Szabad Vasmegye, 1948. február (4. évfolyam, 28-49. szám)

1948-02-04 / 28. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜL­ETEKl csökken a hőmérséklet JB3B» DBB­­B WW­­HR flSB| B lABaSfe. 9 £$ bB ^Jl RH9 Nyugatról felhőátvonulások, nehány P« # Iliin IIBPUrfif L sstä**Anappalih”ér~ ^Sfc, B Eg||l B B g|£ jjjjl llllllil aB Ifp *!»S Szombathelyen kedden a hőmér­sék­!^|*| SB gf® 1H ffi &R& *135* n§L mSxifmiB £§g «p $r& §1 let maximuma 10.7. minimuma 2.8 C. MB| B W Eg «I jgl |m |IsS as SE) fiSffiipj Wd |§! IS IP S| fok volt. Barométerállás 749 mm.. ^P._efci -8*.i8„88l 8A s it U I9 fii 1b 6 k £­­ iLlLiLHJimu-JiLiiiUim Ilin mi ii in hi wiiiiiithmfiiiii IIIIIHI Ilin iniHMri Iimin i -------------------------------- " "" ----------------“ 1 m­i inw A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT VAS MEGYEI NAPILAPJA IV. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM. Ara 60 Mér min/'IV.Szerda, 19.48. február 4. I i mim Wtmm ■MBWBBBBBMMBMBÉiaSfiidfiBlBK mi............BBBÉIÉBEBBBBBWBM^BBBBBBWBBMMM S^asBgBwmnjan^ g^^ii wmm­wwr-irtrm­ Egyesül a bolgár kommunista és szociáldemokrata párt ■ (Szófia, február 3.) A bolgár ha­zafias arcvonal kongresszusának rendkívüli jelentősége van. Ezt a je­lentőséget egyrészt az adja meg, hogy a bolgár népi demokrácia döntő fej­lődési szakaszába érkezett. A kon­gresszuson Dimitrov elvtárs nagy be­szédet mondott. Hangsúlyozta, hogy az új feladatok elvégzéséhez szüksé­ges az, hogy az arcvonal Bulgária egységes népi szervezete legyen. Az új Programm megvalósításához, — mondotta, a továbbiak során, — a bolgár nép legtökéletesebb egységére van szükség. A távolabbi fejlődés a kizsákmányoló kapitalista rendszer m­egsemmisítéséhez és a nemzet egy­séges pártjának megteremtéséhez ve­zet. A kongresszus jelentőségét fokoz­za az a tény is, hogy Bulgária Gö­­ögországgal határos. Nincs semmi titkolnivalónk abban. — mondotta,— hogy a déli szomszédunknál szüksé­ges, hogy a demokratikus rendszer megerősödjék és uralkodjék. Az sem i­sílik többé, hogy a bolgár nép kész segíteni a görög népet. A görög pol­gárháborúért azok a külföldi körök a felelősek, akik egymás elleni harc­ra kényszerítet­ték a demokratikusan­ gondolkodó szabadságszerető görög népet. A kongresszuson felszólalt a bolgár szociáldemokrata párti főtitkára is, aki kijelentette, hogy a bolgár szo­ciáldemokrata párt egyesülni fog a kommunista párttal. SAJÁT SZAKMÁJUKBAN HELYE­ZIK EL A VOLT HADIFOGLYOKAT (Budapeset, február 3.) Darvas József építésügyi miniszter kimuta­tást készített arról a 100.000 hadi­fogolyról, aki­:' a mpi év végéig visszatértek Magyarországra. Gon­doskodni fognak arról, hogy min­­den hazatért hadifogoly a saját szakmájában helyezkedhessen el. Minden remény megvan, hogy a nagytömegű munkaerő eredménye­sen kapcsolódik be az újjáépítés munkájába. Leleplezték a Hutter- és Lever-gyári robbanás tetteseit Őrizetbe vették a szabotáló nyilas és „Magyar Közösség“-i panamistákat (Budapest, február 3.) Pár hónap­pal ezelőtt történt­, hogy a Hutter és Lever rákospalotai olaj­gyárban ha­talmas robbanás vettette széjjel az egyik margarin-kazánt. Az államvédelmi osztály világos­ságot derített­ a robbanásra. Tudatos szabotálás történt, a kazánt­ szándé­kosan túlf­űtötték és ez okozta a rob­banást. A nyomozás Tornyos Mihály művezetőhöz vezetett aki csakhamar bevallotta, hogy Soós Antal műszaki igazgató és dr. Hunyadi László, a gyár főmérnöke utasítására követte el a szabotázs-cselekményt. Kiderült­, hogy Szill András cso­portvezető, ugyancsak felsőbb utasí­tásra régi kétlitereseket dobolt a finomabb gépek kényes alkatrészei közé. Nagyszabású panamára is rá­jött a gazdasági rendőrség, őrizet­be vették Góth Lajos osztályvezetőt a gyár közösségnek volt tagja, és ifj­ .Csézli Lajos gyári tisztviselőt . A panama irányítója, Fazekas An- Tornyos Mihály nyilas-párt­ szélpála-­ tel igazgató, a letartóztatás elől Lan­­tos volt, dr. Sós Antal pedig a Ma-­­donba szökött. A vidéki kórházakban 37.000-re emelkedett az ágyak száma Tíz százalékka több a hatósági orvos, mint az utolsó „békeévben“ Általában nincs tisztában a nagyközönség a népjóléti mi­nisztérium munkakörével és fő­leg az elért hatalmas­­eredmé­nyeivel. A felszabadulás után a lehető legkedvezőtlenebb körül­mények között vette át a­­mi­nisztériumot Molnár Erik elv­társ, az ő és a jelenlegi népjó­léti miniszter, Olt Károly elv­társ, érdemes munkatársaikkal a semmiből teremtették meg és szervezték újjá a minisztérium hatáskörébe tartozó intézmé­nyeket. Eredményes munkájuk­ra rendkívül jellemző budapesti munkatársunk beszélgetése dr. Ákos Károly orvossal, az »Or­vosi Szemle« egyik szerkesztő­jével. — 1947 igen sokban hozott, előrehaladást a demokratikus egészségügy terén, — mondotta, informátorunk. — A legfonto­sabb, hogy a hatósági orvosok száma tíz százalékkal emelke­dett az 1938-as, utolsó ..békeévé­vel szemben. A reakciós rezsi­nyek alatt például vidéken alig működött gyermekorvos, orto­­gédorvos pedig egyenesen isme­retlen volt. Ma már sok gyer­mekorvosunk és sok egyéb spe­cialistánk is van.­­ Az ipari egészségügy is fejlődött. Az OTI-ban összesen két alkalmazottja volt Horthyék alatt az ipari egészségügyi la­boratóriumnak. Ma nemcsak nagy személyzettel dolgozik,de medikusok is bejárnak az ipari egészségügy kérdéseinek tanul­mányozására. A múlt évben le­zajlott barcsi medikustáborozás mmmwmnmmmvtmmmm­n­m­mnmmm­ww pedig jelentős népegészségügyi ered­ményeket hozott.­­ A kórházi ágyak száma az ostrom utáni vidéki 23 ezer­rel szemben 37 ezerre emelke­dett. Állandóan folyik a »tömeg­szűrés«, a trachoma elleni küz­delem Zalában, Dél-Dunántúlon, Szabolcsban, a mozgó orvosi ambulancia pedig, amelyen röntgen is megy, jelenleg éppen Tiszántúlon jár. A Nitrokémia szabotálói a népügyész­ségen is beismerték bűntetteiket (Budapest, február 3.) A buda­pesti népügyészség hivatalos közle­ményt adott ki­ a Nitrokémiai Ipar­telepek őrizetbe vett vezetőinek ügyében. A hivatalos közlemény megállapítja, hogy az őrizetbe vet­tek a rendőrség előtt tett beismerő vallomásaikat a népügyészségen is fenntartották. Éppen ezért a nép-­ ügyészség elrendelte Szabó Kornél volt vezérigazgató, Sárkány József volt honvédelmi államtitkár, Kele­men Gyula volt iparügyi államtit­kár, dr. Kell Kornél és Gyöngyösi István, valamint Weismar Gyula volt igazgatók előzetes letartóztatá­sát. Szombathelyen naponta 200 gyermek kap tejporból készült tejet A város a tejporkontingens felemelését kéri a népjóléti minisztériumtól A külföldi adományokat­ intéző bizottság kedden délelőtt a közkór­házban ülést tartott, amelyen elő­ször a korábbi adományok szétosz­tását és elszámolását vizsgálták fe­­­l, majd a népjóléti minisztérium által rendelkezésre bocsátott tejpor szétosztása felől tárgyaltak. Csodál­kozással állapították meg és elné­zésnek hiszik, hogy amíg Kőszeg 300 tejporegységet kap naponta, Szombathely mindössze csak 200-at. Ez azt jelenti, hogy Szombathelyen egyelőre csak 200 gyermek kaphat naponta tejporból készült tejet. Az ülésen jelenlevő Németh István elvtárs, polgármester közölte, hogy Szombathely város felterjesztést fog intézni a népjóléti minisztériumhoz nagyobb tejpormennyiség kiutalása érdekében. Amíg a felterjesztés eredményt hoz, addig a 200 egységnyi tejport a következőképpen osztják el. Első­sorban 32 tüdőbeteg gyermek része­sedik belőle, akiknek betegségét tisztiorvosi bizonyítvány igazolja; azután az MNDSz bölcsődéjében levő gyermekek kapnak tejpor­ Gazdasági zűrzavart eredményezett Franciaországban a frank leértékelése (Páris, február 3.) Franciaország­­ban a frank leértékelésével nagy gaz­dasági válság folyamata induult meg. A szabad devizapiac hétfőn nyílt meg Párisban és mindössze 45 percig­­vol nyitva. Ezalatt a 45 perc alatt a hivatalos 214 frankról 311-r­e emel­kedett a dollár árfolyama, a portugál escudo pedig, amelyet a dolláron kí­vül egyedül engedtek be a deviza­piacra, 8.16-ról 12,46 frankra emel­kedett. Az üzérek feketén az 5000 frankos bankjegyért 3000 frankot kí­náltak.. A gazdasági zűrzavar első jele, hogy Párisban a hús ára egy nap alat­t 45 százalékkal emelkedett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék