Szabadság, 1947. július-szeptember (3. évfolyam, 146-219. szám)

1947-09-05 / 201. szám

2 Három gyerekével a Dunába akart ugrani egy anya­ ­ Csütörtökre virradó éjszaka a Szabads­ág­ hí­don izgatottan visel­­kedő fiatalasszonyra lettek figyel­­messé a járókelők, aki három kis­ apró gyermekével fel és alá sza­ladgált a hídon. Hirtelen mozdu­­lattal a három gyermekkel együtt felmászott a híd karfájára és a Dunába akart ugrani. Az utolsó pillanatban két fiatalember lerán­­totta a híd karfájáról. A rendőrségen elmondotta az asszony, hogy Szenes Lászlónénak hívják, a Pongrácz­ út 9. sz. alatt lakik, odahaza még nyolc gyer­­meke van Miután lemondott ön­­gyilkosság­ szándékául, hazakísér­­ték lakására. ­­­ing 375 forint Vizsgálat a fehérneműkészítő ál-kisiparosok ellen A konfekció.s üzemek fehérnemű áruikat csak­ az Árfelügyelet által megszabott áron és kalkulációval hozhatják forgalomba. A legelők­, több férfi és női fehérneműkereske­­dők, hogy az Árfelügyelet ellenőr­­zését kikerüljék, fehérneműkészítő iparosokként jelentik be magukat és így a megszabott ármegállapí­tások nem vonatkoznak rájuk. Az Andrá­sy­ út 27. sz. alatti Be­­rákiér Mátyás cég a prpir­-inget 140 forintért árusította. Kalkuláció­­jában egy ingnél mankó díjként hu­­szonkét forintot számított fel az ipartestület által előirt nyolc forint helyett.. Az ing elkészítéséhez szük­­séges hozzávalókért a megállapított négy forint helyett nyolcat számolt és végül egy ing elkészítésénél 11 százalék haszon helyett 50 százalé­­kot szedett, így aztán áruját két­szeres áron fizettette meg. Kelen­kezine Kossuth Lajos­ utca 4. sz. alatti üzleteiben a vevőként jelentkező árfelügyeleti nyomozók­­nak 253 forintos selyeminget kí­­nált eladásra. Az ingárak után ér­­deklődő­­ vevőkről kiderült, hogy m­ínos vásárlási szándékuk, az ing­­ről pedig, hogy nem selyemből ké­szült, csak pu­plinból. Kelen kalku­lációjában az ingrkészítésnél meg­engedett három méter anyag helyett három és fél métert tüntetett fel. Dr. Bánét, Váci,utca 21. Egyike Budapest legelőkelőbb üzleteinek. Szintén „feld­őmrmakészítő kit ipa­­rágként" működik. Három­százhet­­venöt forintos selyeminget árusí­tott. Az Árfelügyelet nyomozói az ár­­drágító kereskedők ellen vizsgálatot indítottak. ..A fehérneműkészitő kisplajosok” engedélyeit pedig re­­vizió alá veszik és működésüket szabályozni fogják. ­ A FŐNÖK ÚR... "Az esti órákban két Josk­issemű fiatalasszony támolyog ki a Rákóczi, út 4. számú bérház kapuján. Meg­­látszik rajtuk, hogy irodai dolgozók. Pár lépésnyire m­egátlnék, hogy ki­­fújják, magukat. Elmesélik, milyen keservesen telt el ez munkanap is, éppen úgy, mint a többi. Az egyik „végzi magának a bátorságot“ és elsírja panaszát, amely nem csak egyedül övé, hanem valamennyi tisztviselő.*Társáé.. • — Tessék elhinni, — mondja — bátorság kell ahhoz, hogy elmond­­juk mindennapi szenvedéseinket. Ha a főnök úr megtudja, hogy ki adta ezeket az információkat, mindnyáj hára repülünk, én mindenesetre ... Megnyugtatom. Más világot élünk. Beszéljen nyugodtan. Ez derül ki: A Rákóczi­ út 4. szám alatt, a II. emeleten „működik" a Srestria Be­­hozatali és Kiviteli Kft. A cégtulaj­­donos: Varga Sándor, SS éves fiatalember. A fizetéseknél kényte­len a kollektív szerződés rendelke­­zéseihez igazodni. Átlagban 5­ 609 forint fizetést kapnak a tisztvise­­lők, ellenben munkaidejüket önk­é­­nyesen meghosszabbítja. Reggel 6-tól este 7-ig dolgoznak az irodai alkal­mazottak, anélkül, hogy ebédet, vagy legalább ebédszünetet kapná­­nak. Számtalanszor előfordul, hogy este 7 után is bent kell maradniok, ilyenkor 9—10 óráig is eltart a munkaidő. Ha Valaki 7 óra után VS­Zi a kabátját és lesiet a lépcsőn, a fiatal főnök utána kiáll: „Hová siet? Talán randevúra megy?“ Azt szeretné, ha a hölgyek este hét után ővele randevúznának. Nem is titkolja ezt a kívánságát,. ,,Állati módra támad meg minket" — mondja sírva az egyik leány. Varga Sándor cégtulajdonos por­­tréjának megfestéséhez tartozik még ez a pár adat: * Hetvenezer forintos autóval szá­­guld rózsadombi villájába, amit leg­­utóbb vett, vagy bérelt. Minden­­esetre óriási költséggel renoválta. Fényűző életmódot folytat, gyakori látogatója a plantázs­bárnak. Köz­­munkaváltságot havi 9000 forint jö­­vedelem után fizet. Egyetlen alkal­­mazottja sem kapott még az idén szabadságot. Munkaidő: látástól va­­kulásig, ebéd és nyaralás nélkül. Apósa sem különb. Stern Jenő, az esztergomi konzervgyár és egyéb üzemek tulajdonosa gyakori vendég a gazdasági rendőrségen. Reméljük, hogy Varga Sándor, a tanulékony nő rövidesen azt is megtanulja, hogy a demokrácia megvédi a kénye-kedvére kiszolgáltatott álk­al­­masottakat. A Iat Unó főnök úr szakszervezet és a G. R. szt figyelmébe ajánljuk ... Rét­kai Kár Tovább terjed az ansgol bánász-sztrájk Londonból jelentik: A brit f­á­­nyász-szakszervezetek végrehajtói bi­zottsága rendkívüli ülést tartott a yorkahirei sztrájk ügyében. Az ülé­­sen hozott határozatban fel­hívást intéztek a bányászokhoz, hogy ha­­ladéktalanul álljanak ismét m­un­­kába. A bányász-szakszervezet fő­­titkára kijelentette, hogy a szak­­szervezet ténymegállapító bizottsá­got küld ki a bányákba az ott ural­­kodó viszályok felülvizsgálására. A bizottság jelentése alapján hozott határozatot a bányászoknak majd el kell fogadniuk. A yorkshirei sztrájk egyébként nagy mértékben tovább terjed. Negyvenhat bányában több mint ötvenezer munkás sztrájkol. A szén­veszteség eddig felülmúlta a 200.000 tonnát és naponként hat­­vanezer tonnával növekszik. A gyá­­rak és ipari üzemek szénellátása teljesen bizonytalanná vált. Kiskáté nézik számára Az amerikai hatóságok a Stutt­gart közelében lévő, internálótábor­­ban a foglyok holmijának átvizs­gálása közben füzetet találtak, amelynek fedelén a következő cím állott: „Hogyan védekezzem a nácit,­lanító bíróság előtt?” A nyomozás kiderítené, hogy a t­ikos nyomda,­ban előállított füzetet egy internált ügyvéd írta két másik volt náci­­val szemben. A füzet a többi között azt a ta­­nácsot adja, hogy a nemzetiszo­­cialista párttagok mentőtanúként lehetőleg ne hivatkozzanak egyéb volt párttagokra, mert ezek valló­­másai kevés hitelre találnak a bí­róságoknál. Legjobb védekezésként a füzet azt tanácsolja, a vádlottak hivatkozanak arra a megértésre PÉ­NTEK, 1947 SZEPTEMBER 3 Besúgás börtönre Kohók Győző Kabók Győző sz­íné­sz 19­12-ben a rendőrségen feljelentette Bosnyik Zoltán kereskedőt, hogy kommu­ rúgta, kijá­tsza a zsidótörvényt és kivonja magát a munkaszolgálat alól. Bosnyák ellen eljárás indult meg, de bebizonyosodott, hogy a bejelentés alaptalan volt. Bosnyák erre hamis vád miatt jelentette fel Kabók Győzőt. A népügyészség vádirata szerint Kabók ekkor Kiss Ferenchez, a Színészkamara elnöké­­hez ment, akinek intézkedésére egy SS katona és a Színészkamara tit­kára ment el Banyákhoz és fenye­­getésekkel rávették őt, hogy a Na­­bók elleni feljelentést vonja vissza. A népügyészség ugyancsak vá­dat emelt Ra­ffay Júlia ellen, aki Bo­gnyák­­ Zoltán elvált felesége, azért, mert felbérelte Greguss Mi­­hály nyilas pártszolgálatost, hogy Bosnyákot a rendőrségre kísérje, ahonnan a nyilas uralom idején a nyilasházba hurcolták. A népbírós­ság előtt Kabók Győző és Raffay Júlia tagadták bűnösségüket. A népbíróság azonban megállapította, hogy mint besúgók működtek és Kabók Győzőt kilenchónapi, Raffay Júliát kétévi börtönre ítélte. O­wens, a csodafutó kínos­sal Inzultálták, megvédte magát,­­ kétheti fogházra ítélték A chikágói Majestic­ étteremben néhány nappal ezelőtt „újjáépíted szünetet’’ kellett tartani. A szünet oka: Jease Ouiens, a néger futó, és ugró világcsoda. Oipens régi vendége a Majestic. nek és egyik este szokása szerint a négerek számára berendezett te­­remben fogyasztotta vacsoráját. Egy másik helyiségben, ahol nége­­reket nem szolgálnak ki, az egyik asztalnál felfedezte régi trénerét, John McGurie-t, aki nagyobb tár­­saságban italozott. A tréner mele­gen üdvözölte Owenst, integetett neki, mire a futóbajnok belépett a fehérek étkezőtermébe és leült ■yrr@ nCJ-ui-re g£5#g]áli(@Z­, y pillanat múlva egy fiatal. ep.h-r­a ált,ott a társaság felé és bar­ály hangon felszólította az y - Hámok színeiben világbaj­­nokságot nyert sportolót. Hogy azonnal hagyja el a helyiséget. — Piszok négernek nincs helye tiszta amerikaiak közö­tt Owens először udvariasan be­­mutatkozott, majd amikor a fiatal, ember tovább erőszakoskodott, fel­kapta székét, letörte az egyik lá­bát és agyba főbe verte támadóját. Az első ütések után, parázs ve­­rekdés tört ki, McGuire és társa­­sága Owens mellé állt és az ét­terem közönsége hamarosan két pártra szakadt. Először csak a ablakokat törték be, később any­­nyira megrongálták az asztalokat, székeket, bárpultot és a tük­röket, ho­zy a helyi lapok jelentése sze­­rint a Majestic valami hiroshimai vendéglőre emlékeztetett. A bot­­rány tetőpontján rendőrök érkez­­tek a helyszínre és letartóztatták Owenrit. A futóbajnok botrányoko­­zás címén két heti fogházbüntetést kapott és a Majestic 45.000 dollár kártérítésre perelt. KIPATTANT A TITOK: C lark Game es Menjou jelentette fel a baloldali hollywoodi filmsztárokat Chaplin mellet a vádlottak padjára kerül Shirley Temple, Katherine Hepburn és Melwyn Douglas Alig pár napja, hogy amerikai jelentések alapján beszámoltunk a hollywoodi filmvárosba küldött Ranki-bizottság működéséről. Azó­ta újabb politikai botrányok dúl­ták fel a filmparadicsom nyugal­mát. A Rankin­ bizottság washing­toni irodájába ugyanis az elmúlt hetekben egymás után érkeztek a feljelentések azok ellen a­ filmszínészek ellen, akiket nem tudott telje­sen elkábítani a dollár for­­gataga. A feljelentésekben olyan „vád­lottak" nevei szerepelnek, mint Edward G. Robinson, Olivia De Havilland, Katherine Hepburn, Melvyn Douglas és Sirley Temple. A titokzatos feljelentők megírták, hogy Olivia De Havilland, Hepburn és Shirley résztvettek Wallace kaliforniai népgyűléseinek szerve­zésében, Melvyn Douglas és Ro­binson „bűne" pedig az volt, hogy nyilvánosan állást foglaltak a Tru­­man.c­v ellen. A feljelentések eredményeképen Robinsonnak és a már régebben beidézett Chaplinnak szeptember tizen­­hatodikán kell megjelennie az Amerikáb Jones ügyeket vizs­gáló Bizottság előtt, a többiek idézése pedig a bizottság következő ülésére várható. A tulajdonképeni vihart nem annyira maga az idézés, mint in­kább a feljelentők személyének nyilvánosságrahozatala robbantotta ki. Kiderült ugyanis, hogy a két feljelentő Clark Gable a szellemi kiválóságokkal köz­ismerten nem büszkélkedő amorozó és Adolphs Menjou, a francia származású öregedő filmszínész. Hollywoodban valóságos polgár­­háború tört ki, amikor nyilvános­ságra hozták, hogy a két jellem, óriás saját kollégáit jelentette fel. A feedayc­set * Rae*i*nitiz&lts&g je. VÁLASZT A MIOYM ÉS MAFIRT külön kiadás VIDÁM VIKEND színes amerikai trükkfilm. A zenekarban­szeres művészi kisfilm. MAFIRV FRANCAHÍRADÓ Mátét a IistiKlan jenléte éppen nem nyugtatja meg, ezért a hollywoodi filmkolónia ígéretet kapott, hogy Thomas sze­nátor vezetésével rövidesen újabb szenátusi bizottság utazik Kalifor­­niába a „polgárháború" rejtelmei­nek további kivizsgálására. Elutazott Moszkvába a budapesti küldöttség A főváros küldöttsége csütörtö­kön délelőtt repülőgépen Moszkvába utazott. A küldöttség tagjai: Bog­­nár József polgármester, Fodor Gyula alpolgármester és Miliók Sándor. A szovjet főváros vezető­­sége hívta meg őket Moszkva ala­pításának 800.­k évfordulója alkal­­mából. A főváros vezetői előrelátha­­tóan egy hétig tartózkodnak Mosz­­kvában, ahol a községi üzemek mű­­ködését tanulmányozzák. Olvasd a Sm&Bosof-at! premier Metro—Coldwyn— Mayer—Mopex_film. CORSO-OMNM-DÉCSI Greer Carson „Mrs. Miniver” , felejt­­hetetlen alakítója. Ronald Colman­­,a Vádlott közbeszól” hőse. Mervyn Leroy a „Waterloo Bridge” rendezője. James Hilton az ,,Isten véle tanár úr” szerzője együttes alkotása. Megtalált évek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék