Századok – 1899

Vegyes közlések - Petőfi Sándor emlékezete 660

660 TÁRCZA. neje, a panaszosnak pedig mostoha anyja ellen, hogy Barkó várát el ne foglalják. (Act. fasc. 3. nr. 14. és fasc. 4. nr. 11.) Ezekből kétségtelen tehát, hogy Báthory Anna előbb volt Drágffyné mint Drugethné. Már most, a mi az évszámokat illeti : Drágffy G­áspár halála napját Nagy Iván, bár ha ez adatának forrását nem jelöli meg, határozottan 1545 január 25-ére teszi. (III. 380.) A dubniczi krónikabeli feljegyzés ettől egy évvel eltér, az 1546 évet jelölvén meg a halál idejéül. Bármelyik legyen is helyes, a Drágffy után következett második férjnek, Drugeth Antalnak, halálozási éve 1541, miként az a Dubniczi Krónika bejegyzéséről leolvastatott, semmi esetre sem lehetett ; tehát vagy a bejegyző tévedett, eset­leg tollhibát tett, vagy talán a nem tisztán olvasható írásjelekből 1547 helyett olvastatott tévesen 1541. Hiszen Nagy Iván III. köt. 402. lapjának végsoraiból is látható, hogy 1542-ben mind Drugeth Antal, mind Drágffy Gráspár még életben voltak, miután 1542 február 14-én léptek egymással s még nehányadmagukkal Sáros­patakon védszövetségre, a mit Kovachich nyomán (Ind. tract, publ. 1103.) az Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez I. 17. lapján is feltalálhatni. Kis BÁLINT. VEGYES KÖZLÉSEK. — PETŐFI SÁNDOR EMLÉKEZETE. Félszázados évfordulóján ünne­peljük utolsó szabadságharczunk emlékeit. A nemzeti kegyelet mindenütt leteszi a maga koszorúját, hol sír domborúl a magyar szabadságért elvérzett hősök pora felett, mindenütt ünnepli emlé­kezetöket. Petőfi Sándornak, a magyar lyrai költészet örökfényű csillagának, a magyar szabadság hősének és vértanújának dicső emlékezetére július 30-án ült ünnepet a nemzet, a költő hősi halálának ötvenedik évfordulóján. Magasztos, szép ünnep volt, méltó a lángszellemű dalnokhoz, méltó a magyar néphez és méltó arra, hogy emlékét a történelem lapjai is megőrizzék a jövendő­nek. Szerte a hazában, gazdag városokban s egyszerű falvakban Petőfi dicsőségét hirdette minden e napon. Nemcsak, de külföldön élő hazánkfiai s az egész művelt világ is elküldte h­ódolása babérágát. Az ünnep középpontja a fehéregyházi csatatér volt, hol Petőfi drága hamvai a névtelen hősökkel közös sírban pihen­nek ; továbbá Segesvár, melynek várfokán a költő két év előtt felállított érczszobra áll. Az ünnepet a Petőfi Társaság rendezte. Budapestről és Kolozsvárról három különvonat vitte le az ünneplő közönséget. Ott voltak a magyar országgyűlés, a magyar kormány, a magyar tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság s más tudományos és irodalmi intézeteink képviselői, a vidék nagyszámú

Next