Szabad Vasutas, 1997 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1997-01-01 / 1. szám

A jtl¥© ©sóéira® dél Több mint közhely ezekben az években, ha kérdezik így de­cember táján: milyen volt az idei év? - Azt válaszoljuk: közepes. Jobb, mint a következő lesz, és rosszabb, mint a me­gelőző volt. Ha a közhelyek szintjénél kicsit alaposabban szemügyre vesszük ’96 hozadékát a munkavállalók részére, megállapítható: sem a kormány, sem a MÁV nem teljesítette az ez évre tett „csak 2%-os” reálbér-csökkentésre tett ígéretét. Az új év gazdasági eredményeinek összegzése, elemzései ad­nak majd végleges választ a bevállalt 2% reálbér-csökkenés „túlteljesítésének” mértékére. Magyarul: a kormány akkor lenne szavatartó, ha az infláció mértéke „csak” 2 %-kal lenne nagyobb keresetünk növekedési mértékének százalékpontjától. Sajnos, az utóbbi években - a választási évek kivételével - azt „szokhattuk meg”, hogy a reálbércsökkenés, a fizetések folya­matos elértéktelenedése, „magától értetődő” kísérője az átala­kulásnak. Az „átlagember” napi tapasztalatai, a környezetünkben el­harapódzó korrupcióról, összefonódásokról, a minden­napjainkat átható félelemről, agresszióról az elmúlt hónapok­ban országos dimenziót kaptak az ÁPV Rt. és az azt követő gyanús ügyek és a mindennapossá vált robbantások, gyilkos le­számolások nyomán. Nyilvánvalóvá vált a rendőrség, az állam­­apparátus tehetetlensége ezekben az ügyekben is. A decembe­ri hónapban elmozdított miniszterek, ma­gas állami vezetők sora már-már a har­mincas évek „hosszú kések éjszakáján” történt „leszámolást” idézi. A kormányzat és környezete a választási felkészülés je­gyében kíméletlenül megszabadul a „si­kertelen” kádereitől. Teszi ezt azért, hogy később elmondhassa: lám, mi időben le­vontuk a személyi következtetéseket. Sza­bó népjóléti, Lakos földművelésügyi mi­niszter, a teljes rendőr vezérkar, az APEH elnöke, és ebbe a sorozatba illik a MÁV vezérigazgatójának és gazdasági helyette­sének elmozdítása. A miniszter és appará­tusa hiába várta a MÁV „szervezetszerve­zési” stratégiájának eredményeit, azok egyre csak késtek-késtek, a türelem egyre fogyott, a kapkodás házunk táján egyre csak nőtt. És ezzel hazaérkeztünk a vasút berkeibe, ahol annyi gondot, bajt, nyűgöt okoz nekünk vasutasoknak, az idén is, a mások által nekünk megszabott „kény­szerpálya”. A MÁV vezetése rosszul felmérve a cég gazdálkodási­­pénzügyi-szervezeti-technikai-technológiai konszolidáci­ójának menetrendjét, az ahhoz szükséges időt és erőforrásokat, a külső és belső bizonytalansági tényezőket, stratégiájában túl sokat vállalt, a belső átalakítást illetően időzavarba, majd „pénzzavarba” került, és aztán már az értelmetlen és érthetet­len „társasági” áldozatok árán sem voltak képesek eleget tenni azoknak a „hatékonysági követelményeknek”, amelyek teljesí­tése a túlélést jelentette volna számukra. Mint a hazárdjátékos, amikor 19-re lapot kér, majd csodálkozik ha besokall! Ennek komoly tanulsággal kell szolgáljon, akár az „ügyve­zetőként” megbízott, akár a későbbi pályázaton nyertes vezérigazgató, és stábja számára. A tulajdonosnak is be kell látnia, az 1997-ben nullszaldós vasút terve irreális. Ha a MÁV magával cipeli ‘96-os többletveszteségét, ha betartja az állam­mal és a szakszervezetekkel kötött megállapodásokat, ha a tel­jesítmények továbbra sem fognak növekedni, az idén társaság­ba vitt tevékenységek többletköltségeit a MÁV-nak jövőre már viselnie kell, belátható, hogy a megbízott ügyvezetésnek új, kevésbé feszített gazdasági tervvel kell előrukkolni a követke­ző évre. A figyelmünk most a bértárgyalásokra koncentrálódik, hi­szen itt dől el, hogy a tavaly decemberi megállapodás passzusai mennyire válthatók „aprópénz­re”. Ha reményeinknek megfelelően sike­rül jó bér- és foglalkoztatási megállapo­dást kötni 1997-re, akkor bizakodhatunk, hogy a parlamenti választásokhoz köze­ledve, talán, lesz egy-két „nyugodtabb, viszonylag könnyebb” évünk. Úgy le­gyen! Nagyon ránk férne már! TOs jövőre is, mindenki BoldogÚljÉK, JPitahogvan csak tud! Erre koccintsunk! Ä TMimíL©[MÜCQ)ÍL A „kiegyezés” hattyúdala 2 A pszichoterror folytatódik... 4 A vasútegészségügy nyomában 2. 5 Az eufóriától napjainkig 2. 6 Rendetlenségek a munkarend körül 7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék