Szabad Vasmegye, 1945. december (1. évfolyam, 192-214. szám)

1945-12-01 / 192. szám

­ni~1045 december 1. HI­RISK SABARIA MOZI MŰSORA Ma, szombaton GUNGA­DIN Amerikai filmcsoda. 2­0 — A Nemzeti Segélyért A Magyar Kommunista Párt leg­­utóbb jó hangulatú táncestélyt rende­zett a Nemzeti Segély javára. Az est­e tiszta bevételét már át is utalták a Nemzeti Segély titkárságához, az ösz­­szeget a szegény gyermekek Mikulá­sára fordítják. A Nemzeti Segély ezúton felkéri mindazokat, akik bármi élelmicikket eladni tudnak, értesítsék a titkárságot f lehet telefonon is: 235.), ahol kész­­p­énz-fizetés ellenében hálás köszönet­tel mindent átvesznek. Ezeket az élelmiszereket azután ,.A Nemzeti Segély Mikulása 11 Mikulás­­est keretében kiosztja azok között, akik arra legjobban rászorulnak. IPARTESTÜLETI HÍREK Az ipartestületi tagsági díjak meg­állapítása az ideiglenes nemzeti kor­mány 10.420/1945. M. E. számú ren­delete értelmében az ipartestület elöl­járósága hatáskörébe tartozik. Az elöljáróságnak ez a határozata a fel­ügyeleti hatóság útján az iparügyi mi­niszterhez terjesztendő fel jóváhagyás céljából, — azonban az elöljáróságnak a tagsági díj megállapítása ügyében hozott határozata jogorvoslatra való tekintet nélkül — a kormányhatósági jóváhagyás megtörténte előtt végre­hajtható. A Szombathely és Vidéke Ipartestület Elöljárósága e rendelet alapján az 1945. évre az ipartestületi tagsági­ díjat az 1944. évre kivetett tagsági­ díjak 720-szorosában állapí­totta meg tekintettel arra, hogy a székház helyreállítása, valamint az ipartestületi ügyvitel fenntartása másképpen nem biztosítható. A Szombathely és Vidéke Ipartestü­let cipészszakosztálya vasárnap, de­cember 2-án délelőtt 10 órakor tiszt­újító közgyűlést tart az Iparos-szék­házban. A szakoszály vezetősége kéri a tagok pontos megjelenését. Szombathelyen lakó erdélyi menekültek figyelmébe! Értesítem a városban lakó mene­külteket, hogy december első napjai­ban egy-két vagyont sikerül biztosí­tani a hazatelepülni szándékozók ré­szére. Ennélfogva felhívom mindazo­kat a menekülteket, akik Erdélybe hazatelepülni szándékoznak, hogy hi­vatalomban (Szily János­ utca 4. sz. II. em. 8. Ütő László előadónál hala­­déktalanul jelentkezzenek. Jelentkez­hetnek a vidéken lakó menekültek is, akik Szombathelyre csomagjaikkal könnyen bejöhetnek. Ez utóbbiak azonban csak abban az esetben tele­pülhetnek haza ezzel a szállítmány­­nyal, ha megfelelő hely marad szá­mukra. Németh István ek-­polgármester. Házasság. Hungár Gizella, a Köz­ponti Statisztikai Hivatal tisztviselő­nője (Budapest) és­•Tóth István város­házi tisztviselő (Szombathely) novem­ber 26-án Budapestéin házasságot kö­töttek. SZAKSZERVEZETI MOZGALOM A szombathelyi szabadszakszerveze­tek Szakmaközi Bizottsága hétfőn, de­cember 2-án délután 5 órakor ülést tart a Szakszervezeti Székházban,Thö­köly Imre­ utca 14. A tárgyalásra ke­rülő fontos ügyek miatt pontos meg­­ígyenést­ kér­ a­ vezetőség. Hatvan tagja lesz a szombathelyi városi törvényhatósági bizottságnak összehívják a képviselőtestület utolsó közgyűlését A szombathelyi Nemzeti Bizottság tegnapi ülésén foglalkozott Szombat­hely város polgármesterének átiratá­­val, amelyben kérte a Nemzeti Bi­zottságot, hogy tegyen javaslatot az új városi tér­myiy hatósági bizottság tekintetében. A Nemzeti Bizottság beható tanács­kozás után azt a javaslatot fogadta el, hogy a szombathelyi városi képviselő­­testületet utolsó közgyűlésére hívja össze a polgármester. Egyúttal ke­resse meg a pártokat és szabad szak­szervezeteket, hogy küldjenek ki bi­zottsági tagokat és póttagokat a vá­rosi törvényhatósági bizottságba. Az egyes pártok részvételi arány­számát a következőképpen állapította meg a Nemzeti Bizottság: Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, Független Kisgazda Párt, Sza­­bad Szakszervezetek 12—12, a Nemzeti P­arasztpárt és a Polgári Demokrata Párt pedig 6—6 taggal képviselteti magát az új törvényhatósági bi­zottságban. Péntek délelőtt kihallgatták Geszner Márton dr.-t, aki Márkus László századában Kősze­gen munkaszolgálatoskodott. Előadta, hogy, itt sem a­ legénység, sem a szó­ SZABAD VASHEGYE Elnapolták a Márku -tárgyalást A nagy érdeklődés, ami a Márkus­­tárgyalás első napján megnyilvánult, egyre erősödik. A második nap dél­utánján is minden talpalattnyi helyet betötött a közönség. W­ö­l­f­i­n­g­e­r Ferencet, Márkus volt tisztiszolgáját hallgatták ki csü­törtökön. A vaskeresztesi földműves erősen svábos kiejtéssel adta elő mondanivalóját. Együtt voltak a Don mellett. Benkő tanácsvezető kérdé­sére — miként tették meg Gomeltől a táborhelyükig tartó hosszú utat — azt feleli, hogy ők teherautón, a munkaszolgálatosok pedig gyalog, ne­héz felszereléssel. Wölfinger általá­ban minden egyéb kérdésre „nem tudómmal“ válaszolt. Semmit sem látott — még egyetlen parancskiadást sem. Kijelenti, hogy: „Én kérem nem adok semmi, mert az én eszem so­hasem vét ott“. Vallomása során meg­jegyezte: „A százados úr sohasem fogadta el az ételt, ha előbb vittem neki, mint a munkaszolgálatosok­nak“. A kihallgatást hangos gúnykaca­­jok, kiabálások és olyan erős érzelem­­nyilvánítás zavarta meg a hallgató­ság részéről, hogy a tanácsvezető ismételten a tárgyalás megszakítására kényszerült. Tóth László dr. védő pe­dig kijelentette, hogy képtelen ellátni a védelmet, mert a hallgatók táma­dásai és megjegyzései zavarják. A zaj elülése után Márkus kérdést intézett Wölfingerhez: — Haragudtak rám a munkaszolgá­latosok? — Bizony nem! — hangzott a fe­lelet. Ismét hangos megjegyzések a kö­zönség soraiból, — pár perces vita Tóth dr. és a hallgatók között. — A tanácsvezető ismét csendre int, mire a védő kijelenti: „Mögöttem az egyik hallgató már vádiratot szerkeszt elle­nem“. Benkő dr. teremkiürítést helyez ki­látásba, mire lassan elcsendesülnek a méltatlankodók. A védő pedig kije­lenti, hogy nem engedi magát terro­rizálni a közönség által. Hadparancsnok senkit nem bántott, az orvosi vizsgára jelentkezőket mindig elengedte az orvoshoz. Ezután L­u­s­z­­­i­g László tisztvi­selő kihallgatására került sor, aki a királymezei eseményekkel kapcsolat­ban tett tanúvallomást. A tanú elő­adta, hogy a munkaszolgálatosok rossz bánásmódban részesültek. Miben állott ez a rossz bánás­mód? — kérdezte a tárgyalásvezető. — Például: olyan módon csuklóz­­taattak bennünket, amilyen a katona­ságnál nem szokás. — ütötték-e önöket? — Előfordult! — Tudott-e a századparancsnok ar­ról, hogy a munkaszolgálatosokat bántalmazzák? — Márkus László is a körletben tartózkodott, tehát tudnia kellett. — Jelen volt-e, amikor Márkus sze­mélyesen bántalmazott valakit? — Egy fegyelmező gyakorlat köz­ben Feierstein nevű társamat, aki nem bírta a gyakorlatot, a hóba lökte és megrúgta. A csütörtöki tanúkihallgatások so­rán Kosztol­cz Mór tanú eltadta, h hogy Márkus egyik munkaszolgála­­tosan piros sálat látott, mire nekiron­tott, kommunistának nevezte és meg­verte. Erre vonatkozólag Lusztig csak annyit tudott mondani, hogy hallotta, amikor Márkus kommunistának ne­vezte a piros sálat viselőt de arról nem tudott, hogy ezért a vádlott megütötte volna. Ezután azt kérdezte a tanácsvezető, hogy miből állott a minapi csukló­zás. — Azt csináltuk, ami a katonaság­nál szokásos, de ha nem volt a szá­­zadparancsnok megelégedve a mun­kával, akkor kúszást, stb. rendelt el. A fegyelmező gyakorlat negyed óra, másfél óra hosszat tartott. Egyik népbíró kérdésére azt mon­dotta a tanú, hogy munka közben sen­kit nem bántalmaztak. Aki megállt pi­henni, csuklóztatták. Bántalmazásról csak a szálláskörleten belül tud. Kihallgatta még a népbíróság Ka­­mondy József vendéglőst, akivel Már­kus László Oroszországból szabadság­ra visszatérve beszélgetett. A tanú előadása szerint Márkus ekkor azt mondotta, hogy a szombathelyi zsi­dók sokat köszönhetnek neki, mert amit lehet, megtesz az érdekükben. A bejelentett többi tanú nem jelent meg, ezért a tanácsvezető az iratok ismertetésére tért át. Felolvasta a hadisparancsnok ügyészének 1943 ok­­óber 2-án kelt vádiratát, amelyben Márkus Lászlót szolgálati vétséggel vádolja, mert nem őrizte kellően el­len a munkaszolgálatosok foglalkozá­sát, így a munkaszolgálatosok egy része igazolatlanul távol volt Egy rajtaütésszerű vizsgálat alkalmával még a munkaszo­gálatosok pontos ’'—’*írás IpTiP.t ‘a'ni• ntii. A népügyész és a férfi urab­b tanuk kihallgatását kérték. A népbiróság beidéi az uj tanukat és a főtárgya­lás folytatására uj határnapot tűz ki. A védő kérte Márkus László szabad­­lábra helyezését az elnapolás idejére. A kérelmet elutasította a népbiróság. ---------------­------------------- —... A népügyész eláll Wölfinger meg­­esketésétől. Márkus és a tanú közötti szolgálati viszonyra utalva. Kihallgatták még A­lpar Zoltánt, akinek a fronton nem volt közvetlen kapcsolata a vádlottal s igy semmi érdemlegeset nem tudott. K­u­p­o­r Pál volt g7. százados egy­­izben Kőszegen átvette Márkustól a vezetést. Benkő dr. kérdésére, hogy mint állományvezető milyen utasí­tást kapott felsőbb helyről a munka­­szolgálatosokkal szemben alkalmazott bánásmódra kijelenti a tanú:­­ „A parancs emberséges bánás­mód volt“. Ezután a tanácsvezető bejelentette, hogy pénteken de'e­si­­­sza' a tárgyalást. 3 Lepattant egy kis máz... Tisztelt Ügyvéd Ur, őszintén röstel­­lm, hogy nekem, a fiatal 25 éves em­bernek jutott az a szerep, hogy „taní­tással“ szolgáljak önnek egy és más dolgokban, ön ugyan idős és tapasz­talt ember. Ügyvéd Ur, sokat látott, sokat hallott, volt módjában két világ­háború tapasztalatait az érett és intel­ligens ember ítélkezésével átszűrni és ma tisztult látással és nem az ön bo­zontos szemöldökének és még bozon­tosabb gondolatainak ködfalán kellene látni és ehez mérten élni, cselekedni és beszélni. Ügyvéd Úr! Nem vagyok öreg em­ber nem emlékszem vissza az elmúlt 20 esztendő minden mozzanatára,­­ csak halvány emlékfoszlányaim van­nak. Halvány emlékfoszlányok juttat­ják eszembe a falragaszokat a villamos ablakán, autók hűtőin száguldó plaká­tokat, elmúlt „nagyidők“ választási a­gitációjára emlékeztetnek a betűk, amelyek virítottak a nagy sárga papí­ron: Éljen dr. Tóth László, a mi je­löltünk! — Természetesen nem a Szo­ciáldemokrata Párt képviselője volt ön, és a Héri­s-kerti programmbeszé­­dében sem azokért az eszmékért szállt síkra Ön, amely eszméknek a jóvol­tából, — demokrácia lévén — ma Ön tovább folytathatja jólmenő ügy­védboltját! Mindezek ellenére én, minden em­bertársammal, akik átéltük ezt a ször­nyű háborút, lélekben békét kötöttem, az­ ,­ az alapon, hogy a háború vérzi­­vatarában, békét kötöttek az áldozatok az egyforma meszes gödörben, éS a Tovaris mellett és a Liberátor büszke pilótája a daliás Szuka­r­­dász mellett alussza örök álmát. — Örök békét kö­töttek ők minden felsőbb parancs nél­kül, akkor, amikor a leghatalmasabb „Hadúr“, a Jó Isten rendelkezett! A halottak békéje után jött a háború vége és én úgy gondoltam, hogy most az élők békéje következik. Békét kö­töttem és állom a békét. De Ön, Ügy­véd Ur, ma elárulta magát. Elárulta, hogy csak nagyon nehezen bírja tar­tani a „Békét“. — Elárulta és ragyogóan fehérre zománcozott külse­jéről (hadizománc — most készült —) a mai napon, Márkus Úr tárgyalásán, egy cseppnyi máz lepattant. Egy pilla­natban, amikor elfeledkezett az ön „józan, demokratikus tárgyilagosságá­ról“, azt mondta dr. Mike Gézának, a vád „Egyetlen“ tanújának: „Na és ha meghalt 700 zsidó, meghalt annál több magyar honvéd“ . Szóval itt történt a kis baj, amiért engedelmet kérek... Ez volt az a perc, amikor akaratlanul is kedves kollégá­jának, egy másik szombathelyi ügyvédi kitűnőségnek a szavai jutottak eszünk­be, amidőn október 18-án Ács Pál népellenes bűnös tárgyalásán fenti­­r megállapította, hogy a Magyar Meg­újulás Pártja nem volt fasiszta párt és annak délceg vezére, Imrédy Béla nem volt fasiszta. Hogy miért is ítélték kö­tél általi halálra az elmúlt napokban ezt az urat? ... valószínűleg kiskorában nem ette meg a spenótot. — Kár volna azért a megkezdett témá­tól elkanyarodni, — a memóriája va­lószínűleg már meggyengült Ügyvéd Úr. — Óh tudom, ön nagyon sokon ment keresztül, „ha kérem az ostrom“ meg a „bombázások“. Szóval az úgy történt ,hogy 1014. júniusában egy szép nyári napon is elindultak arra Ga­licia felé a katonavonatok, senkitől sem kérdezték meg, hogy ki volt az öregapja, — egyforma muskétát és egyforma bor­ut akasztottak Ha hátuk­ra, rózsa virított a sapkájukon, ott len­gette a fehér keszkenőjét az én Édes­anyám is a három katona bátyjának. Azután jött 1020. — a szörnyű há­borít végelszámolásánál a 700.000 ma­gyar kiöntött véréért nem állítottad sen*‘Vem säSSSRfj

Next