Szabadság, 1945. április-június (1. évfolyam, 63-133. szám)

1945-04-30 / 86. szám

4 Jiabadrá Tárcaközi bizottság tárgyalja a lakbérrendeletet Elterjedt a hír, hogy a lakbéreket általában húsz százalékkal emelik. Illetékes helyről nyert értesülésünk szerint ez igy nem felel meg a valóságnak. A lakbéremelés terve most van kialakulóban, többféle elgondolás alapján. Hétfőn délelőtt az igazságügyminiszté* rumiban tárcaközi értekezlet kezdte meg az egyes javaslatok meg' vitatását. Az újjáépítési kormánybiztos részéről olyan lakbéremelési terv kerül döntés elé, mely szerint a lakók csak kölcsön formájában bocsássák a háztulajdonosok rendelkezésére a felemelt összeget, helyreállítási célokra. Később ezek az összegek a rendes lakbérből levonásba kerülnének. A lakbéremelés semilyen körülmények között nem történik másként, mint a lakók jövedelmével arányos progresziv alapon. EBÉDR4ZZU a fővárosi étkezőhelyeken Kültelki kifőzőhely, ahol 18 pengő, luxuskávéház, ahol 96 pengő ugyanaz az ebéd, Az élelmiszerárak rohamos emel- Kedése és egyes fontosabb árucik­kek eltűnése kétségkívül megnehe­zíti az étkezőhelyek és kifőzések helyzetét is. A beszerzés nehezebb, költségesebb lett s így a menü ára napról-napra emelkedik. Ezzel szemben örvendetes ez, hogy a gyáraik, üzemek munkásai­nak az étkeztetéséről külön gondos­kodás történt. Az önellátásra tér­tek át a legkisebb műhelyekben is. így nincs rászorulva a dolgozók sokasága arra, hogy ezeket az ét­­leezóhelyeket látogassa- Vas* Zol­tán közellátási kormánybiztos első­­feladata volt az, hogy elsösopban a munkásság jusson olcsó főtt ételhez. Budapesten ma már nincs hiány tó élelmiszerekben. Ha látogatót teszünk a kávéházak, espressók, éttermek és kifőz'sek üzemeiben, megállapíthatjuk, hogy akinek elegendő pénze van, kívánsága szerint étkezhet. Békebeli falatokat tálal fel a pin­cér vagy a felszolgáló, csak meg kell fizetni. De ki tudja azt meg­fizetni * Csak azok, akik illegális úton jutnak a pénzhez. A máról­­holnapra élő dolgozók keresetéből legfeljebb egy tányér üres levrore jutna ezekben az előkelő étt-rmek. ben hiszen a létfontosságú áru­cikkek ma még szinte megfizethe­tetlenek. Vegyük sorra a budapesti falato­zókat. Egy belvárosi espressóban a cukrá°zsüteménv darabjáért 29 pengőt kémek. Ugyanez a süte­mény a véle üzlet ékben nyolc pengő. Akáimelvik kávéházi étteremben kissé higénikusabb, mondtuk, elő­kelőbb felszolgálás mellett egy menü 6Q—70 nengő cőt le-ujtóbb az egvtk pesti kávéház főpincére egy menüért, amely bable­vesből, borjúpőrköltből, ke­nyérből és salátából állt, 96 pengőt számolt fel, arra hivatkozva, hogy örüljünk, hogy még ezt ^ elő tudják állítaná, az élelmiszerek napról-napra drá­gulnak. Ugyanakkor, ha igényeinket le­­«állitva, egy mellékutcába térünk be, vagy a külváros kifözé.ieit láto­gatjuk meg, érthetetlen arányta­lanságot tapasztalhatunk. Kicsit egyszerűbb felszolgálás mellett kisebb, szegényesebb kifözésben, durvábbra. gyalult asztalokon ugyanaz az ebéd: bableves, borjú­pörkölt és kenyér, csak épp saláta nincs hozzá 18 pengd. A külváros perifériáin és a pestkörnyéki gyár­­városok kifőző: ben miért tudják ennyivel olcsóbban előállítani ugyanazt ** ételt? Úgy látóik a budapesti dőzsölök zsebében még pénzt éreznek a vendéglátóipar „mágnásai". Vas közellátási kormánybiztos ökle is hamarosan le fog csapni s ekkor megint felszabadul az össze, vásárolt, eldugott élelmiszer, amit a kispénzű munkások szája elől vásárolnak fel ezek a pénzemberek. Hogy ez mennyire ígv van, bizo­nyítja az is, hogy az egyik kül­városban a minap egyszerre, két kifözés is lehúzta rollóját, mert nem- tudott élelmiszerhez jutni. Nem lehet szó nélkül nézni, hogy a Belvárosban és a körutakon gomba,módra sza­porodnak a luvnsfalatozók akkor, amidőn a népkony­hák számára nem jut ele­gendő élelmiszer. Már pedig előbb a népkonyhák, a prolétártanyák kifőzései legyenek ellátva nyersanyaggal s ne vásá­rolja fel a munkáfszázezrek elöl a spekuláció a mindennapi k'-nv-’ret. M.P. Szükség van a köziga? g $iás újjászervezésére Erdei beltigyminisrter beszéde Kiskunlacházán A Nemzeti Parasztpárt tegnap délelőtt Kiskunlacházán nagygyű­lést tartott, amelyen Erdei Ferenc belügyminiszter mondott beszédet. Röviden érintette azokat a fel­adatokat, amelyek megoldására az ideiglenes nemzeti kormány vállal­kozott és leszögezte, hogy wdlfcség van a közigazgatás újjászervezésére és kiépítésére Elismerőleg szólt az új magyar rendőrségről és a csendörség intéz­ményének megszüntetéséről, majd a földreform jelentőségét méltatta. Szóvátette ezután az újjáépítés ftagy kérdéseit, majd így folytatta: — Amikor Debrecenből Buda­pestre jöttem, nagy meglepetéssel láttam, hogy a félig elpusztított Budapesten tízezrével ödöngenek as emberek az utcán és henyélve, Sertés*, marha-, borjú* és birkahúst »Irt, szalonnái, vágó/ baromfit, mindennemű élelmiszeri vásárol Leni/el tee á üg/ir Rt. IX., Piva.ulca It. dolog nélkül élnek. A feketéaésbő! sokan profitálnak és százszorta jobb kereseti lehetőségekkel ren­delkeznek, mint azok, akik a föl­deken, a gyárakban, vagy az iro­dákban dolgoznak. Már megtörtén­tek a lépések abban az irányban, hogy a here módjára élőket rövid Időn bcliil munkára fogják. Kiemelte végűi, hegy a Nemzeti Parasztpárt a parasztság politiká­ját kívánja szolgálni storos együtt­működésben a munkáspártokkal. Megindul u levélforgalom a vidékkel Májún 1-én megkezdi üzemét három nagy automata távbeszélő központ: az Erzsébet, a Belvá­ros és a Lágymányos. Megindul Budapestről vidékre és vidékről Budapestre a levél­postai forgalom is. A távírda és interurtán telefonforgalom egy­előre csak a kormány, a kor­mány szervei, a Nemzeti Füg­getlenségi Frontba tömörült po­litikai pártok, valamint a szak­szervizeteknek áll rendeikeze­­zésre. Május 1-én a főváros területén megindul a helyi expresslevél­­forgalom itt. Az Országos Gazdasági Tanács első ülése Szombaton délben a miniszter­elnökségen fontos pártközi érte­kezlet volt. A demokratikus pár­tok vezetői az ország gazdasági újjáépítésének problémáit fcesré '­­ték meg. A minisztériumokban már készen ixmnak azok a ter­vezetek, amelyek a romokban heverő ország újjáépítését hiva­tottak szolgálni. A pártközi ér­tekezlet határozatainak igen fontos következményei lesznek a magyar politikai és gazdasági életre egyaránt. E hétre össze­hívták az Országos Gazdasági Tanácsot, amelynek első ülése péntek délután lesz, A tanács igen fontos szerepet tölt be majd a gazdasági újjáépítés területén. Közellátási híradó A közellátási kormánybiztos fel­hívja az üzemi és vállalati beszer­zési csoportok figyelmét arra, hogy a felnőttek részére kiadott A-jelü szelvényre a cigarettadohány csakis a dohánytöasdéken keresztül szerez, hető be. A félreértések elkerülése végrtt közli „ kormánybiztos-,ág, hogy ebben az ügyben a beszerzési csoportok ne forduljanak a kor­­mánybiztossághoz. A közellátási kormánybiztos fel­hívja a tejet k'szolgáltató tejfiók­­kezelöket, valamint a tejkonyha anya- és csecsemővédő intézetek vezetőit, hogy a beváltott A- és B-jelü tejjegyeket egymástól külön­választva kötelesek yzázdarabon­­klnt papírra ragasztva az élelmi­szer jegyfiókba beszolgáltatni. Te­kintettel arra, hogy a tejmennyiség esetenldnt változik, az A. és B-jogyeket külön k»U vá\a-r*nái aszerint, hogy arra két vagy három deciliter tejet szolgáltattak-e ki. FELHÍVÁSOK Május 1-én nagy asszony-felvonu­lás. Találkozás a kerületi székhá­zak előtt, vagy reggel fél nyolc órakor a Bazilikánál, a Szent Ist­­ván-téren. A Magyar Nők De­mokratikus Szövetsége. A férfikalap „agy. és kiskereskedők május 2-ám d, e. 11 érdkor a KOKSz helyiségében (VTn, Vas-utca 16.) tar­tandó ént«keeitet,en jelenjenek meg, A vlllaana»-, HéT- és autobvcssalkalma­­wrttsk szervezete a Magyar Közlekedési AtkalinazottBlc Saabed Szervezete címmel Vilma királynő-út 22. alatt működik Hivatalos órák 9—« köabít. A szabadi szervezet kőtelkeké be tartozó bizalmiak. Uwsmőizottsági elnökök, a régi villaimns­­sraövetség központi vezetőségi tagjai május 2-án 3 órakor a szervezet székha­zában ülést tartanaik. A Magyar GyapjükereákedOk és Bteo,. mÁnyosok Orsz. Egyesülete május 3 án 3 órakor közgyűlést tart. Napirend: Aj Egyesület beolvadása a KOKSe-ba. Az. Orvosszakszerveaet urológus szak osztálya május 2-án 12 óraikor tartja alakuló ülését Bangtha Bóla-u 2. alatt. A Magyar Könlöny (Hivatalos Ea.pl kiadóhivatala május 2An új helyiségébe, VI, Bajcsy Zs.linsaky.üt (ezelőtt Vil­mos cs-útj 65. se. I, em. 5. sz. alá költözik, A hívatásos és önkéntes vft-flskeresr. tes ápolónők a Magyar Vöröskereszt Országos Központjánál (V, Személynök­­u, 21—33.) 24 órán belül szolgáisttételre Jelentkezzenek. A kiképzett tű-menrésaHc akár katonai «sotgálatot teljesítők. akár polgári egyének (a tűzőrség-taffl jelenleg be­osztásba* lévők ne»») azonnal jelent, kérni tartoznak az 1, honv. kor. par­­ságtiál (Veres Pálné.u. 1. H. m, anyagi oszt.). A lÍTAmete felhívja a* ifjúmunkás, diák és értelmiségi ifjúságot, hogy má­jus l é» lakóhelye szerint jelenjen meg A MAHISz kerületi központjában. Álta­lános gyülekezés május 1 én 7 órákor a MAXHSz központi SBékhiza előtt (Vürös­­roarty.tér 4,). A MADISz Vltl. kerületi csoportjának vasárnapi Mária Terézia téren tartott, röpgyülésén Ságvári Agnes egy más számára teljesen értéktelen táskát fon. tos leveletekéi elvesztett Kérjük a meg­találót, hogy a MAMSz VHI. kerületi titkárságán adja le. (Jómét-körút 1«.) A főváros alpolgármestere felhívja Bpest területén nemibetegek részére szak. rendelést fenntartó kórházak, intézetek, pártok vagy más társadalmi szervezetek veretéit, hogy rendelőik pontos helyét és a rendelések idejét a tiszti főorvosi hivatalnál írásban jelentsék be Aki tud valamit Fischer György IS éves diákról (február közepétől március végéig Gödöllőn, aizután Cegléden volt, értesítse aggódó szüleit illő jutalom el­lenében. Fiecher József, Bajiza u. lú. A Magyar Flhnalkalmaizottak Saabod SizaksBerveuete kéri a filmseakma vaja. mennyi dolgozóját, hogy május i-én reggel 6 órakor gyülekezzenek a Rákot»: Szobornál ("Erzsébet .körút és Do_ hány-u. sarok), a/honnan a filmszakma együttesen vonul fel a májusi ünnepsé­gekre. Ki tu« róluk? Feder Fereae keni lég. védelmi osztály 2Ó11. Győr megye Ménfő .Csónak** szelgált utééúvt hóna­pokban. — Kiss Imre hadnagy táheri »rám: 27/3. Vas megye CteempArskapá­­cson snolgájt utóbbi hónapokban. — értesítést kér Fodor Ferencné, Buda­pest, BaKnas-u, 132, I, », Színház és Film A „GÉPROMBOLÓK" minden dolgozó ember darabja... Javában folyna* a próbák a Szabad színpadon A,g Aréna-úti Szabad Színpad nézőterét még seprüs, vödrös asz­­ar.unyok takarítják, de a vasfüg­göny mögött már zökkenő nélkül folyik a próba. — Aki az embertől elveszi a munkát, a természet ellen vét! — csattan egy hang; a gép és az em­ber kegyetlen versenye, a munkás­ság hőskorának problematikája bonatakozik ki a párbeszédekből. — Ernst Toller darabjának szinte teljes egészében történelmi háttere van, — mondja a próba szünetben Both Béla, a Szabad Színpad igaz­gatója és a darab rendezője. —­­Toller, aki a mostani háború alatt lett öngyilkos Amerikában, az an­gol munkásság 1815 körüli helyze­tét dolgozta föl benne. A darabot annakidején előadták Németország­ban. 19,'iO-ban Palasovszky Ödön társulata nálunk is műsorára tűzte, de csak a főpróbáig jutottak el: a hatóságok az előadást nem enge­délyezték ... , A darab mondanivalója tehát 15 éri némaságra kárhoztatva várt, hogy elmúljék az a rendszer, amely elhallgattatta. A színházak jelen­legi súlyos helyzete azonban felveti a veszélyes kérdést: a dráma, amely túlélte a legerősebb reakció korszakát, meg tud-e majd bír. kózni a pillanatnyi dekonjunktúrá­val, amely már-már az irodalmi színvonalú, színházak válságával fenyeget! I V —A mostani nehézségeket véle­:---------r—* — — ->J ményem szerint nagyrészt techni­kai tényezők idézik elő, — feleli Both Béla. — Az elsötétítés fel­oldása, a villamosforgalom megin­dulása és a nyári időszámítás lehe­tővé teszik majd az előadások későbbi kezdését, ezzel pedig azok « nagy tömegek is eljuthatnak a színházba, akik — munkaidejük hosszúsága és a nagy távolságok miatt — eddig kénytelenek voltak lemondani róla. Sokszor hallani aZj a véleményt te. hogy az átélt szőr. nyúségek hatása alatt az emberek szívesebben vesz k a könnyű szó­rakozási lehetőségeket, mint a ko­moly problémákat felvető darabo­kat. Azt hiszem, a „Géprombolók“* megcáfolja majd ezt a szabályt. , ÍErnst Toller darabja minden dol­gozó ember szellemi kincse, immár a szociális harcok drámájává lett. A munkáspártok és a szakszerve­zetek részéről máris nagy érdek’Ő- dés nyilvánult meg az előadás iránt, öntudatos munkásságunk végre szabad színpadról akarja hal­lani harcának egyik drámai feje­zetét. A próba folytatódik. — El bennetek az álom a mun­kába* egyesült közösség országá­ról, —• halljuk elmenőben Görbe János hangját. A Szabad Színné dón a múl* kél életre, a múlt, amely ki­harcolta a jelent éa a jövőre is fényt vet. Äs ez a múlt kötelez... Székely Beáta \-­KIS BESZÁMOLÓ A francia szobalány: Jacques Dévai vígjátéka mostani felújítá­sán te frissen hatott, az előadás pedig, amelyet a fiatal Fellegi Ist­ván rendezett, színes és lendületes. Az élen most Is a két régi fősze­replő Tolnay Klári és Budai Imre áll. Alakításuk tökéletes interpre­tálása a vígjátéknak. Kitűnő az együttes többi tagja Is: Orsolya Erzsi, Szepes Dia, Serényi Éva, Góth Sándor, Kamarás Gyula. Mahler Gusztáv neve a nácizmus indexének élén szerepelt s nálunk is régóta némaságra ítélték muzsi­káját Pedig Mahler csak hálát ér­demelt volna, mert rövid, de nagy­jelentőségű budapesti működéé sokáig üdvören éreztette hatá át. A Székesfővárosi Zenekar hang­versenyén Mozart Haffner-sztmf3- o'ája, Debussy „Egy faun dél­utánja" és Beethoven V. szimfó­niája mellett egyik dalciklusa ál­lott a programmon. A koncert di­rigense Somogyi László, olyan fiatal karmester, akire zenei éle­tünknek nagy szüksége van. Mű­vészi ízlése és meg nem alkuvó energiája a zenekar nevelésében is fontos feladat betöltésére hiva­tott (p. i.) Egy nap az új világban: remek fllmriport, amelyet a Szovjetunió egyik hérköznapjáról készítettek. A hazug szovjftellenes propaganda ékes cáfolata ez a film, amely tökéletes-n mutatja, hogyan él, dol­gozik, pihen, szórakozik, sportol és kultúrá!6d k az orosz nép, amely­nek szociális helyzete sokkal kü. lönb, mint bármely más európai népé. Andy Hterdy nem fér a bőrében! i az amerikai „Kamasz-vdgjátéksoro- ! zat” egyik leg.-dkerültebbje. Jól perdül a mese, a diákvilág sok ked­ves kalandja megelevenedik és ka­punk ízelítőt abból is, hogyan ne­veli az amerikai apa serdülő fiát a demokrácia tiszteletére. A szo­kott gárda: Mickey Rooney, Judy Garland. Ann Rutherford, Lewis Stone játssza a filmet a szokott jól. 0-0-0 Megkezdte a nsziogaiás a Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szervezetének igazolóblzol tsága. Az első ülésen törölték a tagok sorából Sámy Zol­tánt, a Szálasi-Operaház volt igaz­gatóját és Matolay Gézát. Törölték és egyenesen népbíróság elé utalták Pongrácz Zoltánt, Nesz Ferencet és Nesz Bélát, a hírhedt nyilaeve. zetőket, továbbá Dolecskó Bélát, aki a reakciós sri-ház, fim és mű­vészeti életben lépett elő tehetség­telen, dilettáns zeneszerzőből „nép­szerű" és eokat foglalkoztatott operett- és filmkomponistává. Az igazolások tovább folynak, Nem mondott le az Operaház igazgatója Komáromi Pál minden ellen« lenkező híreszteléssel szemben még mindig az Operaház igaz­gatója, A napokban több uj ág­ban különböző hírek láttak nap­világot, amelyeknek nem volt semmi alapjuk. Hivatalos hely­ről közük, hogy Komáromi Pál, akit a kultuszminiszter megbí­zott a színház vezetésével, meg­bízatásáról nem mondott le és a legnagyobb eréllyel irányítja ma is az Operaház ügyeit. (MTI.) Filmankét a IVhDiSz ban A Magyar Demokrat ikus Ifjú* sági Szövetség filmankét rendezé­sét határozta el, írók, szakszerve­zeti tagok és a Művészeti Tanács tagjainak részvételével. A szomba­ton megtartott első érte kézi tan megvitatták a magyar f lmiprr je­lenlegi helyzetét és jövőben! lehe­tőségeit, majd részletesen foglal­koztak azzal a kérdéssel: ho;yan lehetne a filmgyártást minél gyor­sabban megkezdeni szociális éa pro­paganda szempontból. A tanács­kozás során rámutattak a múlt hibáira és e h'bák ^küszöböléi­nek lehetőségére, végül mogbrirél_ ték, hogy milyen irányban kell fej­lődnie a magyar filmgyártásnak az ország demokratikus átal ;k tása érdekében. 0-0-0 — VIDOR DEZBO, a- Operabált volt titkára 75 éves korában el­hunyt. — A ROYAL, REVÜ SZÍN­HÁZ nyitó műsorában Csordás Gyula vendégszerepel. Fodor Oszkár Artistalcirály cimü dramolf.ttje fő­szerepét játssza, partnere Dénes György lesz. — SZÉKELY JULIA, a kitűnő írónő dramatizálta Tolsztoj Karenin Anna. cimü híres regényét. A dramatizált mii rövidesen szín­padra kerül Bajor Gizivel a címsze­repben. — FALUDl SÁNDOR, a Vígszínház volt igazgatója meg­halt. — FRONTSZINHAZAT szer­vezett a MADISz csepeli körzete a magyar csa-va'testek számára. — A CSÁRDÁS KIRÁLYNŐT htiszon­­ötödször játszotta a Fővárosi Ope­rett Színház. — SZÍNHAZAK Mf SORA, Opemhli*: Fából faragot- királyfi. Hovancsina in. feh\, Rómeó és Júlia (Ms4j. — Nem*eti Siínhát: Bánk bán m.5) — Neanseti Kamaraszínház ■ Karnyóré (%<), — Mü­­rée* Színház: Eiő.iátéi Lear királyho®. Marsall, Ibolya (H4). — Fővárosi Ope­­rettsifnház: Csárdáskiirátynő iVAl- — Pódium; Szájkosár nélkül (M,4). — Medgyasmy Színpad: Megnyitó (4). — Zer.eakr démia U'sterme: Fran­sig ssabalány (4). Májú» 1 4a, k»dd»a, «sak a* Opera­ház tart díszelőadást Mi órai kezdettel Föld, kenyér, szabadsági gyűjtőcímmel, A többi színház a szabadban tartja elő adásait. káS-jLk\,, 1 j ^ -I-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék