Vécsey Miklós: Száz értékes magyar (Budapest, 1931)

Hirsch Albert

rangú kereskedelmi és ipari vállalat. A cég ugyanis Hatvány Sándor kezdeményezésére, a cukoripar akkori súlyos viszonyai ellenére, több más céggel szövetkezve megvette 1881-ben a fizetési zavarokkal küzdő nagysurányi cukorgyárat és innét kezdve Deutsch lg. és Fiáék tevé­kenységüket elsősorban a cukoriparnak szentelték és kiváló eredmé­nyeket, sikereket értek el. Uj répaterületeket nyitottak. Fokozták a répatermelés mennyiségét, javítottak a minőségét. Cukorgyárat állapí­tottak Hatvanban, Sárváron, Oroszkán és Sarkadon. A cég kiváló érde­meket szerzett a magyar cukorkivitel fejlesztése és szervezése körül is, különösen az angol, keletindiai és portugáliai piacok megszervezésé­vel és biztosításával. A Deutsch lg. és Fia cég gyors tempóban az élre ugrott és a magyar gyáripar terén mindig büszkeséggel hivatkoztak erre a patinás nevű firmára. Ennek a cégnek a kötelékébe lépett be dr. Hirsch Albert, a maga ismereteivel, tudásával, munkakészségévell s kezdeményező szellemével. Kereskedelmi stúdiumait a cég keretén belül elsősorban alaposan kiegé­szítette részben a cukoripar, részben a mezőgazdaság minden vonat­kozásában. Minden tudással felvértezve kezdett el dolgozni és azok az eredmények, amelyeket munkájával elért, csakhamar ellenállbatlan erővel lendítették előre, mind fontosabb pozícióba. Ekkor már a cég­főnökök között is, akik pedig valóban rendkívül kiváló emberek vol­tak, a súly dr. Hirsch Albert személyére esett, nagy volt a tekintélye befelé és kifelé. A magyar gazdasági élet egyik legkiválóbb faktorának számított. Amikor Hatvány Sándor báró meghalt, a legtermészetesebb­nek mutatkozott az a kialakulás, hogy a cég vezetését dr. Hirsch Albert veszi át. Azóta ő a feje, a szelleme, a mozgatója a Deutsch lg. és Fia cég­nek, amelynek értéke csak emelkedett a vezetése alatt. Hirsch Albert a cukoriparnak igazán európai reprezentánsa, de a cukoriparon túl tevékenysége kiterjed a gazdasági élet egyéb területeire is. Érdekelt­sége van a malom- és textiliparban, a söriparban, még pedig nemcsak Magyarországban, de a megszállott területeken is. ő alapította Angliá­ban a Magyar-Angoll cukorgyárat és ott mutatta meg, a legelső ipari államban, mit képes produkálni a cukorgyártás terén a magyar. Egyébként agrárérzelmü, szereti a földet, mintagazda. Komoly, puritán, takarékos ember dr. Hirsch Albert. De bőkezűen szórja tudásának kincseit azokban a testületekben, amelyekben helyet foglal, őseinek, a német kereskedőknek a tisztán látása, szolid, becsü­letes gondolkozása, egyszerűsége él benne. Szereti és megbecsüli a munkát és csak ezen keresztül tud elképzelni minden karriert. 132

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék