Szabadság, 1947. április-június (3. évfolyam, 74-145. szám)

1947-04-23 / 91. szám

K­ié legyen a gyár: fasisztáké vagy a munkásoké, akik megfizették az árát? Különös polgári per kerül a na­­pokb­a­L a bíróság elé, Felperes Pe­­­terka Ferenc és Antal, alperesek pedig a Sokszorosító Kliségyár mai tulajdonossá. A Peter­ka -testvérek, akik a múlt rezsimben a fasiszta propaganda lelkes kiszolgálói vol­tak, a felszabadulás után joggal tartottak attól, hogy fasiszta múlt­juk­ miatt elkobozzák az üzemet. Ezért megbízták ügyvédjüket, dr. Déne­s István nemzetg­rálási képvi­selőt, hogy kezdjen, tárgyalásokat az üzem ekdásáról. Az ügyvéd-kép­viselő, még mielőtt érdemi tárgya­­kásra, került volna a sor, 10.000 pengőt kért­ a munkásoktól, akik az üzemet meg akarták venni. Az­tán szabályos adásvételi szerző­déssel létrejött az üzlet. Beterfeáék közel 400.000 pengőért (ez akkor egy bérház ára volt) el­adták a Sokszorosító Kliségyárat. A meglepetés nemrég követke­zett be. A fasiszta, volt tulajdono­­sok megtámadták az­­adásvételi szerződést és az egész­ ügyletet az­zal a különös indokolással, hogy az „kényszer hatása alak“ jött létre. Az ügyvéd-képviselő pedig esküvel bizonyítja, hogy a­ kényszer meg­volt. Ennél szemérmetlenebb ügy még nem volt a demokratikus ma­­gyar bíróság előtt. Két közismert fasiszta meg­rágalmazza a demokráciát és munkásembereket akar meg­fosz­tani a nekik szabályosan eladott, kifizetett üzemtől. Azt hisszük, a­ tárgyaláson ala­posan megmagyarázzák a Peter-­ kéknek, mi is az a kényszerhely­zet és a népbíróságra is átírnak, hogy vizsgálják meg, hol lépi át a demokrácia védelmére hozott tör­vény paragrafusait is ilyen furcsa kereset. Mert "itt erről van szó, Pe­­terízsek jogtalan vagyont"követel­nek és mellékesen még belerúgnak a demokráciáta is. G. M. — Kővágó József polgármester bázeli tárgyalásáról, amelyre Beli­­csay Imre dr. pénzügyi tanácsnok kísérte el, kedden este érkezik haza. — A közlekedési kiállítás előadás­­sorozatának­ keretében ..Hídjaink“ cím­űsél­edeaidást tart Széch­y Károly dr. dr.­- Diszteri tanácsos április 28-án délután 6 óratal Szerb­ utca 10. VII. sí. előadó­terem. — Rabcgyil­koss­ágo­t követett el Molnár Gyula 22 éves óhidi legény. Betört Gyarmati laidorné, özvegy­­asszonyhoz, megfojtotta és kirabol­ta. Kiderült, hogy Molnár 80 tábori csendőr volt. A zalaegerszegi bíró. (Lág­ statáriális tanácsa ítélkezik m­ajd felette. Gyilkosság­i fényképezőgéppel Newyorkban nagy izgalmat keltett az a detekt­ív-regénybe illő titok­zatos gyüscesség, amely a földalatti vasúton történt. Egy fiatal lány, Pearl Lusk, fényképezőgépet szegezett Mrs. Olga Roccora és mikor el­­csattfojtotta, a gép óriásit dördült és az asszony golyótól, találva rogyott össze. Miss Lu­skot letartóztatták. A fényképezőgépről kihisrül, hogy egy lefürészelt csövű pisztolyt rejtett magában, amely összeköttetésben állt a gép exponáló szerkezetével. A lány vallomásában elmondotta, hogy egy idegen, férfi kereste fel és megbízta, hogy fényképezze is Mrs. J­occot, akit ő egy biztosító társaság megbízásából nyomon követ. A fényképezőgépet is ő adta neki. Amikor meg­mutatták az áldozat férjének fényképét, azonnal felismerte benne az idegen férfit, Alphonse Rocco időközben eltűnt tálcájáról. Hosszas nyomozás után kiderítették, hogy Newyorkot körülvevő Catilsal hegységben bujkál. A rendőrség valóságos hajtóvadászatot indí­tott a gyilkos után és Gilboa közelében egy kis faviskóban bukkantak rá. Rocco bezárkózott a házba és tűzharcot­ vívott a rendőrörtöke. Végül egy motoros rendőr több lövésétől találva, meghalt. 24.000 forintos sajtó­­fönök és 20.000 forintos Derby A galopp futtatók és tenyésztők pénteken összejövetelt tartottak. Többen kifogásolták az üzem veze­tésének mai módját s vázolták a tenyésztők és futtatók tarthatatlan helyzetét. A­ futtatók leginkább azt nehezményezték, hogy "Ugyanakkor, amikor a Magyar Lovaregylet igen szűkmankúan állapítja meg a ver­senyek díjazását (az­­év legna­gyobb versenyének, a Derbynek díja 20.000 forint), ugyanakkor Sajtófőnököt szerződtet évi 2-1.000 forint fizetéssel. (Békében 100.000 — „A MAGAKOS KŐ PROBLÉ­MÁJA” címmel Izs&Jcy Margit, c­s „Asszonyaié” főszerkesztője tart­­ előadást a XNDSy nőakadémiáján április 25-én, pénteken délután fél 6 órakor. — A SEftIss?flTve®cti Tanács Iskoláját Végzettek .L'növetségs uj helyiségbe köl­' tözött (VIII. Hal'á'avu. 10.). inivatélos idő mindennap d. u. 2—S éréig. Kiací­eunk­­ban ííiííj-jelent füzetek, a szövetsé­ji jel­vény kapható és taguíjüzetén eszkö­­zdíhotó. — ÉSZAKI FÉNYT láttálk Domb­óvár felett. Először keskeny kis bőrszínű fénycsík tűnt fel Nyugat­ról és es perceken át szélesedve el­borította az égboltot. Hasonló tü­neményt 1039-ben is észleltek. forint volt a Derby, viszont nem volt Sajtófőnök.) Felmerült az a terv, hogy kívánságaikat küldött­ség útján tolmácsolják, úgy a Ma­gyar Lovaregylet vezetősége, mint ennek főhatósága, a földművelési miniszter előtt. A Lótenyésztési fő­osztály jelen levő vezetője közölte­­a futtatókkal, hogy a földművelési miniszterhez ne is forduljanak, mert az irigy sem tehet semmit. Kosztoltál­ják az Ügető­egyesület pénzét? Az ügető tenyésztők és futtatók egyesületének legutóbbi ülésén érde­­kes bejelentést tett dr. Bossányi László istállótulajdonos. Felelőssége tudatá­ban kijelentette, hogy" tudo­­mása van arról, hogy az ü­gető­­egyesület pénzét különböző bankok útján kosztba adják. számológépet legmaga­sabb áron sürgősen vesz Molnár írógépSzaküzlet XI., Ba­rtók B.-út 41 (v. Horthy M.-ú±) T. 208-214 ■a s sír. SS­SZ hűtőszekrényt VI- Nagymező­ utca 31. Telefon: 123—129. vidáki fátylak, koszorúk, csokrok, belépők és férfi ruhák köl­csönzése, vidékre is. MIMÓZA SZALÓN, Népszínház-utca 1£. I. 3. Romba­torok helyreállítása, antik stílü bútorok, csillárok jutányosan, fizetéskedvez­­mén­y. Serényi, II. ker., Hunyadi János-út három Telefon: 256—943. NSU férfivázat cserélek női vázra, ugyanott Pfaff 30—31-es új varrór­épfor eladó. VI* Ó-utca, 41. f. 10. F­ehérnemüjaví­tást, haris­n­y­atalpalást, stoppolá­st vállalok otthoni munkára. D. Irén, VH., Erzsébet­­körút 29. IV. EH kombinált |ff reksn­i­ó . ■ Aj háló . « _ konyha . $5 főt?lágyak-KéssítéstéS éles* (Rf 1891) " ŐK!) H 1139 fft mt* 35# dj i IRÖ0A3UT0H s PerissszSnve:; vétel, eladás CM­GAK, Királyi, tea és RáVije,1-ik­ 42. Ablak-, portál- és tető-­­ üvegezése hatósági ár.»« Papp Béla üvegesnél,­­ IX*., Metter­ u. 11. Tele-1 Ion.; LS_Gtio. űvészeti Fi írek Erdélyi magyar írók a budapesti román lubúrhéten Mint megírtuk, az április 29. és május 6-ika között rendezendő­ bu­dapesti román kültérntékre bejelen­teni­ érkezését Grosu miniszter­­elnök és több minisztertársa. A ro­mán képvi­előház több tagja is részt vesz a budapesti kulturális ün­nepségeken, valamint húsz író, a román nemzeti színház igazgatója és a legnevesebb román zeneszer­zők, festők és szobrászok. Az er­délyi magyar írók közül is­ többen Budapestre utaznak, többek közt Nagy István, Bód­ogh Edgár, Koós Károly és Szentimrei Jenő. Parp­sztvág ég irodalom címmel fogyt előadást Erdei­­Ferenc d­íiköre fele este hat órakor a Magyar Írók Szövetsége Vilma Iirálynő,út 10. Blatal székházában. Az előadás­hoz hozzászól: Lukács György, Bigés Gyula és Szabó Pál. A moszkvai rádió közölte, hogy egyre több külföldi regényt fordí­tanak le örmény­­nyelvre. Az el­múlt hóna­pokban­ több klasszikus külföldi regény jelent meg örmény nyelven, többek közt Hugó Victor „Nyomorultak,” című műve. Rendszeren, olcsó vasárnap dél­előtti fil­mel kiadásokat rendeznek a budai üzemek dolgozói részére az Átrium fémszính­­ázban. A meg­nyitó előadást az Atrimn, ujjá­­éprténeiben résztvett rohammunká­­sok tiszteletére rendezték. Egy nagy költő é­s egy vagy Színészt filmjét mutatták be nem­­rég Parisban „A rózsa és a ro­zsda” címmel. A zenés kisfam Aragon költeményét viszi vá­szonra, a költeményt Louis Bar­rault szavalja. Egyik hétfői lap közölte, hogy Dajbukát Ilonán nagyon súlyos műtétet, hajtottak végre. Mi öröm­mel közöljük, hogy a népszerű színésznőnek semmi baja sincs, csupán látogatóban volt a pest­­környéki szanatóriumban s s ebből a látogatásból született a súlyos műtét híre. A ^ 45* BITE-sikerek Bécsben. Az Arbei­ter Turn Verein torna versenyén az MTE nyerte a csapatversenyt, egyé­nileg Pataki, az MTE versenyzője közel hat ponttal nyert Bohus, a legjobb osztrák tornász ellen. A Szovjetartró ia részt vesz a kosárlabda Európabajnokságon. A csapat 15 játékosa repülőn érkezik Prágába, az Európabajnokság szín­terére. Sport’fe­itáradlöt tant a Közalkal­mazottak Szakszervezete kedd, dél­után 3 órakor a Honvédelmi mi­­nisztériumban, Sárossy István a Szakszervezet főtitkára és D.Sebes Gusztáv a Szakszervezeti Tanács sportosztályának vezetője részletes beszámolót tart „Szakszervezeti sport és a honvédség“ címen. Szabó vezet Bécsben, a nemzet­közi, sakkvereségben. Grünfeld, osz­trák mester legyőzése után egy ponttal vezet a magyar bajnok az osztrák J­okvenez előtt. il Brud»p«st I. 12.15: Szatonzeneipar. — II: Előadás. 13.23: Hegedű ég hárfa. — 14: Hirefc. — 1410: a serk­esztőségi látogatás, — negyedóra. — 14.16: Rádióiskola. — 16: 14.35: M.titáregyüttes. — 15: Szövetkezeti C­ordonka és zongora. — 16.10: Petray Pál szobrászművésszel beszélget a rádió munkatársa. — 17: HíreSc. — 17.10: Pán­tláradó. — 17.3«: Magyar Hadifogroly Híradó. — 17.35: Verf i sítere ezt. — 17.55: A felepítési formáttybiztos­ág. — IS: A rádió munkatársa bír.,: 61 get Hatvany Lajossal. — 18.15: Cig in:r'2en::!;ar, —13: Benedek’ Marcel elbeszélése. — 19.30: Leninről érsekel a népe, az­ovjet nemze­tiségi népdalok. — 30: Hírek. — .20120: Rádiózeneipar. —21.20: Hangos híradó.— 21.40: Angol nyelvoktatás. — 21.50: Hí­rek orcdinul. — ,22.30: Áttelepítési kor­­mánybiztosráig. — 22.35: Mai magyar ze­­neszervzők. — 23.15: Hanglemezet. — 2): Hírek. — 0 10—0.20: Hírek francia és angol nyelven. Budapest 18. 17: öttel tea. - 13; Hp-ik. — 18.05: USA ajándékismertk. — 19.30: Falu­rádió. — 3.0:» Előadás. — 20.30: .Rádió szalmdegyatem­e. — 21; Híre... — 21.15 :■ Hang Lear ez. — 22: Jazz*. SPARDA, 1947 AT­TTI,TS 23 ííQ £p2íJ[' öE jfO ] -visszahív­ják K­ifcraráb­ól A külügyminisztériumba szervett értesülések szerint And­aházy- Kasnya Béla dr. rendkdvüli követ és megh­atalalazott m­iniszter rövi­desen elhagyja állomáshelyét és a külügyngyinisztériumba, belső szol­gálatra tér vissza. Az új ankarai követ személyét illetőleg még nem történt döntés. A pékek érdekes hároméves terve­ ­ A hároméves terv megmozdí­totta hazánk minden dolgozó réte­gét.. A kisiparosság soraiból há­roméves szakmai tervükkel pisik­nek a sütőiparosok jelentkeznek. A pékek terve elsősorban a­z iparfejlesztést tűzi ki feladatául. Előfeltételként a mim­ikaeszközök korszerűsít­ését jelöli meg és ebben a lispei földgáz felvezetésére tá­maszkodik, amely évi tízezer vágón tűzifa és ezerkétszáz vágón szén meg­takarítását jelentené. A terv további része a Mogsart által forgalomba hozott modern amerikai teherautók segítségé­v­el a szállítás leegyszerűsítését és ez­zel a költségek csökkentését cé­lozza. Például szolgál a pékek szociál­politikai terve, amely a munkások üdíttetésére és öregségi biztosítására üzemi pénztárakat kíván felállítani. Rendkívül érdekes a terv piacku­tatást tárgyaló része. Ez Buda­pest napi kenyérfogyasztását sza­bad gazdálkodás mellett 300 ton­nára irányozza, elő. Ehhez 1350 sütő­­teltreitményére van szükség. 700 sütőmunkás azonban még így is munka nélkül maradna. A munkanélküliséget exporttal kí­vánják megoldani, ■ máris ajánlatot tettek 6000 va­gon importgabona bérmunká­ban való feldolgozására, kétszersült, tarhonya és piskóta­félék formájában. A­­ kisipar is a tervgazdálkodás útjára lépett, anélkül, hogy a kez­deményezés jogát és önállóságát feladta volna. SZÍNHÁZAK és mozik műsora SZÍNHÁZAK MAT MŰSORA. Opellák: Sz'üktöl­és a s/jeré'.ívből (7). — Nesz.aoti: Tükör (7). — Nesuzcti ’Kama­,!; a ka­­maliás höfev (7). — Maná'öl­: Egerek és emb­­erek (7). — Vijgis Halim nővér (1). — Pesti: Vára illan veaifik'.sr (7). — Belvá­­rosi: Nincs előadás. — Fővárosi Operett: A mosoly or»-;rárgya (7). — Medgyassay: Nincs előa­dás. — Pódium: MestercHI- r­ oko­k (fISI­S). — Kamara Varicv:«: C.- ak felnőt­őéknese (7). — Poyal Trevíl Varieté., Fogies (7). —. Művé«z: Vidám kí­sértet (7). — Vidám: Nincs előadás. MOZIK MŰSORA: A.J.r. Yankee Doodle (am.), 3, 5, 7. — Alfa, Kőbánya: Singurmin táncosnő, fél 4, fél 6, fél 8, szomb., vas. és ünn. 2, 4, 6, 8. — Astoria, Kőbánya: A jégmesék lovagja, 5, 7, szomb., vas. és ünn. fél 4, fél 6, fél 8. — Átrium (Tel.: 4­37—121): Arab éjpaakák, fél 4, fél 6, fél 8. szomb., vas. és ünn. fél 2-k­or ja. — Bethlen: Stan és Fan a két bűvészinas (am.), 4, 6, 8, vasár- és ünnepnap V.-kor is. — Belvárosi: Alkonyat, fél 5, fél 6, fél 8, vas. és ünn. fél 4, fél 3, fél 1., fél 7, fél 8. — Pedo- Citár: Fehér vonat (nmgrym­), fél 4, fél 6, fél 8, vág. és ünn. fél 2-kor is. — Budai Viarsdó: Szépek szépe (am.), fél 4, fél 6, fél 8, vas. és ünn. fél 2-kor is. — City: Bocy ballerina szerelmei (am.), fél 4, fél 6, fél 8, szomb., vas. és ünn. fél 2-kor is. — Corso: Kék fátyol (francia), fél 4, fél 6, fél 8, szomb., fél 2, vas. és ünn. 11, fél még­ sohasem játszottak eg­yütt, hiszen az egyik Franciaaorszakrban, a másik Ameriká­­ban­ élt. A német meg­szállás után Gabin Amerikába utazott, ott találkozott Marlene­­vel és a találkozásból szerelem lett. A k­ét egym­ásra talált nagy sztár közösen csinált e­gy francia filmet, amelyet „Halálos öklés” címen mutat be a ROYAL APOLLO. A pesti közönség érthető izgalommal várja a bemutatót. (…) 4, fél 6, fél 8. — Corvin: öt lépés Kairó felé (am.), 4, 6, 8, vas. 13 ün­.­­ és 2-kor is. — Décsi: Elveszett boldogság, 4, 6, 8, szomb., vas. és am­. 2-kor is. —­ Dózsa: Diadalmasi Péter 1., fél 6, fél 8, szomb., vas. és ünn. fé­l 4-kor is. — EUI: Stan és Pan a két bűvészinas (am.), fél 4, fél 6, fél 8, szor­b., vr.e. és ünn. fél 2-k­or is. — Éva: Szerelmem, fél 6, fél 8, szomb., vas. és ünn. fél 4-kor is. — Flórián: Boszorkányt vettem feleségül, fél­ 4, fél 6, fél 8. — Homéros: Az első lázadó, 6, 7, vas. és am­. 8-kor is — Hunnia: Vágyak a viharban (am.), fél 4, fél 6, fél 8, vas. S3 legg­in­a és e­gy szikrázó­an vidám­, dalos- és táncos­­kedvű nép: a jugoszlávok. Az „ németek ' ellen folytatott harcukról készült ItA hegr­ vek hőr'-ci” című film. De a jugoszlávok a háb­or­ú alatt sem tagadták meg természe­tüket, ezért a róluk készült film is csupa ének, tánc, hősies kaland, bátorság, duz­zadó férfias erő. Szép tájék, ezé­pszí­k em­berek és gyönyörű jellemeit filmje ,,A hegyek hősei”. Bemutatásra kerül csütör­tökön az URÁNIA filmszínházban. (x) és üinn. 11 és fél 2-kor is. — Ipoly (Tel: 20*1—002): Diadalmas Péter, fél 4, fél 6. fél 8. szomb., vas. és ünn. fél 10-kor is. — József Attila Kis - csavargó (A talált gyerek), 4, 6, 8, vas. és ünn. 2-kor is. — Kamara: Egy ballerina szerelmei (am.), 4, 6, 8, szomb., vas. és ünn. 2-kor is. — Körúti Híradó (Tel.: 222—1959): Optikai költemény. Újdonság, színek és vonalak színfoltja. A dinamit regénye: A Nobal­­díj története. Miért nem megy moziszínész­­nek? Ragyogó új rajzos trükkfilm. Magyar, francia, orosz és amerikai híradó. Reggel 9-től Caie 10-ig, ez., v. 11-i­g. — Kosouth (T. 12(5^-24)4): Mi's. Miniveal, 3, fél 6, 8, vas. és finn, délelőtt is­kor­­a. — Lloyd: öt lépés Kairó felé, fél 4, fél 6, fél 8, szomb., vas. és ünn. fél 2-kor is. — Népek ítélőszéke és Ifjúság ünnepe, fél 4, fél 6, fél 8, szomb., vas. és finn. fél 10-kor is. — Omni* £ T«1.: 139—6S5): Tom Tyler. A TIZENEGYEDIK GYEREKE SZÜLETETT Bills József bél­­gyár­i munkásnak, akinek kereszt­apaságát Rajk László belü­gymi­­niszter vallatta, el. A munkás tize­dik gyermekének Rákosi Mátyás a, keresztapja. A keresztelő hétfőn volt Soroksáron és az újszülöttet a belü­gyminiszter tartotta keresst-V13 alá. Demokratikus napilap Felelős szerkesztő: Haraszti Sándor Felelős kiadó: Elek László Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., József­ körút 5. sz. Telefon: 138-378, 138-383 Hirdetési osztály telefonszánta: 135 735. Nyomatott a „Szikra” Lapvállalatok körforgógépein. — Felelős nyomda­vezető: Nedecz­ky László a vadnyugat királya: I. Titokzatos farm, II. Lasszó és ököl, 4, 6, 8, szomb., vas, ann. 2, 4, 6, 8, 10. — Orb­on: Szép kis család, fél 4, fél 6, fél 8. — JPalace: Aloma, II, 1, 8, 5, 7, 9. — Partizán: Rio Rita, fél 4, fél 6, fél 8. — Pátria: Arat a vihar (ara.), 4, 6, 8, szomb., vas. és ami. 2-kor is. — Petrfis Dal a tűzpiros virágról, fél 4, fél 6, fél 8, vas. és üm­. 2, bí­­­ta itthon, hogy mennyi­re újszerűivé válik minden, s amihez a franciák hozzányúlnak. A . szerelmi háromszög kérdését évszázadok óta dol­gozzák fel újra és újra és Renée Sa­n-Cyr új filmjében, a „Két férfi a^s»onyá’­-ban szinte rá se­n lehet i?E*érni a régi témára. Egyszerű, finom és mégis megkapó eszkö­zök].«! ábrázolja a film a bűntelenül bűnbe­­esett asszony vergődését két férfi között és a kibékítő megoldás mutatja azt a heves optimizmust, amellyel az új Franciaország szemléli az emberiség nagy problémáit. A filmet csütörtöktől a SCÁLA és OMNÍA filmszínházak tűzik műsorra. ,x) fél 6, fél 8. — Phönix: Argír (nm.), Harcra születtem, II, 1, 8, 5, 7. — Royal Apode (Tel.: 223-699): Akiket nem lehet leigázni, 4, 6, 8, szomb., vas. és ünn. 2, 4, 6, 8, 1­0 — Roxy (Telefon:­­225—419): Utolsó pillanat, 2, 4, 6, 8, vas. és ünn. fél 12, fél 2, fél 4, fél 6, fél 8. — LaVoy (Tel.: 129— 125): Az ezred fin. fél 4, fél 6, fél 8, szomb., vas. és ünn. fél 19-kor is. — Ifca.Ja (Teh: 129—159): Arab éjszakák, 4, 6, 8. szomb., vcs. és ünn. 2, 4, 6, 8. 10. — Szabadság (Tel.: 259—505): Szerető két arca, fél 4, fel ,6, fél 8, szomb., vas. és ünn. fél 1Q-kor is. — Tinódi: Stan és Pan a két bűvészinas, fel 4, fel 0, fél 8, vas. és ünn. fél 2-kor is. — Túrán: Társbérlet (am.), 2, 4, 6, 8, vas. és ünn. fél 12-kor is. — Tátra: Fekete liliom (francia), fél 4, fél 6, fél 8, vas. és ünn. fél 2-kor is. — Újlaki: Lehull az álarc, fél 4, fél 6, fél 8. — Uránia: Lant és kard, 4, 6, 8. — Váródi: Ördög az emberben, 3, ifia, fél 8. — Zugló*: Virág a viharban, fél 6, fél 8, szomb., vas. és ünn. fél 4-kor is. — Szabadság, Újpest (Tel.: 292—167): Nagy hazugság, fél 6, fél 8, szot­b., van. és ür.n. fél 4-kor is. — Tündér, Újpest (Tek: 292—168): Szerelmem, fél 6, fél 8, szomb. vas. és ünn. fél 4-kor is. — Béke, Rákos­palota: Tarzan a rettenetes, fél 6, fél 8, szomb., vas. és ünn. fél 4-kor is — Tavasz, Rákospalota: Noszty fiú esete, fél 8, fél 6, arcomb., vas. és ünn. fél 4-kor is. —* Széchenyi, Pestújhely: Diadalmas Pét­er, fél 6, fél 8, szom­b., vas. és ünn. fél 4-kor is. — Royal, Kispest (Telefon: 133—739).­ Gyanakvó szerelem, fél 6, fél 8, szomb., vas. és ünn. fél 4-kor is. — Flóra, Kis­pest: Az ezred fia, fél 6, fél 8, szomb., vas. és ünn. fél 4-kor is. — Unió, Pest­­szentlőrinc: Tavasz a Broadwayon, fél 6, fél 8, szomb., vas. és ünn. fél 4-kor is. — Fórum, Pestszentlőrinc: Utolsó pillanat, fél 6, fél 8, szomb., vas­ér, ünn. fél 4-kor is. — Kossuth, Pestszenterzsébet (Telefon: 144—473): Az ezred fia. fél 6, fél 8, szomb., vas. és ü­nn. fél 4-kor is. — Tátra, Pestezenterzsébet: A kétarcú nő. 5, 7, szomb., val. és ünn. 3-kor is. — Táncsics, Csepel: Az ezred fia, 6 8, szomb., vas.­­és ünn. 4-kor is. IIIII!li!l!iiill!l!iiiiliilli!L!!iiillililll!illlll!!!!!!!!!!!!!!!!

Next