Szabad Vasmegye, 1947. május (3. évfolyam, 98-120. szám)

1947-05-03 / 98. szám

a _ mindig az élen járt és ígérem, hogy ezután is az élen fog haladni. Május­­ szellemében munkál­kodva — fejezte be nagyhatású be­szédét Vas elvtárs — hamarosan el­következik a magyar nép életében az a korszak, amikor a szabad, füg­getlen hazában nyugodtan élvezhetik a dolgozók munkájuk gyümölcsét Az ünnepség következő szónoka Zentai Vilmos honvédelmi államtitkár elvtárs volt a Szociáldemokrata­ Párt részéről. Beszéde elején történelmi vissza­pillantást adott és kijelentette, hogy­­az 1889-ben Párisban megrendezett világkiállítás alkalmiéval rakták le a nemzetközi mozgalom alapjait és avatták ünneppé minden öntudatos dogozó számára május 1-t. A továb­biak során rámutatott arra, hogy a felszabadulás meghozta a magyar népnek is a rég óhajtott szabadságot. Kifejezést adott azon meggyőződésé­nek, hogy azok az áldozatok, ame­lyeket a magyar dolgozó nép idáig hozott, nem lesznek hiábavalók, a munka gyümölcsét a dolgozó nép fogja a jövőben élvezni. Ezután rá­mutatott arra, hogy a hároméves terv megvalósulásához az egész ma­gyar nép munkájára van szükség Hiányok vannak még ebben az or­­szágban, — mondotta a továbbiak­ban — de ezeket a hiányokat senki ne merje a demokráciában keresni. Ma amikor az egész világon ünne­pelik május 1-t, mi is ünnepeljünk, merítsünk erőt az eddig elért ered­ményekből, hogy azon az úton, ame­lyet magunk elé tűztünk, tovább tudjunk lankadatlan erővel haladni A Nemzeti Parasztpárt részéről öntudatos összefogás ünnepe éppen úgy, mint ahogy ez a május 1-e minden haladó nemzet­szabadság ünnepe. Üdvözlöm Szombathely né­pét és egységét, haladást akaró de­mokratikus dolgozó tömegeit, — fe­jezte be beszédét Kondor Imre nem­zetgyűlési képviselő. A délutáni sportesemények, a fő­téri népünnepély, amelynek kereté­­ben a legjobb színjátszók és műked­velők, zenekarok szórakoztatták a tömegeket, amelyeket sajnos több­ször is elriasztott az eső. Este filmet vetített az orosz parancsnokság és még tíz óra felé is vidám csoportok­tól volt hangos a nagy tér. Mindent egybevetve, az idei má­jus elsejének megünneplése felül­múlta­­ a tavalyi méreteit, ezzel is hitet téve demokratikus fejlődé­sünkről. A vidéki ünnepségekről holnapi számunkban tudósítunk. Kondor Imre nemzetgyűlési képviselő beszélt Május 1-t Magyarországon a Balol­dali Pártok ünnepük — mondotta beszéde elején. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez az ünnep a balol­dali gondolatnak a jegyében szüle­tett meg és él tovább. Mi addig nem érezhettük a munka diadalát, amíg szabadságot nem biztosítottunk az eddig elnyomott tömegeknek. A de­mokrácia további fejlesztéséhez, megerősödéséhez, fontos érdeke fű­ződik a magyar népnek. Ebben a nagy munkában a dolgozó társada­lom minden rétegének részt kell venni. A múlt tapasztalatain okulva — folytatta — vigyázzunk arra, hogy soha többé ne lehessen dolgozót, dol­gozóval szembe állítani. Ennek a célnak elérése érdekében le kell dönteni a város és a falu dolgozói között esetleg még fennálló válasz­falakat. Legyen ez a május 1-e aa Szövetet csak a 120 éves Deutsch posztós Gépel vásároljon Fő­ tér. SZABAD VAS MEGYE A fővárosi dolgozók május elsejei ünnepe Budapest dolgozói az idén a ta­valyinál is sokkal nagyobb fénnyel ünnepelték meg a harmadik sza­bad május 1-ét. A dolgozók fel­vonulása a kora reggeli órákban kezdődött és délután ért véget. Az emelvényen a baloldali pártok ki­küldöttei, a kormány tagjai, a dip­lomáciai kar, valamint a külföldi vendégek foglaltak helyet. A fel­vonulásról a rádió helyszíni köz­vetítést adott, majd pedig megszó­laltatta a pártok vezetőit. Elsőnek Marostys György a Szo­ciáldemokrata Párt főtitkár helyet­tese beszélt és feltette a kérdést, hogy vájjon látja-e a magyar reak­ció, hogy milyen óriási erőt kép­viselnek a dolgozók? A következő szónok Kossa István a szak­­szerve­zeti tanács főtitkára volt. Beszédé­ben kifejezésre juttatta azt a gondo­latot, hogy a szakszervezetek leg­főbb feladata a hároméves terv meg­valósítása. Ezután Darvas József a magyar írók nevében üdvözölte a dolgozókat, majd Rajk László bel­ügyminiszter a demokráciaellenes összeesküvésről szólott. Sadoveanu a román írók és tudósok üdvözletét hozta el a magyar dolgozóknak. Fischer József a Közmunka Tanács elnöke Budapest újjáépítésének kér­désével foglalkozott. Kassák Lajos a magyar Művészeti Tanács nevé­ben üdvözölte a dolgozókat. Ezután Rákosi Mátyás a Magyar Kommunista Párt főtitkára emelke­dett szólásra. Hangsúlyozta, hogy május 1-e, mely eleinte csak az ipari munkásság ünnepe volt, las­sanként az egész dolgozó nép ü­­ne­­pévé válik. Szakosíts Árpád kijelen­tette, hogy a most meginduló há­roméves terv után bőség árasztja el az országot, demokráciánk pedig megerősödik és népünkben az igaz­ság eszméje fog uralkodni Veress Péter újjáépítési miniszter a pa­rasztság szempontjából világította meg a helyzetet. (MOT) Súlyos belpolitikai válság* Franciaországban a bérkövetelés elutasítása mellett dön­ A francia belpo­ltika régóta lappan­gó válsága kirobbant, a széles alapok­ra felépített koalíciós kormány hely­zete megrendült. A válság oka sok­kal­ mélyebben keresendő és nem utolsósorban abban, hogy a nyugati reakció állandóan nyugtalanságban tartja Franciaország gazdagsági életét. A Romadier-kormány néhány hónap­pal ezelőtt árleszállítást hajtott végre, a régi árak azonban lassanként „visz­­szaszivárogtak“ és a megélhetés lé­nyegesen megnehezült a francia kom­munista párt, amely részese ugyan a kormánykoalíciónak, mint a dolgozók harcos pártja, nem nézheti közömbö­sen a dolgozók ellen irányuló gazda­­nyomást, amely a reakció politi­kai aknamunkájának és profitéhségé­nek egyformán következménye s ami­kor az állami kezelésben levő Renault­­féle autógyár 25.000 munkása bér­követelésekkel állott elő, a kommunis­ta párt a követelések teljesítése mel­lett foglalt állást. A koalíció többi pártjai — a szocialista párt is — az infláció veszélyére va­ló hivatkozással tettek. Emiatt robbant ki a politikai válság, amelyet azonban csak lángra lobbantott a Renault-gyár munkásai­nak bérköve­téése. Nem vitás, hogy a francia kormánykoalíció jobbol­ta­inak legfőbb célja a kommunista párt kiszorítása a kormányból. Thorz­elv­a frankist komrmuni­sta párt főtit­kára így nyilatkozott­­a poétikai vál­ságról: — Nem fogunk bizalmat szavazni a kormánynak, de nem is lépünk ki a kabinetből. A biz­almi szavazásra azért kerül sor, mert Romadier miniszterelnök a nemzetgyűlésen felveti a bizalmi kér­dést. Emberéletet követelt a szülők gondatlansága A szülői gondatlanság áldozata lett Könnenden Adamcsik József­­gazdálkodó kétéves gyermeke. Szer­dán reggel, amikor a szülők mun­kába indultak, Adamcsikné szokás szerint mindkét gyermekét bezárta a szobába. A szobában maradt négy éves fiú játékból szobatüzet okozott, amelynek füstje megölte öccsét. A tragédiát csak a kora délutáni órák­­ban fedezték fel Azonnal hozzá­fogtak az eszméletlen idősebb gyer­mek megmentéséhez, a kicsin azon­ban már nem tudtak segíteni. Adamcsiknét őrizetbe vették. PÉNTEK, 1947 május . Példás büntetés kiszabását kéri az ügyész Dalnoki Veress bújtatóira (Budapest, május 2.)­ A népbire­­kesek abban, hogy tevékenységükkel mág pénteken folytatta dr. Glükné, bűnpártolás vétségét követték el Bódy Piroska és társai népellenes Példás büntetés kiszabását kérte a bűnügyének tárgyalását. A mai tár­­bíróságtól. A védők felszólalása gyalási napon elsőnek a népfő- után a vádlottak szólaltak fel az ügyészhelyettes mondotta el vádbe- utolsó szó jogán, szódét. Beszédében jogi alapon bi- ítéletet május 3-án hirdetnek, zányitotta, hogy a vádlottak vét­ (MOT) Groza Péter román miniszter­elnök Budapestre érkezett (Budapest, május 2.) A budapesti román kultúrhét alkalmával Groza Péter miniszterelnök pénteken Bu­dapestre érkezett. Az állomáson a miniszterelnök fogadásán megjelen­tek a kormány tagjai Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás és Szakasisz Árpád vezetésével. A vonatból kilépő mi­niszterelnök meghatódottan fogadta a tömeg éljenzését A szívélyes üd­vözlések után Groza Péter kijelen­tette, hogy a legnagyobb örömmel jött a magyar földre és jött el Ma­gyarország fővárosába. — Ez a kulturális találkozó — mondotta — nemcsak ünnep, hanem alkalom arra, hogy megerősítsen bennünk azon elhatározásunkban, hogy tovább folytatjuk a megkez­dett munkánkat. Az új idők szel­leme tárgyi adottságokat teremt ah­hoz, hogy a múlt soha többé vissza ne térjen, hogy a dolgozók békes­ségben éljenek és egymás munkáját kiegészítve rendíthetetlenül hisszük, hogy munkánk ha nehéz is lesz, eren t­öztényre vezet és a magyar-román nép egymásra talál — mondotta be­széde befejező részében Groza Pé­ter —. (MTI) A jövő héten már megindul a tennisz-éleft! Béreljen pályát az SzSE városligeti tennisz-telepén. „Q1^0]RS^^0]LC31 A Ik Af“ 32 Mezőgazdasági kishitelek A kormány újabb hitellel támo­gatja a magyar mezőgazdaságot. A Gazdasági Főtanács határozata ér­telmében a legkisebb kölcsön 250, a legnagyobb legfeljebb 1000 forint lehet. A Szombathely és Vidéke Takarék- és Hitelszövetkezet igazga­tósága ezúton is felhívja az újon­nan földhözjuttatottakat, továbbá a régi gazdákat is, hogy a kölcsönre vonatkozó igénylésüket haladéktala­nul jelentsék be az intézet hivatalos helyiségében (Bajcsy-Zsilinszky­ utca 1., azelőtt Király­ utca), ahol a rész­letes felvilágosításokat megadják­­ a szükséges tennivalókat megma­gyarázzák. j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék