Szabad Vasmegye, 1945. december (1. évfolyam, 192-214. szám)

1945-12-01 / 192. szám

I. évfolyam, 192. szám. Ara 100 pengő 1945. dec. 1. — Szombat Megjelenik mindennap, hétfő kivételével Demokratikus napilap Szerkesztőség és kiadóhivatal­­ Szombathely, Kossuth Lajos­ u. 6 H­ÍREK A SZ­OVJE­T UHÍ­VOJBÓ­L A szovjet vitaminkutató-intézet a háború után fokozta kutató munkáját a vitamint tartalmazó nyersanyagok előteremtése és feldolgozása terén. Je­lenleg a vitaminok összetételének kér­désével foglalkoznak. A tudósok egész csoportja foglalkozik a vitaminoknak az állattenyésztésben való felhaszná­lásáról. A TASS-iroda jelenti, hogy Molo­­tovidéki termelők szövetsége a vidék terményeinek tanulmányozása céljából tanácskozást tartott- Nézetük szerint a vidéket még nem kutatták át eléggé és számolni lehet azzal, hogy az Ural nyugati részén újabb gazdag termé­szeti kincsekre bukkannak. A hírek szerint újabb olajmezők felkutatásá­val is foglalkoznak. Szakértők véle­ménye szerint szénbányákban is rend­kívül gazdag ez a vidék. Gyöngyösi külügyminiszter vallerat aud­t az USA diplomatáinak tiszte­letére (Budapest, november 30.) Gyön­gyösi János külügyminiszter és fele­sége vacsorát adtak az Egyesült Álla­­­mok Budapesten tartózkodó diploma­táinak tiszteletére. A vacsorán meg­jelent Schönfeld Arthur és neje, to­vábbá az amerikai misszió vezető funkcionáriusai. Ezenkívül jelen vol­tak azok a diplomaták, akik az Egye­sült Államokban képviselik Magyar­­országot. A hercegprímás komaba utazott (Budapet, november 30.) Minu­­szenty József esztergomi érsek és her­cegprímás tegnap a budapesti angol katonai misszió repülőgépén Barma repült, ahonnan Rómába utazik. Ró­mába való megérkezése után kihall­gatáson jelentkezik XII. Pius pápá­nál- A hercegprímás körülbelül 8—10 napi római tartózkodása után ugyan­azon az útán visszatér Budapestre. Lispei földgáz­­ Budapesten (Budapest, november 30.) A lispei földgáz Budapstre való szállításának részleteit megvitatták Budapesten. Szakértők megállapították, hogy de­cember 11-én megérkezhetnek az első sűrített földgázszállítmányok Buda­pestre. A lispei földgáz feldolgozása után sor kerül arra, hogy Budapesten a gázfogyasztás korlátozását napi 4 órára csökkentsék. GÖRÖGORSZÁG Az angol munkáspárt helyettes igaz­gatója a görög választásokat ellenőrző angol-amerikai-francia ellenőrző bi­zottság brit főmegbízottjaként megér­kezett Athénbe. Összeült az első demokratikusan választott magyar nemzetgyűlés A nemzetgyűlés elnöke: Nagy Ferenc, alelnökei: Kossa István és Kéthly Anna (Budapest, november 30.) Csütörtö­kön ült össze első ízben a demokrati­kus nemzetgyűlés. Történelmi fordu­lóponthoz érkezett el a demokratikus Magyarország. Az első szabadon és titkosan megválasztott nemzetgyűlés megtartotta első ülését. Borzalommal és sok szenvedéssel teli út vezetett eddig a történelmi pillanatig, amíg a szabadon és titkosan megválasztott új magyar nemzetgyűlés összeülhe­­tett. Hogy mennyi a különbség az új és a régi nemzetgyűlések között, azt csak akkor látjuk, ha összehasonlít­juk a kettőt egymással. 1944 novem­berében az ország egyik fele már fel­szabadult a német iga alól, Budapest körül már szorult az ostromgyűrű. A magyar szabadságharc tüzének utolsó felszökkenését durva nyilas­ csizmák taposták sárba. Bajcsy-Zsilinszky Endre és vezértársai már a Margit­­körúton várták kérlelhetetlen sorsuk beteljesedését. Ekkor már tudtuk, hogy Magyarország nyilas-sírásai már nem végezhetnek teljes munkát. A második honfoglalás valóban meg­kezdődött. A m­agyar föld a magyar paraszt kezébe került. A magyar nép szabadon és titkosan választott képviselőinek kell folytatni most a második honfoglalás gigászi munká­ját. Barázdás homlokú és széltől cser­zett arcok, munkások, parasztok és értelmiségiek népesítik be az üléster­met. Mindezekből megállapítható, hogy a történelem vihara megrostálta és kiválogatta a képviselőket. Az új kormány bevonulását nagy tapsviharral fogadták az új nemzetgyűlési képviselők. Az elhe­lyezkedés sorrendje: Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpár,t majd a Kom­munista Párt és a Szociáldemokrata Párt egyforma erősségű csoportja. Az első ülés légköre több, mint ünnepies A külföldi diplomaták közül ott van Vorosilov tábornagy, aki minden fontos politikai megmozduláson részt­­vesz. Mellette ül Puskin Lövet. Rajtuk kívül egész sor magasrangú szovjet­ tiszt kíséri figyelemmel az ülés szakaszait. A második páholy­ban angol és amerikai megbízottak ülnek. A pártok között már az elhelyezke­désből is megállapítható, hogy nin­csenek elválaszthatatlan, merev vá­­laszfalak. Ez a széthúzástól való men­tesség nemcsak a külsőségekben, ha­nem a nemzetgyűlés határozataiból való mentesség nemcsak a külsősé­gekben, hanem a nemzetgyűlés hatá­rozataiból is kifejezésre jut. Nincsen semmi vita vagy ellentmondás, a ha­tározatok az egész ház akarata. Erdély helyzetéről nyilatkozatot adott ki a román kmmunista párt Budapest, november 30.) A román rádió ismertette a román kommu­nista párt nyilatkozatát Erdély kér­désével kapcsolatban. A kommu­nista párt hangoztatta, hogy a ro­mán nép december 1-én ünnepli Er­dély Romániához való csatolásának évfordulóját. A nyilatkozat hangoztatja, hogy ennek a napnak ebben az évben kü­lönösen nagy jelentősége van. De­cember 1-én az egész román nép őszinte háláját fejezi ki a szovjet­csapatoknak és a román hadsereg tisztjeinek és katonáinak. A román reakció és az erdélyi magyar reak­ció együttműködtek Erdélyben. A reakció a végsőkig kihasználta Er­dély népét, a saját érdekeiért hasz­nálta fel, ugyanakkor Erdély érde­keit elnyomta. A magyar reakciós elemek és a román nemzeti paraszt­párt elemei gyűlölettel eltelve a Szovjetunió ellen, háborúba döntöt­ték a magyar és román népet. A kommunista párt a legteljesebb mér­tékben elítéli Maniu és Bratianu működését. Ezek a reakciós és fa­­sizta-barát elemek ellenzik Erdély beleillesztését a román állam éle­tébe. Különböző híresztelésekkel az állami rendet kívánják megbontani. Azt állítják, hogy az Egyesült Álla­mok és Nagybritannia kormánya el­lenzi Erdélynek Romániához való csatolását. Azt mondják, hogy Er­délyt két részre osztják, vagy pedig folyosót csinálnak a székely meden­cébe. A román kommunista párt állás­­foglalása szerint Magyarország és Románia között lévő régi viszály­kodást nem lehet határkérdéssel elintézni, hanem csak az erdélyi magyar nép szabadságjogainak tisz­teletben tartásával. Így akadályoz­ható csak meg, hogy egyesek ismét idegen érdekeknek rendeljék alá Erdély érdekeit, mert csak így biz­tosítható a tartós béke Magyaror­szág és Románia között, — fejezi be nyilatkozatát a román kommu­nista párt. MAGYAR KIKÜLDÖTTEK a brüsszeli nemzetközi szállítási konferencián (Budapest, november 30.) Mint hi­vatalos helyről közlik, magyar kikül­döttek is részt vesznek a Brüsszelben december 4-én kezdődő európai szállí­­tásügyi értekezleten. CHURCHILL — 71 ÉVES (London, november 30.) Winston Churchill, Nagybritannia volt minisz­terelnöke és az angol konzervatív párt vezére pénteken töltötte be 71. élet­évét. A volt miniszterelnök magas ko­ra ellenére is teljesen egészséges és a jövő héten vezérszónoka lesz az ellen­zék részéről a munkáspárti kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indít­vány felett indítandó vitának. Megválasztják a nemzet­gyűlés új elnökét A nemzetgyűlés elnöki székébe Nagy Ferenc volt újjáépítési mi­nisztert választoták meg. Alelnökök­­nek: Kossa Istvánt és Kéthly­ Annát. Nagy Ferenc székfoglaló beszéde hitvallás a nemzet mellett és reális útmutatás a jövőre. Köszönet a szov­jet­ népnek, hogy felszabadított ben­nünket. Volt beszédében egy mondat, mely teljesen visszatükrözi a mai magyar demokratikus nemzetgyűlést, egy olyan kijelentés, mely még eddig a képviselőházban sohasem hangzott el: „Magyar parasztember vagyok". Ha semmi más, ez az egy mondat mutatja, hogy milyen hatalmasat fordult a magyar történelem kereke PARISBAN MEGALAKULT A FRANCIA-MAGYAR TÁRSASÁG (Páris, november 30.) A francia füg­getlenségi mozgalom kezdeményezésé­re Párisban megalakult a francia-ma­gyar társaság. A társaság ügyeit tíz tagú intézőbizottság intézi. A társaság megválasztott elnöke Louis Martin, aki évekkel ezelőtt Magyarországon is járt és jól ismeri a magyar viszonyo­kat. A francia magyar társaság meg­alakulásakor Bartók-h­angversenyt ren­dezett. Ezt a hangversenyt a francia rádió is közvetítte. Egyéb hírek szerint Londonban is volt Bartók ünnepély, amelyet Albert Hallban tartottak, a Hunnia Szabad Magyarok Egyesületének rendezése keretében. KELETINDIA Mint az angol rádió jelenti az egyik keletindiai szigeten megkezdődött az első bűnper a japán háborús bűnösök egyik csoportja ellen. FRANCIAORSZÁG A nemzetközi nőbizottság Párisban tartott ülésein elfogadta a demokra­tikus nemzetközi nőszövetség alapsza­­bályait. Az alapszabályokban többek között szerepel a közreműködés a bé­ke megszervezésében és a fasizmus el­leni küzdelemben. Továbbá a nők egyenjogúsága a féfiakkal minden té­ren az anyák és gyermekek védelme és támogatása. LENGYELORSZÁG A lengyel főváros közelében elte­rülő erdőségben megkezdték a tömeg­sírok elzárását. Az első hatalmas sírgödörből a hitleri terror mintegy 40.000 áldozatának holttestét ásták ki. Megállapították, hogy ebben a sírgö­­dörben igen sok gyermek- és női csontvázat is találtak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék