Szabad Vasmegye, 1947. szeptember (3. évfolyam, 197-219. szám)

1947-09-02 / 197. szám

iaife­rotsrisai tsffSSuCTafT ERŐSKÖDŐ ÉJSZAKAI LEHŰLÉS Várható időjárás kedd estig: Nyugati szél, felhőátvonnulások, néhány helyen főleg keleten futóeső. Erős éjszakai le-,­hűlés, különösen nyugaton. A nappali hőmérséklet fokozatosan emelkedik. Szombathelyen a hőmérséklet maxi­muma 26, minimuma 6.3 C fok volt. Barométerállás 743,8, süllyedő, páratar­­talom 31. Mérsékelt északi szél váltós­zó felhőzet. A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT VASMEGYEI NAPILAPJA^ m. ÉVFOLYAM, 197. SZÁM. _________________Ar­ 40 fillér KEDD, 1947 szeptember 2. I Győzött a Magyar Kommunista Párt Vas megyében is lényegesen javítottunk az 1945-ös helyzeten A Kisgazdapártnak nem jutott nálunk mandátum, mert vezetői és tömegei átpártoltak Barankovicshoz Nagy napra virradt vasárnap a magyar nép. Az urnák elé járultak a dolgozók, hogy döntsenek sorsukról. Sajnos nemcsak a dolgozók járultak az urnák elé, hanem nagyon sok olyannak is jutott szavazójogból, akik azt nem a magyar nép '''emelkedé­sére, hanem éppen a haladás akadályozására szeretnék felhasználni. A dolgozók azonban olyan tömegben adták szavazatukat a Magyar Kommunista Pártra, hogy minden demokráciaellenes mesterkedést sikerülni fog visszaverniök. A választások országszerte a leg­­nagyobb rendben folytak le. Első­sorban a demokratikus rendőrséget illeti ezért dicséret Szombathelyen is már jóval a választások előtt fel­készültek a nagy feladat megoldá­­sára. Szükség is volt erre. A válasz­tás előtt három nappal már mozgó-n­yitva volt minden épkézláb rendőr. Éjt nappallá téve őrködtek, hogy m­ár a csirájában elfojtsanak min-­ den olyan kísérletet amely a rend megbontását célozza. Minden temp­lomot őriztek, hogy ne kerülhessen sor provokációra. A pártok székházaiban is nagy volt a sürgés-forgás, küldöncök szá­guldoztak egyik helyről a másikra, állandóan csengett a telefon, hogy a legfrissebb értesülések a rendel­kezésre álljanak. A szombathelyi választások hatal­mas meglepetéssel végződtek a be­­avatatlanok számára. A Független Kisgazdapártot ugyanis teljesen el­hagyták tömegei és a Demokrata Néppártra adták le szavazataikat. Arra sem igen számítottak, hogy a Szociáldemokrata Párt meg sem fogja közelíteni az 1945-ös eredmé­nyét. Természetesen mind a két balsikernek meg van az oka. Alka­lomadtán ezzel feltétlenül foglal­kozni is kell, mert nem lehet kö­­zömbös egyetlen demokrata számára sem, hogy a koalíció két pártja, ho­gyan sáfárkodik a népnek a koalí­ciós kormányzásba vetett hitével. A Magyar Kommunista Párt csaknem megduplázta szavazatainak számát. Ez újabb bizonyítéka an­­nak, hogy a dolgozók egyre na­gyobb bizalommal fordulnak feléje. Éjfél után meg­van a szombathelyi eredmény Szombathelye­n, az egész or­­szághoz hasonlóan példás rendben folyt le a választás. Semminemű atrocitás nem fordult elő, sem a városban, sem a szavazókörzetek­­nél. A szavazás reggel 7 órakor kezdődött, az utcák képén azon­ban csak a déli órákban mutatko­zott meg a szavazásra igyekvő emberek felvonulása. Délelőtt a szavazóknak mintegy fele járult a szavazóurna elé, délután pedig különösen a nők áradata indult meg. Este 10 órakor már több bi­­zottság beszállította a szavazat­­szedő-ládát a központi bizottság­hoz, éjfélkor pedig már minden eredmény befutott. Éjfél után már nemsokára is­ menetes lett az eredmény. Az első hevenyészett összesítésen lénye­ges változás nem történt, úgy­hogy a hivatalos végeredmény majdnem teljesen azonos az első jegyzékkel. Magyar Kommunista Párt — — •— — — 3470 Független Kisgazdapárt ——­­— — — — 516 Szociáldemokrata Párt 1— — — — — — 3976 Nemzeti Parasztpárt •— — — — — — 119 Demokrata Néppárt — — — --*—*­* 13.290 Pfeifferpárt — — — — —. — — — 331 Radikális Párt — — *— —— .— — —­ — 822 Baloghpárt — — — — — — 154 Polgári Demokrata Párt — 184 . A megye hivatalos eredménylistája Már a tegnap reggeli órákban is­meretessé vált az egyes járások eredménye. Apróbb változások azon­ban még történtek, úgy hogy a hi­vatalos eredménylista most így fest-Celldömölk és a celldömölki járás: MKP 3407, — FGP 2502, — SzDP 1569, — NPP 2549, — Dem. Nép­párt 12.502, — Pfeiffer 1234, — Ba­log-párt 74, — Radikális 181, — PDP 63. Sárvár és a sárvári járás: MKP 3603, — FGP 2764 — SzDP 2537, — NPP 1955, — Dem. Néppárt 13.714, — Ffeiffer 689, — Radikális 92, — Balogh-párt 152, — PDP 74. Kőszeg: MKP 1208, — FGP 161, — SzDP 551, — NPP 51, — Dem. Néppárt 2647, — Pfeiffer 174, — Radikális 17, — Balogh-párt 71, — PDP 15. Irottkői járás: MKP 537, — FGP 289, — SzDP 314, — NPP 120, — Dem. Néppárt 3595, — Pfeiffer 185, — Radikális 21, — Balogh-párt 30, — PDP 8. Vasvár és a vasvári járás: MKP 2288, — FGP 1901, — SzDP 1651, — NFP 640, — Dem. Néppárt 10.943, — Pfeiffer 466, — Radikális 39, — Balog-párt 116, — PDP 52. —Szentgotthárd és a szentgotthárdi járás: MKP 1429, — FGP 1709, — SzDP 1131, — NPP 350, — Dem. Néppárt 7368, — Pfeiffer 1014, — Radikális 69, — Balogh-párt 87, PDP 218. Körmend és a körmendi járást MKP 1842, — FGP 1115, — SzDP 1293, — NPP 785, — Dem. Nép­párt 9687, — Pfeiffer 3594, — Ra­­dikális 308, — Baloghi-párt 99, — PDP 118. Szombathelyi járás: MKP 2295, — FGP 801, — SzDP 2064, — NPP 1028, — Dem. Néppárt 12.558, — Pfeiffer 694 — Radikális 145, — Balogh-párt 71, — PDP 40. A szavazatok összegezése után kiderült, hogy a Demokrata Nép­­párton kívül csak a Kommunista Pártnak és a Szociáldemokrata Pártnak jut mandátum. Nem ka­pott mandátumot a Kisgazdapárt és hiúnak bizonyultak a Polgári De­mokrata Párt reményei is. A vas megyei választások végered­ménye tehát a következő: Magyar Kommunista Párt 20.078,­ Kisgazdapárt 11.757, Szociáldemor­krata Párt 15.066, Nemzeti Paraszt­­párt 7591, Demokrata Néppárt 86.276, Pfeiffer-párt 8904, Budikén­g Párt 1296, Balogh­ párt 968 Palgért­er Párt 780

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék