Szabad Vasmegye, 1947. július (3. évfolyam, 145-170. szám)

1947-07-01 / 145. szám

IP*» MOUUJUU E&TESUUETA, mérséklődik a meleg __ M ----_ _. Várható időjárás: Mérsékelt szél, BBB B BB Wm KB KB B B B BL 0* EMb KB 0* délutáni órák fi f K DB: N­KPU .ni m. M BE BK BB B H KB K NE“'., BIBI KP® ||B| ® ®B Szombathelyen szombaton a hőmér­ők m BK ■ ■ BB B B KK BK TR ■ B ■ ■ B |,rk maximuma 32 minimuma 15.7 jfew m BK H B BK B B­­B BB ■ B IBB B1 B B B B ,c j°k vot Barométerállás süly. pBApH UHU H HUBkU I b &».;• AMAGTAR Ko­MMUNISTA PÁRT VASMEGYEI NAPILAPJA I DL ÉVFOLYAM, 145. SZÁM. APS AU llllÉP K3 J - KEDD, 1947 julius 1. Amit a gazdáknak a terményárakról és a beszolgáltatásról tudni kell ■Mennyit kell beszolgáltatni? — Továbbra is kötött a gabona­forgalom — A búza, rozs, árva ur ára A közellátásügyi minisztérium hivatalos lapjában, a Közel­látási Szemlében, Szobek András elvtárs, közellátási államtitkár részletesen ismerteti azokat a tudnivalókat, amelyek a beszol­gáltatások és a terményárakkal kapcsolatban fontosak. Sok, ed­dig ismeretlen rendelkezést ismerhetünk meg, ezeket az alábbi­akban közöljük. Mennyit és hogyan kell beszolgáltatni ? A 15 .kat. holdnál kisebb szántó­­területtel rendelkező gazdálkodók a ,Ó búzában kivetett földadó természet­beni kifizetése után semmiféle ter­ménybeszolgáltatást a folyó gazda­sági évben nem tartoznak teljesíteni. A 15 kát. holdon, illetőleg ennél na­gyobb területen gazdálkodók részére pedig a kormányzat a beszolgál­­tatási kötelességet úgy állapította meg, hogy ha a szántóterület 40 kát hol­­dat nem haladja meg, a ter­­ménybeszolgáltatási kötelesség 15 kát. holdnál holdanként 130 búzakilogrammal kezdődik és kát. holdanként 3 buzakilogram­mal fokozatosan emelkedik, úgy hogy 40 kát. holdnál és ezen fe­­lül a beszolgáltatási kötelesség kát. holdanként 205 búzakilo­gramm. Ennek a kötelességnek a felét bú­zában, rozsban vagy kétszeresben kell beszolgáltatni. Természetesen a 15 holdon felüli gazdák által a ter­mészetbeni földadóra beszállított ter­mények a beszolgáltatási kötelesség­­teljesítésébe beszámítanak. A 12 százalék őrlési vámot a malomba kell leadni A gazdák legtöbbet a magas dézs­­ma és annak beadása körüli nehéz­ségek miatt panaszkodtak. Húsz százalék volt a dézsma, amelyet elő­zetesen gyűj­tőkereskedőnek kellett beadni vételi jegyre, azután pedig az őrlési engedélyért kellett járni s csak akkor vihette a gazda a ma­lomba az őrölnivalót, hogyha mind­ezeket már teljesítette. Az új rend szerint a gazda nem ad le az őrlés előtt dézsmát, ha­nem kiváltja az őrlési engedélyt s a gabonát máris viheti a ma­lomba őrölni, mert ezután itt kell leadni az őrlési vámot, ami az őrlésre kerülő gabona 12 szá­zalékában van megállapítva. A 100 kg gabona őrlése után tehát­­ kell leadni 20 kg dézsmát, ha­nem csak 12 kg őrlési vámot kell természetben fizetni s pénzben fize­tendő őrlési díj nincs. Mennyit lehet őröltetni ? Az ellátatlan dolgozók kenyerét július második felére és augusztusra már az új termésből kell okvetlenül biztosítanunk. Éppen ezért a kiadásra kerülő rendelet úgy intézkedik, hogy a gazda a július hónapra szóló 20 kg-os fejadagnál többet csak akkor őrölhet meg, ha már bu­zaföldadót is fizetett. Az a gazda, aki az 1947. évi buza­­földadójának legalább a felét ki­egyenlítette, az egész évad sóló fej­adagjának felét őrölheti meg, aki azonban buzaföldadóját teljesen kifi­zette, az egész évi fejadagot meg­őrölheti. Az évi fejadag minden őster­melő személy után az őrlési vámmal együtt 240 kg. A zavartalan kenyérellátás szüksé-­ gessé teszi, hogy a gazdák búzaföld­­adójukat azonnal a cséplőgéptől szol­gáltassák be. A gabona forgalma továbbra is zárt Bár beszolgáltatási kötelességük csak a 15 kát. holdnál nagyobb gaz­dáknak van, a búza, rozs, kétszeres és az árpa forgalmát teljesen zárttá kellett tenni. Ezt szabaddá tenni a 15 holdon aluli gazdák javára sem lehetett. Az adón felüli gabonát a 15 hol­don valali­ gazda, a beszolgáltatási kötelességén felül megmaradt gabo­náját a 15 holdnál nagyobb gazda is, csak gyűj­tőkereskedőnek vagy olyan személynek adhatja el, akinek vásárlási engedélye van. Ez a rendelkezés gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden gabona odajut, ahol arra tényleg szükség van és olyan áron, hogy a dolgozó azt tény­leg meg is tudja munkabéréből fi­zetni. A gazdának sem érdeke az, hogy a gabonája a feketézők közve­títésével jusson magas áron a fo­gyasztókhoz, mert a feketeárak ás­sák alá a legbiztosabban a forint értékét. Ne a feketéző gazdagodjon, hanem a termelő munkájával a többi dolgozó kenyere biztosíttassék. A búza, a rozs, az árpa új ára Az eddigi közlések szerint csak a búza ára volt ismeretes. Most is­mertetjük a többi gabonafélék árait is. A beszolgáltatási köteles tel­jesítésre beadott búza forintban, a rozs áfo­rintban, az árpa árát a forintban állapította intí­­mányzat. Az ezen felül, illetőleg a­­ teljesítése után beadott­­ ára 80 forintban, a rozs ára 1­ forintban, az árpa ára pedig 67 forintban nyert megállapítást. Ezek szerint tehát a 15 holdon aluli gazdák a földadó kiegyenlítése után eladott minden gabonáért más ártöbbletet kapnak. Ezzel a prémium-­ szerű ártöbblettel a kormányzat el­­sősorban a legjobban rászoruló kis­ vagyonú gazdálkodón kíván segíteni, de megkapja ezt az ártöbbletet az a 15 holdon felüli gazda is, aki többlet beszolgáltatást teljesít. A kormányzat szigorúan fog őr­ködni azon, hogy az elrendelt áru-­ forgalmi korlátozásokat és a meg­­állapított árszínvonalat mindenki be­tartsa. Tudvalévő, hogy a kenyér árát nem emelik. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a rendeletnek hiánytalanul eleget tesz mindenki. Nagy összeesküvést lepleztek le Franciaországban Megtalálták az ellenforradalmi kormány névsorát A francia köztársaság megdöntésére irányuló összeesküvést lepleztek le Franciaországban. A közbiztonsági szolgálat nagy eréllyel folytatja a nyomozást az összeesküvés felszámolá­sára. Az összeesküvés célja az volt, hogy megdöntsék a köztársasági ál­lamformát. Több polgári és katonai személyt őrizetbe vettek a hatóságok. A hatóságok már több hónap óta fi­gyelemmel kísérték a szervezkedést. A földalatti szervezkedés vezetője egy katonatiszt volt, aki annak idején Pé­­tain tábornok mellett teljesített szol­­gálatott. A nyomozás során fontos ira­tok is a vizsgálatot lefolytató hatósá­gok kezébe kerültek. Megtalálták a többi között az ellenforradalmi kormány névsorát, valamint azokat a törvé­nyeket, amelyeket az összeesküvők, a hatalom ávétele után nyomban ér­vénybe léptettek volna. Párisi jelentés szerint a köztársa­ság és az állambiztonsága ellen irá­nyuló összeesküvés híre óriási feltű­nést keltett Franciaországban. Annak ellenére, hogy a nyilvánossággal ke­vés részletet közöltek, beavatott he­lyen úgy tudják, hogy nagy feltűnést keltő fejleményekre lehet még szánni-­­ fejleményei is lesznek az ügynek,­tani. Nincs kizárva, hogy nemzetközi ! (MTI) ­ Közel 30.000 hadifogoly érkezett már Debrecenbe Néhány vasmegyei hadifogoly is érkezett és üzent Debrecenbe a hadifogoly átvevőállo­másra eddig 22.900 hadifogoly érkezett meg. Az eddig hazatért hadifoglyok majdnem valamennyien egészségesek, csupán 25 hadifogoly kezelése szorul kórházi ápolásra. A hadifogoly gondo­zóállomás vezetősége ezúton felhívja a hadifogolyhozzátartozók figyelmét ar­ra, hogy feleslegesen ne utazzanak Debrecenbe, mert a megérkező hadi­foglyok közül, aki kórházi ápolásra szorul, azonnal kórházba kerül és er­­ről a hadifogoly hozzátartozóját táv­­iratban­ azonnal értesíteni fogják. (MTI) AKIK MEGÉRKEZTEK Az eddig közölteken kívül még az alábbiak érkeztek haza: Godár ezredes Szombathely, Szalai Vince Daraboshegy, Varga László Sár­vár, Kuncz Béla Ostffyiasszonyfa, Pa­latin Gyula Szombathely, Odor Emil Szombathely, Szőke Tibor Búcsú. ÜZENETEK Héder István üzen feleségének Káin­ba Baunger István (Egervölgy) által. Szakál István is feleségének üzen Kis­­somlyóba Élő Mihálytól, aki Rába­,­szentmiklósra, érkezett. A szombathe­lyi Kosori Rezsőtől dr. Elekes Pál (Kispest, Rózsa­ utca 117.) hozott hírt szüleinek. Egészséges, nemsokára ő is sorra kerül.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék