Szabad Vasmegye, 1948. január (4. évfolyam, 2-25. szám)

1948-01-03 / 2. szám

! Mit várhatunk 1948-tól Lezártuk az ó-évet, megkezdtük az útiesztendőt. Az 1947-1e­en végzett routika miatt nem kell szégyenkez­nie a magyar demokráciának. Az elért eredményeket nyugodtan bo­csáthatja a világ stélőszérce elé. El­bírja a kritikát. De mit várhatunk az 1948-as centenáriumi évtől? Erre 55 kapunk ,­elesetet illetékes politi­kusok újévi megnyilatkozásaiból. Rákosi Mátyás elvtárs, miniszter­­elnökhelyettes.. az 2ÖK­P főtitkára így nyilatkozott: A jövő év első felére mély be­nyomást fog gyakorolni az 1848-as forruálom venteláriu­'nálrak meg­ünneplése. A magyar nép az elmult sm esztendei alatt most van elő­ször abban a helyzetben, hogy va­lóra váltsa azokat az eszméket, avidfcpörcot az 1846-es forradalom zászlóira tejlott. Ennek a felisme­résnek­ kétségkívül meg lesz, egész tk­ mtikrav­­ánkat erősítő hatása. Bizony­os, hogy ■* k­öse­nni fog a nanakásegység is. És ezen túl- j­ö pen­te* szorosabb lesz » Sfagya* Nemzeti Függetlenségi Front koalí­ciós pártjainak együttműködése. A demokrácia győzelmei a Magyar Nemzetfi függetlenségi Front min­det? pár­t­jában uraikat igazol­ták, akit­: megalkuvás nélkül hirdették a demokratikus népi erőt, asszeio­­s­-sát. Ezt az egészséges­ fejlődést a jövő évben még fokozni kell, mert a denokrácia erősödőit ugyan de ellenségei még nem adták fel a har­tot: a belső fronton vereséget szen­­t­edz ki, de a nemzetközi reakciótól segítséget remélni*­, és ezért tovább szötik ellenséges terveiket.“ Marosán György elvtárs, testvér­­pártunk főtitkár helyettese, a Szociáldemokrata Párt vidéki lap­jainak írt­ vezércikkében a követke­zőket mamija:­­ „Az új esztendőnek a békének még határozottabb körvonalakat kell kupája és hogy ez az év az igazi béke esztendeje legyen, meg kell erősíenü­nk demokratikus rendsze­rünket, meg kell erősítenünk szö­vetségünket a világ szabadságsze­­rető népeivel, segítenünk kell je­­gyezhete­tlenné tenni a munkásoa­r­tály nemzetközi összefogását." E po­litikai feladataink mellett gazda­sági téren csupán egy elvégezni­­valónk van: győzelemre segíteni a harvanéves tervet, hogy jobb élet­lehetőségeket biztosítva a magyar népnek újabb és újab­b tervekkel teg­yük virágzóvá az országot.“ Dobi István, a Független Kis­gazdapárt elnöke szintén vezércikk­ben köszönti az i343-as estendőt. Többek között ezeket úja: ,,A mi nagy centeoárríf- tb-ünk ab­ban kUKnK­ rik az efennál­ idők szók rm^Hmomrmsáí mtss&ummi -»DEGIDO Váltsaió időjárás saoroBai estig- Megé Wan Liö éssáiti, és sakr­yugati siti váj­tózó fejhöze­, cofe helyes ha­vazás, a hómérsé-get tovább fügyeő. Szoé­dai helyen pénteken a hőmér­séklet EKUimuma —OS, miidmsma — 4.8 C. fok volt. Par­amét­erás­­ás ?-15 ta, páratartalom 80. Kevés felhő, délnyugati gyenge szél. A répi csa­padék 0 1 mm. A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT VAS MEGYEI NAPILAPJA •*■ !■ wiwwiw &»»( ■*•)««*« ............................ ima­­m rv. ÉVFOLYASI, 2. SZÁM,­­ JJfSI 40 t Szombat, 19­. január 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­--------------------*------------------------------------------ ------- Sikerrel járt a főispán r*­4 és polgármester budapesti útja Közmunkákra: 4o.ooo, csatornázásra: 3o.ooo, a városi bérház munkálatainak befejezésére: loo.ooo, államsegélyként: 3oo.ooo, gáz és vizái] fejében 32o.ooo forintot kap a város . „ A karrácsonyi ünnepek­ után Buda­pestre utazott Németh István elvtárs, polgármester, Gombig Antal elv­társ, a mje­gyei szakszé­rk­ez­eti titkár é­s a városi hi­va­talok több vezetője. Buda­pesten csatlakozott hozzájuk a kará­csonyi ünnepeket családja körében töltő Nessményi Károly elvtárs, fő­ispán, hogy ezt 19­­ 8-aS esztendő első hónapjainak fontos gazdasági ügyeit letárgyalják az illetékes minisztériu­mokban. A budapesti útról tegnap délelőtt számolt be Nér­eth István elvtárs, polgármi­­ster. A TERVHTVAXAIBAN újabb állam­ hozzájárulást kért a vá­­ros a közműnk­rákra, ígéretet kapott, hogy január hónapra 40000 forintot utalnak fel a város részére közmun­­kák­ra. Berey Andor elvtárs, a Terv­­hivatal vezetője kijelentette, hogy még január hónapban letárgyalják a vá­ros hároméves tervét, a tényleg végre,­hajtandó munkákat megállapítják ős az ehhez ssütséges összeget havon­ként a város rendelkezésére bocsát­ják. A csatornázási munkálatok foly­­tatására további 30.000 forintot kapott 3 város, ez biztosítja az ott dolgozók további munkalehetőségét A gazdasági főtanácsnál ugyancsak a város hároméves tervé­vel­­kapcsolatosan folytatott megbe­széléseket a küldöttség. Felhívta a GF a küldöttséget, hogy a januárban tartandó értekezleten, amely az egyes vörösök hároméves tervét lesi hiva­­tott letárgyalni, Szombathely város is képviseltess® magát. AZ ÉPÍTÉSÜGYI MINISZ­­ÉRUMBAN letárgyalták a­z új városháza építésé­nek tervét Az építésügyi minisztérium álláspontja az, hogy a Színház­ téren felépítendő új városháza és a kör­­nyező utcák városrendezési tervét együttesen készíttesse el a város és ezt küldjék meg a miniztérum város­­rendezési osztályának. Eszerint a mű­szaki hivatal együttesen hirdet pálya- - "­ér rl a­­­ zc­ot az új városházára és a kör­nyező utcák városrendezési tervére- Németh elvtárs, polgármester már ki is adta az utasítást a műszaki hiva­talnak a terv ledolgozására és a terv­pályázatok kiírására A város főterén lévő bérházának munkálatai szünetelnek, ámbár csak a tetőzeti munkálatok hátráltatják az építkezés befejezését A minisztérium ICO.COO forintot utalt ki erre a célra. Megállapodás történt, hogy 6 százalé­­k­os évi kern úttal, 5 évi törlesztésre kapja a város a kölcsönt. A város ■sürgősen elkészíti a kötelezvényt, ame­lyet jóváhagyás végett felterjeszt a belügyminisztériumba, hogy a leg­rövidebb időn belül folytathassák a városi bérház építési munkálatait A BIT.lÍGYMtN-tSrrtBIUMlÍAN Jármi Antal dr. miniszteri tanácsos, főosztályvezetőnél tárgyalt a küldött­ség. Az értekezleten letárgyalták a városnak nyújtandó és a költségve­tésbe felvett 300 000 forint államsegély ügyét. Stajk ehr társ, belügyminiszter sorráskijára az államsegély azonnali kifizetését rendelték el. Neszményi és Németh elvtársak rögtön átmentek a pénzügyminisztériumba, ahol ígéretet­­ kaptak, hogy pár napon belül alin­­é­­sik az össz­sg kifizetését. Elsősorban a Sorok­ utcai szölcsöd­e berendezését fogják az alkánsegély­ből elkészíteni. A JÓVATtTEU HIVATALUK Kvíz­itcsmár elvtárs, gazdasági taná­csos a jóvátétel­ víz- és gázfogyasz­tás terhére kért nagyobb összegű ki­utalást. A Hivatal 320.000 forintot utalt ki a városi üzemeknek az elfogyasz­tott gáz- és vizár­­ak fejében A küldöttség más személyi és vá­­­rosi ügyekben is eljárt illetékes helye­ken, majd az ó­ év utolsó napján a késő esti órákban érkezett vissza Szombathelyre. Az nj kontárrendelet életbe lépett Arcképes igazolvánnyal látják el az iparosokat A hivatalos lap újévi számában megjelent az új kontárrendelet, amely szerint nemcsak a jogosulatlan ipariköket büntetik szigorúan, hanem azokat is, akik iparigazolvánnyal nem rendelkezőkkel dolgoztatnak. Az iparügyi miniszter ren­delete szerint arcképes igazolvánnyal látjék el az iparosokat. Az arcképes igazol­vány annak igazolására szolgál, hogy az iparos az iparigazolványban fel­tüntetett, ipar körébe tartozó mun­kákat elvégezni jogosult. Az igazol­­ványt anyagigénylésnél és közreállí­tásra pályázásnál az iparűzési jogo­sultság igazolására el kell fogadni. Az arcképes igazolványt az iparos kéré­sére az az ipartestület állítja ki, amelynek az iparig­azolványt kérő iparos tagja. Február elsején jelenik meg az amnesztiarendelet A köztársaság második évfordulója és a cervt­icánum alkalmából amnes,',­­hát ad a kormány. A rendelet elsején jelenik meg. vány­os ünnepségeitől, hogy nem üres szavakkal, hanem maradandó teitekkel a­karunk ünnepséget ülni. A hatalm­as cél itt áll előttünk: a háborúban elpusztult rosszemlékű korszakoktól szegénnyé tett orszá­gunka­t kell újjáépíteni úgy aka­runk ünnepelni, hogy mindennapos munkánkkal, minden tettünkkel az uj demokratikus Magy­arországot építsük fel.*' 11 Lés Béla, az Uj Szó föszerkesz­tője a világpolitika 1947-es mérle­gét­­ állítja fel és ebből következtet az 1948-as esztendő alakulására/ „Az 1947-es esztendőben súlyos társadalmi harcok folytak ie — s írja. — Ahol fegyveres összeütkö­zésekre került a sor, ott mindenott a népek szabadságszeretete győze­delmeskedett, vagy halad a győze­lem felé. Ahol am­int Délkelet- Európában­ a népek saját kezükbe vették sorsuk intézését, ott minden éleri látó számítást felülmúló gyor­­sasággal folyik a háborúü­tötte se­bek behegesztése és a népek, melye­ket idegen hódítók évszázadok óta uszítottak egymás ellen (hála a nagy barát, a Szovjetunió, a népek (gézi é­rdekei­t szolgáló külpolitiká­­­jának­) — végre egymásra találtak. Ahol — mint Franciaországban és Olaszországban — azok kezében van a kormány, akik Amerikától vár­nak; segítséget­­nem segítséget a nép számára, de segítséget a nép elrend, ott egyre mélyül a válság és egyre nő a nyomor. De ott is él, erősödik a nép szabadságszeretete és öntudata. Ezek a népek is mind világosabban látják, ki a barát, ki az oicsn jég. Az emberiségnek minden oka és minden joga megvan arra, hogy de­rinálással­­ üdvözölje a beköszönt?! »j esszeadás.“

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék