Századok – 1907

Tárcza - Vegyes közlések - Jókai Mór irodalmi hagyatéka 89

TÁRCZA. 89 — JÓKAI MÓR IRODALMI HAGYATÉKA kiadását tervezi a Révai testvérek­ részvénytársasága. E hagyatéknak nagybecsű részét teszi az elhunyt költői­ej­edelem hosszú évek során felgyűlt levelezése. A kiadók, midőn Jókai összes munkái nemzeti díszkiadásának kiegé­szítéséül a nagy író irodalmi hagyatékával együtt közzétenni óhajt­ják leveleit is, azzal a kéréssel fordulnak mindenkihez, a­kinek Jókai valamely levele birtokában van, hogy azt a Levelezés cz. kötetben való közlés czéljából a kiadók rendelkezésére bocsátani szíveskedjék. A kiadó czég (Budapest, VIII. Üllői­ út 18.) kérelmét t. olvasóink figyelmébe ajánljuk. ÉRTEKEZÉSEK az 1904/90. évi iskolai Értesítőkben. NÉMETH AMBRUS : A győri királyi tudomány-akadémia története. III. rész második fele,1) 1806—1850. (Győri szent Benedek-r. főgymn. Ért. 90—135. 11.) — Az akadémiába való fölvétel a régi rendszer szerint történt ; a tanulók nyilvános vagy magántanulók, kik tan­díjat nem fizetnek, még a nem római katholikusok sem. Érdekes jelenség, hogy a jogi tanfolyam a húszas években annyira túlzsúfolt volt, hogy a helytartótanács 1828-ban rendeletileg korlátozta a be­iratkozást. A helytartótanács egyébiránt arról is gondoskodott, hogy a tanuló ifjúságtól minden oly alkalmat elvonjon, mely az ifjakat szabadabb tevékenységre ösztönözhette volna . 1818-ban pl. nem engedte meg az Ephemerides Litterariae cz. lap járatását ; midőn pedig 1844-ben az ifjúság Győr vármegye útján a helytartótanács elé terjeszté abbeli kérését, hogy képző­kört alakíthasson, e kérelem a főigazgatósághoz küldetvén le véleményadás végett, a főigazgató azt felelte, hogy az efféle rendeletileg tilos, a­mit a helytartótanács dicsérőleg vett tudomásul. A szerző ismerteti a tanulók vallásgya­korlatait, fegyelmi viszonyait, részvételüket az 1809-iki insurrectióban s az 1848-iki mozgalmakban ; végül statisztikai kimutatást ad a tanulókról s ismerteti az akadémiával kapcsolatban állott könyv­bíráló hivatal működését. Függelékül néhány okiratot közöl az aka­démia történetére vonatkozólag. BOTÁR IMRE : A fehértemplomi állami főgymnasium harmincz­éves története, 1875—1905. (Fehértemplomi áll. főgymn. Ért. 3— 38. 11.) — Mint a szerző megjegyzi, munkája inkább csak vázlat és adalék az intézet egykor megírandó történetéhez, nem rendszeres !) Ezen rész első feléről d­v. Békefi Rémig ismertetését. Századok, 1905. 45—50. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék