Szabad Vasutas, 1992 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1992-01-01 / 1. szám

A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének lapja ff Y / * űf MÁV - helyzetkép, 1991. (2. oldal) \ * '\y Elmozdulás a holtpontról (3. oldal) riportok as. „m> Őry Csaba a szakszervezetekről (6.-7. oldal) Z Egy új év - így szokás ez min­­» denfelé - fogadkozásokban gazdá­it gon szokott indulni. Ki-ki megfo­­; gadja, hogy leszokik a dohányzás­­; ról, hogy ezután egy korty alkoholt jj sem ereszt le a torkán, hogy figyel­* mesebb lesz házastársához, s hogy l egyáltalán, ezután jobb ember lesz, « mint eddig volt. Míg a magánéletben Z elsősorban ki-ki maga dönti el, ' megváltoztatja-e életét az új eszten­* dőben, addig a közéletben a többi ; szereplőnek is komoly szava van * abban, milyen változásokra kerül ;sor. * Ez az év - ha akarják, ha nem - « az érdekvédelmi szervezetek, így a í mindannyiunknak legkedvesebb l szakszervezet, a VDSZSZ életében ; is sorsdöntő lesz. I Roppant feladtok tornyosulnak * szakszervezetünk előtt. Csak emlé­keztetőül néhányat a megoldandók közül: az idén jelentős elbocsátáso­kat tervez a vasút vezetése. Milyen álláspontot foglaljon ebben a kér­désben egy felelősségteljesen poli­tizáló érdekvédelmi szervezet: összhangba tudja-e hozni a munka­­vállalók érdekképviseletét a haté­kony gazdálkodás követelményei­vel; milyen körülményeket, feltétele­ket képes kiharcolni azoknak a kol­légáknak, akiknek az elbocsátása elkerülhetetlen, s egyáltalán, képes lesz-e a MÁV vezetését átgondolt foglalkoztatáspolitikára szorítani? S miközben az egyre romló élet­­körülmények szorításában élő dol­gozók legalapvetőbb jogai védel­mében is szót kell emelni, olyan ki­hívás előtt állnak a szakszerveze­tek, amelyek jövőjükre nézve meg­határozó... Választások éve lesz az idei - az üzemi tanácsválasztások « « és a szakszervezetek közötti vá- : <* lasztások során kiderül majd, me- « lyik szakszervezet milyen mérték- ; ben bírja a munkavállalók bizalmát. * A választásokra való fel készülés * jegyében tartja a Friedrich Ebert « alapítvány támogatásával sorozat- » ban (decemberben Szombathelyen Z és Pécsett, januárban Budapesten « és Hatvanban volt ilyen) tanfolya- Z mait a VDSZSZ kitűnő előadókkal, * nagyszámú érdeklődő hallgatóság ; részvételével. I Azt akarjuk, hogy szakszerveze- « tünk a lehető legerősebbként kerül- * jön ki a megmérettetésből, de azt is » akarjuk, hogy a választások során Z ne morzsolódjon föl az egymással Z vetélkedő munkavállalói érdekvé- z delmi szervezetek ereje. Hiszen z van mitől óvni a vasutasokat... í 2. évfolyam 1. szám Ára: 20 Ft ÉVNYITÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék