Szabad Vasmegye, 1947. április (3. évfolyam, 75-97. szám)

1947-04-02 / 75. szám

2 A magánalkalmaazottak nagygyűlése A Magántisztviselők Szabadszer­vezetének szombathelyi csoportja nagygyűlést tartott hétfőn délután 9 órakor a Kovács-szálló nagyter­mében. Kollmann János elnök nyitotta meg a gyűlést, röviden vázolta az összehívás célját, majd Gombis Antal elvtárs emelkedett szólásra. Ismertette a szakszervezetek két év alatt végzett hatalmas munkáját- Hangoztatta, hogy­ a szakszerveze­tek vezetősége a magántisztviselők érdekében is mindent elkövetett, ba­jaikban, ahol tudott, segített. Visszautasította a Sulyok-párt részéről a szakszervezeteket ért súlyos tám­adásokat. Rámutatott a munkásegység szük­ségességére, azokra a feladatokra, amelyeket az újjáépítés terén el kell végeznünk és bejelentette, hogy augusztus 1-én a kollektív szer­ződések érvényüket veszítik és új kollektív szerződések lépnek életbe, amelyek mintegy 30—35 százalékkal emelik az életszínvonalat. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Császár János központi kikül­dött szólalt fel. Szólt a magánalkalma­­zottak jelenlegi kollektív szerződé­séről, megállapította, hogy általá­nosságban jónak volt mondható ak­kor, amikor a köztisztviselők fize­tése még elég alacsony. Beszélt a hároméves gazdasági tervről és kérte a magántisztviselőket, hogy ők is vegyék ki a részüket a három­éves gazdasági terv megvalósításá­ból, végül a helyi csoport munkájá­ról szólt, kérte a nemrégiben meg­választott új vezetőséget, hogy be­csületes, jó munkát végezzen, ehhez ígéri a központ támogatását. A tapsokkal többször megszakí­tott beszéd után a magántisztviselők szólaltak fel.­­ Gombis Antal a gyógyszerészek kérését tolmácsolta, akik az új kollektív szerződés meg­kötésénél magasabb fizetések meg­állapítását kérik. Pék Károly a szerzett jogok vé­delméről, a kollektív szerződések helyes megszövegezéséről, a vidéki szervezetek és a központi szervezet harmonikus munkájáról, a magán­­tisztviselők panaszairól szólt és kérte azok kedvező elintézését. A központi kiküldött adta meg válaszait az egyes felszólalásokra, majd Kollmann János zárószavai után a magántisztviselők nagygyűlése a Himnusz hangjaival véget ért. Miért nem adják szövetkezeti tulajdonba a leltározott és megváltásra kerülő vagyontárgyakat? A vas megyei Földmivesszövetkeze­­tek megyei választmánya kedden a vármegyeháza kistermében tartotta havi rendes ülését. Kóczán László központi kiküldött ismertette a vá­­lasztm­ányi tagokkal a szövetkezeti mozgalom jelenlegi helyzetét orszá­gos és megyei viszonylatban. Az országban jelenleg mintegy 2000 földművesszövetkezet van. Eb­ben helyet foglal a parasztságnak­­egyik része, de főleg az új birtokosok. Ez a szövetkezet a kormánytól ér­demleges pénzbeli, vagy kölcsöntá­­mogatást nem kapott. Ugyanakkor Mezőgazdasági Szövetkezeti Köz­pont (MSzK) óriási kölcsönöket vett fel az államtól. A felszabadulás után a kormány álláspontja az volt a szövetkezeti kérdésben, hogy szük­­ség van egy termelő és egy fogyasz­tási szövetkezeti központra. Ebben az értelemben jött létre az MSzK mint termelőszövetkezet és az FSzOK, mint fogyasztási szövetke­­zet. Ez azonban a gyakorlatban nem vált be. Az MSzK egyetlen tagszö­­vetkezetet sem hozott létre, hanem ehelyett csak bizományos kereskedő­ket állított fel és mindennel foglal­kozott, csak termeléssel nem. A földrefomrendelet végrehajtási utasítása hozta létre a földműves­­szövetkezeteket. Ezeknek semmi anyagi alapjuk nem volt és annak ellenére, hogy termelőszövetkezeti jelleggel bír és ebben a szellemben is működik, a kormánytól alig va­­lami támogatást kap. Jellemző, hogy míg az MSzK közel 2600 tisztvise­lővel és mintegy 100 igazgatóval adminisztrál, addig a Földművesszö­­vetkezetek személyzete a járási szer­vezőkkel együtt sem éri el a 250-et. Az MSzK tudatában van annak, OSzK létrejön, akkor alóla kicsúr­szik a talaj, ezért ennek megakadá­lyozására mindent elkövet. Ha ugyanis az MSzK és Földművesszö­­vetkezetek egy központ alá kerül­nek, akkor a termények begyűjtésé­nek joga a termelőszövetkezetre száll át. Ezzel megszűnnek az MSzK bizományosok és az MSzK 100­­igazgatójával együtt eltűnik. Ezután a vasmegyei kérdések megtárgyalására került sor. Sinko­­vics György (Rábahidvég) a választ­mány általános felzúdulása köze­pette jelentette be, hogy a helyi megyei földhivatal eddig egyetlen vasmegyei földműves­­szövetkezetnek sem adta tulaj­­donába a felleltározott tárgyakat, holott az országban meglévő 2000 szövetkezetből már 930 tulajdonába kapta a rendelettel neki biztosított vagyontárgyakat. A jelenlevők ki­vétel nélkül úgy foglaltak állást, hogy a megyei földhivatal haladék­talanul hozza meg a juttatási hatá­rozatokat, mert enélkül a szövetke­zetek munkája tétlenségre van kár­­hoztatva. Horváth József ügyvezető veze­tésével küldöttség ment a föld­hivatalba, hogy a kérdést azon­nal megvitassák. A küldöttséget a földhivatal vezető­jének távollétében Harter vezető­helyettes fogadta, de a tárgyalások elöl azzal zárkózott el, hogy ebben az ügyben Ruttkai ügyvezető az il­letékes. . A választmány nem vette tudo­másul az indokolást, ezért testü­letileg vonult be a földhivatal helyiségébe, ahol Kóczán László újra a tárgyalás K@LI.EI1 M É . ® Mielőtt L húsvéti bevásárlásait végzi, tekintse­­ meg kirakatomat N Hollét fyé&á*tí E rö vidáruk­eres­kedés KIRÁLY UTCA 37- 87­ SZABAD VASMEGYE SZERDA, 1947 április 2. " Gn­­omkot, tinghagyznát, fokhagymását Cseri és Eilandnál t­e­g­y’es e | Vendéglő-megnyitás Értesítem a­­eraemu közönséget, ho v vmdegiömet me­n 10­­ m, kerem szives támoga­ás u. GITZINGER ISTVÁN vendé­lős, Szombathely Szelestey L.­u. 59 (Nádasdy-u. sarok) Jó­sor! Kitűnő konyhai Elsörafín­ kiszolgálás! Tavaszi bőrkesztyűk női, férfi-, gyermekharisnyák női, férfi-, gyermekfehérnemük MARTON divatáru-üzletben Erzsébet kiró­­né-utca 17 sok fonalának felvételére kérte Har­ter ügy­vezetőhelyettest, aki azon­ban erre sem volt hajlandó érdem­­leges tárgyalást folytatni, hanem az­zal utasította el a választmányt, hogy a panaszokat vegyék jegyzőkönyvbe, melyre a földhivatal kimentő vá­laszt fog adni. ÚJRA MEGINDULT A FORGALOM A RÁBAHIDVÉGI RÁBA-H­­DON Az árvízveszély miatt lebontott Rába-hidat az államépítészeti hiva­tal újra felépítette és így az eddig Váton és Répcelakon át Budapest felé lebonyolított forgalom újra a rábahidvégi Rába-hídon keresztül in­dulhat meg. BANKOK ÜNNEPI MUNKA­SZÜNETE A pénzintézetek, bankok, miután a felszabadulás ünnepe április 5-ére, szombatra esik, nagypénteken és nagy­szombaton is teljes munka­szünetet tartanak- Öyen körülmények között a bankok pénztárai négy napon át zár­va lesznek. A Nemzeti Bank is hivatal­­os szünnapot tart az említett időben. (MTI) Ölévi Mázra ítélt a statáriális bíróság egy 19 éves dukai földművest A szombathelyi törvényszék rög­­tönítélő bírósága tegnap délelőtt 10 órakor ült össze, hogy a fegyverre­é­tegetéssel vádolt Darabos László 19 éves dukai földműves bűnügyét le­­tárgyalja.A­­ Vádlott beismerte bűnösségét, tu­dott a fennálló statáriális rendelke­zésről, de arra hivatkozott, hogy feldobta a szénabadlásra, közben há­romhónapos népfőiskolára ment és elfelejtette a fegyvert beszolgál­tatni. A rögtönítélő bíróság Tóth Kál­mán r. őrmester tanukénti kihallga­tása után meghozta ítéletét és Dara­bost ötévi fogházbüntetésre ítélte. IPARTESTÜLETI HÍREK: Felhívjuk mindazon vas- és fémipa­­­rosokat, akik karbidot használnak, hogy április hó 2-án, szerdán délután 5 órakor az ipartestületen elosztás vé­gett feltétlen megjelenni szíveskedje­nek. Babaterek 80 vm Tavaszi KOCKÁS RUHASZÖVET nagy választékban NÉMETH ISTVÁN Kőszegi­ utca 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék