Szabad Vasmegye, 1946. december (2. évfolyam, 271-284. szám)

1946-12-03 / 271. szám

3­ ­Nagy Ferenc miniszterelnök: Egész Délkelet-Európa legstabilabb pénze a forint ! (Budapest, december 2­) Az Angyal­iföldi Élelmimunkások Szakszervezeté­nek küldöttsége kereste fel hétfőn­­délelőtt Nagy Ferenc miniszterelnö­köt és arra kérte, hogy az ármérsék­­lő rendeleteket hajtsa végre, mert na­­gyon nehéz a dolgozók helyzete.­­ Nagy Ferenc miniszterelnök vála­szolt a küldöttség szavaira és a kö­vetkezőket mondotta:­­ — A kormánynak az a kötelessége, hogy a helyzetet világossá tegye a munkásság előtt- Bíznunk kell abban, hogy másfélévi infláció után a stabi­lizációban megéri a munkásság, hogy egyenlő elbánásban részesüljön. Az a tél, hogy a textilneműek minden mé­terében beleszőljék a textil árát, hogy be lehessen emelni- Kérem a közönsé­get, hogy az árellenőrzést ne bízzák csak a rendőrségre, hanem a társada­lom maga is segítsen­ Amit termelünk, abból egyformán kell részesülnie az összes dolgozóknak. Ha ez a szegény ország nem is lehet paradicsom, de a körülményekhez képest mindenkinek tisztességes megélhetést akarunk biz­tosítani­. Ami a lakbéreket illeti — foly­tatta a miniszterelnök — a lakbérek 80 százaléka adó, ami a forint védel­mét szolgálja. Jól meg kell gon­dolnunk, milyen mértékbe®, engedhe­tünk tehát ezen a területen, hogy ne rontsuk a forint stabilitását. Mondha­tom az a helyzet: elértük azt, hogy egész Délkelet-Európának a legstabilabb pénze a forint. Ha ez meginog, akkor ismét rohanha­tunk az infláció lejtője®. Azért kell minden intézkedésnél megfontolnunk, hogy az engedmény árt-e a forint sta­bilitásának. UNRRA-bizottság Rajkán, Sopronban és Győrött Molnár Erik népjóléti miniszter meglátogatta Rajkán a magyar menekülteket (Győr, december 2.) Sommer, az I­NRRA magyar missziójának vezető­je szombaton és vasárnap látogatást tett Rajkám, Sopronban é® Győrött. Rajkán megállapították, hogy a dél­­­szlovákiai­­ események következtében 210 menekült család tartózkodik a községben. Ugyanakkor a magyar­­ JUNRRA-misszió 2 .sajtófőnöke kijelen­tette, hogy a kiüldözöttek sorsa meg­döbbenti az UNRRA vezetőit. Egyide­jűleg érkezett meg Rajkára egy JUNRRA-tehergépkocsi, amely élelmi­szert é® ruhaneműt hozott.­­ Szombaton Rajkára érkezett Mol­nár Erik népjóléti miniszter, aki sz­ormai intézkedett a menekültek gondozásáról. A svájci Vöröskereszt nagyobb mennyiségű gyermekruhát küldött Rajkára a menekülteknek. Sommer és kísérete Rajkáról Sop­ronba utazott és megtekintették a szo­ciális intézményeket, majd vasárnap délben tovább utaztak Győrbe. Győ­rött Udvaros István polgármester fo­gadta az UNRRA vezetőit. Megtekin­tették a különböző szociális intézmé­nyeket és az újságíróknak elmondot­ták, hogy jelenleg adatokat gyűjtenek az ország szociális helyzetéről, ezeket az adatokat az UNRRA-nak valamint egyes külföldi segélyszervezeteknek adják át, hogy ezek a szervek az UNRRA működésének megszűnése után tovább folytathassák az ország lakosságának segélyezését. E héten folytatták a pártközi megbeszéléseket A pénzügyminiszter javaslatot nyújtott be többéves gazdasági programm elkészítésére (Budapest, december 2-) A belpoliti­kai kibontakozást szolgáló pártközi m­egbeszéléseket előreláthatóan ezen a héten folytatják. Valószínűleg a még hátralevő gazdasági kérdések kerül­tek napirendre, annál is inkább, mert ezekben a kérdésekben a Kisgazda­­párt és a Baloldali Blokk kívánságai eléggé közel állnak egymáshoz. Gazda­­ságpolitikai kérdések tárgyalását való­­színűleg ki fogják terjeszteni a kor­mány hosszúlejáratú gazdasági tervé­nek megvitatására is.­­ Rácz Jenő pénzügyminiszter ugyan­is szombaton emlékiratot juttatott el a koalícióban résztvevő pártok képvise­lőihez. Ebben azt javasolta, hogy a pártok legkitűnőbb gazdasági szakér­tői üljenek össze és állapodjanak meg több évre szóló gazdasági programm alapelveiben és megállapodásukat ter­jesszék a pártközi értekezlet elé. Re­mélni lehet, hogy a különféle pártja­vaslatokból hamarosan kialakul a kor­mány gazdasági terve. SZABéd Vissza­perli a Kis Újságot volt tulajdonosa Kizsáttmányozó­sí Lévai Jenő, a Kis Újság volt tulaj­­donosa és főszerkesztője a budapesti törvényszéken pert indított a lap tu­­lajdonjogának visszaitélése iránt.. A kereset szerint 1935-ben a Kis Uj­ Zság Lapkiadó rt. cégtől kényszeregyez. Régi eljárás során rendezett árverésen BOO.OOO pengőért megvásárolta a lap­kiadási jogát. Négy év alatt felvirágoz­tatta a lapot. Amikor a zsidótör­vény életbe lépett, nem maradhatott tovább kiadó és szerkesztő. Ezért meg­­áldásról kellett gondoskodnia. Először Bornemissza Géza volt miniszterrel és szársaiv­al, majd Téglány Béla képvi­selővel tárgyalt, akik 48.000 pengő iz­d­őre hiivatkozik vételárért hajlandók voltak szinteg át­venni a lapot, de azt tényleg továbbra is ő irányította volna és alkalmas idő­ben visszaadták volna neki. Ehhez azonban a sajtóoszály nem járult hozzá. Röviddel ezután Kolosváry Borcsa Mihály és a saj­óoszály részé­ről Dulin Elek arról értesítették, Te­leki Pál miniszterelnök ragaszkodik ahhoz, hogy a Kis Újságot azonos fel­­tételek mellett gróf Dessewffy Gyulá­nak adja át, különben a lap meg fog szűnni. Mivel kényszerhelyzetben volt, engedett. A vevők, a Dessewffy által átvett Kis Újság Lapkiadó Kft. a Kis Újságért többévi részletben esedékes KEOTOMTV decemb­er 3. és Hallóssy Bélával szemben kívánja gyakorolni. Arra is hivatkozik, mint hogy a Kisgazdapárt a Kis Újság je­­lenlegi tulajdonosa, a vele kötött ügy­­let kizsákmányoló jellegéről tudott, ő sem tekinthető jóhiszemű harmadik­nak, tehát a lap tulajdonjogát ugyan­csak köteles javára visszaszolgáltatni. Mindezek alapján kéri a bíróságot mondja ki, hogy a lapeladási szerző­dés semmis és hatálytalan, ennélfogva az alperesek egyetemlegesen kötelesek neki a Kis Újság kiadási jogát a szerkesztőségi és kiadóhivatali beren­­­dezési tárgyakkal és összes tartozékok­kal együtt tizenöt napon belül olyan állapotban visszaszolgáltatni, amilyen­­ben azok 1939 szeptember 30-án vol­tak. Az­t is kéri, kötelezzék az alpe­reseket arra, hogy a Kis Újság ösz­­szes bevételeiről elszámolást adjanak 1939 október 1. óta és a tiszta nyere­­séget valorizáltan fizessék meg neki. Dr. Zsakó Gyula törvényszéki ta­nácselnök december 3-ra tűzte ki az ügyben a perfelvételt. 75—80.000 pengőt fizettek. Ezért meg­kapták nemcsak a lapkiadás jogát, hanem a szerkesztőségi és kiadóhiva­­tali berendezést, valamint a százezer példányos Képes Családi Naptár vál­lalkozást is. összehasonlítási alapul előadja, hogy ugyanakkor a Nemzeti Sport vételára egymillió pengő volt. A lapot 1939 október elsején adta át. A vételár havi részleteit romló pengő­ben kapta meg. A továbbiakban előadja, hogy az összeomlás után a lap a Kisgazda­­párttal került kapcsolatba és jelenleg az van feltüntetve tulajdonos gya­nánt. A Kis Újság Lapkiadó Kft. idő­közben felszámolt. Lévai azzal érvel, hogy miniszterelnöki rendelet értelmé­ben a zsidótörvény hatálya alá eső személyekkel kötött kizsákmányoló ügylet megtámadható és a teljesített szolgáltatások visszakövetelhetők. Ke­resetében ezzel a megtámadási jogá­val kiván élni és azt a vevőkkel, Des­­sewffy Gyula gróffal, továbá a meg­szűnt kft. helyett annak volt tagjaival és felszámolóival, Dessewffy Gyulával ^WVWt/l/WWWWWWWWWWWVW^ A román kormány magyarbarát intézkedései (Bukarest, december 2.) A választá­sok után a román kormány nagy lé­pésekkel lát hozá a nemzetiségi hely­zet teljes rendezéséhez és a magyar sérelem orvoslásához. A román föld­­mivelésügyi minisztérium intézkedett, hogy az Antonescu-rezsim által Dél-Erdélyből kiüldözött magyarok, akik a felszabadulás után visszatértek, ugyanúgy igényelhessenek földet a földbirtok-reform végrehajtása során, mint a többi romára és magyar paraszt­­ok. Megnyílt a román parlament A király dicséri a Groza­­kormány sikeres politikáját (Bukarest, december 2-) Vasárnap ünnepélyes külsőségek között nyitot­ták meg a román parlament üléssza­kát. a király trónbeszéde első részé­ben, miután üdvözölte az ország kép­viselőit, a következőket mondotta: ,— Boldog vagyok, hogy a nép által megválasztott képviselők körében le­hetek. Melegen üdvözlöm a Vörös Hadsereget, amely nemcsak a mi né­pünket szabadította fel, hanem a né­metek által igába kényszerített többi nemzeteket is. Rámutatott a trónbeszéd arra, hogy a Groza-kormány számos törvényével és közigazgatási rendelettel védte a nép érdekeit, végrehajtotta a földosz­tást- újjáépítette az ország közlekedé­si vonalait és ezáltal enyhítette a gaz­dasági válságot. Hangsúlyozta, hogy Románia tevékenyen részt akar venni a nemzetközi béke megszilárdításában, majd kijelentette, hogy a Szovjet­unióval való legszorosabb együttmű­ködés, a barátság minden vonatkozá­sú elmélyítése is a kormány feladatai közé tartozik. Ugyanakkor a legszoro­sabb együttműködést kell megterem­teni a nyugati hatalmakkal és a töb­­­bi békeszerető országgal- A román kormány elsőrendű feladatai közé tar­tozik, különösen a szomszéd államok­kal való jóbarátság megteremtése, ez alkalommal első­sorban kell említeni Jugoszláviát, Bulgáriát, Csehszlová­kiát, Lengyelországot és Magyarorszá­got. Rajk elvtárs előadást tartott Párisban (Páris, december 2-) A Parisba® tartózkodó Rajk László belügyminisz­ter az ottani magyar kolónia előtt tar­tott előadásaiban ismertette a magyar demokrácia eredményeit, a nehézsé­geket, amelyekkel még megküzdünk és azokat a feladatokat, amelyek a magyar demokráciára várnak. A fran­ciaországi magyarok nagy megelége­déssel fogadták Rajk Lászlónak azt a kijelentését, hogy a legrövidebb idő® belül rendezik a külföldi magyarok állampolgárságának ügyét és meg­könnyítik számukra az útlevél kiadá­sát. A magyar és csehszlov­k szociáldemokra­ták értekez­ése (Budapest, december 2.) A csehszlo­vák Szociáldemokrata Párt három­tagú küldöttsége pénteken délután Budapestre érkezett, hogy a magyar­­országi Szociáldemokrata párt veze­tőivel megbeszélést folytasson- A tár­gya­láok két napon át tartottak és a csehszlovák szociáldemokrata kikül­döttek vasárnap délután elutaztak Bu­dapestről. A tárgyalásokról a követ­kező jelentést adták ki: ­ A magyar és csehszlovák Szo­ciáldemokrata Párt delegátusai Buda­pesten kétnapos megbeszélést tartott­­ak­ Mérlegelték, hogy mi módon le­hetséges a két párt közötti barátságot és az elvtársi kapcsolatokat megte­remteni. Megállapodtak abban, hogy az újra helyreállt közvetlen kapcsola­tokat a két ország szociáldemokrata­­munkásmozgalma érdekében a jövő­ben is fenntartják- Harcot kell indítani e szövetkezeti gazdasági terv megvalósításáért (Budapest, december 2.) Az Orszá­gos Szövetkezeti Tanács által rende­zett országos szövetkezeti ankénton Rónád miniszter felkérte a Szövetke­zeti Tanácsot, dolgozzék ki olyan gazdasági tervet, amely a szövetke­zeti törvénybe beleillesztve, a magyar közgazdasági élet adottságaival szá­­­molva, megvalósítható. Ennek a terv­­­nek megvalósítására harcot kell indí­tani. A harc nemcsak politikai síkon folyik, hanem gazdasági síkon is és mi szövetkezők gazdasági síkon is győzni akarunk, minrt ahogy tele va­gyunk hittel, hogy politikai síkon is győzni fogunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék