne­hézségtől vissza nem riadt, mert tudta, hogy a munkásság és a dolgozó parasztság milliói, fenn­tartás nélkül követik őt és párt­ját. Leninnek minden alkotása a dolgozó nép segítségével, a nép­re, a dolgozók igazságára épült. Ez tette alkotásait megdönthetet­­lenné. És az, hogy egész életében ott volt mellette leghűbb és leg­jobb tanítványa, alkotásaiban leg­nagyobb segítője, művének foly­tatója, Sztálin. Az imperialisták Lenin halálának hírére hiába örvendeztek s hiába számoltak azzal, hogy a nagy Októberi Forradalom eredményei meg­semmisülnek, mert Lenin művét tovább folytatta Sztálin. El­mondta történelmi nagy esküjét, mely eskünek minden mondatát, minden szavát, minden betűjét megtartotta és megtartotta. 26 év telt el Lenin halála óta. Az eskü, Sztálin esküje teljesült. A Lenin halála óta eltelt 26 esztendő alatt nagyot vál­tozott a világ. Ez a 26 esztendő a Nagy Októberi Szocialista For­radalom fejlődésének szakadat­lan láncolata. A munkásosztály, a Szovjetun­ó és Lenin nagy pártjának, a Bolsevik Pártnak s leghűségesebb tanítványának, Sztálinnak sorozatos győzelme ez a 26 év. A kapitalista világ, az imperialisták mind nagyobb dühvel és elkeseredéssel látják, hogy Lenin alkotásai nemcsak élnek, hanem állandóan növe­kednek és erősödnek mind na­gyobb méretekben. A lenini, sztálini eszmék mind nagyobb és nagyobb területeket, a dolgozó népek millióinak mind nagyobb tömegeit szabadítják­ fel a kapi­talizmus bilincsei alól. Mi magyarok is a lenini, sztá­lini eszméknek, a nagy szovjet nép dicsőséges Vörös Hadseregé­nek köszönhetjük felszabadulá­sunkat. S ezért mi is a lenini, sztálini útmutatás szerint építjük nemzetünk jövőjét. Tudjuk, hogy ez az egyedüli út, mely biztosítja hazánk függetlenségét, országunk békéjét, népünk fejlődését. Most 26 esztendővel Lenin halála után, boldogok vagyunk, hogy mi is hozzá tartozhatunk ,azok­hoz a szabad népekhez, akik fel­szabadulva a kapitalizmus jár­mai alól, szabadon építhetik, a nagy Szovjetunió segítségével, a lenini,­ sztálini tanítások alapján a szocializmust. A­mit Lenin halálakor mi, ma­­gyar dolgozók, csak titkon és önmagunknak mondhattunk el,­ ma büszkén, és szabadon vall­juk. Lenint szerettük s szeretjük halála után is. Gyászoljuk Le­nint és kegyelettel ,emlékezünk meg róla, mint az emberiség nagy tanítómesteréről, nemcsak halálának mostani évfordulóján, hanem mindig. Gyászoljuk őt, de azzal állítunk számára örök em­léket, hogy követjük tanításait és követjük az Ő és a ma lenin­jének­, Sztálinnak útmutatásait. Felszámolunk hazánkban minden olyan erőt, mely akadályozni tudná népi demokráciánk fejlő-­ dését A Szovjetunió példája nyomán, tervszerűen fejlesztjük országunk gazdasági erejét s emeljük dolgozó népünk élet­­színvonalát. Megrendíthetetlenül­ állunk a nagy Szovjetunió mel­lett s a többi népi demokratikus országokhoz hasonlóan, a­m erőnkkel is erősítjük a béke ha­talmas táborát. Meg vagyunk róla győződve hogy helyes úton járunk Jö­vőnk, országunknak, népünknek jövője jó úton halad előre s jö­vőnk biztosítva Van. Biztosítva van, mert a mi jövőnk útját is­­ lenini eszmék soha el nT.i h'1* ■ányuló fénye v­­­ág’tja meg ás gépünket a Sztálin vezette nagy Szovjetunió segíti a felemelke­désben Nánási László Moszkva kerületeiben ünnepélyes gyászüléseket rendeztek LENIN EMLÉKÉRE Moszkva, január 20. A Szovjetunióban országszerte folynak az előkészületek Lenin­nek, a Bolsevik Párt és a világ első szocialista állama megala­pítója halálának évfordulójára. A városokban és a falvakban ünnepélyes gyászüléseken emlé­keznek meg a szovjet nép nagy vezéréről és tanítójáról. Csütörtökön Moszkva Molotov­­kerületében, Kiev­ kerületében, Proletár-kerületében és más kerü­leteiben ünnepélyes gyászülések voltak. A földalatti kultúrpalotájá­ban a Molotov-kerület­­ dolgozói emlékeztek meg Leninről­­. Per­vishin miniszterelnökhelyettes tar­tott beszámolót „20 év Lenin nél­kül, Sztálin elvtárs vezetésével a lenini úton“ címmel. A Sztálin­­autógyár kultúrpalotájában a Pro­letár-kerület dolgozói tartottak ün­nepi gyászülést.. Moezkvában a Szovj­tunió Tu­dományos Akadémiája elősid­­termében az évforduló alkal­mából emlékülést tar­ottak. Az emlékülésen egybegyűltek az Akadémia rendes és levelező tag­jai. Mark Mitin, az Akadémia tagja tartott előadást. Lenin-emléküléseket tartanak a szövetségi köztársaságok minden tudományos akadémiáján és fiók­intézeteiben, valamint a kutató­­intézetekben is. Moszkvában van a központi Lenin-múzeum. A múzeumnak sok városban van fiókja. Ezekben a napokban különösen nagy szám­mal özönlenek a látogatók a Lenin­­múzeumba. Lenin és Sztáli­n nagy pártja A „Pravdh“ pénteki számának vezércikke „Lenin és Sztálin nagy Pártja“ címmel a következőket írja: , , A kommunista társadalom fel­építéséért vívott küzdelemben né­pünk egyre újabb és újabb győzel­meket arat. A szovjet emberek jól tudják, hogy minden győzelmüket a Kommunista Pártnak, a nagy Sztálin biz.cs vezetésének köszön­hetik. Lenin és Sztálin, a dolgozók lánglelkű vezérei szoros együtt­működésben megalapították a Bolsevik Párto , mint a szocialista forradalom és proletárdiktatúra pártját, amely egységes, harcos hadseregbe tudta tömöríteni a dolgozók millióit. Lenin és Sztálin megedzette a pártot a dolgozói­ felszabadításáért vívott kemény küzdelmekben, a l­unkásosztá'.y ellenségei' ellen folytatott kérlelhetetlen küzdelem­' ben.'felfe­gyverezie­ a pártot legyőz­hetetlen ideológiai fegyverrel és a világ leghatalmasabb forradalmi pártjává tette. Mindaz ami a munkásosztály fel­szabadító mozgalmának dicső tör­ténelmében és országunk, dolgozói­a Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetősége és a Magyar- Szovjet Társaság január 21-én este 7 órakor az Alarm Operaházban I­V. X. Lenin halálának 26. évfordu­lója alkalmából díszünnepséget ren­­­­dez. Ünnepi szónok: Révai József­­ az MDP Politikai Bizottsá­­­­­átial tagja, a Magyar Népköztár­saság kormányának népművelési Lenin halálának 26. évfordulóján az ország összes iskolájában ez első órát a forradalom lángeszű vezéré­­nek szentelik. Az üzemek dolgozói szeretőjüket, hűségüket Lenin­­iránt és háláju­­­­kat a Szovjetunió és a ma Leninje, Sztálin iránt azzal is kifejezik,­­ hogy a Lenin kezdeményezte a kommunista szombatokéból ki­nőtt Sztahanov-mozgalmat az öt­éves terv során még szélesebb tö­­­­megmozgalommá fejlesztik. A gyárak kultúrtermei és ebéd­nak az utolsó félévszázadban foly­tatott küzdelmeiben nagy és hősi, elszakíthat­atlanul a Bolsevik Párt­hoz, nagy vezéreinek és megala­pítóinak, Leninnek és Sztálinnak nevéhez fűződik, minisztere. Az üzemi és területi alapszer­vekben 20-án és 21-én ünnepi párt­napok lesznek. Lenin halálának évfordulóján, 1950 január 21-én, szombaton este 20 órakor a Magyar Rádió mindkét adón közveti­­ az Operaház dísz­előadását, sőt, ahol az emlékünnepélyeket tartják, mindenhol ünnepi díszt ül­­tettek. Az üzemek dolgozói ma ünnepi pártnapokat és emlékünnepeket tartanak. A csepeli WM-gyárban telephelyenkint lesznek ünnepi pártnapok Lenin-emlékműsorral. Ilyen ünnepi pártnap lesz a Gold­­bargerben, a három Ganz-gyárban. Ezeken a pártonkívüli dolgozók is résztvesznek. A többi üzem dolgozói is ha­sonlóan emlékeznek meg Leninről. A rádió mindkét adón közvetíti az operaházi díszünnepséget Az iskolákban, üzemekben, hivatalokban is ünnepségeken emlékeznek meg a nagy Leninről A honvédség emlékünnepélye Honvédségünk Vladimir Iljics Lenin halálának 26.­ évfordulója al­kalmából pénteken délután a Hon­védség Házában magas színvonalú emlékünnepélyt rendezett. Az em­lékünnepélyen megjelent Nógrádi Sándor altábornagy, a honvédelmi miniszter helyettese, Drahos Lajos, az országgyűlés elnöke és e£y­ szov­jet tiszti küldöttség. Janza Károly ezredes ünnepi be­szédben méltatta Lenin életművét, munkásságát. — Lenin kovácsolta ki — mon­dotta többek között — nagy harcos társával, Sztálinnal az ,új típusú, forradalmi marxista pártot, amely az imperializmus korszakában egye­dül képes a munkásosztály élén, valamennyi dolgozó fel­szabadulásá­nak és a béke megvédésének ügyét győzelemre vinni. Ha pedig az im­perialista kalandorok megkísérel­nék, hogy új háborúba taszítsák az emberiséget­, ez az új háború az imperializmus, a világkapitalizmus végső összeomlását eredményezné. Az emlékünnepélyen közreműkö­dött a Honvéd Központi Művész­­együttes zenekara Dávid Gyula és énekkara Vásárhelyi Zol­án vezény­letével Ladányi Ferenc, a Nemzeti Színház, tagja,és Horváth Ferenc, a Bányász Színház­ igazgatója költe­ményeket és regényrészleteket adott elő A külföld ünnepségei PRÁGÁBÓL jelentik: Csehszlovákia népe készül Vla­dimir Iljics Lenin, a proletariátus lángelmájű vezére halá­lnak 26. év­fordulójáról való megemlékezésre. Mindenütt előadásokat­ tartanak Leninről, a nagy forradalmárról­ és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom jellntőségéről, me­lyet Lenin és Sztálin vezetése alatt valósítottak meg, továbbá a Szovjetunió szocialista építéséről és a Szovjetunió béke­harcáról Az évforduló alkalmából nagy példányszámban jelenik meg Vla­dimir Iljics Lenin rövid ételején. PEKINGBŐL jelen­ik: A Kínai-Szovjjet Barátság Szövet­sége .január 21-én emlékgyűlést­ tart és kiállítást nyit meg Lenin műveiből és Lenint ábrázoló képek*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék