Szabadság, 1945. július-szeptember (1. évfolyam, 134-208. szám)

1945-08-29 / 182. szám

SZERDA, 1945 AUGUSZTUS 29­. $&cr£ae&ct7* Leigazolták a Kisgyóni—Bakony, vidéki Egyesült Kőszénbánya Rt. ügyviselő igazgatóját, Freund Bélát. Kedvenc szavajárása volt ,,maga büdös kommunista", ha valaki fel merte emelni szavát a napi 12 órai ebédszünet, nélküli munkaidőért, vagy az éhbérekért. Igazolása előtt két héttel az egyik méltatlankodó tisztviselőnek azt mondta: „Magának olyan szája van, mint­ egy kommunistának." Jó lesz ez így? W. P.-né Alsóerdősor 12, L­­é­­ stop Májusban a gyermekjegy egyik szelvényére 2 darab tojást adtak. Minden kereskedő kiadta, kitéve az O. M. T. K.-t, amely csak a je­gyet vágta le. A júniusi húsje­­gyekre mi nem kaptunk semmit­, de a városházi tisztviselők kaptak felvágottat. A tüzelő szétosztásnál a gyárak és közalkalmazottak előnyben részesülnek. Mi, kis ma­gáncég«*» kisfizetésű alkalmazot­téi nem érdemeljük meg ugyan, ezeket az előnyöket? P. I.-né, Fe­­renc-körút 28. stop­ ­ Minden lap közölte, hogy ameny­­nyiben kenyér kapható, a fűszer, üzletek tulajdonosai kötelesek ke­nyeret fi­gk­re ki­szolgálatni. Miért nem vonatkozik ez a rendelkezés Menyhárt János Sz.llal-u. SI. sz. alatti fűszeresre is? Miért árusít­­hatja 6 még ma is 50 pengőért­­e­ két tártya a kenyér kilóját és utasít­hatja,­ vissza a jegy beváltását ! A Jjégvisily Károly.u. 48. sz. alatti fusee rés meg csak azoknak ad ke­­nymot, akik előre felír­atkoztak. Egy előfizető. stop A Dohány jövedék immár a 6. dohányjegy beváltását hirdeti, anél­kül, hogy én egy csomag pipado­hányhoz tudtam volna jutni. Egy előfizető, József­ körút 65. stop Az elmúlt idők alatt sok olyan ingóság cserélt jogtalanul gazdát, amelyeknek gyártási száma lehe­tővé teszi, hogy azokat jogos tulaj­donosaiknak visszaszolgáltassák. Bizonyos járműveket, csónakot, motorkerékpárt, autót csak külön nyilvántartási vagy forgalmi rend­­számmal tudják használni üzem­bentartóik. Szükség lenne olyan törvényes rendelkezés kiadására, amely mindenkit, akinek tulajdoná­ban ilyen ingóságok vannak, azok gyártási számának és a tulajdon eredetének bejelentésére a­ktorizázs terhe mellett kötelez. Sch. M. l­.ot­­tenbiller-u. 37/a. stop-stop-stop Szabályozták a lábbeli forgalmát A hivatalos lap keddi száma közli a kormány rendeletét a készbőráru és a lábbeli kereskedői forgalmá­nak szabályozásáról. Eszerint a bőráruk és a bőrtalpú lábbeliek kereskedői forgalmát a jövőben a Borárfelosztó Iroda irányítja és ellenőrzi, a kereskedelmi­ és köz­lekedésügyi miniszter felügyelete alatt. Fontos intézkedése a rendelet­nek, hogy bőráru és lábbeli forga­lomba hozatalában csak az a keres­kedő vehet részt, akit az Iroda ja­vaslatára a kereskedelmi miniszter felvesz a névjegyzékbe. A rendelet szepember 1-én lép hatályba. • Nem kell hoaaá dicsérő jel'ki! Eoy {rali tortéaate csmitw Boyer, BKa Hayivoath. Chakra Laugiuon, Ouiípr Victor Francén, Edward G. »2*»“­­son. Hoary Fonda, Paul Robeson é3 móg 15 sztár. Reiidewte; DLV1VIKK Bemutató szerdán 6 árakor FORUM-ban Twentieth Cantary Fox Film „Harminc évre biztosítja a távolkeleti a szovjet-kínai szerződést Csungkingból­ jelentik. Sun-Fo, a kínai törvényhozási tanács elnöke a Kína és Szovjeunió között létre­jött szövetségi és kölcsönös segély­nyújtási szerződésről szólva a Ta­nács előtt kijelentette, hogy ez a szerződés harminc évre­ biztosítja Kínát minden támadás ellen. A szerződés lehetővé teszi, hogy Kína befejezze az állam újjáépítését és megvalósíthassa iparának kifejlesz­tését. A kínai sajtó lelkesen üdvözli ezt a szerződést, melyről megállapít­ják, hogy a keletázsiai békét har­minc esztendőre biztosítja. Egyes lapok véleménye szerint a Kína és a Szovjetunió közötti régi barátság tulajdonképpen csak jogi formá­kat kapott ebben a szerződésben. A londoni rádió jelentése szerint a kínai kommunista hadsereg fő­parancsnoka Csangkajsek tábornok meghívására Csunkingba utazik. Hurley tábornok, aki a szövetsége­sek megbízásából a találkozót lét­rehozta, a napokban Y­snanba repül a kommunista vezérért.­­ Ugyancsak a londoni rádió je­lenti, hogy kínai csapatok szálltak partra Sanghaj kikötőjében és megszállták várost. Washingtonból jelentik: Byrnes amerikai külügyminiszter közölte a sajtóval, hogy az Egyesült Álla­mokat előzetesen tájékoztatták a Moszkvában folyó szovjet kínai tárgyalásokról és a szovjet-kínai barátsági szerződésről. Truman vé­­leménye szerint ez az új egyez­mény örvendetes jele a Szovjet­unió és a kínai köztársaság közti ú­ti barátság megszilárdulásának. Úgy tekinti, mint az egyesült nemzetek közötti szorgos jóviszony és kölcsö­nös megértés gyakorlati példáját. Gazdasági egyítműfo Más a Szovjetunió és Erna­ndsoft Gsungkingból jele­tik, hogy szov­jet ipari és bányászati szakértők egy csoportja hétfőn Moszkvából Csungkingba érkezett. A szovjet kiküldöttek a kínai kereskedelmi és ipari minisztériumokkal tanácskoz­nak a szovjet-kínai gazdasági együttműködés részleteiről, békét Megindult­ az autó-és traktorgyártás a győri vagongyárb­an Minden képzeletet felülmúl az a pusztulás, amelyet a győri va­gongyár a háború során elszenved­­ett. A vagongyár 70 százaléka teljesen elpusztult. A munkások azonban megfeszített munkával pár hét alatt nagyjában rendbe­hozták az üzemet. Ma már több mint háromezer munkás dolgo­zik. A jóvátételi kötelezettségek pontos teljesítése mellett hat h­áromtonnás Rába-Su­per teherautót és több trak­tort, mezőgazdasági gépet adtak át megkapó ünnepség keretében a győri vagon­­gyár dolgozói. Az ünnepségen Hermann László tanácsos tolmácsolta Gerő Ernő kereskedelem- és közleke­désügyi miniszter üdvözletét és ajándékát: ötven mázsa lisztet a gyár újjáépítésében kitűnt dol­gozóknak. A békéről és a Szov­jetunió baráti támogatásáról mondott beszédet utána a vá­ros orosz katonai parancsnoka. A vasas szakszervezet nevében Malasits­­ Géza üdvözölte a va­gongyár munkásságát, majd a Nemzeti Színház fiatal művészei szavaltak, játszottak a munka­­padok mellől egybegyűlt hálás nagy­közönség előtt. A vagongyári ünnepség után a kereskedelmi minisztérium képviselőinek jelenlétében nyitották meg a győri vas­utas Konzum-szövet­kezetet. Megtekintettük az újjáépített győri Rába és Rábca-hidat. A két vasúti hidat a nácik felrobban­tották. Helyén most facölöpökön, vasfelszerkezettel épült ideigle­nes egyvágányú vasúti híd ve­zet. A két hidat a Vörös Hadse­­reg tevékeny közreműködésével a város vasutasai, rendőrei, munkásai tíz nap alatt építették fel. Spanyol k­öztársasági kormány alakult Mexikóban Mexiko­ Cityből jelentik, hogy új emigráns spa­nyol köztársasági kormány alkutt. Elnöke Girat, aki 1936-ban a polgárháború kitörésekor a spa­nyol kormány feje volt- Negrin és Alvarez del Cor-Vayo, a volt külügyminiszter nem tagjai a lánynak, melyben a kommunisták egyelőre nem képviseltetik magukat. ELf@gfEll a „&IH8Pilili szilán“ fillillipi! Látszólag egyszerű rendőri hír: elfogtak egy keretregényt, akinek száz és száz ember halála terheli a lelkiismeretét. De e­nnek a Kalina András nevű tömeggyilkosnak a figurája mögött az emberi elveteme - d©U3égnek, kegyetlenségnek olyan halmaza van, amit csak az ellenforradalmi évti­zedek „tiszti szelleme’­, az Ukraj­nában garázdálkodó Já­ny Gusztá­vok „lelkisége­’ magyarázhat meg. Az annyi borzalomba kergetett munkásszázadok között is a 101/ 29. monori század sorsa volt a leg­borzalmasabb. Ukrajnában nem is emlegették másként, csak „kuko­rékoló" századnak. Ezt a „humo­ros" elnevezést parancsnokána­k, a tömeggyilkos Hammer főhadnagy­nak s a parancsnok csicskásának, Kalina Andrásnak köszönhette. A válogatott kínzások között is a leg­­hirhedtebb volt a „kukorékoltatás". Mikor a század hajnaltól késő estig tartó munkájáról bevonult, akkor minden este arra kényszerítettek húsz em­bert, 30­-40 fokos hidegben, hogy a fák jeges ágaira mász­­szanak és ott negyedóránként hajnalig kukorékoljanak. A szerencsétlenek egyrészt a fagy­tól megdermedve zuhant le a földre. Ezeket addig verte bikacsök­­kel a most elfogott Kalina András, míg élet volt bennük. Más, hasonló módszerek is hozzá­járultak ahhoz, hogy a század 268 tagjából mindössze 20 ember ma­radt életben. Ilyen volt a „vessző­futás”, szintén Hammer és Kalina találmánya. Olmos esőben, keztyíl nélkül, magasra tartott kezekkel kel­lett a tópartra futniok a mun­­kaszolgálatosoknak, hogy ott vesszőt tépjenek. Aki Hammerék szerint kevés ver­­­szőt hozott, azt Kalina ruhástól a tó jeges vizébe lökte. Egyetlen ilyen vesszőfutásnál öt ember halt meg, tizenöt pedig megörült a szenvedé­seitől. A század egyik tagjának, egy Kövesi nevű pesti gyógyszerésznek azért kellett meghalni, mert sző­rös volt a melle és a háta. Ham­mer szerint a­z ilyen szőrösmellű ember nem élhet emberek között. Kétezer kilométeres gyaloglás után megérkezve Uszponka községbe, gödröt ásatott a szerencsétlennel s míg az a gödörben állt, fur­­­­kósbottal halálra verte. Egy Geiger nevű szoba fest­ősegedet azért, mert egy orosz parasztasz­­szonytól kenyeret fogadott el, a menyezet gerendáira kötötték. A menyezetről alácsüngő ember kar­ját Kalina András eddig verte ká­beldróttal, míg eltörött. A szerencsétlen Geiger így, tö­rött karral csüngött alá hajnalig, másnapra belehalt szenvedéseibe. Mindez csak néhány kiragadott példa azokból a borzalmas kegyet­lenségekből, melyeket Kalina An­drás gazdájával, Hammer főhad­naggyal együtt „kieszelt". Hammer főhadnagy már megérdemelt sor­sát várja a Népbíróság előtt.. Most odakerült méltó társa, csic­sk­ás­a, Kalina András is. A század három megmenekült tagja, Kovács Ferenc, dr. Deák László és Marsik László fogták el Csév községben és hoz­ták fel Budapestre. Természetesen ő is, mint általában a hurokra ke­rülő gyilkosok, felsőbb parancsra hivatkozott. Ha ez nem is menti ezeket az emberségükből kivetkő­zött tömeggyilkosokat, kétségtelen, hogy bűneikért elsősorban „veze­tőik", a Jány Gusztávok a felelő­sek. Moloifissücs drótszita szövetet és horganyzott huzalt minden mennyiségben xf©se©2x K­enteszás Imre szita- és sodronyüzeme Vill., Fiumei-út 12/B SOMMI­EN­IS MÁTÓL Pegazus-­ film Romb­anépítység­­szüfeségletünk fsmerése A félévi redukált másfélmillió tonna szén termeléséhez 75 tonna robbanóanyagra van szüksége szénbányászatunknak. A hazai készletek körülbelül másfélhavi szükségletet, tudnak kielégíteni. Az iparügyi minisztérium tárgyalásai­nak eredményeképpen száz tonna robbanóanyagot kapunk­ Romániá­tól és ennek a mennyiségnek a szállítása már folyamatban is van. Ez a behozatal bőségesen fedezi a szükségletet. Ha az Ipari Rob­banóanyag Rt. peremartoni gyár­telepét el tudják látni a szükséges ammonsalétrommal és trinitrotom­­­ollal, akkor már biztosítani tud­ják a tást. hazai robbanóanyaggyár- Ma reggeli csont­oki árok Paradicsom 2£—40, török paradicsom IBO, tölteti ivató papr­ka 4®—60 fö/é ck­li—16, gyalult 36—00, vajbab 24—47, fejtenivaló 40—5, zöldborsó 100, kapa­­rábé darabja 8, káposzta 50—55, uborka 14—30, f­öldsis párja 37—41, kukorica 4—5, petrezselyem 3, kapor 3, sóska 48, paraj 48—50, akna 48—63, körte 56—64 ,silva 34—40, Szőlő 36-68, sárgadinnye­­H—26, gömtzduinje 27, őszibarack 48— 84, tojás 22—25, tej 80, vágott csirke ki­lója 603, liba kilója 850, kacsa 800-660, ülőponty 540. Hedy Lamarr * Judy Garland Mától csak * Lana Turner * James Stewart r Nyugodtan. alhat, ha tartós hatli90 r(KUrírt6val toxol! jSEjfo FOiTgajprab­a. n­ozssa: b­arányi c- I rag Szüf»* vegyi term­ékük naigryke. j Rjj5 reölvcácsa, Wekeerk­e S&noker-u. 1­10. Telefon: 126-382.­­ pfj Megnyugtató kijelentést tett Farkas Mihály bel­ügyi államtitkár a közelgő válasz­tásokkal kapcsolatosan. Székesfe­hérvári beszédében felelősségteljes hangon utalt arra, hogy a legeré­­lyesebb eszközökkel, a demokra­tikus rendőrség teljes erejének lat­­bavetésével kívánja biztosítani a demokratikus pártok agitációs munkáját és a választás lefolyá­sát. Az első szidjad és demokratikus választás óriási horderejű az or­szág további fejlődésében senki előtt nem kétséges. A mostani vá­lasztási hangulatba­n önkéntelenül visszaemlékezünk az elmúlt hu­szonöt esztendő választási tragi­komédiáira, a ma­gyar nép ön- és felelősségérzetét megcsúfoló kor­­tesfogásokra, a korrupció szeny­­nyes áradatára ,és a hatalom szol­gálatában álló cser­dőrs­uronyok gátlástalan önkényeskedésére. Az effajta országos lélekrablásoknak sohasem szabad többé előfordul­nak. Az első szabad választásnak valóban a magyar nép minden gyanúsan mesterkélt és erőszakos befolyástól mentes szabad akarat­­megnyilvánulását kell kifejeznie. A választók százezreinek és száz­ezreinek már az agitációs időszak alatt biztosítékot kell kapniok arra, hogy olyan választási urnák várakoznak reájuk, amelyekből szavazataikat sem kilopni, sem el­sikkasztani nem lehet többé. Béké­sebb időkben is döntő eseményt jelentett a választás az ország életében. Ez a mostani talán év­tizedekre dönti el a magyarság sorsát, ezért a legmakulátlanabb légkörben és a legtisztább eszkö­zök segítségével kel lebonyolódnia. Farkas államtitkár erélyes ki­jelentése biztosítékot nyújt ennek a történelmi választásnak tiszta és öntudatos szellemű lefolyására.­ A múltban a kakastollasok az ön­kény megfélemlítő és brutális vé­delmezői voltak a szavazó urnák tétektiprő szín­játékainál. A mosta­ni választásoknál a demokratikus rendőrség megközelíthetetlen és fe­gyelmezett tagjai állnak majd so­rompóba: ők lesznek őrzői a nép­nek, a magyar nép szabad akarat­­m­egnyilvánulásának. Jugoszláv partizánok látogatása a WSS-een A jugoszláv sebesült partizánok csoportja hétfőn váratlanul meglá­togatta a Weiss Manfréd üzemeit. A munkásság csak tíz perces jö­vetelük előtt értesült a látogatás­ról, mindennek dacára főranszperen­­sekkel, zászlókkal várta a hős jugo­szlávokat, akik saját országuk sza­badságáért küzdve, az összes elnyo­mott népek szabadságáért hoztak áldozatot. A VM-isták baráti han­gulatban mutatták meg azokat az­­ eredményeket, amelyeket a magyar munkások a felszabadulás óta az újjáépítés terén elértek. Az üzemi bizottság üdvözlő szavaira a jugo­szláv vendégek kijelentették: külö­­nös örömükre szolgál, hogy az üd­vözlők között úgy a Magyar Kom­munista Párt, mint a Szociáldemo­krata Párt képviselői ott vannak és együttesen vesznek részt a munká­ban, amiből azt következtetik, hogy a magyar munkásság a jövőben is együtt fog harcolni, mint ahogy a szabadság kivívása terén is együtt harcoltak. A jugoszláv partizánokat vendé­gül látták a MABI és az OTI dol­gozói is és tiszteletükre díszebédet adott Molnár Erik népjóléti minisz­ter. A díszkőiden a jugoszláv parti­zánokon kívül Gyöngyösi János külügyminiszter és a jugoszláv delegáció tagjai is megjelentek. Molnár Erik miniszter meleghangú beszédben üdvözölte a vendégeket. Hétfőn este a Művészek Szabad Szakszervezetbe rendezett tisztele­tükre hangversenyt, melyen az or­szág legnevesebb művészei szere­peltek. A jugoszláv vendégeket Kodály Zoltán üdvözölte. *% 41.

Next