Szabad Vasmegye, 1945. június (1. évfolyam, 61-63. szám)

1945-06-24 / 61. szám

2 A nemzetközi politikai légkör egyre tisztul. Oszladoznak azok a bá­rányfelhők, amelyek bizonyos ködfá­­tyolt borítottak­ Lengyelországgal kap­csolatban a Szovjetunió és a Szövetsé­gesek diplomáciai egére. Mint moszk­vai és londoni híradások közlik, a szovjet fővárosban megegyezés jött létre a lengyel nemzeti egység kormányának megteremtésében. Alig kétséges, hogy a három nagyhatalom ezt a megegye­zést jóváhagyja és ezzel a lengyel kér­dés kikapcsolódik a nemzetközi politika középpontjából. A hármas találkozó tárgysorozatán a lengyel ügy aligha­nem már csak mint jóváhagyásra elő­terjesztett pont fog szerepelni. A sanfranciscói értekezlet is elérte nagy egészében azokat a célkitűzéseket, amiket hozzá fűztek. A nagyhatalmak megegyeztek az új világszervezet felépí­tésének és szervezetének kérdésében. Mint Halifax, a san franciscói angol de­legáció vezetője most közölte, bármi­lyen angol kormány ratifikálni fogja az új világszervezetről szóló megálla­podást. Csak a napokban érkezett hír az an­gol haderő részleges leszereléséről. Ezt most követi a Vörös Hadsereg 13 kor­osztályának leszerelése, amit a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa rendelt el. A békés munka korszakának elkövetkezé­­sét jelzik ezek a katonai intézkedések. A Szovjetunióban megünnepelték jú­nius 22-ét, a győzelem megindulásának a napját. A német fasiszta hadak 1941. június 22-én rohanták meg hitszegő módon a Szovjetuniót. Négy évvel ké­sőbb, 1945. június 22. már „A győzelem papja“ a Szovjetunióban és szinte szimbolikus, hogy éppen ezen a napon rendelte el a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa a Vörös Hadsereg részleges le­szerelését. A békehírek mellett azonban hábo­rús hírek is akadnak, de csak a Távol­­keletről­ Japán „felkészült“ a szövetsé­gesek inváziójára. Hogy ez az invázió milyen hatalmas méretű lesz, azt élén­ken bizonyítja az Egyesült Államok hadügyminiszterének nyilatkozata, mely szerint az invázió előkészítésére rövide­­sen naponta ezer óriásbombavető fogja „puhítani“ Japánt. Spanyolországban folytatódik a fasiszta tevékenység, amint ezt a külföldi lapok tudósítói onnan köz­­lik. Még mindg érkeznek német náci­­vezetők repülőgépen is Spanyolország­­ba. Várjon meddig tűrik ezt az Egye­sült Nemzetek?­­ ! * A MAGYAR BELPOLITIKAI ÉLET középpontjában a termés betakarí­tása áll. Hogy ez az ország újjá­építésének milyen fontos tényezője, mi sem bizonyítja inkább, mint hogy a közellátási­­ minisztérium gabona­értekezletén, amely a termésrendelet­tel foglalkozott, megjelent Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt vezére. Figyelem! Újság! Figyelem! a Széna téren felépített DIADAL C­IRKUSZ Még egy napig működik városunkban. Vasárnap 2 búcsúelőadást tart, d­ u 5 és este 7 órai kezdettel. Minden este vendégszerepel az európ­a szerte ismert D­U EI ügyes ü­gyetlel* v i 11 á­m - zsonglőr és a társulat többi tagjai új műsorszámokkal lépnek fel An. é. közönség szíves pártfogását kéri az Igazgatóság. El fi­ad is minden este 7 órai kezdettel . -ate*. :srSBía=. . SZABAD VASME Az elemi és középis a Szovjetunió . A Szovjetunióban mindenkinek joga van a művelődésre. Ez a jog az októ­beri szocialista forradalom legna­gyobb vívmánya. 1930 augusztus 14-én a Központi Végrehajtó Bizottság és az UdSSR Népbiztosi Tanácsa határozatot hozott az általános iskolakötelezettségről. Ez a törvény az 1930—31. iskolaévtől kez­­dődőleg kötelezi a 8—11 éves gyerme­keket az elemi iskola négy évfolya­mának elvégzésére, továbbá azokat a 11—15 év közötti fiúkat és leányokat, akik ezt a négy évfolyamot még nem végezték el. Ipari városokban, üzemi központok­ban és munkás településeken az isko­lakötelezettség hét évfolyamú iskola (középfajú iskola a négy évfolyamú elemi- és a középiskola között) kere­tében lett bevezetve. Az 1944—45-ös iskolaévtől az iskola­kötelezettség a gyermekek hetedik életévével kezdődik. Az 1940—41. iskolaévben egyedül az Orosz Egyesült Szocialista Szovjet­köztársaságban már 111.000 iskola volt, amelyekben több mint 19 millió gyermek tanul. A Szovjetben egységes iskolákat lé­tesítettek. Az egységes iskola lényege abban áll, hogy az összes iskolák egy­séges tanterv és közös program alap­ján dolgoznak minden iskolafajban és az összes nemzetiségeknél. A tanítás az iskolákban az anyanyelven törté­nik. A szovjet­ iskoláknak a következő fajai vannak: Elemi iskola — négy osztállyal; hét­osztályú iskola — hét osztállyal. (Ezek egymás mellett és egymást kizárólag felépített s nem egymás fölé helyezett iskolatípusok.) A kerületi (járási) székhelyeken, az önálló köztársaságok fővárosaiban és a nagy iparvárosokban a fiúknak és leányoknak megosztott tanítása fo­lyik s külön fiú- és leányiskolák mű­ködnek. Az elemi iskola tanterve a követ­kező tárgyakat foglalja magában: orosz nyelv, számtan, földrajz,­ törté­nelem, természetrajz, katonai testi ki­képzés, rajz és ének. A hétosztályú iskolában a követke­zőket tanítják: orosz nyelvet és iro­dalmat, számtant, algebrát, geomet­riát, élettant és testtant, történelmet, az UdSSR alkománytanát, földrajzot, fi­zikát, kémiát, idegen nyelvet, katonai testi és alsófokú katonai kiképzést és rajzot. A középiskola tanterve magában foglalja: az orosz nyelvet és irodal­mat, számtant, algebrát, geometriát, rigonometriát, élettant és testtant, tör­ténelmet, az UdSSR alkotmánytanát, földrajzot fizikát, kémiát, csillagásza­tot, idegen nyelvet, földtant, katonai testi, alsófokú katonai és előszolgálati kiképzést, rajzot és az éneket. A tantervet az állam írja elő s azon változtatásokat csak a művelődésügyi népbiztosság tehet. A tanítás alapjául tankönyveket szerkesztettek. Ezekben a tanuló min­den tárgyból egyszerű, világos és ért­hető formában kapja az alapismere­teket.­­ Az iskolaév a Szovjetunió összes is­koláiban szeptember elsején kezdődik s az első három osztályban június el­sején, a negyediktől—hetedik osztály­ban június tizedikén, a nyolcadiktól a tizedik osztályban június huszadikán fejeződik be. Az iskolaév négy részre oszlik: szeptember 1-től november 6-ig, no­vember 9-től december 30-ig, január­ 11-től március 24-ig s április 1-től má­jus 20-ig. A tanév folyamán a következő szü­netek vannak: téli szünet december 30-tól január 10-ig, hat nap tavaszi szünet áprilisban és júniustól szep­tember 1-ig a nyári szünet. A tanítás időtartama az első négy osztályban napi négy óra, az ötödik osztályban öt óra, kétszer hetenkint hat óra. Az egyesült és önálló köztársa­ságok nem orosz tannyelvű iskoláiban az ötödik osztálytól kezdve napi hat óra a tanítási idő, az orosz nyelv és irodalom tanításának kiegészítésére. Az oktatás alapformája a tanító órája. A tanuló előmenetelének ellenőrzé­sét a tanító gyakorolja, aki az oktatás folyamán túlyozza. A. / vannak, a nej,.. .sztary elvégzése után pectig zaruv. . .„a a tan­terv összes tárgyaiból. A tanuló elő­menetelének értékelése minden ne­gyedévben, valamint az egész évre vonatkozólag is, a tanító joga. A tizedik osztály elvégzése után a tanulónak osztályvizsgát kell tennie a tizedik osztály tárgyaiból, majd érettségi vizsgát a tanterv összes tár­gyaiból. A legjobb tanulókat, akik a tanterv összes tárgyaiból ötöst kapnak és ki­fogástalan magaviseletűek, arany éremmel tüntetik ki; azokat pedig, akiknek legfeljebb három tárgyból van négyesük, egyébként az érettségi összes tárgyaiból ötösre tették le a vizsgát, ezüst éremmel. Nagy figyelmet szentelnek a szovjet iskolákban a tanulók fegyelmezésére és nevelésére. Egységes szabályok vannak, amelyek meghatározzák a ta­nuló viselkedését az iskolában és azon kívül. Az iskola vezetése a hét osztályú is­­kolában és a középiskolában az isko­laigazgatóra, az elemi iskolában az­­iskola vezetőjére van bízva. Az is­kolaigazgatót a művelődésügyi nép­biztosság erősíti meg s csak ő ment­heti fel állásától. Az iskolák vezetői saját személyükben felelősek az isko­lai munkáért, a tanulók előmenete­léért, neveléséért, viselkedéséért. Az iskolákban vannak osztályveze­tők, akik a legkiválóbb tanítók közül kerülnek ki. Az elemi iskolai tanítók s a közép­iskolák első osztályának tanítói peda­gógiai tanintézetet végeznek. A hétosztályú iskola és a közép­iskola 5—7-ik osztálya egyes tantár­gyainak tanítói, tanítóképzőintézetek­ben képezik ki, kétéves tanfolyamon. A középiskola legmagasabb osztályai egyes tárgyainak tanítóit pedig pe­dagógiai intézetekben, négyéves tan­folyamon és egyetemeken. A Szovjetunióban­ a néptanító a szovjet intelligencia érdemes repre-­ zentánsa. A szovjet nép állandó fi­gyelemmel kíséri munkáját. A legki­válóbb tanítók ezerei lettek kiüntetve a Szovjetunió érdemrendjeivel és ér­meivel, a szovjet nép fiatal honfiainak nevelése és kiképzése terén végzett önzetlen munkájukért.­­ . 1945 július 24. Az amerikai Vöröskeszt Joint­­szervének hatalmas munkája a fertőző­ betegségek ellen és a deportáltak megsegítéséért Rádiójelentések hozzák a hírt, hogy az amerikai Vöröskereszt erélyes munkával kívánja elejét venni mind­azoknak a veszélyeknek, melyek Európát újból fenyegetik. A betegsé­gek terén. Ebből az alkalomból meg­kérdeztük az amerikai Vöröskereszt kebelében működő helyi Joint-szervet, milyen eszközök állnak rendelkezé­sére, a cél elérése érdekében. A nyilatkozat így hangzik: — „Az amerikai emberbarát­ egye­sületek közössége a Joint, mindenek­előtt a hazájukból száműzöttek sorsá­­val foglalkozik. Ez az egész Európát behálózó szervezet, mely származásra és nemzetségre való tekintet nélkül segít azokon, akik vissza kívánnak térni oda, ahonnan elűzték őket. En­nek a munkának végrehajtása során azonban sok más tényező megoldá­sát is szorgalmaznunk kell, mint pél­dául a betegségek terjedésének meg­előzése is. Talán a budapesti orosz katonai parancsnok fogalmazta meg legtömörebben feladatunkat szombathelyi utunk engedélyezése al­­kalmából: „Ne hagyhassa el városu­kat senki, aki éhezve érkezett oda és nem jóllakott én megy el, senki, aki mezítláb és rongyokba jött oda, anél­­kül, hogy föl ne öltöztetnénk. És gyó­gyítsák meg a beteget, aki így ván­­szorgott át a határon és védjék meg az egészségeseket a fertőzés lehetősé­gétől.“­­ Mit végeztünk eddig ebben az értelemben, mit kívánunk megoldani a jövőben, erre csak röviden adunk választ. Több ezer deportáltat élelmez­tünk, sok százat helyeztünk el erre kijelölt kórházakban. Fertőtlenítet­tünk, gyógyszerrel láttuk el és ruhá­­zattal. E feladat, mely eddig minden anyagi erőnket és munkánkat igény­be vette, napról-napra súlyosabbá vá­­lik, ha a visszatérők számát és azok állapotát számításba­ vesszük. És ha részünkre parancsnak­­minősülő bú­­csúmondat utolsó szavait emlékünkbe­­idézzük: „védjék meg az egészségese­ket a fertőzés lehetőségétől“, akkor mindenkit érdekelni kell annak az ügynek, melynek szolgálatában mi állunk.­­ De az érdeklődés és jóakaratú rokonszenv mellett az összes szervek hatékony együttműködésére is szük­ség van. Látjuk ezalatt a különböző hatóságok és egészségügyi intézmé­nyek fáradhatatlan munkáját, mi a segítést és védekezést eredményhez is fogja vezetni mind a város vezető­sége, mind a helyi magyar Vörös­­kereszt elnöksége, nem is szólva az orosz katonai vezetők nagyvonalú­ságáról, eddig is szeretettel és szíve­sen fogadott bennünk azokban a kér­­désekben, melyekben segítségüket kértük. Mi minden alkalommal ki­hangsúlyoztuk előttük azt, hogy a magunkra vállalt feladat elvégzését álljuk, de erőnk kifejtéséhez és a cél eléréséhez nem nélkülözhetjük az ő támogatásukat sem. Tisztában vol­tunk és vagyunk azzal, hogy csak korlátozott mértékben állnak rendel­kezésünkre azok az eszközök, melyek hatékonyabbá tudnák tenni munkán­kat. Ezt hangsúlyoztuk minden eddigi felterjesztésünkben is, amit a köz­ponthoz intéztünk.­­ Reméljük, hogy most, amikor úgy az Amerikai Vöröskereszt, mint a Nemzeti Segély részéről is egy újabb és még erőteljesebb akció indul meg azok részére, akik hazájukba vissza­térnek és azok érdekében, akik ha­ h­a­zájukban maradva eddig egészségesen tudták ezeket a mindannyiunkra nézve tragikus és végzetes időket át­­élni, mindenki fölméri, átérzi majd azt a nagy kötelességet, amit számára az emberiesség előír. — Mert a jót nemcsak hirdetni, de azt cselekedni is kell. Ez minden de­mokratikus állam alaptörvénye. És száműzheti egy nemzet a polgárait, de az állam alaptörvényeit soha. Ma tartja helyiség­­avató ünnepélyét a Demokratikus Nőszövetség A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége ma, vasárnap, délelőtt fél 10 órakor tartja helyiség­­avató-ünnepélyét, Szentháromság­ tér 10 sz. alatt lévő egyesületi házában. Délután a Király­ utca 6. sz. (volt Kaszinó) eme­leti dísztermében tarka délutánt rendez a kö­vetkező műsorral: A Magyar Nép (Petőfi Sándor) szavalja: Németh Magda, így látom én, előadja: Süle Julia, Ketten laktok a szivemben, Kék a szemad mint az ég, énekli: Lendvai Ili, Zöldre van a, zöldre van a rácsos kapu festve. Előadják Kovács Klári, Markó Anni, Keszei Mária, Hor­váth Vilma, Varga Ilus, Mármarosi Katalin és Szabó Ilona. Egy hervadó tavasz 19­5., Haza­megyünk. Szavalja: Grósz Piri, Kóbor Jancsi, élete. Énekli: Mezősi Etel, Dolgozó munkáskezek.­ Szavalja:: Horváth Bözsi, A vén nótás cigány.) Előadják: Kovács Klára és Téglás Anna, A Rozi nem akar kisasszon lenni (Monológ). Előadja: Gombor Teri, Álomkeringő (Zenés hangulat). Be­mutatja: Hajós Gabi, Újperintbe mi történt? Elő­adja: Markó Anni, Magyar tánc. Előadják: Grósa Piri, Nagy Ilonka, Vámos Mária, Hazafi Erzsi, Mármarosi Katalin, Keszei Mária és Horváth­ Vilma. Konferál: Hajós Gabi és Lendvai Ill. Műsor után tánc:­­Vadas Lajos cigányzenekart rának muzsikájára* **l­'&‘*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék