Szabad Vasmegye, 1947. május (3. évfolyam, 98-120. szám)

1947-05-03 / 98. szám

YflLAD PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK | MELEGEBB LESZ Várható időjárás szombaton estig: mmm M mm. mgk HMi ■ ■­ OB Mi Ai ah Mk jk MB Mérsékelt szél, kisebb felhőátvonuló­ P B Hsai M H ffff I ■ S ■■ H fff ffff W^m sok vapszinüleg e ó nélkül. A hőmér­ ■ ff -M IgP W §| «§1 M 9f 81 |B ff ff Effjgg H || ■ ffff ff séklet átmenetileg emelkedik. m ffff &fff ffm­ ff HB a ff fK uk ffffffff Wkm ff mm fff BB Szombathelyen pénteken a hőmérsék­ m , a» ffe| ffK ff ff ff ff ff| ffff m Pffwn ff^ ffffl ff let maximuma 25. minimuma 5.5 C R f ffff ff ffj ff ff ff ff ^ff ffff _ jff ffH ff ffff ff Sok volt. Barométerállág 742.5, súly. ff ff X MMí 9 ff MM» ff ff ffR RLff § ff gffyffftg ff ffff ^R ff_ Védő, pái-ataitdom 44. Változó felhő­■ P flB H HP VI HP ■ ffff HP Hl ffff ff Hl B*, gyenge ^MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT VASMEGYEI NAPILAPJA m. ÉVFOLYAM, 99. SZÁM, 4fd 40 fillér PÉNTEK, 1947 május­ 3. • v" *..w ' .......­......• — Esőre hajló borús időben ébredt a város a MÉMOSZ és Haladás zenekarok ébresztője május elsején. A kedvezőtlen időjárás azonban nem kedvetlenített el senkit és már ki­lenc óra körül látni lehetett a Batthyányi­ tér felé siető tömegekről, hogy a tavalyinál is impozáns­abban ünnepli meg Szombathely a har­madik szabad május elsejét. A felvonulás Fél tíz órakor elfoglalták helyü­ket az emelvényen a szónokok, a baloldali pártok vezetői, az orosz városparancsnokság, a honvédség, a város, a megye képviselői és kezdetét vette a felvonulás. Legelől a demokratikus honvéd­ség küldöttsége haladt, utánuk pe­dig két magyarruhás, felszalagozott lovas után végeláthatatlan sorok­ban, színesen, mozgalmasan, ötletes objektumokkal gazdagon áradt a menet a MÉMOSZ-zenekar vezetése mellett A zenekar az emelvény mel­lett helyezkedett el, az emelvény másik oldalára később a Haladás­zenekar jött, hogy felváltva kísér­jék indulóikkal a felvonulást. Az építők szakszervezetének hatal­mas csoportjában felvonultak a kü­lönböző építési vállalatok alkalma­zottjai is, jöttek­ a festőmunkások, a vendéglátóipari munkások, a ma­gánalkalmazottak és tisztviselők, megye törvényhatósága, majd az első meglepetés, a vasutasok sok­ezres tömege élén, feldíszített te­herautón egy remek mozdonymo­­dell, a műhelyi tanoncok munkája. Az autó után a kitűnő Haladás-ze­nekar, a MÁV műhely, a vasutas szakszervezet, a vasút dolgozói »Él­jen a munkás-parasztegység«, »Él­jen a dolgozók harci «egysége» »Mun­kások a legjobb hazafiak« felira­tú táblák alatt Egyenruhás vasuta­sok vörös zászlóikkal tarkították meg az impozáns menetet. »Jobb utakat 3 év alatt« hirdeti egy tábla, a hatalmas áthengerlő gépen, amely sípolva vonul el az­­emelvény előtt, az utőrök csapata­itól követve, akiknek vidám veze­tője egy üveg bort lenget piros ro­­vátkás hosszú botja fölött A városi üzemek és kavicsbánya Üde zölddel díszített ízléses kocsijai után jön a Szövőgyár gyönyörű me­nete. Az autó hűtője fölött fehér békegalamb fogja cserébe a szí­nes fonalakat, amelyből az autón művészien elrendezett textiliák ké­szültek. A dekoratíven aláomló kel­mék mellett csinos szövőnők tet­ték teljessé a hangulatos képet. Az autó után a szövőgyári sportolók meneteltek mezbe öltözve, majd a gyár sokszáz fizikai és szellemi dol­gozója. Hatalmas Rákosi kép emelkedik a városmajor díszes autója fölé, amelyen a kovácsok verték vidá­man az ülőn a vasat. Artisztikus csoport »Munkásegység: rend, fe­gyelem« feliratú szép táblát hozott a következő csoport előtt, majd a­­közalkalmazottak szabadszakszerve­­zete, a városi üzemek fizikai és szel­lemi dolgozói következtek, ötletes kocsijukról nevetve kínálták az emelvényen ülők felé a frissen főtt kolbászt. A népzenészek az internationálé forradalmi melódiáját játszva me­neteltek, majd felvirágozott motor­­kerékpár után a nagymúltú nyom­dászszakszervezet lépdelt. A csopor­tot a Szabad Vas megye röpcédulát szóró autója fejezte be. A Fehér vasöntő dolgozói színe­sen díszített kerékpárosok kísérete mellett, ízlésesen elrendezett kocsin mutatták be gyártmányaikat ismét bebizonyítva, hogy ez a kis üzem az élvonalban halad. A lengyár kocsiján száz és száz üdeszinü szalagot lenget az egyre élénkülő szél és engedje láttatni a gyár készítményeit. A téglagyár cseréptetős kis házi­kó alatt vonultatja fel cserép- és téglatermelvényeit, a Putsch-gyár meg látványosan elrendezett szöve­teivel és takaróival érdemelte ki az elismerést. A KALOR fűrésztelep, a Dunántúli Erdőipar, a Közellátási és Kisla­­kásépítő szövetkezet alkalmazottai után a Reich gépgyár hatalmas au­tója következik a mezőgazdasági gépekkel­, a szőlőprések tetején ke­délyesen borozó legénnyel. Az ön­tő munkásai énekelve követték az autót, vidám szigetet alkotva a töb­bi dolgozó között. A malomipari munkások egy sze­kér liszteszsákkal jelképezték szak­májukat, az elektromos művek, posz­tások, iskolák, pedagógusok, OMTK, élelmezési szakmunkások után a szállítómunkások, az egyes szállító­vállalatok kocsijai majd zenekar­ral az élen a SZIM szellemes jel­képes jelenetekkel, zászlókkal, fel­díszített kerékpárosokkal, a felvo­nulás egyik legsikerültebb, legszí­nesebb csoportozatát alakítva. A Bőr és Cipőgyár megint kitett magáért. A dresszbe öltözött teke- és labdarúgócsapat vezette a me­netet, amelyben az ifilabdarúgók, kézilabdázók, asztaliteniszezők, a gyár férfi és női sportolói is felvo­nultak énekelve a többi dolgozókkal együtt, hogy méltó keretet adjanak ötletes kocsijuknak, amely nemcsak az Gazdasági Főtanács főtitkára emelkedett szólásra és a­­Magyar Kommunisa Párt nevében üdvözölte a május elsejének ünneplésére egy­begyűlteket. Az elmúlt rendszerben — mondta — nem volt a népnek szabadsága, nem ünnepelhette a magyar dolgozó nép május 1-t. Népünk azonban át­­vészelte a reakció uralmának évti­zedeit és most egy független, szabad hazában él, ahol van a népnek joga, ahol szabadon ünnepelhet. Vannak azonban még mindig az országban olyanok, akiknek nem tetszik, hogy a nép, a dolgozó nemzet, elindult a felemelkedés útján, vissza akarják hozni a régi rendszer képviselőit, nagybirtokosait, csendőreit.. A magyar nép azonban félté­kenyen őrköd a megszerzett szabadság felett. Ha mérleget akarunk készíteni az elmúlt két esztendőről, akkor lát­nunk kell, hogy a magyar nép mi­lyen hatalmas és építő munkát vég­zett ebben a fasiszták és nyilas hor­­dák által kifosztott országban, mi­lyen öntudattal, odaadással dolgo­zott, épített. Olyan eredményeket értünk el az újjáépítés terén, amellyel egy ország sem dicsekedhet. Megvalósítottuk a forintot, dátumra és percre és most, amikor itt állunk a magyar nép előtt, hogy három­éves tervet adjunk az országnak, akkor újra össze kell fognunk a ki­tűzött cél megvalósítása érdekében, az összes Kesztm­ényeiket mutatta be, hanem a termelés emelkedését is a hároméves terv alapján. Az Adria fehérneműgyár után Szombathely város alkalmazottai, majd a hófehérbe öltözött egész­ségügyiek és az orvosok következ­tek. A menetet a mentők büszke­sége, az újonnan, saját erejükből ösz­­szeállított mentőautó zárta be. Több, mint 30.000 főnyi hatalmas tömeg előtt nyitotta meg Gombia Antal elvtárs vármegyei szakszer­vezeti titkár a nagygyűlést, megkö­szönve Vas Zoltán elvtársnak, hogy lehetővé tette a munkanélküli akció továbbfolytatását. Elsőnek A hároméves terv megvalósulása az egész dolgozó magyar nem­­zet ügye. A hároméves terv csak akkor való­sítható meg, ha megvalósítá­sáért széles néprétegek öntudatos, odaadó munkával küzdenek és harcolnak. Egy pillanatra se feledjük el,­­ hogy a magyar nép minden gazdasági sikere halálos csapás a magyar reakcióra! A magyar reakció arra számított, hogy a demokrácia nem tudja meg­oldani a reá háruló gazdasági ter­­deket és így jut politikailag csődbe, de aljas rágalmakkal és suttogó pro­pagandával is igyekszik aláásni a demokrácia tekintélyét. A reakció suttogó propagandája meg akarja bontani a mi politikai egységünket, hogy visszállíthassa a régi rendszert. A Magyar Kommunista Párt mindenkor a dolgozók életszim­vonalának emelését tette és teszi a jövőben is fő problémájává és egy pillanatra sem engedjük, hogy a reakció akármilyen rágalom hadjárattal elterelje erről a figyel­met. Félre az útból a nép ellenségei­vel, hogy a magyar dolgozók telje­síthessék kötelességüket! A magyar nép nyugodtan­ akar élni, elege van már a békétlenségből! Újjá kell építeni ezt az országot és ezt mind­nyájunknak célul kell magunk elé tűznünk. A Magyar Kommunista Párt terve az ország újjáépítésének terve. Ebben a munkában pártom A Magyar Kommunista Párt mindenkor a dolgozók életszínvonalának emelését tette és teszi a jövőben is fő problémájává a k­eretét és Vas Zellén s május elsejei ü­nneplésen, amely még a tavalyié is felülmúlta méreteiben és pompájában Vas Zoltán elvtárs, államtitkár, fi?­­?t vteraff

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék