Szabad Vasmegye, 1945. június (1. évfolyam, 61-63. szám)

1945-06-24 / 61. szám

1945 június 24. Miért nem jönnek?!... Kezembe került a napokban a „Vasvármegye“ egy bekötött pél­­dánykötete.. Különös érzéssel vettem­­ kezembe a ma már szinte történet­­írásnak számító „dokumentumokat“. Bizony dokumentumok ezek, a mi kis Szombathelyünk 20 esztendős eltűnt Hetének­ beszédes, eleven bizonyíté­­kai. De nemcsak Szombathelyre jellem­­z ez a sok összegyűjtött újságcikk. Szombathely sem élt más életet, mint a legtöbb magyar vidéki város. Szom­bathelyen is csak egyszerű polgárok érték a maguk egyszerű, nyugodt Hetét. Drámai erővel világosodik meg előttünk a régi újságcikkek nyomán ennek a szerencsétlen kis tárosnak és ennek a szerencsétlen ős országnak a tragédiája. Látjuk, hogyan alakul át a liberális —­szsentri magyar, a fajvédő gombosi eszmék, majd a gyilkos hitleri esz­nek sleppftordozójává. Cikket látok az 1920-as esztendőkből. Ki más le­­­letne a szerzője, mint Lingauer Al­bin. Igen, az ,,ezer arcú Lingauer... Szombathelyi közmondássá vált ez a nem éppen megtisztelő jelző. Az ezer­­trcu Lingauer, akinek először Stadler Dóri volt a barátja, a végén.. . Wattyasovszky Kornél a nyilas-új­­ságíró! Szombathely egész sorsát ezen az emberen keresztül látom nőst. Szombathely kitűnő tani­va­­volt az ,,ezerarcú Lingauernak“. Kommunizmus, fehér-terror, kerész­­ényszocializmus, aztán egy kicsit ,revideáltunk“ Gömbössel és tovább, tovább.... A szombathelyi polgár f elült minden szekérre és vígan ko­­csikázott egészen addig, amig a kocsi így hirtelen kanyarnál: hopp! bele­­for­dult az árokba... ! Most próbálnak kimászni innen is nyújtják a kezüket mindenkinek: jaj, húzzatok ki bennünket! ... A kocsikázás folyik tovább, de a bennülökből most hiányzik egypár­­ ,jóbarátunk" Hiányzik a mi mon-­ lent előre látó ,,ezerarcú" meste­­rünk is, Lingauer Albin, hiányzik Esső Sándor, hiányzik Kocsárd Emánuel, (most biztosan megint Hopfensteiner Manó lenne) és még­­­sokan, akik pedig — tudom ,mivesen jönnének vissza ide a mi kis Szombathelyünkre, szívesen be­ülnének a Schmall Gyulához egy jó mcsorára, örömmel imának újra újságot. Szinte magam előtt látom Angauert, a bősz kommunista párt­­vezért, vörös kokárdával a gomblyu­­fában, Első doktor úr pedig mon­­daná, hogy „hát igen, kérlek álás­­­an, ez az a korszak, amit 20 éve járunk“. Kitűnően beilleszkednének mindannyian az új világba, nagy és kitűnő tapasztalataikat, még kitű­­nőbb összeköttetéseiket zseniálisan használ­nák fel — a maguk javára. Jöjjenek haza, uraim! Van még önöknek idehaza egypár jóbarátjuk, de higyyék, hogy társtalanok lesz­tek itthon, lassan-lassan hazaszállvi- józnak a ,,Vasvármegye" ünnepélt nagyságai: a főjegyzők, főszolgabi­­ták, daliás hadnagy urak, ha nem is miami daliásán... Hazajöttek és beálltak. Becsületesebben, mint önök, akik elfutottak. Azt mondják, hogy vállaljuk, amit tettünk! Lingauer úr, jöjjön haza, hozzá­­artozik ön Szombathelyhez ezekben a napokban is, most kell a legény a látra! Várják magát itt sokan az efelejtett jóbarátok közül, várják mint ellenfelei, akiket „éles" elméjé­­lek sokfele fogásával hol kipellen- térezett, hol megvádolt, hol kizel­­lett nekik. Első doktor úr, politikai karrierjét ön már befejezte? Újabb fér látszik érvényesülésére, siessen laza, még csak most kezdődnek a választások! Kopfensteiner Kocsárd Emánuel Manó úr, mi az, hogy ön még nincs itthon, újra alakul a . . ....................­.................. SzAK? ! És. .. indulnak az építke­zések! Gazdasági hossz, minden vo­nalon, az emberek zsebében ma több az ezerpengős, mint az ön idejében az aprópénz volt. Szebbnél-szebb zomán­cozott pártjelvények állanak rendel­kezésre remekbeszabott zakójának gomblyukához! Nem értem ezt a lassúságot. Uraim, csak nem félnek hazajönni; lám, dr. Nagy Jenő rendőrtanácsos úr is itthon van, jóbarátjuk volt önöknek, tanúskodni kéne most mel­lette, hol vannak, a jóbarátok? Lingauer úr, dr. Keleti ügyvéd úr várja magát, segítsen rajta, azt mondják, maga rántotta bele a baj­ba... Igaz ez? Én ugyan nem hi­szem el, de azért jó volna mégis, ha megjönnének. Olyan üres a korzó, olyan kevés az ember, a főtéri üz­letek üresen látogatnak. Azt mond­ják, ezt is önök csinálták! Igaz, önök még nem is látták ta­lán, hogy mennyi a rom, mennyi a baj, mennyi az árva, mennyi az öz­vegy ... Önök akik minden karitatív egyesületnek „disz"-elnökei és Isten­tudja micsodái voltak, jöjjenek haza segíteni, építeni és­­ felelni. Azért ami itt történt! Tudom, hogy nem önök a bűnösök..., de hát ki? önök a koronatanúk. Önök ezt vé­gignézték. Tudom, hogy nem segítet­tek, de hát ki segített? Mondják meg ezt nekünk, ne, féljenek, lesznek, vé­dőik itt önöknek elegen! Fogadják el megnyugtatásunkat és jöjjenek .. .„ (B. L.) SZABAD VAS MEGYE Az új magyar honvédség a Dunántúlon Látogatás a szombathelyi kerület vezérkari törlökénél Napok óta látunk a szombathelyi ut­cán magyar katonákat. Alakulatban is, énekelve mennek és daluk szidja a fasiszta gyilkosokat. Felkerestük a szombathelyi 3. honvédkerületi pa­rancsnokság vezérkari főnökét, Palo­tás Pál vezérkari századost, hogy is­mertesse meg velünk az új magyar hadsereget, annak feladatait. A Ki­rály­ utca 14. szám alatti házban az első emeleten van a vezérkari főnök úr szobája. Szívesen állott rendelke­zésünkre, hogy felvilágosítsa a közvé­leményt. — Mielőtt a tulajdonképpeni ri­portra rátérnénk — mondotta a vezér­kari százados úr — köszönetet szeret­nék mondani a szövetséges nemzetek­nek, elsősorban a Szovjetuniónak, hogy ezt a hadsereget életre hívhat­tuk, jóllehet magyar alakulatok Szálasi mellett az utolsó pillanatig harcoltak Hitler-Németország oldalán. — Hogyan alakult meg a kerületi parancsnokság ? — A felállított 5. hadosztály — a háború befejezése miatt — nem vehe­tett részt a harcokban, ebből a had­osztályból alakult ki a szombathelyi kerületi parancsnokság és alakulatai­nak magva. — Milyen parancsnokságokat és alakulatokat állítanak fel ? — Szombathelyen van a kerületi parancsnokság, a megyei székhelye­ken a kiegészítőparancsnokságok, a járási székhelyeken a bevonulási köz­pontok. A határszolgálat ellátására határportyázó századokat alakítunk. A most felállított alakulatok csak magvát alkotják a jövő honvédségnek — csak a fej van meg, úgyszólván törzs és végtagok nélkül. A csapatok csak a honvédség békelétszámának megállapítása után alakulnak meg. — Mi az új honvédség feladata a Dunántúl, illetőleg Nyugatmagyar­ország területén? — Határszolgálat, katonai nyilván-­ tartás, a régi honvédség anyagának összegyűjtése, kémelhárítás, fasiszta elemek kiemelése, különös tekintettel az osztrák határ közelségére. Mi az eltérés a régi és az új honvédség között? —­ Az ország belpolitikájával függ össze az egész kérdés."A régi honvéd­ség az uralkodó osztályoknak nemzeti színűre befestett had­serege volt. A mostani honvédség a kialakuló de­mokratikus Magyarország, a magyar nép hadserege, amely a népi érdekek megvédésére hivatott. Személyi téren az új honvédséget megtisztítják főleg a sváb elemektől, akik az ország el­­árulása és elpusztításának előkészíté­sében, a végrehajtásában olyan tevé­keny szerepet játszottak. A honvéd­ség demokratikus átépítése a szolgá­lati szabályzat módosításaiban nyil­vánul meg.­­ Melyek ezek a módosítások ? — Az új honvédeskű forma szerint a honvéd az Ideiglenes Nemzetgyű­lésre, mint az önálló demokratikus független nemzeti Magyarország ál­lamhatalmának jelenlegi törvényes képviseletére s a magyar népre eskü­szik fel. A legfelsőbb hadúr ég a kor­mányzó jogkörét a honvédfőparancs­nok, illetve a Nemzeti Főtanács gya­korolja. A honvédség tagjai bármely politikai pártnak tagjai lehetnek, ak­tív és passzív politikai választójoguk van, a honvédségen belül azonban po­litikai tevékenységet kifejteni nem lehet. A­z új szolgálati szabályzat eltörli a karpaszományt. A megszólítás az elöljáró feljebbvaló felé „úr“, aláren­delt felé „bajtárs“. Az „alázatos“ szót, mint a régi világ csökevényét, meg­szüntették. Fegyelmi fenyítésekben eltörölték a szigorú fogságot, gúzsba­kötést, megkötözést. Minden testi fe­nyítés hadbírói eljárást von maga után. Az új honvédségben származásra, iskolai végzettségre való tekintet nélkül bárki tiszti rangfokozatot érhet el, aki rátermettségével azt kiérdemli. Eltörölte a honvédelmi miniszter a tiszti becsületügyi szabályzatot­, ezzel megszűnt a „fenkölt tiszti állás“ ha­mis nimbusa. A tisztnek ugyanolyan becsülete van, mint bármely más polgári személynek. A honvédség demokratikus szellem­mel való megtöltése semmiesetre sem mehet azonban a fegyelem rovására. Ez a demokráciának helytelen értel­mezése lenne. A fegyelem nem me­rül ki a feszes magatartásban és bokázásban, hanem meggyőződéses fegyelmet teremt­tünk. Ennek alapján az alárendelt részéről az elöljáróba vetett bizalom s a kö­zös ügy átérzése, az elöljáró részéről gondoskodás és megértő bánásmód, az alárendelt ragaszkodásának felkel­tése. Az új honvédség a magyar nép hadserege. A Nemzeti Főtanács, illetve a hon­védség főparancsnokának kezében. Tehát az összes demokratikus pártba tömörült egész magyar nép központi vezetés alatt álló fegy­veres testülete. A helyi pártok és szakszervezetek azonban az igazolási eljárásban való közvetlen részvétükkel befolyást gya­korolnak a honvédség tisztjeinek és tiszthelyetteseinek kiválasztásában. Az igazolóbizottság megalakítására a főispán urat már megkértem. A honvédséget a fegyveres tes­tületnél elkerülhetetlen egység meg­tartása érdekében minden külső, be­folyástól, közbenjárástól meg kell óvnunk. A honvédelmi minisztertől, illetve a honvédfőparancsnoktól való 3 H függésünk mellett teljes együttműkö­dést, őszinte baráti kapcsolatot óhaj­tunk kiépíteni minden polgári szerv­vel, ezek támogatását is kérjük, sőt hálásak leszünk az őszinte, produktív irányú kritikáért is. Egyik legfonto­sabb feladataink közé tartozik a múlt felszámolása. A kerületi parancsnok­ságon belül katonapolitikai (D-osz­­tály) működik. (Király­ u. 1l. fsz.). Mindenkit kérünk, aki fasiszta tevékenységű, vagy népellenes cselekedetekkel alaposan gyanú­­sítható honvéd egyénről tud, be­­jelentését ide tegye meg. Névtelen bejelentéseket nem vehetünk­ figyelembe. — Magyar női katonákat is lát­tunk az utcákon, kérem néhány szóval róluk is beszélni? — Önként jelentkezés alapján hon­védnőket is vontunk kiképzés alá és állítottunk a honvédség szolgálatába. Segédszolgálatok elvégzéséről van itt szó (ápolónő, hiradósnő stb.) A rend­szeresített állományon belül kapnak ők is helyet. A vezérkari százados úr — mint mondja — azzal a biztos érzéssel bú­csúzik, hogy az új magyar honvédség kiérdemli a magyar nép és szövetsé­ges hatalmak, főleg a baráti kezét felénk nyújtó Szovjetunió belénk he­lyezett bizalmát. Szombathelyi viszonylatban annál is könnyebb lesz ez, mert mind a Szövetséges Ellenőrző Bizottság ki­küldöttje, Lwow ezredes, mind a Vö­rös Hadsereg helyi állomásparancs­noka, Age­jev alezredes, mind pedig a polgári hatóságok részéről a legtelje­sebb támogatást és baráti kezet kap­tunk már az első napokban is. Mi pedig azzal a gondolattal lép­tünk ki a vezérkari főnök úr szobá­jából, hogy végre valóban egy a magyar nép érdekeit védő hadsereg­ről van szó, amely nem áll idegen célú klikkek szolgálatában, hanem a nép hadserege és mint ilyen segíteni akarja felépíteni az új független és szabad Magyarországot. (vi.) Szenet Cézárhoz*) E sápadt, hallgató milliók ma még Csak sírnak, véreznek Érted úr,­­ a Fórumon halk szóval kérdik: Mikor jut el könnyzápor az égig, S mikor dől romba a Capitol? ! Nagy Úr! Holnap zászlót bonthat Róma, S a Tiberisen lampionok gyúlnak, Mindenki mondhatja: Éljen az élet, S majd jönnek haza az elment vitézek S a pribék hadak a porba hullnak!. Mert büntetlenül nem marad a vétek, A sok anya, kinek fiát elraboltad,­­ Hitves, szerető s mind a barátok, Rád szórnak százezernyi átkot, És átkot lehelnek sípjukból a holtak!, Mert úgy lehet holnap a kék égre Béke nevet és él Róma megint. A Senatus ismét törvényt ül szabadon , hirdeti majd a Nagy Érclapon:, Él a szabadság — jogszerint! VÁT JENŐ. •­ Vát Jenő verse 1943-ban író­dott, de időszerűsége most kapta meg igazi értelmét. Köszönetnyilvánitás. Mindazoknak­, kik felejthetetlen drága jó kis­fiunk Lacikánk temetésén megjelentek, vagy ko­szőrúk­ és csokrok küldésével, vagy bármily módon fájdalmunkat eny­híteni szívesek voltak, ezúton mon­dunk hálás köszönetet. Gyászold Lipták család

Next