Szabad Vasmegye, 1947. november (3. évfolyam, 248-270. szám)

1947-11-01 / 248. szám

IfftÁG P&OsStMJiU EGitÉSlfotTEU emelkedik a hőmérség« !» Várható időjárás szombat estig: Mér­­sékelt ^éU, délkelete ^ 'T1^7aT^^NIST^PART vasmegyei ■ HL ÉVFOLYAM. 248. S/AM. 40 fiSt^Qf SZOMBAT, 11*47. NOVSEBER. I. Támadásra indul a Magyar Kommunista Párt a háborús rémhírterjesztés ellen Rákosi Mászás aifflisisísas b®sxé«fb©n Jelölte ®@§ a Kommunista Párt és a sZsIgosék­ Legk$x&bei81b2 feladatait __ (Budapest, mart. 31.) A Magyar Kommunista Párt budapesti párt­­szervezete pénteken tartotta nagyaktiva ülését. Az ülést Kádár János elvtárs nyitotta meg. A Ma­gyar Kommunista Párt főtitkár­­helyettesének üdvözlő szavai után Rákosi Mátyás elvtárs, miniszter­­elnökhelyettes, a Magyar Kom­munista Párt főtitkára emelkedett szólásra.­­• Két hónapja annak — kezdte beszédét Rákosi elvtárs —, hogy az országos választásokon pár­tunk, a Magyar Kommunista Párt helyes politikájának és jó munká­jának eredményeképpen az első helyre kerültünk. Szükségesnek tartom, hogy beszámoljak az el­múlt két hónap munkájáról, is­mertessem azt az utat, amelyen pártunk vezetősége úgy látja, hogy tovább kell haladnunk. Szük­ség van erre a beszámolóra azért is, mert idehaza, úgy mint külföl­dön, a nemzetközi reakció általá­nos idegháborút kezdett. A továbbiak során Rákosi elvtárs hazánk gazdasági helyzetét ismer­tette, számadatokkal bizonyította be, hogy gabonából is, burgonyából is több van, mint tavaly ilyenkor. És ha tavaly tudtuk tartani a ke­nyérfrontot az új termésig, ak­kor az idén is tartani fogjuk. Államháztartásunk helyzete erősen biztató, ami szorosan összefügg a forint stabilitásával. Ebből a szem­pontból nagyon kedvező, hogy ál­lami bevételeink alakulása lehetővé tette, hogy október folyamán tekin­télyes mennyiségű árut exportál­junk. Egyes állami üzemek ezidő­­szerint még deficitesek, a Magyar Kommunista Párt azonban célul tűzte ki, hogy májusig megszünteti ezek deficitjét is. Ebből a szempontból is és az élelmiszerellátás tekintetében is a tőlünk nyugatra fekvő európai államok helyzete a mienknél kedvezőtlenebb, a termés egyiknél sem lesz tovább elégséges, mint januárig. A ROSSZ TARZÍTÓ OKAI Mégis mi az oka annak, hogy a biztató jelenségek ellenére is rossz a közhangulat és a demokrácia el­lenségei úgy érzik, hogy most már az ő vitorlájukba fúj a szél? !Ennek vannak tárgyi okai. Ilyen például a szárazság, amely sújtotta mezőgaz­dasági termelésünket s amelynek mértékére az utolsó 100 év óta nincs példa. Rontotta a hangulatot, hogy a szárazság miatt nehezen lehetett hozzáfogni az őszi szántás-vetéshez. Szerencsére jöttek az őszi esőzések, így most már lehetővé vált nagy területek bevetése. A rossz termés bizonyos megtorpanást okozott gaz­dasági életünkben, ezeket azonban ki törtük küszöbölni. A REAKCIÓS ÉS HÁBORÚS HÍRVERÉS A tárgyi okokon kívül olyan okai is vannak a meg­­rosszabbodott hangulatnak, amik a reakciós és háborús hírverés­sel függnek össze. Ez okozta, hogy egyes árucikkeket nagymértékben kezdtek összevásárol­ni. Só, jóval több van, mint tavaly és egyidőjően mégis eltűnt a piacról. Gyufatermelésünk a szükségletnek háromszorosát is tudna biztosítani és mégis eltűnt a gyufa is.­­ Szét kell szedni a suttogó propagandát részleteire, ki kell mutatni alaptalanságukat. Mozgósítani kell a kommunis­tákat és világf­rontba kell állí­tani őket az uszítók ellen. Le kell leplezni azokat, akik a régi úri rend helyreállítása céljából újra égő, elpusztított magyar vá­rosokról és sokat szenvedett né­pünk szenvedéseinek felfokozásá­­ról álmodoznak. Mozgósítani kell velük szemben a sokat szenvedett, békét áhítozó magyar nép elkese­redését. Meg kell mutatni a reakció­­nak­, hogy a háborús uszítás frontján is el fogja veszíteni azt a csatát, amelyet 1915-ben Tigütasz a frontokon elveszí­­tett­.­­ A habarás hírverés megnő- Verte a magyar demokrácia min­den ellenségén bkr a hangját. Észre­­vettük, hogy ott is felüti a fejét. — Hétvenkint tapasztalnunk kellett — folytatta Rákosi elvtárs, — hogy még a kommunisták is ezeknek a híreszteléseknek a kar­fása alá kerültek. Kimúltak azok az idők, amikor trombita-harso­­gástól várfalak dőltek össze. . Mi, magyar kommunisták nem vagyunk szívbajosok és nem ■ijedünk meg a háborús pro­­pagamdából. Éppen ezért minden kommunistá­nak kíméletlenül fel kell lépnie minden rendelkezésére álló eszköz­zel a rémhrtan­jesztők ellen, a rémhírterjesztőket a tör­­vény szigorúan bünteti, kímé­letlenül át kell adni őket az államvédelmi rendőrségnek, amely gondoskodik róla, hogy elvegyék kedvüidet a rémhír­­­terjesztéstől. (Éljen Rajk!) De óvakodni kell attól, hogy az ellentámadást, amelyet megindí­­tottunk, csak rendészeti kérdés­nél­ tekintsük. Ennél sokkal több­nek kell tekintenünk, ahol eddig óvatosabban dolgozott. A gazdasági nehézségek felhasz­nálásával igyekszik zavarni a ter­melést, csökkenteni a munkatem­pót. Egyre többször halljuk, hogy sztrájkokra is veszik az irányt. Kiderült, ahol utána néztünk a dol­goknál­, hogy például Csepelen százával vannak nyugatról vissza­tért tisztek, Hunyadi-páncélosok, akik a nyugtalanságot szítják a munkások között. ERŐSÍTENI A MUNKÁS EGYSÉGET Rákosi elv­társ ezután arról beszélt, hogy a választások és a választásokat követő hosszú kormányválság miatt kissé meglazult az államhatalom ere­­je és ezt használták fel a reakciósok és a gazdasági bűnözők céljaik elérése érdekében. Jobban körűl kell nézni •scriii'.vbsu, e.­gsitem Ugg 3 íyg«fct*egyseg frontal ifezőgen el kall távolítani sorainktól a* «MatSlyellenséget. A Jp.rfhstaSan reaktívsok eltávolítása m­egkezd­öd­ött sőt egy­ helyeken az eltávolítás már meg is történt és azo­kon a helyeken, ahol a reakciósok el­távolítása m­ár megtörtént, jó eredmé­nyeket értünk el. Nem véletlen — folytatta Rákosi elvtárs —, hogy a háborús uszítás a hároméves terv megindulásával együtt vette kezdetét. Tudták a régi úri rend hívei, hogy a hároméves terv megerő­síti a dolgozó réteget, felemeli élet­­színvonalukat. Ennek a rendbontó há­borús uszító munkának, — sajnos meg kell mondani, — látható eredményei is vannak. És itt nekünk, magyar koron­a­­nistáknak kell rendet teremteni. Ezután külpolitikai kérdésekről be­szélt Rákosi elvtárs. A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTRÓL A Szociáldemokrata Párt legutóbbi választmányi ülésével kapcsolatosan Rálép?.. elvtárs hangoztatta, hogy test­­vérpártunk hozott ugyan határozatot, mely változatásául kihangsúlyozza a Szovjetunió melletti hűséget és a Kora­­ramn­ista Párttal való egységfront m­eg­­szilb­dítását, azonban ennek a határo­zatnak­ az értékét nagymértékben le­rontotta az, hogy a nagyválaztmány elsiklott afelett a beadványok felett, amelyekben azt követelték, hogy nem volna,z okosabb tüntetően feloszlani. Elsiklanak asok felett is, akik m­egkí­­sérelték meghiúsítani azt, hogy a szo­ciáldemokraták aláírják a Pfeifferék elleni petíciót Nem foglaltak állást annak a szociáldemokrata képviselőnek az ügyében sem, aki felelőtlenül tá­madta a Szovjetuniót. Ezek a kérdések mind olyanok, amelyek az egész demokráciát érin­tik. Feltevésüket nem lehet olyan kérdés­nek tekintetti, hogy mi bele akarunk avatkozni szociáldemokrata testvérpár­­tunk belügyeibe. De ha azt akarják, hogy szoros légy­en az együttműködés. Pártunk és a Szociáldemokrata Párt­ között, akkor nyilatkozataikat egybe kell hangolni. A Szociáldemokrata Párt négy választmányának határozata pártunk szemszögéből nyugtalanító je­ím­ség, nem volnánk őszinték, ha min­denben egyetértenénk határozathoza­talukkal. Ezután az Amerikai Egyesült Államok imperialisztikus gazdasági­politikájáról szólott Rákosi elvtárs. Rámutatott arra, hogy ennek a poli­tikának egyetlen célja a kisnemzü­­teket is amerikai tőke igájába haj­­tani elvenni függetlenségüket, meg­fosztani a nemzeteket Saélózáguk­­alól. Végül hangoztatta Rákosi elvtárs: Le kel! leplezni && us silókat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék