Szabad Vasmegye, 1945. december (1. évfolyam, 192-214. szám)

1945-12-01 / 192. szám

m2 (­­ Egyszeri beszerzési segély folyósítását rendelte el a 11.250—1945. M. E. számú rendelet. Ennek értelmé­­ben a kollektív szerződések hatálya alá minden szellemi és testi munkavállalónak) valamint a közszol­­gálati illetmények és nyugellátások rendezése tárgyában kiadott 9500— 1945. M. E. számú rendelet hatálya alá eső személyek részére kétheti kerese­tüknek (összes illetményüknek havi illetmények esetében ezek felerészé­nek megfelelő összegű egyszeri be­szerzési segélyt kell kifizetni. Heti ke­resetűeknél az összeg felét a legköze­lebbi, másik felét a következő bérfi­zetési napon kell kifizetni. A rende­let november 25-én lépett hatályba. Előadás az utca- és házmegbízottak részére Szombathely város polgármestere a háborús viszonyok miatt történt károk összeírását a vonatkozó miniszterel­nökségi rendelet értelmében a ház­­megbízott szervezetre bízta. A megválasztott vagy kijelölt ház­­­megbízottak kötelesek a munkálato­kat határidőre pontosan és lelkiisme­retesen elvégezni. Az utca- és házmegbízottak részére Sajóhelyi István miniszteri tanácsos szombaton 10 órakor a Szociáldemok­rata Párt nagytermében beoktató elő­adást tart az összeírásról. Azok a ház­­-és utcamegbízottak, akik hivatalos el­foglaltság miatt nem jelenhetnek meg az előadáson, kötelesek vasárnap dél­előtt fél 11 órakor ugyancsak a Szoci­áldemokrata Párt nagytermében tar­tandó tájékoztató előadáson résztven­­ni. Az összeírás hétfőn, vagy kedden kezdődik. Miután a vonatkozó rendelet fegyel­mi felelősség terhével előírja a tan­erők részvételét is az összeírásban, a polgármester felkéri a tanerőket, hogy az előadások valamelyikén résztve­­gyenek, az iskola­igazgatókat pedig arra, hogy az előadásra a tanerők fi­gyelmét felhívni szíves legyen. A tan­erők igénybevételét a házmegbizott­­szervezet lehetőség szerint mellőzi s csak ott veszi igénybe őket, ahol az múlthatatlanul szükséges — legtöbb esetben csak segédkezésre s rövid idő­re fogja a tanerőket igénybevenni. Utóbbi miatt kívánatos a tanerők részvétele az értekezleten. Kerületi Megbízottak Tanácsa. Mi baj van a vízműveknél? Valamikor a vízművek vezetősége szükségesnek ítélte, hogy ha a vízszol­gáltatásban valami zavar keletkezik, ezt, vagy ennek okát közölje a fo­gyasztókkal. Úgy látszik, hogy de­mokráciában erre nincs szükség, leg­alábbis a vízművek vezetői szerint, mert már ismét napok óta tart az a tűrhetetlen állapot, hogy az első, de különöses a második emeleteken szin­te éjjel-nappal nincs víz. Legérdeke­sebb azonban az, hogy amikor nyo­mást adnak, a második emeleteken is hatalmas erővel tör elő a víz a csa­pokból, bizonyítván, hogy elegendő vi­zet termelnek a kutak. Újabban a má­sodik emeleteken úgyszólván csak a reggeli órákban lehet vizet kapni, egész nap, sőt egész éjjel nincs víz. A város közönségét mégiscsak ér­dekli, hogy mi lehet ennek az oka. Most nincs bombázás, nincs egyéb megrongálódás, a régebbi hibákat ki­javították, hiszen az utolsó hetekben nem lehetett panasz a vízszolgáltatás­ra. És most, amikor az esős időben a kutak termelése is nagyobb, a vízfo­gyasztás pedig kisebb, mint meleg időben , még sincsen víz a maga­sabban levő helyiségekben. Még ha közüzem is a vízmű és így bürokratikus irányítók alatt áll, tarto­zik annyi figyelmességgel a város la­kossága iránt,­ hogy bármi oka legyen a korlátozásnak, tessék közölni a kö­zönséggel. Nincs szükség semmi titko­lódzásra, a demokrácia nyíltságot kö­vetel minden kérdésben, a vízmű a kö­zé, tehát a köznek igenis köze van ahoz, hogy mi történik a város egyik üzeme körül, miért mutatkoznak ki­hagyások szokatlan évszakban a víz­szolgáltatás körül. ■»* •......... SZABAD VAS MEGYE Jugoszlávia szövetségi népköztársasága alakult át­wmmmamwmmm Truman elnök nem híve újabb hármastalálkozónak Jugoszlávia életében sorsdöntő változás történt. Szerdáról csütör­tökre virradó éjszaka összeült Bel­­grádban az alkotmányozó nemzet­gyűlés, amely döntő határozatot fo­gadott el. A nemzetgyűlésnek ezt az ülését ünnepélyes külsőségek tették emlékezetessé. A jugoszláv tüzérség belgrádi egységei díszlövéseket ad­tak le, a fővárost fellobogózták és ilyen keretben ült össze a demokra­tikus Jugoszlávia parlamentje. Az alkotmányozó nemzetgyűlés Tito tá­bornagynak, Jugoszlávia felszabadí­tójának „A nép érdemrendjét“ ado­mányozta. Majd két határozatot fo­gadtak el egyhangúlag. Az első ha­tározat kimondja, hogy Jugoszlávia szövetségi köztársasággá alakul át, a második határozat pedig­ meg­fosztja Péter királyt és a Karagyor­­gyevics-dinasztiát minden jogától. Sztankovics, a nemzetgyűlés elnöke ezután proklamálta, hogy az alkot­mányozó nemzetgyűlés a jugoszláv néptől nyert felhatalmazása értel­mében, minthogy a nemzetgyűlési választásokat egyben népszavazás­nak tekinti, az új alkotmányt a köz­­társasági államformára építi. Jugo­szlávia a jövőben az állam kebelé­ben élő népek szövetségi nép­köztársasága lesz. A jugoszláv nép határtalan öröm­mel fogadta a nemzetgyűlés dönté­sét és 1945 november 29-ét Jugo­szlávia nemzeti ünnepévé avatták. A Londonban tartózkodó Péter jugoszláv király, akit most a jugo­szláv nemzetgyűlés detronizált, a belgrádi nemzetgyűlés döntéséről a következőket jelentette ki: — A köztársaság kikiáltása csu­pán végső eredménye azoknak az akcióknak, amelyekkel Tito a nép kezéből a maga kezébe helyezte át az uralmat. Senki sem fogadhatja el a nemzetgyűlés döntését a jugoszláv nép akaratának. Tito olyan parancs­uralmi rendszert valósított, meg Jugoszláviában, amely rendszer el­lentétben áll a jaltai határozatok­kal, az Egyesült Nemzetek döntései­nek szellemével és a jugoszláv nép akaratával. Ha szabadon nyilatkoz­hatott volna meg a népakarat, mint jugoszláv állampolgár, alávetném magamat a nép döntésének. A jugoszláv exkirálynak ez a nyi­latkozata nem veszi figyelembe, hogy a jugoszláv nép 90 százaléka leszavazott a nemzetgyűlési válasz­tásokon és a leszavazottaknak csu­pán mintegy 10 százaléka adta le szavazatát a Tito vezetése alatt álló népfront ellen. Ha az ellenzék nem is állított jelölteket a jugoszáv vá­­asztásokon, megadták a módot, hogy bárki a kormány, illetve a népfront ellen szavazzon. Mivel titkos vá­lasztás mellett ezzel a joggal csak a szavazóknak elenyésző hányada élt, bár élhetett volna, nyilvánvaló, hogy a jugoszláv nép óriási többsége helyesli Tito és a népfront politikáját, tehát a köztár­sasági államformát is. A választási agitáció során a népfront nyíltan hirdette, hogy a köztársasági állam­forma híve, aki tehát a népfrontra adta le szavazatát, az egyben a köz­társaság hívének vallotta magát. TRUMAN ELNÖK NEM HÍVE AZ ÚJABB HÁRMASTALÁL­KOZÓNAK Truman elnök csütörtökön sajtó­­fogadáson egy kérdésre válaszolva kijelentette, hogy nem pártolja a három nagyhatalom legfőbb vezetői­nek újabb találkozását. Mint mon­dotta, a népszövetséget is a sok kü­lön konferenciázás tette tönkre. Tel­jes bizalommal kell viseltetni az Egyesült Nemzetek szervezete iránt, amely három hónapon belül össze­ülhet és minden problémát megold­hat. A potsdami határozatok módosí­tásával­ kapcsolatban is tettek fel az újságírók kérdéseket Truman elnök­nek, aki azonban erről a kérdésről nem volt hajlandó részletesen nyi­latkozni. Annyit közölt, hogy az Egyesült Államok is az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsában gyakorolható vétójog revízióját kí­vánja, mert a mai állapot szerint bármelyik nagyhatalom hatálytala­níthatja a többiek együttes elhatá­rozását. Az egyik újságíró aggodalmát fe­jezte ki, hogy a Szovjetunió nem vesz majd részt az Egyesült Nemze­tek világszervezetében és ez majd háborúra vezethet, Truman elnök válaszában kijelentette: — Nekem nincs ilyen aggályom. NÉMETORSZÁG KORMÁNYZÁ­ SÁRÓL hosszabb nyilatkozatot tett Eisen­hower tábornok, a németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács ame­rikai tagja. Elítélte a francia állás­pontot, amely a központi kormány­zás ellen foglalt állást. A széttagolt kormányzás, — mondotta, — sok veszélyt rejt magában és ez külö­nösen a franciák által kormányzott nyugati zónában mutatkozik meg. Újabban némi javulás látszik a francia álláspont érvényesítésében, de ez még korántsem elégséges a zavartalan kormányzáshoz szükséges együttműködéshez. A továbbiakban Eisenhower tábornok a németországi ipar fokozásának szükségességét hangsúlyozta, ami azonban csak olyan kormányzat mellett valósít­ható meg, amely Németország poli­tikai és gazdasági egységének alap­ján áll. AUSZTRIA NÉMET BEKEBELE­ZÉSE szerepelt a nürnbergi per csütör­töki tárgyalásán. Rendkívül súlyos bizonyítékot mutattak be Göring el­len, aki az Anschlusst megelőző órákban személyesen telefonált Ber­linből Bécsbe Seyss Inquartnak és e telefonbeszélgetés során diktálta le neki annak a táviratnak a szövegét, amellyel a nácik bécsi helytartója Ausztria bekebelezését „kérte“ a né­met kormánytól. A vád megszerezte azokat a hanglemezeket, amelyek e telefonbeszélgetésről szólnak és csü­törtökön a tárgyaláson Göring hang­ját hallotta a tárgyalás közönsége az 1938-as hanglemezekről.­­ Egy másik súlyos bizonyíték is előkerült Göring ellen, szintén hanglemez for­májában. Bécs elfoglalása után Gö- 1940.december 1. ) ring telefonon beszélt Ribbentrop akkori londoni német nagykövettel, akinek a következőket mondotta: — A világtörténelem legnagyobb csalása játszódott itt le. A csütörtöki „színes napon“ nem­csak hanglemezeket játszottak le, hanem filmet is mutattak be. A hel­­seni haláltábor borzalmairól felvett filmet forgatták le. A náci­ főbűnö­­sök közül egyesek közönyösen néz­ték a szörnyű jeleneteket, mások elfordították a fejüket, míg Franck, Lengyelország volt náci­ főkormány­­zója összeroskadt ülőhelyén. SZOVJET VÁLASZ A PERZSA ÜGYBEN Perzsiában a kormány­csapatok ellentámadás során visszafoglaltak egy várost a felkelőktől, akik más irányban tovább nyomulnak előre. Teheránban teljes a nyugalom, mert a felkelők elkanyarodtak a főváros felé vezető úttól. Teheránba megérkezett a szovjet­kormány válasza a perzsa jegyzék­re. A moszkvai jegyzék élesen és mereven visszautasítja a perzsa kor­mány jegyzékében foglaltakat és megállapítja, hogy sem a szovjet­hatóságok, sem a Vörös Hadsereg nem avatkoznak be Perzsia belső ügyeibe. PALESZTINA­­ AZ AMERIKAI KONGRESSZUS ELŐTT A palesztinai feszültség élénken foglalkoztatja az Egyesült Államok politikai köreit. A napokban javas­latot terjesztettek a kongresszus elé és ennek értelmében zsidó népkö­zösséget állítanának fel Palesztiná­ban. Truman­ elnök a csütörtöki sajtófogadáson kijelentette, hogy a javaslatot nem pártolja. A palesztinai helyzetet megvizs­gáló angol-amerikai bizottságnak öt angol és öt amerikai taggja lesz. AUSZTRIA ELLENŐRZÉSÉRŐL az angol alsóházban a külügyi ál­­lamtitkár egy erről szóló kérdésre válaszolva kijelentette, hogy a brit kormány az ausztriai választások után fontolóra veszi Ausztria to­vábbi ellenőrzésének általános kér­dését. A brit kormány örömmell látná a megszálló hadseregek csök­kentését. Az államtitkár még kije­lentette, hogy a brit kormány tár­gyalásokat folytat a többi kormá­nyokkal a megszálló csapatok szá­mának csökkentése tekintetében.­­-2 f*• 1W9 I Elveszett munkakönyv. Fellner Emil férfiszabó-segéd részére a szom­bathelyi ipartestület által 1943. évben A­ 48/1943. folyószám alatt kiállított munkakönyv elveszett. Az ipartör­vény 105. §-ának első bekezdése alap­­­ján felhívom ezen munkakönyv meg­találóját, hogy ezt ennek a körözés­nek közzétételétől számított 15 nap alatt hivatalomnál adja át. ------------------------------------------------­Figyelem, hölgyeim! A nagy karácsonyi játék, és babavá­sárt decem­ber 3-án megkezdem Németh Istvánn. Kőszegi­ utca 3. Játéküzlet, Babafejek minden nagyság­ban kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék