Szabad Vasmegye, 1947. október (3. évfolyam, 221-247. szám)

1947-10-01 / 221. szám

A csatlós államok felvételi kérelme a Biztonsági Tanács előtt Anglia és az Egyesült Államok r.ahol Magyarország felvétele ellen foglaltak állást­ ­ (Newyork, szeptember 30.) A csatlós államoknak az Egyesült Nemzetek szervezetébe való fel­vétele ügyében hétfőn tovább tárgyalt a Biztonsági Tanács. Az angol delegátus ellenezte Ma­gyarország felvételét, azzal az indokolással, hogy nem tudja teljesíteni az alapokmányból származó kötelességeit. Az an­gol delegátus Olaszország felvé­telét támogatta, Amerika dele­gátusa Románia felvétele ellen foglalt állást (Magyarország fel­vétele elleni kifogásait már a pénteki ülésen előterjesztette.) A szovjet delegátus, a lengyel és francia ne­g­t­us Magyarország, Románia és Bulgária felvételét támogatta. TRUMAN ELNÖK 580 millió dollár kölcsön folyó­sítását javasolja Olaszország, Franciaország és Ausztria ré­szére. Tárgyalják a szakmai kollektív szerződéseket­ ­ (Budapest, szeptember 30.) A Szak­szervezeti Tanács és a GyOSz által el­fogadott új kollektív keretszerződés aláírása után megkezdődtek a tárgya­lások az egyes szakmai szerződések megkötésére. A Szaktanács az egyes Szakszervezeteknek megküldte az új keretszerződés egy-egy példányát, amely­­ek alapján valamennyi szakszervezetb­ben teljes erővel folyik az új szakmai kollektív szerződések megszövegezése. Ennek megtörténte után rövidesen be­fejezik tárgyalásaikat az egyes, szak­szervezetek és munkáltatói érdekkép­viseletek, így október 15-ke előtt va­lamennyi szakmai szerződés aláírására sor kerülhet. Miután az új kollektív keretszerző­dés módot ad arra, hogy az egyes ipar­ágak és üzemek külön kollektív szerző­dést kössenek, az ilyen szerződések megkötésére is megindultak az előké­születek. A Nehézipari Központ és a Magyar Állami Szénbányák iparági, illetve üzemi szerződést kötnek,­amely az állami kezelésű üzemek valamennyi szellemi és fizikai munkavállalójára egyaránt érvényes lesz. A Magánalkal­mazottak Szakszervezete megkezdte a TÉBE, GyOSz, BIOSz KOKSz és IPOK kötelékében dolgozó munkavállalók kollektív szerződésének előkészítését. Valamennyi most elkészülő új szer­ződés visszamenő hatállyal, munkások­nál szeptember 28-től, tisztviselőknél október 1-től lesz érvényes. Bevonják 50 bank és pénzváltó-üzlet iparjogosít­ványát (Budapest, szept 30.) A hónapok óta folyó iparrevízió jelentős állomá­sához érkezett. Megkezdték a bank- és pénzváltóüzletek ipar­jogosítványá­nak felülvizsgálását. A Pénzintézeti Központban már működik az a véle­ményező bizottság, amely javaslatot tesz a kereskedelemügyi miniszté­riumnak arra vonatkozólag, melyik bank iparengedélyét vonja meg. A bizottságban helyet foglal a Magyar Nemzeti Bank, a TEBB, a Kereske­delmi és Iparkamara és a Magánal­kalmazottak Szakszervezetének kikül­döttje is. Az iparrevízió elsősorban azokat a bankokat érinti, amelyek vezetői gazdasági bűncselekményt követtek el, például: fizetési eszközökkel vis­­­szaéltek, kosztüzletekkel foglalkoztak, adócsalást, vagy jövedéki kihágást követtek el és ezért elítélték őket. Értesülésünk szerint megvonják ipar­­jogosítványát annak a banknak is, amelynek valamelyik vállalata köve­tett el n­agyobb arányú gazdasági visszaélést — abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a bank tudott vállalata manipulációiról. , Az elvonási javaslatokon most dolgoznak. A kiszivárgott fairek sze­rint egyelőre közel ötven bank ipar­­jogosítványának megvonására tesz­nek javaslatot a kereskedelemügyi minisztériumnak. E bankok között lesz hat-hét budapesti, II. vagy III. kúriába tartozó pénzintézet, a töb­biek vidéki bankok vagy fiókintéze­tek. A bizottság hamarosan megteszi javaslatait és ezután a kereskedelem­ügyi minisztérium dönt az ipar­jogo­sítvány megvonásáról. Az engedé­lyüktől jogerősen megfosztott ban­kok azonnal megkezdik felszámolá­sukat. •VWVVVWWVVWWWVVVWVVWWVVWWWl FIURUHÁR Düstin nadrágok, ingek, selyem­­har­anyok nadrágok, férfizoknik, ingek stb. RUHA OTTHON-ban Szombatiely, Erzsébet királyné­ utca 4 SZ.­A­BA O V *7MEGYE A termelők teljesítsék közellátási kötelezettségeiket A közellátási minisztérium politikai államtitkára, Szobek András nyomaté­kosan felhívja a termelőket, hogy köz­ellátási kötelezettségeiknek pontosan tegyenek eleget. Súlyos gazdasági hely­­zetünkben a közellátási kötelezettségek nemteljesítése szabotázsnak fog minő­sülni és — mivel a közellátási nehéz­ségek felidézése a hároméves terv si­kerét veszélyezteti — a beszolgáltatási szabotálókkal szemben alkalmazni fog­ják a hároméves terv védelmére kisza­bott megtorló intézkedéseket. A KORMÁNYPROGRAMMOT TÁRGYALJA A KISGAZDAPÁRT ELNÖKI TANÁCSA A Kisgazdapárt elnöki taná­csa megkezdte hétfőn és kedden folytatta a kormányprogramm tárgyalását összehívták a párt politikai bizottságát is, amely két előterjesztést kapott az el­nöki tanácstól. Ugyanezen az üly­sn tárgyalja a pártvezetőség, a politikai bizottságban felme­rült személyi kérdéseket is. SZERDA, 1847. OKTÓBER Vasmegyei hadifoglyok érkeznek Az alábbi vasmegyei hadifoglyok Máramarosszigetre érkeztek. Előre lát­hatólag szerdán, vagy csütörtökön in­dulnak Debrecenből haza családjuk­hoz:­­ Béry István Szombathely — Daróczy Zoltán Jók — Dobos János Vaskút — Kaszás Lajos Körmend — Lukács Jó­zsef Alsónémeti — Nagy László Szom­bathely — Shaffer Gusztáv Kőszeg — dr. Tiborcz Sándor Szombathely — Varga L. Bőgőt — Boross Kálmán Ke­­menesmagasi­­— dr. Czencz József Szombathely — Kiss István Szombat­hely — dr. Lasky Zoltán Szombathely — Mohácsy Lajos Ostffyasszonyfa —­Palatin János Szombathely — Sztílpa György Szombathely — Tölgyesi Lász­ló Szombathely — Tóth Pál Gencsapá­ti — Tóth Károly Szombathely — Vár­halmi Károly Kőszeg — Gyarmati Miklós Nemeskeresztúr — Molnár Já­nos Szombathely — Borsa Szombat­­hely — Czeczeli László Szombathely — Hargita István Szombathely — Ke­­nedli József Vép — Kovács István Vas­vár — Körmöczi Mihály Szombathely —■ Vasady László Szombathely —Zsig­­mond Miklós Szombathely — Bérkocsis Ferenc Pereszteg Pérczi József Szombathely. A Magyar Kiskereskedők Egyesülete belépett a KKOSz-ba A Magyar Kiskereskedők Egyesü­lete (Erzsébet­ körút 44) összes szak­mai szakosztályaival együtt kimon­dotta csatlakozását a Kiskereskedők Országos Szakszervezetéhez. A Ma­gyar Kiskereskedők Egyesületének tagja valamennyi budapesti piaci és csarnoki kereskedő, valamint a tü­zelőanyag-kereskedők tekintélyes ré­­sze és taglétszáma mintegy 10 ezer. Az Egyesületnek a KISOSz-hoz való csatlakozásával a festékkereskedőket kivéve, valamennyi kiskereskedő ott, hagyta a KOKSz-ot és a KISOSz­­hoz csatlakozott, amely ily módon a magyar kiskereskedelem egységes érdekképviseletévé vált­. Tárcaközi repülőbiz­ottságok vizsgá­ják lenül a megyei költség­vetéseket A vármegyék most kidolgozott és a belügyminisztériumban jóváhagyás vé­gett felterjesztett költségvetései azt bizonyíják, hogy a nemzeti ellenállás, majd a nemesi reakció hajdani főfész­kei most ugyancsak kiveszik a részü­ket a demokrácia építéséből: az új költségvetések a tavalyihoz viszonyítva emelkedő szükségleteket mutatnak. Az emelkedés oka az, hogy a vármegyék hivatásuk magaslatán állnak és jelen­tős népjóléti, szociális, kulturális meg mezőgazdasági feladatokat akarnak az új költségvetési évben végrehajtani. Rajk elvtárs kezdeményezésére tár­caközi értekezletet hívtak össze a bel­ügyminisztériumban a vármegyei költ­»•‹****** «***+»*£%**%*+om »‹~ ségvetések felülvizsgálására. Az 1947—† 48. évi költségvetéseket a Gazdasági Főtanács, a Tervhivatal, a népjóléti-, földművelésügyi-, pénzügy- és kultusz­minisztériumok megbízottai is átvizs­gálták. Az értekezlet elhatározta, hogy tárcaközi repülőbizottságokat alakíta­nak, melyek a helyszínen fogják meg­állapítani, hogy melyek a költségveté­sek elengedhetetlenül fontos tételei, így a repülőbizottság a megyei költ­ségvetéseket egyensúlyba hozza az ál­lamháztartáséval, az ország általános gazdasági helyzetével. Az első repülő­­bizottság már október 2­4- és 3 ál Csanád­ és Bács-Bodrog megyében meg­kezdi munkáját­ j HAZAJÖNNEK, VAGY MEGFOSZTJÁK ŐKET ÁLLAMPOLGÁRSÁGUKTÓL (Budapest, szept. 30.) Rajk László belügyminiszter a pén­teki minisztertanács elé terjesz­ti Varga Béla, Hives Henrik dr., Nagy Ferenc, Sulyok De­zső dr., hazahívásának, illetve állampolgárságától való meg­fosztásának ügyét. (MTI) SZABAD A KUKORICA FORGALMA Közellátási rendeletek (Budapest, szept. 30.) Szabó Árpád földmivelésügyi miniszter rendelet© értelmében az 1947 évre szóló tej- és tejtermékek szállítására vonatkozó megállapodások az 1948. év tarta­mára meghosszabbítottaknak tekin­­tendők. Szabó Árpád most megjelent ren­delete szerint a kukorica és kuko­rica őrleményei az ország egész te­rületén szabadon szállíthatók. Ezen intézkedés azonban nem érinti a határterületekben érvényes szigorú forgalmi korlátozásokat. (MTI­) Elek szövet vezet _ ______________---' »­­ Piaci mozaik A hetipiac zsivajában kevesen látták. Öreg falusi nénike méricskéli szorgalmasan az előtte álló gyümöl­csös­ ládákból a szilvát és a szőlőt. Kékruhás hadifogoly át máig az áru­sító előtt. Fél kilogramm szilvát kér. Az öreg néni Miéri, a hadifogoly sapkáját tartja.­­ — Várjon lelkem, mindjárt adok egy zacskót —­ mondja a néni. Ezzel a mérlegből visszaönti a kosárba a szilvát, a kosár alól kihúz egy nagy zacskót, színültig rakja szilvával, és szőlővel. A hadifogoly meglepetten néz. Hisz csak egy fél kilogramm szilvát kért. A néniké átadja a gyümölcsöt! ! — Vigye lelkem, nem fizet sem­mit. Isten ments, szegény hadifo­­golytól pénzt elfogadni. A gyümölcsöskosár körül néhány „napcsága". Figyelik a falusi asz­­szony és a hadifogoly jelenetét, majd megszólal az egyik: — Most kiváncsi vagyok, nem.ő rajtunk keresi be. Az öreg néni úgy látszik meghal­­lotta, mert továbbfűzi a szót. —Ne féljen, nem adom drágáb­ban. Tudom kitől kell többet kérni. A 80 filléres szilván nem akarok há­zat keresni. Egyébként is, hogy van az, hogy­ fizessenek a gazdagok. Aztán méri tovább egyhangúan e gyümölcsöt — 80 fillérért. Néhány lépéssel odébb egy üres elárusítóasztal tetején ül a hadi­­fogoly: jóízűen fogyasztja a gyá­­mülcs.

Next