Szabad Vasmegye, 1947. augusztus (3. évfolyam, 172-196. szám)

1947-08-01 / 172. szám

HUG PROLETARJM EGYESÜLEIBO TOVÁBB TART A MELEG Várható időjárás pénteken estig: jenpa mm m M mm mm mmm ^mmm m| mm hmh Mérsékelt északnyugati, északi szél, jSsKvJJ Sj^aaB cfcFgEi fBgSBB8 Ke RS f^mSak Ura *mb| ISspSt fifjjagfsi SUPs KpS t,.i..^^i­ P..| fnt^ za­gT^l jlr mm i® « gl IE m ITS! Uff tg ii fi «««*« a m9ieg wt* tart. fejj ' Sw ffwgi mjm ffio B8 ESm. HK» 3». ffisflf! SS w, w Km Szombathelyen a hőmérséklet maxi. W feji SggE .'glllx jSfSl H B HMk vBL. BEB^mK Eme« gr- SS «& BhSB tnuma 27 8, minimuma 17 C fok volt ^*|» £rr BgV$ £8883 |i!® If lg SlfiB 3K|z lpf&3P|f& ||­ gvj g£ |&B Barométerállás 745.9, süllyedő, pára­y&HUHN­ ■ Hij­EK Lu! IL ^A45-i-p*rt“ t!h’:i .4. MAGTAB KOMMUNISTA PÁRT VASMEGYEI NAPILAPJA . ■ . ....^,ucr "rii""Ti111 ' n l'ÉiiH i lir'ilillTfcw^iw^^^Miin ■■■ ni I, i ígirmeg TirmMnn^mir^n—mii—■■■■■ ■■ ÓL ÉVFOLYAM. 172. SZÁM. Ara, 40 fillér K­v PÉNTEK, 1947 augusztus L­ ­ _______ ...... . \ sf/;«. . 4 . A Magyar Kommunista Párt vasmegyei listavezetője dr. Molnár Erik elvtárs, népjóléti miniszter Munkások, parasztok, értelmi­s­égek a vasmegyei és az országos listán A választáson induló pártok kö­zül eddig egyedül a Magyar Kom­munista Párt állapodott meg kép­viselőjelöltjei listájában, amit el is küldött a választási szövetség többi pártjának. Az MKP listáján a párt vezető politikusai mellett munká­­sok, parasztok, értelmiségi dolgozók szerepelnek és esélyes helyen jelöl­tek számos kisiparost, kiskereske­dőt. A vas megyei lista Molnár Erik népjóléti miniszter, Szabó Imre földmives, Kiss László kőrösszakszervezeti titkár, Kiss Gyula földmives, Németh István polgármester, Szántó Mátyás vas­utas, Fekete Németh István föld­­míves, Várnai László kántortanító, Németh Ferenc művezető, Kovács Ferenc földmives, Szijj Józsefné földműves, Szapor Kálmán szövő­mester, Andavári Ferenc, dr. MÁV igazgatóhelyettes, Tóth Ferenc tiszt­viselő, Matusz András vasutas, Sza­kács Tivadar kisgazda, Torda Já­­nosné szülésznő, Pintér Gyula föld­­műves és Urbán Tibor dr. árva­­széki filnök. Az országos lista Rákosi Mátyás, Rajk László, Gerő Ernő, Dögei Imre, Szobek András, Házi Árpád, Olt Károly dr., Ká­rolyi Gyula, dr. Orbán László, dr. Andics Erzsébet, Non György, Ke­resztes Mihály, Szirmai István, Mód Aladár, Somogyi Miklós, Pi­ros László, Ligeti László, Ken­dics László dr., Szipka József, Roll An­tal, Jobory Magda, Rudas László. A Szociáldemokrata Párt politi­kai bizottsága szerdai ülésén meg­állapította a képviselőj­elölések elvi szempontjait. A végleges jelöléseket a jövő hét kedden összeülő pártvá­lasztmány fogja megejteni. A Kis­gazdapárt és a Parasztpárt is előre­­láthatólag csak a jövő hét folyamán hozza nyilvánosságra jelöltjeinek végleges lajstromát. A Balogh-párt indulásával kap­csolatban illetékes egyházi hely ér­dekes nyilatkozat közzétételével bízta meg a klérus hírszolgálati iro­dája a Magyar Kurírt. A nyilatko­zat tévesnek mondja a hazai és a külföldi sajtó híradását, amely sze­rint­ az egyik magyar pap­ politikus pártalakításra engedélyt kapott az egyháztól. A nyilatkozat megálla­pítja, hogy ilyen kérelmet a püspöki kar nem tárgyalt, mert a katolikus papnak csak a választáson való fel­lépéshez van szükséges egyházi en­gedélyre. Választási naptár A KÖZPONTI ÖSSZEÍRÓ BIZOTTSÁG­­ helyiségének helyét a falragaszok tévesen közölték. A helyes cím: Vármegyeház­a emelet, kistanács­terem. Telefon: 57. Augusztus 1. Déli 12 óráig az összeíró bizto­soknak (házmegbizottnak, utcameg­­bízottnak) be kell szedniök a kitöl­­tött számlálólapokat. Augusztus 2: Az összeíró biztosoknak át kell nézniök és ellenőrizniök kell a be­szedett számlálólapokat. Megteszik megjegyzéseiket az állandó lakó­helyre és a kizáró okokra vonatko­zóan, végül aláírják a számlálóla­pot. Augusztus 3: Délelőtt 10 óráig az összeíró biz­tos átadja a számlálólapokat az­­önMeixe kitottségnek- Nem vadászunk olyan szavaza­tokra, amelyek a dolgozó osztá­lyon kívül állóktól jöhetnének­ ­ _ 4 / jelentette ki Rákosi elvtárs az MKP nagybudapesti szervezetének aktíváján Szerdán délután tartotta a Ma­gyar Kommunista Párt nagy-buda­pesti szervezetének aktíváját. A zsu­d­ásig megtelt Sportcsarnokban a párt központi vezetőségének je­lenlétében Kádár János megnyitó szavai­ban Rákosi Mátyás mon­dott nagy beszédet a párt válasz­tási feladatairól. Bevezetőben rá­mutatott arra, hogy az MKP ere­je, tömegbefolyása jelentősen meg­növekedett a most választások óta mind az ipari munkásság, mind a parasztság és az értelmiségi dol­gozók köé­pe. De megnőve­t­ett a párt befo­gása a dolgozó kispol­gárság tömegeiben, a kisiparosok és kiskereskedők között is. Az MKP térhódításának okait vizsgálva, Rákosi megállapította, hogy a kommunistáknak a hadifog­lyok hazahozatala érdekében vég­zett jó munkája olyan tömegek között is megérdemelt rokonszen­­vet keltett, amelyek eddig elzárkóz­tak. öt-hatszázezer magyar csalá­dot érint a hadifogolykérdés, — mondotta Rákosi — és nekünk örömünkre szolgál, hogy orvosol­hatjuk ennyi magyar család kese­rűségét. Megnövelte a párt tekintélyét a magyar nép jelentős rétegében az a körü­mény, hogy a Szovjetunió jó­voltából sikerült elérnie a sváb kérdés megoldását. Termőföldek százezer holdjai szabadulnak így fel , nemcsak a telepesek, hanem a föld­­télkül maradt mezőgazda­sági munkásság jogos földigényét is kielégíthetjük. Rákosi Mátyás a továbbiakban hangsúlyozta, hogy a magyar nép ismeri a párt nagy eredményeit: a földreformért, a jó forint meg­­teremtéséért, a hároméves terv megalkotásáért végzett nagy mun­káját. A kommunista pártvezetés fölényét ma mindenki elismeri. — Senki se tévessze szem elől — folytatta Rákosi —, hogy a Magyar Kommunista Párt az egész magyar nemzet pártja, s mert azok va­gyunk, büszkén lobogtatjuk azt a nemzetiszinű zászlót, amely alatt Petőfi, Kossuth és Táncsics harcolt és amelyet most mi diadalra aka­­runk vinni, mint a magyar demo­krácia győzelmi lobogóját. — Van egy dolog, amiben a kom­­munistáknak nem szabad engednie. Abban, hogy mi a dolgozó nép pártja vagyunk, a nemzet nagy többségét jelentő munkások, pa­rasztok, haladó értelmiségiek, dol­gozó kisiparosok és kiskereskedők pártja. Nem vadászunk olyan sza­vazatokra, amelyek a dolgozó osz­z­tályon kívülállóktól jöhetnének. Nincs az a választási eredmény, amiért hajlandók volnánk ettől el­térni — hangsúlyozta Rákosi a hallgatóság lelkes helyeslése köz­ben. Rákosi Mátyás beszéde befejező részében rámutatott arra, hogy nemcsak idehaza, hanem az egész világon a dolgozók reménykedéssel várják a magyar választások ered­ményét. — Rajta leszünk — mondotta—, hogy ne csalatkozzanak reményeik­ben és a Magyar Kommunista Párt győztesen kerüljön ki a választási küzdelemből. Kossá István elvtárs javaslatára augusztusban egy havi rendkívüli segélyt kapnak az OTI-s óvadékosok Az Országos Társad­alombizto­­sító Intézet szerdai elnökségi ülé­sén Kossá István elvtárs javasla­tára elhatározták, hogy az OTI ipa­ri és mezőgazdasági biztosítottai közül az összes öregségi, özvegysé­­gi, árvasági, baleseti és bánya­­nyagbér-járadékosok augusztusban egyszeri rendkívüli segélyként­­ havi járadé­kuknak megfelelő ösz­­szeget kapnak, összesen mintegy 7 mi­lió forintot fizet ki majd az OTI a rendkívüli segélyre. Értesü­ésünk szerint hasonló ja­vaslatot fognak tenni a MABI el­­vö­­sé­g­ü­lés a MABI kommunista elnökségi tagjai is. '—o — !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék