Századok – 1899

Vegyes közlések - Lengyel János † 661

TÁRCZA. 661 közönsége, s ott voltak Petőfi kedves népe, a székelység ezrei. Kegyelettel vett részt az ünnepen a Magyar Történelmi Társulat is, szerény koszorújával, melyet »a magyar szabadság lantos baj­nokának« elnökségünk megbízásából Fejérpataky László és Lampérth Géza tagtársaink tettek le a fehéregyházi mezőn elesett vitézek közös sírjára. — A HÉTHÁRSI HONVÉD-EMLÉK. Szép ünnepet ült julius­ hó 20-án Eperjes és Sáros vármegye közönsége is Roskoványon, a roskovány-dobói határon 1849 junius 20-án vívott, úgynevezett héthársi ütközetben elesett honvédeknek állított emlékoszlop fel­szentelésével, mely alkalommal id. Bánó József tagtársunk, mint ünnepi szónok, mondott lelkes és tartalmas beszédet. Az egész ünnepélyt, melyről részletes leírást az Eperjesi Lapok I. évi jul. 23-iki száma közölt, az eperjesi Széchenyi-kör rendezte. Végezté­vel Bánó Árpád főszolgabíró a megkoszorúzott emlékoszlopot Roskovány község elöljáróságának adta át gondozás és megőrzés végett. A héthársi ütközetről s azt megelőző első mérkőzéseink­ről az interveniáló orosz hatalommal, jelen füzetünk Tárczája, épen alkalomszerűleg, tanulságos czikket hoz Hegyesi Márton társunktól. Ajánljuk a tárgy iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe. "­• LENGYEL JÁNOS. Kevesen ismerték meg e nevet, melyet immár a sírkert gyászos keresztje őriz. Ifjan halt meg e név viselője, gazdagabban átélt küzdelmekben, munkában, tanulásban és tudományban, mint éveinek számában. Ha sorsa kedvez neki, bizonyára egyike fog lenni azon társainknak, kiket a szeretet és közbecsülés melege ölel körül. De kidőlt a sorból, kidőlt egy sokat ígérő, nemes ambíczióval megkezdett pálya elején, mikor a munkás ifjú évek vetése már-már aratással kecsegtette. Csak nemrég olvastuk figyelemre méltó dolgozatát Mária Terézia és II. József kereskedelmi politikájáról, melyet Beer Adolf könyve nyomán a M. Gazdaságtörténelmi Szemle egyik folyó évi füzetébe írt, s jogosan remélhettük, hogy számot tevő munkájává fog válni történetirodalmunknak. Huszonhat évet élt s hirtelen jött rövid betegség után a mult augusztus­ hó 12-én hunyt el, mint utolsó sarja egy idegen eredetű, de már nemzedékek előtt szívvel lélek­kel magyarrá lett családnak, mely az elhunyt ifjú nagyatyjában s szépatyjában is jeles férfiakat adott közéletünknek. Nagyatyja, Lengyel Dániel, orvos volt s egy időben Arany János, Szilágyi Sándor, Szabó Károly tanártársa Nagy-Kőrösön ; szépatyja István, hírneves tanár Kolozsvárt. Özvegy édes­anyja s még szintén élő nagyanyja egyetlen reménységöket siratják a szeretett fiúban ; társulatunk hű tagját, az Országos Levéltár pedig egyik legbuzgóbb tisztviselőjét gyászolja benne. Legyen csendes nyugodalma ! SZÁZADOK. 1899. VII. FÜZET. 44

Next