Szabad Vasmegye, 1947. október (3. évfolyam, 221-247. szám)

1947-10-01 / 221. szám

l N ' 9 ‘ , tovább csökken m notóKmrmymaern A ___ a mb m mi mb m| mm ■■■ Várható időjárás kedden estig: Élénk. BUHl WBM pH HPS «§3 Essaa S§ ff 99 ESSs ige ..«f 13* helyenként északi, északnyugati szél fi ^ figSE tS mi EB M Stw A 9» fcá WW 9 felhőátvonulások, több helyen futóeső. aä ** SS fö» in§ uä N­ Hg §j§8 jfSffepff 5bL_ 9__ Wjj A hőmérséklet tovább csökken. Szom­vBS. EP HVB Mk H m­ ww jgggi­f». *3 ap*® hathelyen hétfőn a hőmérséklet maxi­ «E -Hm mm SB 4? «Mg gsf -M «ü juj S§ munu 20.2, minimuma 11.6 C fok volt. - — B§. N­ 3 1 föLJl. m «* «3M if Ej m m Hv§h| 1« S& 9 Barométer állása 748.9 emelkedő, pa­ iljhHlinftl I HUlffl lall I h ä50-K ’ A MAGTAB KOMMUNISTA PÄRT VASMEGYEI NAPILAPJA^ tli«idhi»«w lilt« I 1 ................................................................................................................................................... ■ i. ■ ——dSM\ m. ÉVFOLYAM, 221. SZÁM. Ara 40 fillér. SZERDA, 1947. OKTOBER 1. | Csökkentik az államtitkári és főispáni állások számát A pártközi konferenc­át szombaton folytatják (Budapest, szept 30.) A koa­líciós pártok vezetői kedden dél­előtt Dinnyés Lajos miniszter­­elnök elnöklete mellett pártké­rt értekezletet tartottak. A párt­közi értekezleten megjelent a Magyar Kommunista Párt ré­széről Gerő Ernő és Kádár Já­nos, a Kisgazdapárt részéről Dobi István és Gyöngyösi Já­nos, a Szociáldemokrata Párt részéről Szakosíts Árpád és Szé­lig Imre, a Nemzeti Parasztpárt­tól Veres Péter és Erdei Ferenc. A pártközi értekezlet megál­lapodott az államtitkári és f­ő­ispáni állások csökkentésében. Számszerűleg meghatározták, hogy ezen állásokat mennyivel csökkentik. A pártközi értekez­let foglalkozott még a kormány­programol előkészítésével. A pártközi értekezletet szom­baton folytatják. (MTI) A megye közellátási helyzete Szabálytalanságok a cséplésnél — N­em jók a beszolgáltatási eredmények — Zavartalan az olajellátás a. A vas vármegyében bercséplést­­ végző cséplőgépesek elszámoltatása a Közellátási Felügyelőségen befeje­zése felé közeledik. Az elszámoltatás során kétségtele­nül megállapítható, hogy megyénk gabonatermése — mint általában az ország egyéb részeiben is — az el­­múlt évhez hasonlóan, erősen a vá­rakozáson alul maradt, sőt egyes helyeken még a múlt évi eredmé­nyeket sem érte el. A gyenge ga­bonatermés a tavaszi hónapokban fennálló aszálykárnak tudható be elsősorban. A cséplőgépesek elszámoltatásából megállapítható, hogy egyes cséplő­­gépesek működésük során az előírt szabályokat nem tartották be, mert nagyon sok olyan gabonát csé­peltek el, amelyet a cséplési könyvbe bevezetni elmulasztot­ták. Emiatt az a visszás helyzet áll elő, hogy egy­­ és ugyanazon a helyen működő két cséplőgép eredményei alapján más és más átlagtermés jött ki. A felügyelőség a szabálytalan­ságokat elkövető cséplőgépesek ügyét áttette az illetékes bírósághoz. A kenyérellátás biztosítása érde­kében egyelőre pénzügyi vonalon már egy hete folyik a gabonaelszá­moltatás, zálogolási eljárással egy­­bekötve. Megállapítható, hogy az el­számoltatás ugyan nagyobb mennyi­ségű kenyérgabona beszolgáltatását eredményezte, az elért eredmények azonban jóknak mégsem mondha­tók. Az előírt adógabonának eddig még a kétharmad része sem folyt be. Az előírás az adógabonából ugyanis 1350 vagon, amelyből 965 vagont adtak le az érdekeltek. Az elszámol­tatási eljárás eredménye húza­ág­­ban az első hét után 65 vagon ke­nyérgabona. A beszolgáltatás szempontjából a helyzet még ennél is kedvezőtlenebb, mert a beszolgáltatási alapköteles­ségből az előírt 515 vágón kenyérgabo­nából és 515 vágón vegyes ter­­ményből szeptember 1-ig csupán 18­­százalék folyt be, mely ok­tóber 1-ére 35 százalékra emel­kedett. Ennek oka az, hogy a pénzügyi vo­nalon folyó elszámoltatás csak adó­gabonára szorítkozik és figyelmen kívül hagyja a beszolgáltatásra elő­írt termények beadásának szorgal­mazását. A beszolgáltatásra kötelezett gaz­dálkodók beszolgáltatási lehetősé­geit újabban szélesítette a közellá­tási kormányzat, hogy az aszálysúj­­tott vidék gazdálkodói is könnyebben eleget tudjanak tenni kötelességük­nek. A gazdasági év elején a beszol­gáltatás lehetősége kizárólag ke­nyérgabonára korlátozódott. Ma már az a helyzet, hogy a gabona­csoportban: búzával, rozzsal, ár­pával, zabbal, kölessel, a vegyes csoportban: olajosmaggal, bur­gonyával és száraz hüvelyessel lehet teljesíteni kötelességüket. A gyenge búzatermés következtében a fehér kenyérlisztellátás nem biz­tosítható. Emiatt a Közellátási Fel­ügyelőség köles helyettesítésével pró­bálja a fehérliszti-igényeket kielégí­teni. A kötes csak kisegítő termény-­s­ként­ jön figyelembe, mert az el­­látatlanok fehérliszt-igényük egy részét továbbra is finomlisztben kapják majd ki. Zsírellátás terén a helyzet az, hogy a közellátási kormányzat a ma­gánfogyasztásra levágott sertések után megszüntette a kötelező zsír­­beszolgáltatást, hogy ezzel is ser­kentse a saját, vagy pedig bérhizla­lás útján történő sertéshizlalást, il­letőleg a zsírigények ilyen módon való kielégítését. Éppen ezért a kukorica nincs zárolva, ennek a forgalma ma is szabad Az ellátatlan lakosság szempontjából kétségtelenül nagyobb jelentőséggel bíró olajellátás terén zavarokkal szá­­molni nem kell, mert a kormányzat újból kötötté tette az olajosmag for­galmát. A város ellátatlan lakosságá­nak zsírellátását olajkiutalás útján fogják biztosítani. Megyei viszony­latban az olajellátás terén a szep­tember hónap a legnehezebb, mert a minisztérium erre a hónapra olajos­magot nem utalhatott ki és a me­gyében a felügyelőség által igénybe­vett olajosmagkészletek kiüttetése huzamosabb időt vesz igénybe. Cukorellátás terén a helyzet ja­vulni fog. A kormányzat felemelte a hatósági cukor­alapfejadagot 30 dkg­­ról 40 dkg-ra. Egyébként október hó folyamán nagyobb mennyiségű sza­bad cukorra van kilátás. Csehszlovák területen mentettek a győri tűzoltók Csehszlovák területen lévő Medves községből a győri tűz­oltóság segítségét kérték. A győri tűzoltók azonnal Medves községbe mentek, ahol négy ház és több melléképület égett. A tüzet, amely az egész községe pusztítással fenyegette, hamaro­san sikerült eloltani. A csehszlovák hatóságok a legnagyobb elismerésüket fejez­­­­ték ki a magyar tűzoltók mun­kája felett. (SLOT) Októberben indul a hároméves terv Szombathelyen Németh elárs, polgármester Budapesten letárgyalta a szombathelyi hároméves terv októberi programját Németh István elvtárs, polgármes­ter szabadságának egy részét Szom­bathelytől távol töltötte. Hazautaz­­tában Budapesten tárgyalásokat folytatott illetékes helyeken, hogy a hároméves tervvel kapcsolatos mun­kálatokat kijelöljék és a szükséges pénzt kiutalják. A hároméves terv keretében vég­zendő munkálatok elbírálása és a szükséges­­pénz kiutalása iránt teen­dő javaslat a Tervhivatal hatáskö­rébe tartozik. Németh elvtárs a Tervhivatal különféle ügyosztályai­ban tárgyalt a hároméves terv októ­beri szombathelyi munkálatairól. Tu­domására hozták, hogy a Tervhiva­tal vonatkozó javaslatai jóváhagyás céljából a Gazdasági Főtanácsnál van­nak. Ígéretet kapott a polgármester, hogy függetlenül ettől a javaslattól októberre 100.000 forintot kap Szom­bathely városa kislakások építésére, a múzeum helyreállítási munkálatai­nak folytatására októberre 20.000 forintot helyeztek kilátásba, míg csatornam munkálatokra 80.000 forint­ról szól az ígéret. Ez ömmm 200.000 forint. Németh elvtárs a Jóvátételi Hiva­talban is tárgyalt. Sürgette a lak­­tanyaépítésre előirányzott 250.000 forint még hátralékos részének, 150.000 forintnak sürgős kiutalását. Megígérték, hogy október elejére megtörténik a kiutalás s ezzel lehe­tővé válik a még hátralevő munkák elvégzése. A munkanélküli-akcióra szeptemberben az ígért 60.000 forint helyett csak 30.000 forintot utaltak ki. Németh elvtárs sürgette az el­maradt 30.000 forint kiutalását, amit október elejére ígértek, ameny­­nyiben a Gazdasági Főtanács ehhez hozzájárul. A belügyminisztériumban Németh elvtárs kérte, hogy a tárca­közi bizottság mielőbb jöjjön Szom­bathelyre a költségvetés jóváhagyása céljából, mert amíg a költségvetés jóváhagyása meg­­nem történik, ad­dig az egyes íteleket nem szabad kiutalni, ami nagymértékben zavarja a helyzetet. Németh elvtárs szabadsága még nem járt le, ezeket az­­eljárásokat szabadságideje alatt végezte. Még né­hány napig itthon pihen, azután át­veszi a város ügyének vezetését. Kedden is érkezett hadifogoly, szerelvény Debrecenbe Kedden délelőtt Máramaros-­ sziget felől újabb hadifogoly szerelvény érkezett a debreceni elosztó állomásra. A hadifogoly­szerelvénnyel 1000 személy ér­kezett meg a Szovjetunióból. A ki­érkezettek között 625 tiszt, 141 tiszthelyettes, 220 legénységi ál­l­­ományú és 141 polgári személyi érkezett meg. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék