Szabad Vasmegye, 1945. július (1. évfolyam, 67-87. szám)

1945-07-03 / 67. szám

­ 1945 július 8. SZABAD VAS MEGYE A vas megyei Szakszervezeti Nap Kossa István, a Szakszervezeti Tanács főtitkára nagy beszédben ismertette a szakszervezeti mozgalom jelentőségét Vas vármegye és Szombathely város dolgozóinak nagyszabású seregszemléje, amely a vasárnapi szakszervezeti nap keretében zajlott le, impozáns módon mutatta meg a szakszervezeti gondolat hatalmas térfoglalását. A szemerkélő eső ellenére az egyes üzemek és vál­lalatok munkásai és alkalmazottai, többszázas csoportokban, fegyelmezett sorokban lepték el Szombathely utcáit és vonultak fel a nagygyűlés színhe­lyére, az Aréna-kertbe. A piros és nemzetiszínű zászlók és a demonstrá­ció jellegét kifejező feliratokkal fel­vonuló tömegek felemelő látványt nyújtottak. A hasonlóan stílusosan dí­szített szónoki emelvény körül elhe­lyezkedett tömegek nagy figyelemmel hallgatták a nagygyűlés szónokait. Az egyesített szombathelyi cigányze­nekarok eljátszották az Internacionálét, majd Kovács József alispán, hatásos szavakkal nyitotta meg a nagygyűlést. Ezután üdvözlő tapsok kíséretében Kossa István, a Szakszervezeti Ta­nács főtitkára állott fel szólásra és mondott nagyszabású beszédet a sza­kszakszervezeti mozgalom jelentő­­sségéről. Beszédéből a következő rész­leteket közöljük: — A Magyar Szabad Szakszerveze­tek országos központja, a Szakszerve­zeti Tanács nevében köszöntöm Szom­bathely és Vas vármegye dolgozóit és egyúttal átadom félmillió magyar szak­szervezeti tag üdvözletét - kezdte be­szédét Kossa István.­­ Ezután hangsúlyozta annak szüksé­gességét, hogy a szakszervezeti központ és a vidéki szervezetek munkája tel­jes összhangban történjék, mert ez fe­lel meg az ország és a szabadszakszer­vezetek érdekeinek. s— Joggal tehetjük fel a kérdést: — folytatta — miben különbözik az új szabadszakszervezeti mozgalom a régi­ből? Tudvalévő, hogy a Horthy-fassz­iUs alatt általában megtűrték a szakszervezeteket azért, hogy azok létezésével a demokratikus külföld felé elhitessék, hogy magyar földön is de­mokrácia van és nem fehér terror, illetve fasizmus. Viszont ha erőre ka­pott a szakszervezeti mozgalom, any­­nyira, hogy a magyar dolgozók érde­kében komolyabb megmozdulást tudott volna életre hívni, Horthyék és bandi­tái mindig megtalálták az eszközö­ket, amelyekkel annyira visszaszorítot­ták a szakszervezeteket, hogy azok nem tudták uralmukat veszélyeztetni és megdönteni.­­ Arra is rá kell mutatni, hogy a múltban a szakszervezet a Szociálde­mokrata Pártnak egyik szervezete volt, ma pedig a magyar munkásosz­tály harci egységének kifejezői, mely­ben testvéri együttműködéssel dolgoz­nak együtt a magyar nép érdekében. Ha van élet ebben az országban, azt elsősorban a szakszervezeti mun­kásságnak köszönhetjük. Amikor elta­karítottuk a romokat, azért ,tettük hogy megindíthassuk az életet, a ter­melést. Elsősorban azért indítottuk meg a termelést, hogy a magyar ipar szolgálja a felszabadító Vörös Hadse­reget a további küzdelemben. Ezt a munkánkat be is fejeztük. Komoly, nagy segítséget nyújtottunk ezzel.­­ Most a háború befejeztével sok­kal magasabbra kell fokozni az üze­mek termelését azért, hogy lehetősé­get kapjunk az ország újjáépítéséhez. "Az ország újjáépítése érdekében meg­indult­ termelést fokoztuk, azonban az is a szakszervezet feladatává vált, hogy segítsük talpraállítani az ország _ ...... -t •••••-, közigazgatását és az állami appará­tust. Ebből is tevékenyen vettük ki részünket és legalkalmasabb tagjainkat küldtük át közigazgatási mun­kára. — Ennek a munkának az eredmé­nye az, hogy ma a négy demokratikus párt mellett a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Füg­getlen Kisgazdapárt és a Nemzeti Pa­rasztpárt mellett a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front ötödik dolgozó tényezője a szak­­szervezet. Nem történhetik ebben az országban semmi anélkül, hogy a négy párt és a szakszervezetek véleményét ki ne kérnék és a szakszervezet elgondolásai ne ér­vényesülnének.­­ Döntő jelentőségű eredmény a kollektív szerződések kötelezővé té­tele. Ezzel ki akarjuk küszöbölni a bé­rek körüli visszásságokat. Ez a harcunk folyamatban van és el kell érkeznie annak az időnek, amikor nem lehet Magyarorszá­gon egyetlen dolgozó sem, akinek bérét ne a kollektív szerződés szabályozza. — Nagyon fontos a bérkérdés. Nem volt egyszerű a feladatunk, hogyan ren­dezzük a dolgozók bérét? A múltban a bérköveteléseket egyszerű volt felállí­tani. Megnéztük, hogy a piacon milyen árak vannak és a piaci árakhoz viszo­nyított béreket kértünk. Ma nem szab­hatjuk béreinket a piaci árakhoz, mert akkor olyan magas béreket kellene élet­be léptetnünk, amelyeknek kifizetése in­flációt idézne elő. Már­pedig nekünk nem áll érdekünkben, hogy inflációt indítsunk el, mert ennek a kárát mindig a dolgozó munkásság és a kötöttbérű­ dolgozók fizették meg. — Olyan béreket kell megállapíta­nunk, amelyek minimális mértékben biztosítják a dolgozók életlehetőségét. — Nem a magas bérekre fektet­jük a fölulat, hanem az a fontos, hogy a magyar dolgozók a munká­jukból meg tudjanak élni.­­ Ezt mindenki helyesli, ezért a fi­zetéseknél a mérséklést tűztük ki célul Minden törekvésünk arra irá­nyul, hogy az ellátást élelmiszerben­­ és ipari cikkekben egyaránt bizto­sítsuk a dolgozó társadalomnak. Ha mi alacsonyabb bérek mellett tud­juk biztosítani a magyar dolgozók­nak a hatósági ár mellett a kellő élelmiszer és iparicikk­ ellátását, senkinek sem fog eszébe jutni, hogy magas béreket követeljen.­­ Természetes, hogy amikor a kol­lektív szerződések rendszere életbelépett, azoknak a munkásoknak kell a maga­sabb bért kapniuk, akiknek munkájára leginkább van szükség az ország újjá­építésében. — A munkabérek rendezését sokban gátolta a munkaadók részéről megnyilvánu­ló reakciós törekvés is. — Budapesen előfordult például, hogy hónapokon keresztül azért nem tudtuk megkötni az építőmunkások kollektív szerződé­sét, mert az építőmunkások keve­sebb bért kértek, mint amennyit a munkaadók fizetni akartak.­­ Az építőmunkások 24 pengő óra­bért kértek, a munkaadók 40 pengőt kí­náltak. A szállítómunkások kollektív szerződése azért nincs még megkötve, mert a munkások 160 pengős napidíj­­követelésével szemben a munkaadók 400 pengő napidíjat akarnak fizetni. Ilyen még nem fordult elő Ma­gyarországon. — Mi történik itt? — Joggal tehetjük fel a kérdést. Megállapíthatjuk, hogy az ilyen törek­vések mögött valami rejlik. A munkásoknak meg kell érteniök, hogy amikor a munkaadók maga­sabb bért kínálnak, reakciós érdek húzódik meg mögötte.­­ A munkadók ugyanis jól tudják, hogy a nyugodt gazdasági fejlődést csak úgy tudjuk megteremteni, ha rend lesz a bérek körül. A munkaadók ezzel a szokatlan magatartásukkal azt akarják elérni, hogy ne legyen rend és nyugalom a bérek körül. — Elgondolásuk szerint, ha néhány szakmánál magasabb bért fizetnek, akkor természetesen minden szak­­ma azzal a követeléssel áll elő, hogy az ő bérét is emeljék fel, így azután sohasem tudnánk a mun­kásság bérét helyesen megállapí­tani. — Mi, akik tisztán látjuk ezeket a dolgokat, szembeszállunk a munkásság­gal és nem engedjük végrehajtani a bérek felhajtását, de nem engedjük meg azt sem, hogy ebben a kérdésben a munkásságot szembeállítsák velünk és így nyerjen a reakció csatát. Úgy képzelik, hogy a munkásságot szembe­állítják velünk, az szembefordul veze­tőivel és mi nem tudjuk gazdaságilag talpraállítani a demokratikus Magyar­­országot. Bíznak benne, hogyha ennek folytán gazdasági válság következik be, ebbe bele fogunk bukni.­­ Mi azonban tanultunk, 1919-ben is megnyertük a politikai csatát, ezzel szemben elvesztettük a gazdasági csa­tát, mert gazdasági téren nem tud­tunk rendet teremteni és nem vetet­tünk gátat a munkásság túlzó igé­nyeinek. Ha a magyar munkásság nem akarja fiatal demokráciánk bu­kását, akkor el kell fogadnia a mi jó­zan és a reális tényekkel minden te­kintetben számoló iránymutatásunkat. — Akadályozza a bérek rendezését az is, hogy a pénzügyminiszternek soha sem volt pénze a munkabérek kifizetésére. — Itt rá kell térnem a közalkalma­zottakra. Heteken át hét miniszterta­nács napirendjéről vették le a közal­kalmazottak fizetésrendezését, mert a pénzügyminiszter kijelentette, hogy az­ országnak nincs annyi pénze, mint amennyi kellene a felemelt bérek ki­fizetésére. Viszont tudomásunk van ar­ról, hogy ugyanakkor a volt csendőrség tag­jainak nyugdíját hiánytalanul fi­zetik még most is. — Épúgy, mint ahogy az elmenekült fasiszta banditák családtagjainak is folyósítják a fizetést. Ha ilyen célra van pénz, akkor legyen fizetésekre is, munkásságnak, közalkalmazottaknak egyaránt. — Miért húzza-csalogatja a pénz­ügyminiszter a közalkalmazottak fizetésemelését? Ezt azért teszi, mert jól tudja, hogy a közalkal­mazottak a múltban mindig hűsé­ges kiszolgálói voltak a Horthy­rendszernek.­­ Erre részben rákényszerítették őket. Itt is hasonló furfang rejtőzik a dolgok mögött, mint a kollektív szer­ződések körül láttuk. A feltevés való­­színűleg az, hogy­­ ha a közalkalmazottak azt látják, hogy a demokratikus rendszertől nem kapják meg az életlehetősé­get, akkor azokat sikerül velünk szembeállítani, és nem fogja kiszolgálni a demokrá­ciát, hanem ellenségeinkké válnak. Ezért minden erőnkkel harcolunk, hogy a közalkalmazottak minél előbb megkapják fizetésemelésüket.­­ Beszélnem kell az értelmiségi és fizikai munkások viszonyáról is. Tisz­tázni kell ezt a kérdést. Tárgyilago­san állapítsuk meg, hogy, a múltban a fizikai munkások gyakran mélységes gyűlölettel néztek az értelmiség felé,­ mert úgy tudták, hogy az értelmiség mindig az elnyomók mellett vállalt szerepet és sohasem látták maguk­ mellett, hanem velük szemben. Ezt a gyűlöletet azután még jobban elmé­lyítette az értelmiségnek lenéző ma­gatartása a munkássággal szemben.­­ — A fizikai munkásságnak ez az ellenszenve többé-kevésbbé jogos volt a múltban. Meg kell azonban állapítanom, hogy az ország újjá­építésének nagy munkáját nem tudjuk véghezvinni és befejezni az értelmiség bevonása nélkül. — Tehát a fizikai munkásságnak újra kell értékelni magatartását az ér­telmiséggel kapcsolatban. Kimondom: a fizikai munkásoknak baráti kezet kell nyújtani és együtt dolgozni a sza­bad, független, népi, demokratikus Magyarországért.­­ Helytelen és ki kell küszöbölni a fizikai munkásságnak azt a felfogását, hogy az értelmiségiek ne kaphassanak­ több fizetést, mint a fizikai munkások. A mi alapelvünk az, hogy a kvalifikált munkáért, több fizetés, j­­ava .­­ Aki jobban szolgálja a társadalom ha­­ladását, annak többre van joga a tár­sadalom javaiból. Nem kétséges, hogy például az orvosok, mérnökök, haladó szellemű értelmiséghez tartozó nevelők, amennyiben munkahelyükön őszintén, becsületesen szolgálják a demokratikus Magyarország érdekeit és fokozott tel­jesítményt nyújtanak, ezáltal munkájuk magasabb értékű, ezért magasabb kiig­jazás is jár nekik. . . . . .­­• Azokat az értelmiségieket azon­ban, akik munkahelyüket arra használják fel, hogy szabotáljanak­ és értéktelen munkateljesítményt­ nyújtsanak, el kell távolítani mun­­­­kahelyükről. — Le kell rögzítenem, hogy egész Értesítem tisztelt vendégeimet és ismerőseimet, hogy rendelkezésükre állok így a férfi, mint a hölgyfodrászat terén. Dauert garanciával vállalok. To­vábbi szives pártfogásukat kérem. Szabó Lajos fodrászmester _____Operint utca 10. szám.

Next