Szabad Vasmegye, 1945. november (1. évfolyam, 197-191. szám)

1945-11-01 / 167. szám

A 4-es számmal jelzett második kockába tedd a keresztet november 4-én! I. évfolyam, 167. szám. Ara 30 pengő 1945. november 1. — Csütörtök Megjelenik mindennap,­­ hétfő kivételével Demokratikus napilap Szerkesztőség és kiadóhivatal.« Szombathely: Kossuth Lajos­ u. 6 Földöz jutott paraszt dolgozók! Közeledik november 4. a választás napja. Földhöz jutott paraszti dolgo­zók, ha eljutottatok a választási ur­nához, tegyétek a kezeteket a szive­tekre és gondolkozzatok! Kiket kell támogatnotok a választási küzdelem­ben? Paraszt dolgozók, emlékezzetek a közeli múltban mi történt veletek, akkor, mikor még nem volt népi Ma­gyarország. Büdös parasztoknak ne­veztek benneteket azok az egyének, akik ma tele akarják beszélni a fe­jeteket és kigyót-békát kiáltoznak a kérgeskezüek felé. Nem elég az, hogy kigyót-békát hirdetnek nektek. Ha­nem még olyan ferde és hazug pro­pagandát is suttognak, amelynek nincs alapja. A szövetséges nagyhatalmak meg­figyelői az országban látták és hal­lották, hogy fölosztjuk az új Magyar­­ország földjeit. Földhöz jutottak, ha ez az elgondolásunk nem találkozott volna a győztes nagyhatalmak kíván­ságával, akkor nem tudtunk volna a részetekre földet kiutalni. Földhöz­­­jutottak, nem szabad elhinnetek azt a suttogást, amit az utóbbi időben ellenlábasaink hirdetnek. Azt mond­ják többek között, hogy ha a kisgaz­dapártra szavaztok, akkor elmennek az oroszok az országból. Ne higgjetek ennek a mesének, mert a győztes nagyhatalmak még a háború befeje­zése előtt megállapodtak abban, hogy melyik nagyhatalom melyik orszá­got, melyik országrészt fogja meg­szállni. A győztes nagyhatalmak nem fognak ilyen ostobaságoknak felülni, hogy melyik hol tartsa megszállva a legyőzött államokat. Azt suttogják, hogy a választások után megszűnnek azok a törvények, amelyek ma fennállanak. Paraszt dol­gozók, erre a kijelentésükre rámuta­tok arra, hogy a négy vezető politi­kai pártnak a vezérei aláírtak egy közös nyilatkozatot, amelyben leszö­gezték a pártjuk álláspontját, hogy a választások után a kormánykoalí­­ció fenn fog maradni. Ez a megálla­podás is biztosíték arra, hogy a vá­lasztások után is a föld a tiétek. Még akkor is, ha nem arra a pártra ad­játok le a szavazataitokat, melynek sötétlelkű propagandistái azt hirde­tik, hogy a választások után minden megváltozik itt Magyarországon. Ne­künk higgjetek, akik a munkáspár­tok zászlója alá sorakoztunk. Mi hoz­zátok tartozunk. Ti hozzánk tartoz­tok. A mi apáink, a mi anyáink egy­két nemzedék előtt ott voltak közöt­tetek és túrták­ az ősi rögöt. Mi még ma is kérgestenyerű magyar dolgo­­zók vagyunk. A mi nevünk előtt nin­csenek különböző hercegi, grófi, ke­gyelmes, méltóságos, bárói nagyságok, tekintetes címek, sőt mi több, még kutyabőrünk sincs. Mi nem akarunk benneteket félrevezetni, jertek közi­­bénk és erősítsétek szavazatokkal a népi Magyarországot. Mi a ti véretek vagyunk. Nekünk is ugyanaz fáj, ami nektek. Mi többet veszítettünk e gyil­kos háborúban, mint talán ti maga­tok. Mi nem kaptunk nemzeti aján­dékot, mint ti, de a boldogabb és a jobb jövő reményében éberen őrkö­dünk afelett, hogy tőletek egy talpalattnyi földet el ne tudjon venni senki e széles világon. Smuts tábornagy nyilatkozata az európai helyzetről Az Egyesült Államok külügymi­nisztériuma hivatalosan is közölte, hogy Attlee angol miniszterelnök és Mackenzie King kanadai miniszter­­elnök a közeljövőben Washingtonba érkeznek és Truman elnökkel megbe­széléseket folytatnak. Attlee angol miniszterelnök az alsóház pénteki ülésén szintén bejelentette amerikai útját. Az ellenzék nevében Churchill sikert kívánt a miniszterelnöknek amerikai útijával kapcsolatban. SMUTS TÁBORNAGY RÁDIÓ­BESZÉDE A Reuter-iroda fokvárosi jelentése szerint Smuts tábornagy, a Délafrikai Unió elnöke pénteken rádióbeszédet mondott, amelynek során többek kö­zött kijelentette: " Ha az államférfiak között meg­indult megbeszélések nem vezetné­nek eredményre, ha az államférfiak számára nagyoknak mutatkoznának a megoldásra váró feladatok, meg kellene találni a módját, hogy fel­sőbb bírósághoz lehessen fordulni döntés céljából. Ha az államférfiak nem tudnának megbirkózni a nagy nemzetközi feladatokkal, akkor a nemzetek lelkiismeretéhez kellene folyamodni. — Baljóslatú jelek mutatkoznak Európában, — mondotta a továbbiak­ban Smuts tábornagy. Meg lehet, meg kell találni a megegyezés módját, ahogyan Sanfranciscoban is megtalál­ták, a rengeteg nehézség ellenére is. A népek elérkeztek a szenvedések határáig, valamennyi nép őszintén óhajtja a békét, ennek a mellőzhetet­len szempontnak kell uralkodni a nemzetközi megbeszéléseken, a kormány álláspontját kikérjék a módosított amerikai javaslat felől. Az angol külkereskedelem 300 kép­viselője érkezett Halifaxba, hogy tár­gyaljon az Egyesült Államokkal léte­sítendő külkereskedelmi kapcsolatok­ról. A kérdések megoldása elé igen sok akadály tornyosul, a legtöbb ne­hézséget a valutáris különbségek át­hidalása okozza. NINCS TÖBBÉ ELSZIGETELŐDÉS A jugoszláv politikai viszonyok ta­nulmányozására kiküldött két ame­rikai szenátor több európai országot is bejárt, mielőtt Belgrádba érkeztek. Európában mindenütt nagy a pusztu­lás, — mondották a belgrádi sajtó képviselői előtt. Súlyos kérdések me­rülnek fel mindenütt és Európában komolyan fenyeget a veszély, hogy éhínség lesz. A nép és a demokrati­kus politikai pártok valamennyi or­szágban erőteljesen dolgoznak a hely­zet megjavításán és a nép körében mindenütt megerősödött a demokra­tikus érzés. Az Egyesült Államok nemzetközi politikájáról így nyilatkoztak a sze­nátorok: " Amerika soha többé nem ismétli meg azt a hibát, amelyet az első vi­lágháború után elkövetett és amely lehetővé tette a második világháború kitörését. Nincs többé elszigetelődés Amerika részéről. Amerika az egész világnak kiszakíthatatlan tartozéka, minden érdekli, ami a világon törté­nik. Amerika a délkeleteurópai hely­zetről is pontosan tájékozódni kíván, mert a különféle egyezményekben ezekkel az államokkal kapcsolatban is felelősséget vállalt. NÉGY MILLIÁRD DOLLÁRRA szállította le az Egyesült Államok az Angliának nyújtandó kölcsön össze­gét. A washingtoni tárgyalások egyelőre szünetelnek, az angol bizott­ság két tagja Londonba repült, hogy JÓVÁTÉTELI ÉRTEKEZLET kezdődik Párisban november 9-én. Az értekezeten azoknak az államoknak a képviselői vesznek részt, amelyek harcban állottak Németországgal és részesülnek a nyugatnémetországi jóvátételi szállításokból. Ne higyjetek a gyilkos, az aljas téveszméknek. Higyjetek abban az egyenes és világos útban, amit ma és a jövőben nemzetünknek követnie kell. Nemzetünk érdeke megkívánja, hogy a két vezető munkáspárt győ­zedelmesen kerüljön ki a választások küzdelméből. Ezért hívlak benneteket a munkáspártok zászlaja alá. Ne higgjetek a suttogóknak, akik el akarják hitetni veletek, hogy a mun­káspártok kelet felé akarják vezetni nemzetünket. Mi egyet akarunk: a magyar nép lelkéből fakadó de­mokráciát. Mi azt akarjuk, hogy füg­­gelten népi Magyarországot építsünk, úgy magunknak, mint a gyerme­keink részére. Mi örökségünket Dó­zsa, Kossuth, Peőtfitől kaptuk. Örök­ségünket nem engedjük a reakciós labancoknak alkotmányos útón el­venni. A győztes nagyhatalmaknak nem fog tetszeni, ha a magyar nép a reakiiósokkal együt fog szavazni. Még az angoloknak sem érdekük, hogy a múlt vezetői visszalopják ma­gukat a magyar történelem színpa­dára. Még 7—8 hónappal ezelőtt a reakciósok uszítottak ellenünk. Még beszéltek a magyar nép felé, hogy jönnek a német csodafegyverek. Fél­revezettek benneteket még 7—8 hó­nappal ezelőtt is, most újra kezdik a magyar lélek, a magyar élmuka­­rás megfertőzését. Ne hagyjátok ma­gasokat félrevezetni, gondolkozzatok, nézzetek körül a megyében, az or­szágban, mit eredményezett, hogy, hittetek nekik. Jöttek közibénk és szavazzatok ve­lünk, mutassuk meg az országnak a világnak, hogy nekünk nem kell a reakciósok uralma. Jörtek közibénk,­ az igazság zászlaját diadalra kell vin­nünk, mert ebből az igazságból fa­,­kad majd mindannyiunk részére a jólét a népi Magyarországon. Novem­ber 4-én sorsunkról, jövőnkről for­gunk dönteni, a döntés más nem le­het, mint az igazság diadala. Fogjunk össze. Éljen a munkás, pa­raszt és értelmiség harci egységei Gombis Antal KIÉLEZŐDÖTT A HELYZET, az új japán kormány és az amerikai parancsnokság között. Az amerikai ellenőrző haderők parancsnoka betil­totta Japánban a külpolitikai hírszol­gálatot, ami ellen a japán miniszter­elnök a potsdami konferencia határo­zataira való hivatkozással tiltakozást­­jelentett be. JÁVÁBAN a helyzet elmérgesedett és több he­lyen súlyos harcok folynak. Ugyan­csak harcok keletkeztek Indonéziá­ban is, ahol a felkelők japán eredetű fegyverekkel harcolnak. Batáviában is zűrzavaros a helyzet. BRAZÍLIÁBAN az új elnök, Juharez, a legfelsőbb bí­róság elnöke lett. Juharez kijelen­tette, hogy a választásokat a terve­zett időpontban, december 2-án meg­tartják és nem változtatják meg az érvényben lévő választási törvényt. A régi elnök, Vargas, őrizetben van. Munkába áll a váci horgany­gyár (Budapest, október 31.) A váci hor­ganygyár épületét helyreállították, a gépi berendezéseket is kijavították­, sőt a gyárnak sikerült felkutatni az Ausztriába hurcolt horganykészletet és a gépeket is, úgyhogy a gyár in­dulásra képes. Az elszállított gépek és a másfél kilogrammot kitevő nyers­anyag hazaszállításra vár. Ha a váci horganygyár megkezdi működését, egy európai viszonylatban is jelentős gyárral gyarapodik ismét a magyar gazdasági élet. AUSZTRIA Bécsben bemutatták Csehov, egyik színművét. A közeljövőben orosz zeneszerzők művei kerülnek bemutat­ tásra. Az osztrák nép melegen érdek­lődik az orosz művészet iránt. ALBÁNIA Albániában kibontakozott a válasz­tási mozgalom. Először fordul elő az albán nép történetében, hogy szaba­don, minden megfélemlítéstől mente­sen választhat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék