Szabad Vasmegye, 1946. november (2. évfolyam, 245-269. szám)

1946-11-01 / 245. szám

pftouTAftni fÄYESÖmatj HAVA SK 80 A Meteorológiai Intőré! \ ■ Várható időjárás péntek estig: Mén*­, dékelt keleti, délkeleti szél, borult, kö­dös idő, többfelé kisebb eső, havas eső. A hőmérséklet kissé süllyed. . • ’Mi Szombathelyen a hőmérséklet maxi­­muma +4.9, minimuma 0.0 C fok volt Barométerállás 746, süllyedő, teljeset* borult, páratartalom 87. Gyenge északi keleti szél. Napi csapadék­a 1.6 mm. ' A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT VAS MEGYEI NAPILAPJA IX. ÉVFOLYAM, 245. SZÁM Ara 40 fillér ' pj­ PÉNTEK, 1946 novembe* . November 3. Munkás- és parasztnap Sorokpolányban 1918. október Hazug és álnok a reakciónak az a­­­legendája, hogy Október ,­hátulról le­döfte a nemzetet.“ Ugyanígy hazug és álnok történelemhamisítás az is, hogy az októberi forradalom ,a nemzeti süly­­lyedés mélypontját jelenti. Igaz, hogy a háborúvesztés ezernyi megaláztatását, amelyet még elviselhetetlenebbé tett az antanthatalmak cinizmusa, rosszindu­lata és gyakori szószegése, az októberi forradalomnak kellett elviselnie. De október mégiscsak a demokrácia és a­­függetlenségi gondolat győzelme volt a feudalizmus és az imperializmus felett. Meghozta a népnek a gyűlölt háború befejezését a népjogok kiterjesztését, a fölszabadulást a Habsburg-iga alól, a­­ köztársaságot , a radikális földbirtok" reform nagy eszméjét. Népi forrada­lom volt, amelyet a nép juttatott dia­dalra s a nép akaratát fejezte ki. Nem a nemzeti süllyedés, hanem ellenke­zőleg: a nemzeti felemelkedés kiinduló pontját jelzi tehát az októberi forra­dalom. Károlyi Mihálynak, a forradalom ve­zérének nemes és tiszta alakja testesíti meg leginkább október gondolatát. Ti­sza Istvánnal szemben ő lett a béke­párt vezére. Felismerte, hogy a magyar függetlenségi és demokratikus gondo­lat nem állhat szemben egymással el­lenségesen, hanem a nép felszabadítá­sa feltétele az állami önállóság sz­árds­ságának.­­ „Antihabsburgizmus, anti­­feudalizmus és szláv­ barátság: a ma­gyar függetlenségnek ez a három pont adhatja meg az eszmei tartalmat. Ez közjog programra, szociális programm­á és külpolitikai programm egyben.“ Ezt írta Károlyi s tömör összefoglalásban ez tekinthető politikája lényegének. ” Az októberi forradalomnak azonban­­nemcsak erényei voltak, hanem hibái és gyengeségei is, amelyek magukban­­rejtették bukásának csíráit. Ilyen alapvető hibája és mulasztása volt a forradalmi rendszernek, hogy ,kesztyűs kézzel bánt a reakcióval, a nép politikai és gazdasági ellenségeivel. ."Csak február folyamán tudta magát elhatározni báró Szterényi József és­s báró Szurmay Sándor volt miniszterek­nek a letartóztatására, akiket a nép ir­tózatosan gyűlölt, mivel a „háború cél­talan folytatása által okozói voltak az ország külpolitikai és gzdsági helyzete romlásának“. A két bárót a zirciek szentgotthárdi kolostorába szállították,­­ahol pompás ellátásban részesültek és­­egy 25 holdas parkban szabadon sétál­hattak. Ugyanilyen látszat-letartózta­tásban részesült Lukachich tábornok és Windischgrätz Lajos herceg. A kormányban résztevevő polgári mi­niszterek egyike-másika azzal is kísér­letezett, hogy szociáldemokrata mi­nisztereket nyerjenek meg a balratoló­­­dó néptömegek véres letörésére. Hivat­koztak a német szociáldemokrata Nos­­­ke példájára. — Én nem vagyok Nos- Ike — felelte méltatlankodva Bőhm­­elvtárs, az októberi kormány hadügy­minisztere, amikor a minisztertanácson jegyesek felszólították, hogy lövessen a­­munkásságra.­­ Elkeserítette a parasztságot, hogy a Radikális földreform ügye elhúzódott. Bár Károlyi Mihály nemes gesztussal saját hitbizományain megkezdte a földosztást, az általános földreform vá­gatott magára s a nép türelmetlensége, elégületlensége híven kifejezte csaló­dottságát. A magyar nép többsége egyre róhat-s látta, hogy ez már valóban elviselhe­­tosabban fejlődött balfelé. S ennek a s tétlen s védelmet csak egy oly­an szó­­reakció iránt­ tanúsított erélytelenség s­o­ciatista államhatalomban látott, amely nagy szociális reformok késlekedése s erős kézzel leszámol a belső ellenség­­mellett volt egy másik döntő oka is: a Igei­s képes mozgósítani a nemzetet győztes antanhatalmak kíméletlensége a fegyveres ellenállásra. — Félre a paci- és rosszindulata a fiatal magyar de-­­fizmussal! Oroszországra kell támasz­­mokrácia iránt. A magyar nép úgy a­kodni! — jelentette ki Tombor Jenő s­ ­ ezzel a nemzet valódi hangulatának adott kifejezést. Az októberi forradalom így múlt el saját belső gyengesége­­, a győztes antanthatalmak rosszindulata, imperial­­­ista politikája miatt. Emléke azonban újra él a magyar nép szívében, mint­ példa s főként mint nagy tanulság. •... 5 November 11-én megindul a munkanélküliek felvétele Állandó iroda alakult a munkanélküliség megszüntetésére elfogadott terv megvalósításának adminisztrálására A munkanélküliség leküzdésére Né­meth István polgármester vezetésé­vel megindult akció előkészítése be­fejeződött. A pártok és a szakszervezet kikül­dötteiből álló bizottság szerdai érte­kezletén elhatározták egy állandó iroda felállítását, amely Sági Antal alszámvevő vezetése mellett már a jövő héten megkezdi működését a pénzügyigazgatóság épületében a pár­tok és a szakszervezet által delegált állandó bizottság irányítása és ellen­őr­­zése mellett. Ez­­ az iroda veszi át az önkéntes felajánlásokból befolyó összegeket, indítja meg a közmunkákat és veszi fel a szakszervezet útján a munka­nélkülieket. Az önkéntes felajánlások levoná­sát a havi fizetéseseknél már nov. 1-i illetménykifizetéseknél meg kell kezdeni a hivatalfőnököknek, vállalatvezetőknek és üzemibizott,­sáffoknak, — a hetifizetéseseknél pedig az október 27-én kezdődő munkahét bérkifizetése alkalmá­val. Az így levont felajánlásokat a na­pisajtóban legközelebb közzéteendő időpontba be kell fizetni a pénzügy­igazgatóság épületében működő iro­dának, ahol a befizetésekről elismer­vényt adnak. Az iroda a további út-V­ . 1 mutatásokat a napilapok­­útján fogja minden esetben közölni az érdekel­tekkel. ‘ A munkanélküliek felvétele és a közmunkák megindítása az elő- : jelek szerint november 11-én kéz- ■ dödik. +Fy: Szombathely társadalmának ez • az egész országban egyedülálló akcióját a munkanélküliség leküzdésére min-­­denütt hatalmas érdeklődés kiséri és maguk a hivatalos kormányszervek és a fővárosi sajtó is a legnagyobb elismerés hangján emlékezik meg Szombathely lakosságának páratlan áldozatkészségéről és szociális felsed­ításáról ■"•gtTtj­­*sz­ m Amerika is a legsürgősebb lefegyverzés mellett van Hozzák nyilvánosságra a meg­mozgósított haderők létszámát. Az Egyesült Nemzetek közgyűlésének utolsó általános vitája (Newyork, október 31.) Az Egye­sült Nemzetek nagygyűlése szerdán délután utoljára ült össze általános vitára, mielőtt bizottságra oszlott volna szét, amelyekben részletesen javaslatokkal foglalkoznak. Az amerikai delegátus az Egyesült Nemzetek nagygyűlésén tegnap este hangoztatta, hogy Amerika a­ legsür­­gősebb lefegyverzés mellett van és az a véleménye, hogy Molotov erre vonatkozó javasltát vegyék fel az ügyrendre és részletesen tárgyalják le Amerikai teljes mértékű együtt­működését ígérte a lefegyverzés té­rén. Nem csökkenthetjük a fegyver­kezést — hangoztatta az amerikai delegátus -a­ meghatározott lépések nélkül. Majd a továbbiak során, ki­jelentette: a háború folyamán meg­adtunk szövetségeseinknek minden segítséget, amire egy na-’' nemzet képes volt. A békét is minden erő­forrásunkkal támogatni fogjuk az Egyesült Nemzetek keretében. Váll­vetve harcoltunk a biztonságért és szabadságért, nem harcolhatunk ugyanígy a békéért? — kérdezte. Örömmel fogadta a Szovjetunió ja­vaslatát s kért© hozzák nyilvános­ságra az egyes államok az összes moz­gósított erők létszámát is, határokon belül és kívül. A vétóra vonatkozó cikkely módosítását ellenezte ezután. A biztonsági tanácsban szükség van az állandó tagok egyhangú felfogá­sára — tette hozzá. — azonban h©­­Íves volna a szavazási rendszer meg­­változtatása és a vétó­jog korláto­zása. A vitában utolsónak Perzsia dele­gátusa szólalt fel. Sürgette, hogy a nagyhatalmak tartózkodjanak min­den fajta beavatkozástól a kis nem­zetek ügyeibe. Korábban a jugoszláv és görög de­l­­egátus foglalkozott a görög hadár -problémákkal. Az Egyesült Nemzetek főtt megkapta az albán rpanasz-jegyzéket Anglia és Görögország ellen. Angliái ellen azt panaszolta Albánia, hogy hadihajói engedély nélkül behatoltak­ albán vizekre. Görögországot azzal­ vádolta, hogy támadásokat hajtott végre albán területen. '0­} „ Rendszeres zsír , cukor- és kenyérellátás novemberben A novemberi közellátással kapcsolat­ban nyilatkozott a sajtó képviselőinek Szabón közellátási államtitkár. Nyilat­­kozatából kitűnik, hogy novemberben nemcsak a fővárosban, de vidéken is megkezdődik a lakosság zsírral való ellátása, a fejadag előreláthatólag 30 dkg lesz havonta. A cukorellátás is biztosítva lesz a vidék számára. A fej­adag 20 dkg, a gyermekek 40, a terhes, és szoptatós anyák 60 dkg-ot kapnak. A húsellátás tekintetében kijelentette az államtitkár, hogy december végén felszabadítják a sertésforgalmat is, ad­dig marha, és birkahúst, továbbá vad­húst­ (nyulat, őzt, fácánt) lehet árust­í­tani. A kenyérfejadag változatlan ma­rad, a burgonyaellátás is jelentősen fog­ javulni, tekintettel arra, hogy az ország­ban nagymennyiségű burgonya van tá­­rolva. A tojáshiány érthető, hiszen a hűtőházak hiányában nem lehetett nagy mennyiségben tojást tárolni. A hagyma­­s­­üükséglet kielégítését célozta az az in­tézkedés is, amely megtiltotta a hagy­ma kivitelét az országból.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék