Szabad Vasmegye, 1947. március (3. évfolyam, 51-73. szám)

1947-03-02 / 51. szám

• • ^ _ HIDEGEBB LESZ VSLA& PftOUflARjAJ­E&YESihjETEK) A Meteorológiai Intézet jelenti: Várható időjárás, vasárnap , estig: P'1............... —..................... »«'-■’• --—' .............. ■ -f A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT VAS MEGYEI NAPILAPJA ni. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM. ÁJB 40 Ilii ér * Vr^'^' VASÁRNAP, 1947 március 2. , üdvözlet a szakszervezeti konferencia résztvevőinek . Munkásököl vasököl... Két héttel ezelőtt a Magyar Kom­munista Párt 11. vasmegyei konfe­renciájának kiküldötteihez szóltunk ezen a helyen, jó és eredményes munkát kívánva tanácskozásaikhoz. , Ma Vas megye szakszervezeteinek küldöttei ülnek össze, hogy beszá­­moljanak egyévi munkájukról, ered- '­ ményeiről, küzdelmeikről, kijelöljék­­ a jövő feladatait és meghatározzák azt az utat, amelyen haladva ezek a feladatok meg is valósíthatók. A szakszervezeti konferencia ugyan­abban a teremben zajlik le, amelyben két héttel ezelőtt pártunk örökké emlékezetes konferenciáját tartot­tuk. Minden okunk meg­van annak a reményére, hogy ez a konferencia is hasonló sikerrel végződik. Az elmúlt két hét alatt is megdönthetetle­­nül bebizonyosodott az, hogy igazunk volt, helyes úton jártunk, 11. me­gyei konferenciánk határozatai a té­nyek tárgyilagos mérlegelésén fel­épülve helyesnek bizonyultak, a válság megoldása csak egyetlenegy­­ módon, az általunk megállapított radikális tisztogatás útján lehetsé­ges. Kovács Béláról, " a Kisgazdapárt volt főtitkáráról kiderült, hogy nem csak összeesküvő volt, hanem me­rénylő és kém is. Nem kétséges ezek után, hogy az egész Kisgazdapártot a Horthy fasiszták aljas, népellenes, hazaáruló­­ terveinek szolgálatába akarta állítani. Nem kétséges, hogy ebben a mesterkedésben, a már le­ tartóztatott, k­izárt, vagy kilépett vezetőkön kívül más segítőtársai is voltak. Nem kétséges az sem, hogy a per rendszerűen bizonyítható cin­­kkostársakon kívül sokan voltak olya­ nők is, akik tökéletesen az összees­küvés szellemében működtek, tehát éppen úgy demokrácia- és köztársa­­ságellenesek voltak, mint maguk az összeesküvők. A szakszervezetek megyei konfe­renciája előtt szükséges ezt félreért­hetetlenül leszögezni. A Szakszerve­zetek a dolgozók érdekvédelmi szer­vezetei. A gazdasági érdekek védel­me azonban nem független a napi politika alakulásától. A dolgozóknak tehát nemcsak figyelemmel kell kí­sérni a politikai helyzetet, hanem annak alakításában tevékenyen részt is kell venniök. A Szakszervezetek megyei konferenciáján a fizikai és szellemi dolgozók minden rétege képviselve lesz. Pártkülönbség nél­kül minden dolgozónak az az érdeke, hogy életszínvonala emelkedjék. A gazdasági lehetősége ennek meg­­s van. Nyugalomra és békére vágyik Vas­­­ megye minden dolgozója, az ország minden dolgozójával együtt. Mielőtt az országépítő tervek vas­rés­ módozatait, az anyagi jólét alap­megyei vonatkozásait, a többterme­­s annak­ lerakását meghatározná a konferencia, a nyugalom és béke biztosításának megvalósítását szö­gezze le. Két kézzel kell építenünk, ha gyorsan akarunk építeni. Eddig csak egyik kezünkkel forgathattuk a szerszámot, a másik kezünkben fegyverrel kellett hadakoznunk a reakció merényletei ellen.. Közös akarattal, egyesült erővel olyan csa­pásokat mérhetünk a munkásság és­ parasztság ellenségeire, hogy hama­­­rosan felszabadul fegyvert tartó ke­zünk és két kézzel láthatunk hozzá az építéshez. Munkásököl vasököl és ha ez az ököl tudja, hogy hova kell ütni, ak­kor nem teremhet több babér a nép ellenségei számára. Az utóbbi hetek eseményei után nem vitás, hogy hol az ellenség főcsapata. Az országszerte lezajló szakszervezeti konferenciák is rámutatnak erre. Szét kell zúzni a reakció derékha­dát és ezzel biztosítani a zavartalan munka lehetőségét. A Kisgazdapárt reakciós jobbszárnyának pusztulni kell, mert a magyar dolgozók nem tűrhetik tovább, hogy sorsuk jobbra fordulását akadályozzák. Abban a reményben kívánunk jó és eredményes munkát a vas megyei szakszervezetek konferenciájának, hogy a dolgozók reményeinek betel­jesedéséhez, tárgyalásainak alapos­ságával, határozatainak minden problémát felölelő utasításaival nagy­á­ban hozzá fog járulni. Szabadság! Barátsági Az összeesküvők a legszorosabb kapcsolatot tartották a Kisgazdapárt jobbszárnyával és a Parasztszövetséggel — hallotta Szentmiklósy István, a Hetes Bizottság tagja a népbírósági főtárgyaláson (Budapest, mácius 1.) Szombaton délelőtt 9 órakor nyitotta meg Jankó Péter tanácselnök az összeesküvők ügyének folytatólagos tárgyalását. A tárgyalás harmadik napján az üb harmadrendű vádlottjának, SZENTMIKLÓSY ISTVÁNNAK KIHALLGATÁSÁRA került sor. Az elnök azon kérdésére, hogy bűnösnek érzi-e magát,­­a vádlott így válaszolt: „ „Igen, bűnösnek“, mert egy olyan mozgalomban vettem részt, mely a demokratikus rend és köztár­saság megdöntésére irányult. Később amikor már teljes egészében kibon­takozott előttem a Magyar Közösség célkitűzése, — mondotta vádlott —, tudtam, hogy mérhetetlen károkat okozott volna a magyar nemeztnek. —• Hogy láttam kezdetben a Magyar Közösség célkitűzését? — hangzott az elnök kérdése. — Kezdetben úgy láttam, — vála­szolta a vádlott, — hogy a demokra­tikus rend hibáinak kiküszöbölésére irányul a szervezkedés, csak később vettem észre a mozgalom illegális voltát. mzu. * * 1944 folytatása — Horthy nélkül Ezután az elnök kérdésére, hogy­­ hogy érintkezett a „Hetes Bizottság“ a Magyar Közösséggel, a vádlott igy válaszolt: —­ Kiss Károlyon keresztül.­­ — A „Hetes Bizottság“ összekötte­tésben volt Kovács Bélával? —■ hangzott az újabb kérdés. — A legszigorúbb együttműködés­ben voltunk — szólt a felelet. Első­sorban Saláta Kálmánon és Hám Tiboron keresztül, akik a Kisgazda­­párt külügyi bizottságában is nagy szerepet vittek. Arany­ Bálintot je személyi kapcsolatok fűzték Kovács Bélához. — Felhasználták­ a Magyar Kö­zösséget arra, hogy­ befolyást gyako­roljanak a magyar politikai életre? — tette fel a tanács­vezető az újabb kér­dést. — Konkrét terve nem alakult ki, de mindnyájan tudtuk, horgy 1944. folytatása a cél. Horthyt nem akar­— Szemben álltunk a köztársasági államformával, a földreformmal és az állampolgársági törvénnyel — Milyen formában alakult a kato­­nai szervezkedés? — tette fel az el­nök a kérdést. — Katonai karhatalomról volt szó, ami a „Földalatti Fővezérség“ nevet vette fel, — mondotta válaszában a Vádlott. Szembesítés D­onoki Veress-sel Ezután került sor Dálnoki Veress­­ük visszahozni az országba, — mon­dotta a vádlott. — Ha Horthy hazahozatala nem volt a cél, akkor hogyan képzelték az államhatalmat Önök Horthy nél­kül? — Erre nem tudok határozott vá­laszt adni, talán egy új­­nemzetgyű­lés megalakulásával, mely hivatva lett volna dönteni az új kormány­­formáról. —■ válaszolta a vádlott. -----A demokratikus törvényekkel szemben milyen állásfoglalást tanúsí­tottak? — hangzott az elnök újabb kérdések szembesítésére. Szentmiklósy a szem­besítés során is bejelentette, hogy Földalatti Fővezérségként alakultak meg és hogy a hadparancsot Dálnoki Veress utasítására olvasták fel. — Mi volt a célja a katonai szer­vezkedésnek? — kérdezte a tanács­elnök. «• — Kialakult álláspontunk nem volt, a többiek szerint ennek is a jogfolytonosság helyreállítása volt a célja.. . A köztársaság­ és a földreform ellen! „A Kisgazdapárt politikája annyira egyirányú volt a mi politikánkkal». /* — Milyen, területen kíséreltek meg befolyást a politikai életre? — hang­zott az újabb kérdés. — Elsősorban a Kisgazdapártban és ennek jobbszárnyán kiséreltünk meg­ befolyást gyakorolni a politikai életre, hiszen a Kisgazdapárt politikája annyira egyirányú volt a mi politikánk­kal, hogy 1946. év tavaszán, már a szo­ciáldemokratákkal is fel akartuk venni a kapcsolatot, »— hangzott a válasz. — Tessék felvetni a tényeket, — mondotta az elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék