Szabad Vasmegye, 1945. június (1. évfolyam, 61-63. szám)

1945-06-24 / 61. szám

I évfolyam, 61. szám,­­ 1945. június 24. — Vasárnap Megjelenik mindennap, hétfő kivételével Demokratikus napi! ^'FtI^^rklfsfl!öfésMés ki#alfI6h'wa,alj \&^i^Jombathely, Kossuth Lajos­ u. 6 HALIFAX A SANFRANCISCÓI eredményekről (Washington, június 23.) Halifax, Nagybritannia washingtoni nagykö­vete és a sanfranciscói angol dele­gáció vezetője kijelentette, hogy Nagybritannia ratifikálni fogja a sanfranciscói egyezményt, bármilyen kormány is kerüljön uralomra. Az új világszervezet létesítésével kap­csolatban a nehézségeket kiküszöböl­ték. A sanfranciscói értekezlet be­fejezése után az ügyvezető­ bizottság ideiglenesen Londonban fog ülé­sezni. MÉG MINDIG ÉRKEZNEK NÉMET FASISZTÁK SPANYOLORSZÁGBA (Newyork, június 23.) Csikágói újságok jelentéseiből hitünk, misze­­rnt a szövetséges katonai hatóságok közölték, hogy álcázott a német va­dászrepülőgépeken, továbbra is sok német fasiszta érkezik Spanyolor­szágba. Ezek a menekültek titkos kapcsolatokat tartanak fent a még szabadlábon lévő fasisztákkal. '­­.5 . : * - .... . SZOVJETUNIÓ Varsóban a napokban indult meg az első vonalakon a villamosközle­kedés. Eddig már 12 kilométer hosz­­szúságú vonalat állítottak helyre. A varsói polgármester és a miniszter­elnökhelyettes beszédeikben hang­súlyozták, hogy a Szovjetunió nagy anyagi és technikai segítséget nyúj­tott a varsóiaknak. Varsó lakossága örömujjongással fogadta a város ut­cáin első ízben megjelent villamos­­kocsikat. NAGY BRITANNIA A háborús gaztettekkel vádolt né­met vezetők felelősségrevonása még a nyár vége előtt megtörténik,­­­mint Londonban kijelentették, Fellebbe­zésnek helye nem lesz az ítéletek ellen. NORVÉGIA Norvégiában október 18-án tart­ják a választásokat, mint Gerhansen miniszterelnök közölte. BELGIUM Lipót belga király Salzburgban fogadta a meghívott belga politiku­sokat, akikkel hazatéréséről és a kormányválságról tanácskozott. OLASZORSZÁG Alexander tábornagy Torinóban díszszemlét tartott­­az angol csapa­tok felett. A város lakossága nagy lelkesedéssel fogadta az angol fő­­parancsnokot. VATIKAN A Vatikán bizottságot küldött Né­metországba, hogy a koncentrációs táborba elhurcolt 1200 papnak segít­séget nyújtson és­­hazaszállításukat elősegítse. Ma délelőtt fél 11 órakor választási gyűlés az Aréna-kertben Ma délelőtt fél 11 órakor kezdődik a Nemzeti Függetlenségi Frontba tömö­rült pártok választói nagygyűlése az Aréna-kertben. Az egység jegyében­­ megrendezet nagyszabású gyűlés-de­­monstráció a felszabadult Dunántúl nemzetgyűlési képviselőinek behívá­sával kapcsolatban ad világos politi­kai és gazdasági helyzetképet a nagy­gyűlés szónokai révén. Előreláthatólag nemcsak Szombat­hely város lakossága vesz részt a de­mokratikus Magyarországnak ezen a népi megmozdulásán, hanem a várme­­gye népe is, hogy hitet tegyen politi­kai aktivitásáról. A mai gyűlés szónokai a pártok ré­széről: Révai József (Magyar Kom­munista Párt), Erdei Ferenc belügy­miniszter (Nemzeti Parasztpárt), Bog­nár József (Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt) és T­a­­­k­á­c­s Ferenc volt iparügyi miniszter (Szociáldemokrata Párt). Június 22. a győzelem megindulásának napja (Moszkva, június 23.) A német fa­siszta rablóállam azon a napon, ami­kor hitszegben a Szovjetunióra tört, saját halálos ítéletét írta alá. Hitler- Németország többé nem létezik. Az emberiség történetének egyik legna­gyobb győzelmét aratták a szövetsé­gesek. A szovjet lapok vezércikkeik­ben ezt a napot, 1941. június 22-ét tartják a győzelem megindulásának a német fasiszták ellen. A Pravda a­ következőket írja: Most, hogy visszatértünk a békés munkára, azt akarjuk, hogy egész Európában a békés munka uralkod­jék. A június 22-iki lapokban sok érde­kes leírást találunk arról a döntő harci útról, melyet a Vörös Hadsereg a honvédelmi háború alatt tett meg. A szovjet­ főváros a legnagyobb ven­dégszeretettel fogadja azokat a hősö­ket, akik ebben a nagy honvédelmi harcban hősi cselekedeteikkel kitün­­tek. Ezek a hősök egyre-másra kap­ják a meghívásokat a moszkvai lako­­soktól. Nemrég megjelentek a lapokban a szovjet­ üzemek vezetőinek Sztálin marsallhoz intézett jelentései. Ez üzemek egyike 30.090 páncélkocsit, a másik 100.000 ágyút állított elő. Leszerelik a Vörös Hadsereg 13 idősebb korosztályát (Moszkva, június 23.) A Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa csütörtökön tartotta első győzelmi ülését, amely­nek tárgysorozatán a leszerelés is szerepelt. Az ülésen elhatározták, hogy 1. Enek az évnek a második felé­ben leszerelnek 13 idősebb korosz­tályt. 2. A leszereltek részére külön já­rulékot,­­ ruhát, cipőt biztosítanak, továbbá segélyt kapnak a feldúlt otthonok helyreállítására és biztosíté­kot, hogy egy hónapon belül mun­kához jutnak. Japán az invázió &1S111 (Washington, június 23.) Tokió­ban hivatalosan közölték, hogyha a hadihelyzet megkívánná, a japán császár maga veszi kezébe a kormány vezetését. Suzukima miniszterelnök kijelentette, hogy az invázió Japán ellen küszöbön áll. Az Egyesült Államok hadügymi­nisztere úgy nyilatkozott, hogy rövi­desen naponta 1000 óriás bombavető fogja támadni Japánt az invázió előkészítése céljából. t­ömeggyű­lés ‘Budai’estben a magyaroKOEidii lestvérisé­g jegyében ' (Moszkva, június 23.) Bukarestből jelentik. A román fővárosban június 19-én a román-magyar barátságnak szentelt tömeggyűlést rendeztek, me­lyen a bukaresti ipari vállalatok, hi­vatalok munkásai és tisztviselői vet­tek részt. A gyűlésre felvonuló ha­talmas tömeg a következő feliratú táblákkal vonult a gyűlésre: Éljen a román-magyar örök ba­rátság! Le a sovinizmussal! Él­­­jen a Vörös Hadsereg és vezére Sztálin marsall! A zászlódíszke borított emelvényen a román miniszterelnök, Farkas Miklós, a magyar nemzetgyűlés tagja és más közéleti szereplők helyezked­tek el. A román miniszterek üdvözlő beszédeket tartottak, melyek során biztosították Magyarországot Ro­mánia barátságáról. Farkas Miklós, a magyar nemzet­gyűlés­ tagja válaszbeszédében, az új, függetlenségi mozgalom nevében kö­szöntötte a gyűlés résztvevőit. Töb­bek között a kövekezőket mondotta: — Azért jöttünk össze, hogy kezet nyújtsunk egymásnak. Számunkra­ ezt az alkalmat a Vörös Hadsereg nagyszerű győzelmei tették lehetővé. A magyar nép csak a­­kor lehet bol­dog, ha békés és baráti kapcsolato­­rcát teremt szomszédaival. Ezekhez elegendő volt eltávolítani a reakciós elemeket és a közöttünk lévő viszony nyomban megváltozott. Mi örömmel fogadjuk el a felénk nyújtott baráti kezet. Érdekünk fűződik ahhoz, hogy a román demokrácia erős és meg­ingathatatlan legyen, — fejezte be beszédét Farkas Miklós. Létrejött a lengyel egység­kormány Moszkvában (London, június 23.) A Reuter­­iroda moszkvai tudósítója jelenti, hogy Moszkvában teljes megegyezés jött létre a lengyel­ nemzeti egység kormányának megalakítása céljából folytatott tanácskozásakor A meg­egyezésről szóló formulát továbbí­tották ahhoz a bizottsághoz, amely­nek tagjai Molotov külügyi népbiz­tos, az Egyesült Államok és Nagy­britannia moszkvai nagykövetei. A megegyezés értelmében több emingráns lengyel politikus is tagja lesz a lengyel kormánynak, így Mi­­kola­jezky, aki miniszterelnöke volt a londoni lengyel emingráns kormány­nak, kívüle még négy volt londoni lengyel politikus. CSEHSZLOVÁKIA Prágában a napokban nyitották meg a Sztálingrád-Prága című fény­­képkiállítást. A kiállítást a Szovjet­unióval való kulturkapcsolatokat ápoló cseh egyesület rendezi. A ki­állított fényképek bemutatják a szovjet­ népnek a fronton és a hát­országban tanúsított hősiességét. Bemutatják továbbá Sztálingrád és Szebasztopol védelmét és a két város háború utáni helyreállítását. A volt prágai­ színház épületében a napokban kezdte meg művészi te­vékenységét a csehszlovák színház. A megnyitáson egy szovjet író színjá­­tékát mutatták be. A megnyitó elő­adáson megjelent dr. Benes köztár­sasági elnök és felesége is. Benest a szakszervezeti szövetség megbízá­­­sából üdvözölték. A megnyitó elő-­­adás előtt Kopecki miniszter tartott beszédet.­­ KANADA Kanadában június 24—30 között megrendezik a Szovjetunióval való barátsági hetet. Az Oroszországgal való barátsági hetet más kanadai vár­­osokban is­­megtartják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék