Szabad Vasmegye, 1947. június (3. évfolyam, 122-144. szám)

1947-06-01 / 122. szám

mám­akabjun­ai ioyesaposiu MÉG MELEGEBB LESZ Várható időjárás vasárnap estig: Gyenge szél, derült idő, a meleg foko­zódik. Szombathelyen szombaton a hőmér­­sék­let maximuma 26.5, minimuma 9.2 C fok volt. Barométerállás 748.9, süly­­lyedő, páratartalom 45. Kevés felhő, gyenge délnyugati szél. Kanamun i­s,­ a párt vasmegyei napilapja m. évfolyam, 122. szám. Ára 40 fillér .­JVVASÁRNAP, 1947 junius 1. Dinnyés Lajos, az új miniszterelnök szembeni h­eite letette mű esküt a köztársasági elnök kezébe S Kövécs Béla, Ibn­kó Pál és Saláta Gyula súlyosan terhelő vallomásai Nagy Ferenc­­ ellen A Szeabad Vasm­egye olvasóit nem érte váratlanul Nagy Ferenc lemon­dása. Hetekkel ezelőtt mi voltunk az egyedüli vas megyei lap, amely az összeesküvők tárgyalásával rész­letesen és rendszeresen foglalkozva megírtuk, hogy Nagy Ferenc mi­niszterelnök is kapcsolatban állt az összeesküvőkkel. A miniszterelnök váratlan svájci utazása már sejtetni engedte, hogy valami lóg a levegőben. Amikor Szviritrov közölte a magyar kor­mánnyal, hogy Kovács Béla nem ad­ható ki, de a vallomását rendelke­zésre bocsátják a szovjet hatóságok és­­ezzel egyidőben a minisztertanács hazahívta Nagy Ferencet, már nyil­vánvalóvá vált, hogy súlyos dolgok­ról van szó. Az első hírekkel ellentétben Nagy Ferenc nem jött haza, hanem le­mondott. Az ő lemondását követte a kormány lemondása is. Még a szombati nap folyamán sikerült megalakítani az új kormányt. Az a tény, hogy a magyar bel­politika minden nagyobb megráz­kódtatás nélkül áthidalta válságát, a legélesebben bizonyítja fiatal de­mokráciánk hatalmas életerejét. Az ország kormányzása továbbra is koalíciós alapon történik. Bebizo­nyosodott — amint azt Szakosíts elvtárs mondta a szombati minisz­tertanács előtt —, hogy az össze­esküvőkkel álltunk koalícióban. A történtek után világos, hogy a dol­gok így tovább nem folyhatnak. Az új választások kérdése egyre in­kább előtérbe kerül. A Kisgazdapárt soraiban az ese­mények érthető okból nagy­ vissz­hangot váltottak ki. A Kisgazdapárt legfőbb vezetőjének magatartása, a vele kapcsolatba hozott vádak sú­lyossága és mindjárt hozzátehetjük, hogy megcéfolhatatlansága egyálta­lában nem járult hozzá a tömegek amúgy is megingott bizalmának helyreállításához. A Kisgazdapárt vezetősége nehéz, felelősségteljes és kényes feladatok előtt áll. Az összes gyűléseik így a szombathelyi is — elmaradása élénk fényt vet arra a lázas igyekezetre, amellyel meg­próbálják menteni a menthetőt. A válság gyors megoldása nem­csak a magyar demokrácia erejét,­­hanem pártunknak, a Magyar Kom­munista Pártnak nagy politikai sú­lyát is bizonyítja. Pártunk állás­pontja az volt, hogy a kormányvál­ságot hamar meg kell oldani és nem szabad a marra? nénet hosszú izgal­maknak­­kitenni. Álláspontunk győ­zedelmeskedett is. Amíg máshol he­tekig elhúzódik a kormányválság, nálunk Nagy Ferenc lemondása után 24 órával már meg is oldódott. De lássuk a történteket. ­Na­gy Ferenc az összeesküvő (Budapest, május 31.) Mint ille­tékes helyről közölték, az új belpoli­tikai válságot Kovács Bélának a szovjet hatóságok előtt elmondott vallomása idézte elő. Kovács Béla ugyanis a szovjet hatóságok előtt be­vallotta, hogy Nagy Ferenc minisz­terelnök úgyszólván az első perctől kezdve tudott az összeesküvés min­den részletéről. Kovács Béla a többi között el­mondotta vallomásában, hogy Nagy Ferenc tudtával küldték ki Raff­alt, hogy adatokat szolgáltasson idegen hatalmaknak Magyarország jelen­legi helyzetéről. Nagy Ferenc volt miniszterelnök még nem határozott tegnap további magatartását illetően. Tegnap több telefonbeszélgetést folytatott Nagy Ferenc kisgazdapárt barátaival és ezeknek a beszélgetéseknek ered­ményeképpen Nagy Ferenc úgy ha­tározott, hogy külföldön marad. Kérte a beszélgetések alkalmával, a Kisgazdapárt vezetőitől, hogy jut­tassák ki ingóságait. Meg nem erősített hírek alapján Saláta Kálmán feleségül vette Svájcban Nagy Ferenc leányát. (MTI.) tanácsra ültek össze. A miniszter­tanács tudomásul vette Nagy Ferenc lemondását és egyben elhatározták, hogy a kormány tagjai is benyújt­ják lemondásukat a köztársasági el­nöknek. Tildy Zoltán, köztársasági elnök a nemzetgyűlés politikai bi­zottságának meghallgatása után dönt az új miniszterelnök kinevezé­­séről. A nemzetgyűlés politikai bi­zottságát ma délután 4 órára hív­ták össze. Gyöngyösi megy Délután 3 órakor jelenti az MTI A Kisgazdapártban és a koalció valamennyi pártjában megkezdőd­­tek a kibontakozásra vonatkozó tárgyalások és megbeszélések. Az új kormány és nők személyében még nem sikerült megegyezésre jutni, Dinnyés Lajos, Oltványi Imre, Dobi István és Mihályit Ernő nevei sze­repelnek. Valószínűleg még egy ponton lesz változás a kormányban. Ismeretes ugyanis, hogy Gyöngyösi János már ismételten felajánlotta lemondását és lehetséges, hogy nem vállalja az új kormányban a kül­ügyminiszteri tárca betöltését. Lemondott a kormány A Magyar Távirati Iroda szombat délelőtti jelentése: A kormány tag­jai ma délelőtt fél 10 órakor Rákosi Mátyás elnöklete mellett miniszter - Este­ 8 órakor: Dinnyés Lajos, az új miniszterelnök leteszi az esküt (Budapest, május 31.) A­­nem­­zetgyűlés Politikai Bizottsága szom­baton délután 4 órakor Varga Béla elnöklésével ülést tartott. Az ü­lé­sen a Politikai Bizottságra köztársa­sági elnökhöz egyhangú javaslatot tett Nagy Ferenc miniszterelnök felmentésére és­ Dinnyés Lajos mi­niszterelnökké való kinevezése­ iránt. A helyzet tisztázódása után rö­videsen összehívják a nemzetgyűlést is, mert a kinevezéstől számított nyolc napon belül az új kormány­nak be kell mutatkozni a nemzet­gyűlés előtt. A kormányban a miniszterelnök sze­mélyén kívül csak annyi változás van, hogy a távozó 7, Gyöngyösi helyett a köztársasági elnök Mihályfi Ernőt bíz­ta meg ideiglenesen a külügyi tárca ellátásával. Dinnyés Lajos miniszterelnök, aki a védelmi tárcát is megtartotta továbbra is, este fél 8 órakor a kormány többi tagjaival együtt letette az esküt. (MTI) Ma délután 6 órakor a Nemzeti Színház és Operaház művészei szerepelnek a Kövé­n • •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék