Szabad Vasmegye, 1946. július (2. évfolyam, 142-167. szám)

1946-07-02 / 142. szám

tIUG PROLETÁRJAI EGYESÜLJ­ETEK: Idő­járásjelentés EMELKEDIK A­­HŐMÉRSÉKLET A Meteorológiai Intézet jelenti... Várható időjárás kedden estig. Gyen­ge légáramlás. Derült, száraz idő. A hőség fokozódik. EZER ADÓPENGŐ július 2-tól egyenlő 27 billió pengővel. A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT VASMEGYEI NAPILAPJA 11. ÉVFOLYAM, 142. SZÁM. AT - SO billió pengő. KEDD, 1946. JULIUS 1 Kompromisszumos javaslaton dolgozik­ a külügyminiszteri konferencia A jugoszláv miniszterelnökhelyettes a dunai kérdésről Az argentiniai magyar bizottság távirata Erdély ügyéért (Moszkva, július 1.) Párisban a külügyminiszteri konferenciának mind a négy delegációja azon a kom­promisszumos javaslaton dolgozott, amit Bidault francia külügyminisz­ter nyújtott be Trieszttel kapcso­latban. A Bidault terv több fontos részle­tét még ki kell dolgozni. Trieszt, és vidéke ideiglenes autonóm állam lenne, amelyet a négy nagyhatalom Olaszország és Jugoszlávia segítsé­gével adminisztrálna. Bidault nem határozta meg, mit ért az „és vi­déke“ alatt. A demarkációs vonalat meg lehet húzni úgy, hogy olasz vagy jugoszláv többség legyen. A Bi­dault javaslat szerint a terü­let integritását a biztonsági tanács szavatolja, de arra nem tér ki a terv, hogy milyen eszközökkel Arról sem beszél, hogy a javasolt tíz évi átmeneti idő után hogyan hatá­rozzák meg a terület jövőjét. Sok kritikus szerint végleges megoldás jobb volna az átmeneti tervnél, ami csak növeli a politikai agitációt. Molotov kijelentette, hogy szeret­né, ha Csehszlovákiát, is hozzáven­nék az adminisztrációval megbízott hatalmakhoz, mint amely állam Trieszt Hinterlandjához tartozik és nincs kiútja a tengerhez. Triesztben ma zavargások törtek ki. Olasz tömegek megtámadták a jugoszláv szervezetek épületét. (Budapest, július 1.) A négy kül­ügyminiszter tegnap nem tartott ülést, de mind a négy küldöttség külön-külön dolgozott a Trieszt nem­zetközivé tételére vonatkozó terven, amit Bidault terjesztett elő. A négy külügyminiszter hétfőn újra össze­ült­. A napirenden a következő pon­tok szerepeltek: az olasz-jugoszláv határkérdés, az olasz gyarmatok kér­dése, a békeértekezlet időpontja, Né­­metország. (Moszkva, július 1.) A moszkvai rádió ismertette a szovjet távirati Iroda külön tudósítójának párisi je­lentését. A külügyminiszterek érte­kezlete már 15 napja tart, és érdemes megvizsgálni, hogyan alakult, a meg­beszélések eddigi mérlege — írja a tudósító. Sok kérdésben közeledés történt az egyes felfogások közt, de még sok kérdés megoldatlan. Első­sorban áll ez Trieszt jövő helyzetére. Jellemző a helyzetre a francia jobb­oldali sajtó magatartása. Az angol­szászok célja, hogy elfogadtassák né­zeteiket a szovjet küldöttséggel. Az eredmények a szovjet küldöttség ma­gatartásának köszönhető. Bizonyos köröknek azonban az az érdeke, hogy ezt letagadják, és a jobboldali saj­tóban elhelyezett cikkek is mind ezt a célt szolgálják. Jugoszlávia és a dunai kérdés (Budapest, július 1.) A jugoszláv helyettes miniszterelnök kijelentette a dunai kérdésről, hogy Jugoszlávia egyetlen döntést sem fogad el, amit a párisi tanácskozásokon Jugoszlávia részvétele nélkül hoznak meg. Más államokkal baráti és legszorosabb gazdasági együttműködés alapján Jugoszlávia hajlandó pozitív nem­zetközi kötelezettségeket magára vállalni, ha nem sértik szuveránitá­­sát.. A nemzetközi gazdasági együtt­működést azonban egyelőre akadá­lyozza Jugoszlávia számára az a tény, hogy nem ismerték el Jugo­­goszlávia jogait Triesztre. Jugo­szlávia nem engedheti meg, hogy ilyen módon bánjanak vele, mert ez népi jogaival ellenkezik. Az amerikai magyarok Erdélyért (Budapest, július 1.) Az argentínai magyar bizottság táviratot inté­zett Byrnes, Molotov és Bevin kül­ügyminiszterekhez, amelyben kéri a minisztereket, vizsgálják meg újból Erdély kérdését. Az argentínai és más amerikai országokban lévő ma­­gyar egyesületek képviselői bizott­sága javasolja, hogy Magyarországra kedvező megoldást hozzanak Pá­risban az erdélyi kérdésben. Egy éve csatlakozott Kárpát- Ukrajna a Szovjetunióhoz A szovjet lapok megemlékeznek ar­ról, hogy Kárpátukrajna most egy éve csatlakozott a szovjet-ukrán köztársa­sághoz. Ebből az alkalomból Kárpát- Ukrajina fővárosában, Ungvárott ünne­pi gyűlést tartottak. Turjenics, a kár­pátaljai néptanács elnöke, az egész nép nevében fogadalmat tett, hogy teljes erővel részt vesz Sztálin államépítő munkájában. Munkácson, Huszton és más városokban is hasonló ünnepségek voltak. Lengyelország a népszavazás előtt (Budapest, július 1.) A lengyelországi népszavazáson Lengyelország hat hi­vatalos pártja közül négy arra kérte tagjait, hogy szavazzanak igennel mind­három kérdésre. Ez azt jelentené, hogy helyeslik a szenátus megszüntetését, a kulcsiparok államosítását és a földre­formot és végül Lengyelország jelenle­gi határainak állandósítását. Lengyelország különböző vidékein fegyveres terrorista bandák igyekeznek megakadályozni a választói bizottságok működését, hogy ezzel lehetetlenné te­gyék a népszavazást, — jelenti a fran­cia hírszolgálati iroda Varsóból. Ezen­kívül befolyásolni akarják a választó­kat, hogy­­nemmel szavazzanak a sze­nátus megszüntetésére vonatkozó első kérdésre. Varsóban nyugodtan telt el a nép­szavazás előestéje. A Péter-Pál nap al­kalmával megtartott istentiszteleteken a papok beszédeikben tartózkodtak a politikai vonatkozásoktól. A minisz­terelnök a lengyel néphez intézett rá­dióbeszédében felszólította a lakossá­got, hogy mindenki vegyen részt a népszavazásban. Figyelmeztette a hall­gatóságot a nemzeti egység megtartá­sának szükségességére. Lengyelország csak így tudja határait biztosítani, el­sősorban a németekkel szemben. A lengyel minisztertanács elhatározta, hogy kérelemmel fordul a brit kor­mányhoz: adja ki Sikorszki tábornok holttestét, hogy ünnepélyesen eltemet­hessék. A pilseni és olmützi zavargások meg­hatódják a rendes politikai tüntetések méreteit. A tüntetők Pilsenben elfog­lalták a városházát és lelőtték a pol­gármestert Ollmützben behatoltak a választásra készülődő törvényhatósági bizottság helyiségeibe és megakadá­lyoz­ák a választást. Ato­mbombaki­érlel Amerikai tüntetés a kísérlet ellen. — Angol vélemény Vasárnap este ledopták a kísér­leti atombombát. A beérkezett ed­digi jelentések úgy szólnak, hogy a ledobott bomba két perccel később robbant fel. A bombát a repülőgép legénysége csak szállítás közben a repülőgépen szereltek fel. A robba­náskor a cél eltűnt. Láng és füst ta­karta el. A láng több mint 50.000 láb magasra csapott fel. Narancs­­sárga fény látszott. Több hajó lán­gokban állt­ A robbanástól számított egy percen belül felhő keletkezett. Későbbi jelentés szerint a robbanás p­­illanatában hatalmas, vakító vil­­ám cikkázott, majd nem sokkal ké­sőbb második, kisebb robbanás hal­­latszott. Ekkor rubin és vörös szín­ben játszó füstoszlop tört elő. A megfigyelő hajó szuper rádió készü­lékét a légnyomás megrongálta. A rádióaktív felhő világosan kivehető volt. A robbanás a megfigyelők sze­rint, olyan volt, mintha egy hat hü­velykes tengerészeti ágyút sütenek volna el. Azon a kísérleti hajón, amely közelebb volt a robbanás színhelyétől, nem érezték a léglö­kést. A robbanáskor nem keletke­zett apály és dagály. Az atonbomba-kísérlet parancs­noka hétfőn reggel kijelentette, hogy a kisérlet jól sikerült Az atombomba majdnem közvetlenül egy könnyű repülőgép anyahajó fe­lett robbant. A most használt bomba hasonlított a Nagaszakira levetett bombára. A robbanás nem okozott árvizet vagy nagy szélviharokat, sem semmiféle más rendkívüli tüne­ményt. A kisérlet végrehajtásában résztvevő 34.000 ember közül egy se sebesült meg. A robbanás színhelyé­től 400 kilométernyire tartózkodó megfigyelők is látták a robbanás felvillanását és később hallották a robbanás hangját is. Amerikai újság­írók, akik közvetlenül a robbanás után elrepültek a kísérleti sziget fe­lett, látták még a roppant terjedelmű rádióaktív felhőt, amely gyorsan szétoszlott. Húsz perccel a robbanás után már nyoma sem volt. A köz­ponti célul szolgáló csatahajó sértet­len maradt. Két hajó elsüllyedt, egy romboló felborult és két másik hajó súlyosan, két másik könnyeb­ben megsérült. A súlyosan megsé­rült hajók közöt volt egy német cir­káló. Tíz perccel a robbanás után pilóta nélküli, távolból irányított repülőgépek repültek be a roppant rádióaktív felhőbe. Ugyanakkor tá­volból kontrollált tengerészeti na­szádok hatoltak be a lagúnába. A repülőgépek — várakozás ellenére — keresztül hatoltak a felhőn és sértet­lenül visszatértek. Igen finom titkos műszerekkel és televíziós felvevő gépekkel fészerelt léggömböket is felbocsátottak. 150 perccel a robba­nás után a kísérletvezető zászlóshajó megindult a 12 kilométernyire fek­vő laguna felé. Eisenhower tábornok és több amerikai miniszter tegnap a zászlós­hajóról rádióbeszédet mon­dott az atombomba-kísérletről Hangsúlyozták Amerika békés szán­dékait. „Nehogy egyszer az égész világot felrobbantsák" A Reuter Iroda jelentése szerint az Egyesült Államokban tüntető fel­vonulást tartottak az atombomba-kí*­sérlet megtartása ellen. Számos táb­lát vittek a felvonulók. „Az atom­­bomba-kisérlet előkészület a harma­dik világháborúra’* — áll a táblák­ egy részén. Más táblák felszóllították­ az Egyesült Államokat, hogy hala­déktalanul szüntessék be az atom­­bomba gyártását. . A vasárnap reggeli angol sajtó méltatja az atombombakísérlet je­lentőségét. Megállapítják, hogy jo­gos a tiltakozás az atombombakdsérü­letek ellen, amelyeken még brit megfigyelők sem vehettek részt. Vi­gyázni kell arra — írják a lapok — nehogy egyszer az egész világot fel­robbantsák. Az erdélyi magyar népi szövetség országos értekezlete Az erdélyi magyar népi szövetség Székelyudvarhelyen országos értekez­­letet tartott. A gazdasági, politikai és közművelődési eredményeket vitat­­­t­ák meg és megállapították a megol­dásra váró feladatokat. Az országos értekezlet keretében tartották meg a romániai magyar írószövetség ülé­sét is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék