Szabad Vasmegye, 1945. július (1. évfolyam, 67-87. szám)

1945-07-03 / 67. szám

31. “ __________ SZABAD VASMEGYE Szálasiék nyomában... A kör végül is bezárult. A szoruló Hurokból nem kerül ki élve a fasiszta világ egyetlen hóhéra sem. Rémtet­teik miatt hazájuk földjén vonja fe­lelősségre őket az igazság. A halál­büntetés is csak enyhe ítélet lesz szá­mukra, hiszen százfajta kegyetlen halállal végezték ki az emberek ez­reit és vitték országukat a sír szé­lére­ , Magyarországot is! A magyarság, kereszténység jelszavával a magukat Nemzeti „Szocialistáknak‘­ nevezett hóhérok azt hirdették, hogy az ide­gen fajoknak nincsen létjogosultsá­guk ezen a földön, s közben ők ma­guk: Szálasi (Szalosjan), Beregffy (Berger), Kassay (Salmeyer), Hel­lebrand, Vilmos és a többi nem ma­gyar származású „Magyar Nemzeti Szocialista“ — a germán világhatalmi érdekek szolgálatában képes volt el­adni az országot, mely befogadta őket! Ezeknek a gyilkos banditáknak az ügyében nyomoz most dr. Szabó Ferenc budapesti népügyész, aki szombaton Dunántúlra utazott, s el­látogatott Szombathelyre is, hogy itt, a nyugati végeken beszerezze a szük­séges adatokat, újságcikkeket, röp­lapokat, melyben a magyar „Führer“ nyilatkozott az utókor számára. Si­került beszélnünk dr. Szabó Ferenc népügyésszel, aki szívesen állott ren­delkezésünkre. Elmondta, hogy a Szövetséges El­lenőrző Bizottság, amely a fasiszta banditákat, így a magyarokat is nagyrészben már fogvatartja, rövide­sen kiadja Szálasiékat. Ekkor ő uta­zik ki értük. A nyomozás lefolyásáról érdeklőd­tünk, igyekeztünk fontos adatokat össze­gyűjteni — kezdte előadnivalóját dr. Szabó Ferenc. Az adatok birtokában napvilágra kerül az az embertelen és nem magyarokhoz méltó gondolko­dás, mely Szálasiék sajátja volt. Nemcsak adatokat kutatunk, hanem személyeket is. A Dunántúlon még nagyon sok fasiszta elem bujkál, erő­teljes akció indul most meg ezek kézrekerítésére. Szálasi bűnperében kihallgattam Miklós Béla miniszterelnököt, Vörös János honvédelmi minisztert, Fa­raghás Gábor közellátásügyi minisz­tert, Bárczi István volt miniszter­­elnökségi államtitkárt és sok fontos személyiséget, így rengeteg érdekes adat került napvilágra. Nem azért fontos minden kicsiny momentumot is megismerni, mintha egyetlen adat Szálasi Ferenc ellen nem jelentene halálbüntetést, de történelmileg is rendkívül fontos, hogy megismerjük a követek jelentéseit, miniszeri taná­csok határozatait, megbeszéléseket hogy miképen vezették a fasiszta rab­lók Magyarországot a sír szélére. Megkérdeztük dr. Szabó Ferenc népügyésztől, hogy miben lehetünk segítségére? . Nagyon leköteleznének — mondta, ha a szerkesztőség a fasizmus idejé­ből való röplapokkal, újságokkal (Vasvármegye, Hungarista, Katona­­újság, Dunántúli Néplap, Új Magyar­ság, Magyarság stb.) ellátna, a közön­séget is megkérem, hogy juttassa el Önökhöz az ilyen lappéldányokat. Hiszen közös érdekünk harcolni a fasizmus ellen. Elbúcsúztunk a népügyésztől azzal a reménnyel, hogy a bűnösök nem­sokára hazájuk földjén felelni fog­nak gaztetteikért. Abban az ország­ban, melyet eladtak, becsaptak, népét és fiatalságát csatatérre küldték a fasizmus ellenségei ellen. Most rövi­desen visszakerülnek a fővárosba, amely miattuk lett romhalmazzá, ahol miattuk véreztek a házak alatt az áratlan emberek ezrei és miattuk volt annyi könny és kétségbeesés. Hazajönnek és felelni fognak! vt­ POSTAI LEVELEZŐLAP kap­ható A SZABAD VASMEGYE NYOMDÁBAN! A szovjet haditengerészet Az orosz tengeri flotta a jelenlegi hatalmas szovjet flottának őse, 250 éves múltra tekint vissza. Nagy Pé­ter nemcsak nagy államférfi és had­vezér volt, hanem kiváló tengerész is. Ő építtette az első orosz hadihajókat. Matrózokat képezett ki, tengerésztiszti iskolákat is alapított. Az orosz flotta a kiváló tengerészek egész sorát nevelte, akik folytatták Nagy Péter művét, hatalmassá tették Oroszország tengeri erőit. A XVIII. század végén Usakov tengernagy az orosz flottát a világ első flottái közé emelte. Usakov minden csatáját meg­nyerte. Nagy Péter és Usakov hagyo­mányait az újabb idők követelmé­nyeihez Szenyavin, Lazarev, Nah­i­­mov, Makarov tengernagyok alkal­mazták. Az 1714-től 1918-ig tartó két évszá­zad alatt az orosz flotta huszonnégy nagy tengeri ütközetben vett részt — legtöbbször túlerőben lévő ellenséggel szemben — és ebből huszonegy ütkö­zetet megnyert. A legtöbb ütközet az orosz hajóhad teljes győzelmét és az ellenség teljes szétzúzását jelentette. A SZOVJET FLOTTA A NAGY HONVÉDŐ HÁBORÚBAN A szovjet uralom alatt az orosz ten­gerészek hadiművészete nagyot fejlő­dött. A szovjet flotta hősiesen védte a Vörös Hadsereg szárnyait az ellenség csapásai ellen, megvédte a tengeri utánpótlási vonalakat és nagy veszte­ségeket okozott az ellenség utánpótlá­sának. Nagy segítséget nyújtot a támadó Vörös Hadseregnek Keres, Feodózia, Novorosszijszk városokban és több északi ponton végrehajtott partraszál­lásokban. A Szovjetunió flottái mind­egyikének külön jellegzetessége van, csodálta a szovjet tengerészek Hankó­­nál, Szebasztopolnál, Odesszánál, Le­­ningrádnál és más­­városok védelmé­nél végrehajtott hőstetteit. A szovjet tengerészek a tengeri csaták művészei, a háború 46 hónapja alatt több mint 2000 ellenséges hadi- és szállítóhajót és 766 kisebb hajót semmisítettek meg. A hajók légelhárító tüzérsége és légvédelme elpusztított 6729 ellensé­ges repülőgépet- A TENGERÉSZEK KIKÉPZÉSE A flottához kerülő újoncok szolgá­latukat a hajókon kezdik meg. Itt fo­lyik a kiképzésük. Kiképző-osztagok­ban egy éven át szakoktatásban része­sülnek. Szolgálati idejük letelte után az altisztek és szakképzett legénység továbbszolgálatra maradhat vissza. A tengerészek kiképzése alakulataiknál és a hajókon egész éven át folyik. A matrózokkal megkedveltetik a szolgá­latot, a hadihajók gyakran indulnak gyakorlatokra, nagy mértékben ápol­ják a tengeri sportot. A kiképzés pontosan előírt tanterv szerint folyik. A tengerészek minde­nekelőtt egyenkénti kiképzésben része­­sülek, amikor is a műszerek és gépek kezelését tanulják meg. Több hajó gyakori együttes gyakorlatozásával el­érik, hogy a flották egységeinek mű­ködése teljesen­ egybehangolódik. Igen gyakori az egyénnek a két-három szakmára való egyidejű kiképzése. A háború e rendszer helyességét bebizo­nyította. Voltak esetek, amikor a harc kimenetelét éppen az döntötte el, hogy az elesett, vagy megsebesült baj­társakat olyan váltotta fel, aki két vagy három ember munkáját végezte el. A háború a hadiflottánál a kikép­zés új módszerét tette szükségessé. A tisztek és legénység kiképzése a har­cok közötti szabad időben folyt le. A „VÖRÖS ZÁSZLÓVAL“ KI­TÜNTETETT B­ALTITEN­GERI SZOVJET FLOTTA a háború első szakaszában nagy segít­séget nyújtott a Leningrádot védő Vörös Hadseregnek. A németek meg­kísérelték Leningrádot a tengerről megközelíteni. A szovjet tengerészek ellenállása e kísérleteket meghiúsítot­ta. A hajóhad egységei a németek ál­tal bekerített Leningrád ostromgyűrű­jének áttörésében, majd a szovjet Balti-tenger partjának felszabadításá­ban nagyszerűen vették ki részüket. A németek a Balti-tengeren több mint 2.000.000 tonna űrtartalmú hajót, ezernél több repülőgépet, sok fegyvert és hadianyagot vesztettek. AZ ÉSZAKI,TENGERI SZOV­JET FLOTTA a Szovjetuniót a szövetségesekkel ösz­­szekötő utánpótlási vonalakat védte. A németeknek nem sikerült lényegesen megzavarni ezt az utánpótlási vona­lat. A szovjet tengerészek ellenben ötszáznál több megrakott német szál­­lítóhajót süllyesztettek el és több mint ezer repülőgépet lőttek le. Az északtengeri flotta a Vörös Hadsereg támpontjait védte, partraszállásokat hajtott végre. A Vörös Hadsereggel karöltve részt vett Pecsenga és Kirke­­nesz felszabadításában. ♦ A FEKETE-TENGERI SZOV­­JET FLOTTA útja dicső és diadalmas. A feketeten­geri flotta tengerészei Odessza, Sze­­basztopol és Novorosszijszk védelmé­nél bizonyították be hősiességüket. Később e városok felszabadításában vettek részt. Az 1944 április—májusi szebasztopoli harcokban a szovjet tengerészek mintegy kétszáz ellensé­ges — katonával és hadianyaggal megrakott — hajót semmisítettek meg. Ma már a Fekete-tengeri flot­tája az egész Fekete-tengert megtisz­tította a német tengeri erőktől. A DUNAI SZOVJET FLOTTA tengerészei részt vettek Belgrád és Bu­dapest felszabadításában. A szovjet tengeri flotta soraiban több mint 250 tiszt és tengerész nyerte el a Szovjetunió Hőse címet. Mintegy 60.000 tengerész kapott kü­lönböző kitüntetést. Az egész világ AZ ELŐLÉPTETÉS A szovjet­ hajóhad tisztikarának na­gyobb rszét a tiszti iskolák adják. Ki­sebb részben tartalékosokból és az al­tisztek előléptetéséből nyeri utánpót­lását. A volt altisztek előzőleg külön­leges kiképzésben részesülnek. A tiszteknek lehetősége van, hogy kiváló harci teljesítményeikért és eredményes munkájukért rövidesen magasabb rendfokozatot nyerjenek el. Megfelelő tudással és haditapasztalat­tal rendelkező altisztek tiszti kineve­zésre terjeszthetők fel. A szovjet flot­tában több olyan admirális van, aki 20—25 évvel ezelőtt egyszerű matróz­ként kezdte szolgálatát. BAJTÁRSIASSÁG és össze­tartás a SZOVJET HARCI FEGYELEM ALAPJA A tisztek és tengerészek közötti vi­szonyt bajtársiasság és összetartás jellemzi. Ez elősegíti és erősíti a fe­gyelmet. A szovjet flottában nincs meg az az elkülönülés, amely a cári flotta tisztjei és legénysége között fennállott. A speciális tiszti klubok azért létesültek, hogy kielégítsék a tisztek magasabbrendű kulturális igé­nyeit, azonban nem akadályozzák a tisztek és matrózok szolgálati időn kívüli érintkezését. A hajókon és bázisokon az önkép­zésben, szórakozásban és sportban tisztek és katonák egyaránt vesznek részt. A tisztek és legénység közötti összeforrás a szovjet tengerésztiszt tekintélyét növeli. Az alattvalók tiszt­jeik iránti szeretetét sok apró­örténet bizonyítja. Többször megtörtént, hogy matrózok és altisztek saját életük árán mentették meg tisztjeiket. Az orosz flotta e régi tradíciója a szovjet időkben még jobban megerősödött. A szovjet flotta a háború idején nagy megpróbáltatásokat állott ki, sú­lyosabbakat, mint bármely más flotta. A megpróbáltatások megedzették. A háborúból megerősödve került ki. A szovjet flotta személyzete hatalmas harci tapasztalatokkal rendelkezik, súlya és tekintélye a háború alatt csak növekedett. A habon­ utáni bé­kében a szovjet tengerek és határok szilárd és biztos őrzője lesz. P­ANCSARSZKIJ, a Vörös Hadsereg alezredese. Nem lesz otthonnélkiíli­­, Szombathelyen A Demokratikus Nők szemb szervezete elnöknője nyilaik a napközi otthonokról A munkás asszonyok legi gondja, hogy gyermekeiket nem gondozni. A kis gyermek­­e a nagyobb testvérekkel együtt cákat rójja, míg édesanyjuk a­gyá, vagy műhelyben dolgozik. Sok igen szerencsétlen balesetéről olvastunk, két édesanyjuk kénytelen volt magát hagyni, mert nem vihette őket munka­helyére, otthon pedig nem volt, aki vigyázott volna rájuk. Várjon az új demokratikus Magyar­­országban is ilyen szomorú otthonta­­lanság vár a munkás anyák gyermeke­ire? Ezekről a kérdésekről beszélget­tünk a Demokratikus Nők Országos Szövetségének szombathelyi szervezeté­nek elnöknőjével, aki a következőkép­pen nyilatkozott: rá! Az ország újjáépítésében az asszo­nyok is kiveszik részüket. A gyárakban és üzemekben többgyermekes anyák is dolgoznak. A mi feladatunk elsősorban, az, hogy segítségére legyünk az anyák­nak és otthont adjunk gyermekeiknek, addig, amíg munkahelyükről hazatér­nek. — Szombathely szőllősi részén már megnyílt az első napközi otthon. Ez igazi otthona lesz a lengvári munkás anyák és a környék ipartelepein dol­gozó asszonyok gyermekeinek. Az ott­hont szakképzett óvónő vezeti. Az édes­anya nyugodtan mehet munkába reg­gel, gyermekét biztos kezekre bízhatja. Az otthonban gondozzák és táplálják a gyermekeket. Mintegy 50—60 gyermek számára van ott hely.­­ Az otthon ügyét a lengyár szociáli­san gondolkodó igazgatója támogatja. A gyártelepen kertészetet létesített a munkásság számára, hogy ezzel élelme­zésükön javítson. Hétfőn nyílt meg a napközi otthon, amelyben máris vidám élet folyik. Az anyák bizalommal vi­szik oda gyermekeiket. — A második napközi otthon is ha­marosan megnyílik a szövőgyárban. A szövőgyár­ igazgatója ugyancsak támo­gatja tervünket. Az építkezés máris megindult. — A napközi otthonok két éves kor­tól fogadják be minden dolgozó anya gyermekét. Tervbe vettük bölcsődék létesítését is, azonban anyagi nehézsé­gek miatt ebben az évben még nem tudjuk megvalósítani ilyen irányú terve­inket. . Gondoskodás történik azonban arról, hogy azok az anyák, akiknek két évesnél kisebb gyermekük van, anyagi támogatást kapjanak. Nem lesz­­ezután otthon nélküli gyermek Szombathelyen — fejezte be nyilatkozatát Mérő Jánosné, a­­ De­mokratikus nők elnöknője. Minden ütemben megszervezzük a napközi otthonokat, hogy a jövő ígérete, a gyermek ne érezze hiányát a meleg gondoskodásnak. A dolgozó asszonyo­kat megnyugtathatom, hogy nyugodtan dolgozhatnak az ország újjáépítésének nagy munkájában, mert a demokra­tikus Magyarország gondoskodik gyer­mekeikről. 1945 túl? MEGNYÍLT ! írógép-szolgálat Pék László műszerészmester Március 15.-tér 1. szám. Az összes rendszerű író- és szá­mológépek szakszerű javítása Irógép-úrbantartás. ____________■_

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék