Szabolcs-Szatmári Szemle, 1990 (25. évfolyam, 1-4. szám)

1990 / 1. szám

zik, sorstragédiáinak tremendumát hordozzák, de felvillantják a szépség, a sorscsapásokkal szembeszegülő he­­roizmus és emberség szép példáját, vagy éppen — hellyel-közzel — a ne­héz időkben is megtartó humor hang­nemeit, gesztusait is. Nyolc évszázad dokumentumaiból válogatott a kötet szerkesztője, Po­­mogáts Béla. A középkori történet­­írás mestere, Anonymus kezdi a sort, majd a humanista történetírók, Oláh Miklós és Verancsics Antal következ­nek, őket követi a három erdélyi fe­jedelem: Bocskai István, Bethlen Gá­bor és II. Rákóczi Ferenc egy-egy opusa, s a hősi korszak lezárásaként a „fejedelmi Erdély” hanyatlásának historikusai, Szalárdi János és Apor Péter. Nemzeti irodalmunk klasszi­kusai közül Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Kriza János vannak képviselve egy­­egy rövid szemelvénnyel, míg a negy­vennyolcas forradalmi nemzedék tö­rekvéseit Kossuth Lajos, Bem József, Mikó Imre, Petőfi Sándor, Arany Já­nos, Kemény Zsigmond, Jókai Mór és Gyulai Pál nevei fémjelzik. A hu­szadik század Erdély iránti érdeklő­dését (főként a Trianon utáni kor­szakban) a nyugatosok képviselik legnagyobbrészt: Ady Endre, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Kosztolá­nyi Dezső, Juhász Gyula, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes és Szabó Dezső, míg a szinte semmiből kisar­­jadzó új erdélyi irodalom megalapí­tói közül Kós Károly, Áprily Lajos, Tompa László, Reményik Sándor, Nyírő József, Tamási Áron, Dsida Jenő és Balogh Edgár kaptak helyet az antológiában, míg az újabb magyar irodalom jelenségeit Illyés Gyula, Németh László, Cs. Szabó László, Radnóti Miklós és Jékely Zoltán kép­viselik, a kortárs írók-költők közül Nagy László, Csoóri Sándor, Sütő András, Веке György, Kányádi Sán­dor, Szilágyi Domokos, Király László és Farkas Árpád szerepelnek egy-egy szemelvénnyel. A szemelvények döntően a minden­napi életet tükröztetik, s talán eme lajstromszerű felsorolásból is kitűnik, hogy az erdélyi írók mellett tekinté­lyes teret kaptak a magyarországi kulturális élet képviselői is. A szer­kesztés tehát a magyarság kulturális­szellemi egységét hangsúlyozza, hi­szen — Pomogáts Bélát idézve — „az erdélyi magyar élet és művelődés nemcsak az erdélyi magyarság ügye, hanem az egész magyarságé. Erdély múltja a magyar történelem alkotó­része, az erdélyi magyarság a magyar nemzettesthez, az erdélyi magyar kul­túra a magyar nemzet kultúrájához tartozik. Meggyőződésünk szerint az erdélyi magyarságnak az az elkülö­nítése a magyar nemzettől és kultú­rától, mely az utóbbi évtizedekben történt, és amelyet a határ túlsó ol­dalán érvényesülő erőszakos asszimi­lációs politika is szorgalmaz, való­sággal egy szellemi és erkölcsi Tria­nonnal ér fel, s ezért mindenképpen elfogadhatatlan”. Ami politikailag elfogadhatatlan — bár most, a romániai forradalom győzelme után Pomogáts Béla sza­vainak is megváltozott az aktualitá­sa —, az történelmileg és regionáli­san nagyon is karakterisztikus. Mert igaz, hogy az erdélyi magyar kultúra az egyetemes magyar kultúra része, továbbá az, hogy az erdélyi magyar szellemiség — mint azt Pomogáts egyik legújabb írásában kimutatta — „mindig kifejezésre juttatta azt a meggyőződést, hogy az emberi egye­temesség igényét, az európaiság tu­datát a nemzetiségi önvédelem prog­ramjába is szervesen be kell építeni. Meggyőződéssel hirdette azt is, hogy az erdélyi népek és kultúrák egyet­értésének, együttműködésének zálo­ga a közös európai örökség és fele­lősség vállalása tehet”. (Örökség és felelősség.) Az egyetemesség és euró­

Next